Hotărârea nr. 166/2011

HOTĂRÂREA NR.166 privind documentaţia de urbanism PUZ - Schimbare destinaţie CT11 în unitate comercială de prestări servicii funerare în Sibiu strada Intrarea Siretului, fn Iniţiatori : Hurdubelea Ioan şi Hurdubelea Stanca Mihaela, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 124 Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.166

privind documentația de urbanism PUZ - Schimbare destinație CT11 în unitate comercială de prestări servicii funerare în Sibiu strada Intrarea Șiretului, fn

Inițiatori : Hurdubelea loan și Hurdubelea Stanca Mihaela, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 124 Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 28.04,2011, Analizând raportul nr.25852/2011, prin care Direcția Arhitect Șef propune respingerea documentației PUZ - Schimbare destinație CT11 în unitate comercială de prestări servicii funerare în Sibiu strada Intrarea Șiretului, fh, inițiatori : Hurdubelea loan și Hurdubelea Stanca Mihaela, beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu, pe terenuri proprietatea d-lor Hurdubelea loan și Hurdubelea Stanca Mihaela, identificate în C.F Sibiu nr. 109144 (din conversia C.F. Nr. 55596), CAD. 9881, TOP; 4040/1/1/1/1/1/1/2 cu suprafața de 223mp și C.F Sibiu nr. 106249 (din conversia C.F. Nr. 55597), CAD. 9858, TOP: 4040/1/1/14/1 cu suprafața de 484mp și teren proprietatea STATUL ROMÂN identificat în C.F. Sibiu nr. 15601, nr. top.4040/1/1/1/1/1/1/1, conform proiectului de specialitate nr. 237/3/2010- întocmit de Birou de proiectare Arhitectură Urbanism Design - arh. Viorel Rusu,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999 precum și HGR 525/1996, privind Regulamentul General de Urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 47 și 56 alin. 7 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se respinge documentația PUZ - Schimbare destinație CT11 în unitate comercială de prestări servicii funerare în Sibiu strada Intrarea Șiretului, fn, inițiatori: Hurdubelea loan și Hurdubelea Stanca Mihaela, beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu, pe terenuri proprietatea d.nilor Hurdubelea loan și Hurdubelea Stanca Mihaela, identificate în C.F Sibiu nr. 109144 (din conversia C.F. Nr. 55596), CAD. 9881, TOP: 4040/1/1/1/1/1/1/2 cu suprafața de 223mp și C.F Sibiu nr. 106249 (din conversia C.F. Nr. 55597), CAD. 9858, TOP: 4040/1/1/14/1 cu suprafața de 484mp și teren proprietatea STATUL ROMÂN identificat în C.F. Sibiu nr. 15601, nr. top.4040/1/1/1/1/1/1/1, conform proiectului de specialitate nr. 237/3/2010- întocmit de Birou de proiectare Arhitectură Urbanism Design - arh. Viorel Rusu.

Art. 2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Mașiana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie