Hotărârea nr. 165/2011

HOTĂRÂREA NR. 165 privind Planul Urbanistic General si Regulamentul local de urbanism al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 258/2019; Consultaţi și HCL NR. 368/2019)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.165 privind Planul Urbanistic General și Regulamentul local de urbanism al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 28.04.2011,

Analizând raportul nr.25863/2011, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea Planului Urbanistic General și Regulamentului local de urbanism al municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, modificată și completată,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic General și Regulamentul local de urbanism al municipiului Sibiu, beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu, conform proiect nr. U066SB conform contract nr. 38/09.06.2008, documentație întocmită de S.C Planwerk S.R.L. Cluj-Napoca, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2 Proiectantul general își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor prestate (reglementările prevăzute în Regulamentul de urbanism și în planșe) și asigură consultanță pentru îndreptarea diverselor deficiențe care pot apărea pe perioada implementării documentației în practica administrativă.

Art. 3 Prezenta documentație de urbanism arc valabilitate de maxim 10 ani de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptata in Sibiu, Ia data de 28.04.2011.

Președintei

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secre/ar

Nistor Dorin Ilie

F:\Adminloc 1 \WORD DOC\I Iot 165.doc