Hotărârea nr. 164/2011

HOTĂRÂREA NR.164 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret „GONG” Sibiu, precum şi a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.164

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, precum și a proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr.26340/2011, prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, precum și a proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management.

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură,

în temeiul art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu câștigat de d-na Grigoraș Mihacla Ana; nota 10.

Art.2 Se aprobă proiectul de management câștigător, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă încheierea contractului de management între câștigătoarea concursului, d-na Grigoraș Mihaela Ana și Consiliul Local al Municipiului Sibiu, pentru o perioadă de 3 ani.

Art.4 Se împuternicește domnul Klaus Werner lohannis, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, în vederea încheierii, pe perioadă determinată, a contractului de management cu câștigătorul concursului organizat pentru ocuparea funcției de manager al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, conform modelului din anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 5 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dprin Ilie

PROIECT DE MANAGEMENT

pentru

Teatrul pentru Copii si Tineret „Gong” Sibiu ; str. Al. Odobescu nr. 4; tel/Fax: 0269 211349;

e-mâil : gon gsibiu@clicknet. ro ; site : www,teatrulgong. ro

Perioada pentru care s-a întocmit prezentul proiect de management este 2011 - 2014.

VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

în conformitate cu prevederile Ordonanței de.urgență a Guvernului nr, 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009:

 • a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia,

 • c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorzanizare și/sau restructurare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură,

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate;

 • f) previziunea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

 • a. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

a.l. Instituții/organizațn care se adresează aceleiași comunități.

Instituții publice de cultura:

1. Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu este unul dintre cele mai importante teatre de repertoriu dm România. In prezent este unul dintre cele mai importante platforme de creativitate, dialog și mobilitate a artiștilor din întreaga lume Are în componență o secție română și una germană, prezentând spectacole în cele două limbi. Teatrul pentru Copii șiTineret “Gong” Sibiu, cu cele doua secții, română și germană, a luat ființa, in 1949, ca secție a acestei prestigioase instituții. Parteneriate și/sau colaborări între aceste două instituții profesioniste s-au desfășurat aproape în permanență de-a lungul anilor. Este foarte important ca și in viitor aceste două instituții surori să defașoare programe comune care să imbine teatru cu teatrul de “figuri”, sub semnul experimentului, servind nevoilor comunității.

 • 2. Casa de Cultura a Municipiului Sibiu funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică și oferă cadrul dc desfășurare pentru activitatea de promovare a cunoașterii valorilor culturii și artei, de dezvoltare a disponibilităților creatoare ale populației în toate domeniile de interpretare artistică, recreativă și distractivă, realizând prestații culturale în beneficiul tuturor cetățenilor din localitate. Instituția este un partener fidel al Teatrului Gong încă din anul 1997 Proiectele manageriale viitoare ale celor două instituții trebuie să continue pentru dezvoltarea unui program cultural-artistic comun în beneficiul publicului larg.

 • 3. Filarmonica de Stat Sibiu la 1 ianuarie 1949 a luat ființa ca instituție profesionistă de spectacole și concerte care de-a lungul anilor de existentă ca instituție de stat a prezentat mii de concerte simfonice și de muzică de opera, asimilând un vast repertoriu simfonic și line. Organizând constant concerte- spectacole pentru copii contribuie alături de Teatrul Gong la educația artistică a acestora.

 • 4.Casa de. Cultura a Studenților s-a înființat ca o necesitate de a aduna energiile studențești și de a crea un liant între studenți. In decursul anilor care au trecut de la înființarea ei, Casa de Cultura a Studenților din Sibiu s-a dovedit o instituție activă a orașului, distingându-se în acțiuni de amploare si calitate. Teatrul Gong a sprijint proiectele acestei instituții în mod constant și este important să realizeze acest lucru și în viitor.

Centre culturale:

 • 1. Centrul Cultural German este o instituție culturală tânără. De la inaugurare, în anul 2004, se bucură de interesul constant al publicului și este un exemplu de succes pentru un parteneriat public-privat în domeniul cultural. Multe dintre activitatiile organizate de acesta s-au desfășurat în parteneriat cu Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong”. Centrul poate fi in viitor un partener important în dezvoltarea de programe în parteneriat cu Secția Germană a Teatrului Gong.

 • 2. Asociația de Prietenie „Iile - et - Villaine” sprijină cu profesionalism schimburi interculturale între regiuni europene. Cu responsabilitate colaborează cu instituțiile culturale sibiene. Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” s-a bucurat de realizarea în comun a unor proiecte educaționale care s-au desfășurat în Bretania in anul 2009.

 • 3. Centrul de Cultură și Dialog „Fridrich Teutsch” al Bisericii Evanghelice promovează în special valorile culturale tradiționale săsești. în viitor, încheierea de partenenate cu acest centru va contribui la dezvoltarea relațiilor teatrului și ale Revistei “Euphorion” în beneficiul comunității

 • 4. Asociația Culturală „Habitus” este o asociație culturală non-profit, înființata în anul 2008, care își propune să devină un loc unic și dinamic, generator de evenimente, un studio deschis oricăror forme de artă, veche ori contemporană, care să ofere posibilitatea dezvoltării unei noi vieți culturale și artistice pentru Sibiu și să contribuie la imbogatirea relațiilor socio-culturale.

 • 5. Biroul Cultural Maghiar din Sibiu prin acțiunile sale prezintă bogata cultură a etniei maghiare. Programul complex, “Ars-Hungarica” - începând cu anul 2006- s-a desfășurat într-un stras parteneriat cu Teatrul Gong.

 • 6. Centrul Creștin ai Romilor are ca scop crearea în cadrul minorității rromilor din România a unui climat de profundă moralitate, civicitate și respect reciproc, având ca linie directoare- morala creștină.

 • 7. Centrul Cultural Interetnic-“Revista "Transilvania”, concepută a fi una cultural-ștnnțifică, a început cu publicarea unor articole de istorie și documente, din diferite fondun, privitoare la istoria Transilvaniei. Preocupările redacției sunt cele legate în principal de lărgirea registrului domeniilor abordate de revistă, de abordare a civilizației și culturii minorităților naționale, fără a neglija cultura românească”. Exista o colaborare veche a centrului cu Revista “Euphorion”, colaborare care trebuie să continue și în viitor.

Biblioteci:

 • 1. Biblioteca „Astra ”, cu toate secțiile, servește interesele de informare, studiu, educație, lectură și recreere ale locuitorilor din municipiul și județul Sibiu, oferind acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin baza de date și colecțiile proprii. Managerul bibliotecii a încheiat un parteneriat educațional pennanent cu Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong”, parteneriat care se adresează în special copiilor

 • 2. Universitatea „Lucian Blaga” - Rectorat - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu are în componența sa 11 facultăți și mai multe centre ale învățământului la distanță, în diferite orașe ale țării. ULBS a încheiat acorduri de colaborare cu 108 universități, dintre care 4 consorțu, 33 de acorduri de cooperare și 61 de parteneriate Erasmus

â.Biblioteca Centrală a Universității - In 1969 lua ființă la Sibiu Biblioteca Institutului de învățământ Superior, care s-a transformat în Bibliotecă Universitară în!990, odată cu înființarea Universității sibiene. Biblioteca a funcționat în diferite locații: la sediul Facultății de Litere și Arte, apoi la Academia Trupelor de Uscat. începând cu anul 2000 biblioteca a primit titulatura de Biblioteca Centrală a Universității “LucianiBlaga” din Sibiu.

 • 4. Biblioteca Centrului de Cultură și Dialog „Fridrich Teutsch’', Biblioteca Facultății de Teologie, si Biblioteca de Teologie Evanghelică sunt centre de cultură încărcate de documente diverse de valoare certă. Locașuri de cult de unde mereru este ceva nou de învățat/ de cunoscut.

Muzee:

 • 1. Muzeul National „Brukenthal” care are in structura Muzeul de Istorie , Muzeul de Istorie Naturala Sibiu , Muzeul de Istorie a Farmaciei , Muzeul de Arme si Trofee de Vanatoare , vine în întâmpinarea procesului educativ desfășurat în școli prin programe de pedagogie muzeală, menite să completeze, să întregească, să aducă un plus de informație interdisciplmară în domeniile educației plastice, istoriei, științelor naturale, orientării culturale în general, prin intermediul vizitelor ghidate pentru elevi în expoziții.

2. Complexul Național Muzeal „Astra” cu cea mai vastă structură ctnomuzeală din România, tratând, distinct, specificul culturii populare românești, săsești și a celei a rromilor, în cadrul Muzeului Civilizației Tradiționale Populare “ASTRA”- muzeu etnografic în aer liber, Muzeului Civilizației Transilvane “ASTRA”, Muzeului de Etnografie Săsească “Emil Sigerus”, Muzeului Culturii și Civilizației Rromilor , iar a popoarelor extraeuropene în cadrul Muzeului de Etnografie Universală “Franz Binder”. Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong”a fost un participant activ de-a lungul anilor Ia proiectele complexului: „Noaptea Muzeelor”, „Târgul de Jucam”, etc

 • 3. Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. Biserica Evanghelică CA. din România de confesiune augustană constituie un important spațiu al rememorării și al experienței acumulate de-a lungul secolelor de existență. Aflată la etajul I al Casei Teutsch, pe o suprafață de aproximativ 400m2, expoziția permanentă dispune de texte explicative în trei limbi și este structurată în secțiuni tematice și cronologice ce tratează aspecte precum colonizarea, bisericile fortificate, Refonna in Transilvania, obiceiurile și rânduielile comunității săsești, învățământul evanghelic, arta ecleziastică, Contrareforma și iluminismul, epoca naționalismului și războaiele mondiale, nazismul și comunismul, faza emigrării masive după Revoluția din 1989. Expoziția se încheie cu o privire spre viitor din perspectiva situației survenite după 1990: Biserica în diasporă.

 • 4. Muzeul de locomotive cu abur Sibiu a fost inaugurat în 1994 și prezintă o seama de locomotive din secolul al XIX- lea și al XX-lea. Este un spațiu încărcat de învățături și istorie, un spațiu neconvențional ideal de realizare in viitor a unui spectacol de teatru de animație pentru copii.

Și în viitor, Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong”, va continua colaborarea cu toți factorii organizatori de activități socio - culturale pentru îmbunătățirea politicii de culturalizare și familiarizare a sibiemlor cu mediul artistic.

a.2. Participarea instituției în/la programe/proiecte europene / internaționale:

în perioada 2011 - 2014 teatrul își propune să participe în programe și proiecte europene

internaționale astfel: »

NR

PROIECTUL

DESCRIEREA PROIECTULUI

FINANȚAREA

perioada

1

Participarea la “Festivalul Națiunilor” la

Frankfurt

Germania cu spectacolul în limba germană “Das Gelobms”.

Este un eveniment ce prezintă spectacole de teatru pluridisciplinar, în care teatrul de păpuși, arta vizuală, dansul și filmul creează noi universuri fascinante. Are loc la Frankfurt cu sprijinul German National Arts Co uncii.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong, fonduri atrase de la Ministerul Afacerilor Externe al României.

sep. 2011

2

Ateliere de Creație si prezentare;! de spectacole cu piese din literatura autohtona la

Kid’s Euro Festival

W ashin gton/SUA

Participarea cu spectacole și ateliere de creație in școlile și grădinițele din Washington D C este un mijloc de informare și un schimb de experiență culturală intercontinentală. Festivalul poate constitui o bază pentru noi inițiative culturale în România. Este o ocazie de a ne prezenta oferta de spectacole a teatrului spre companii interesate, atrăgând astfel fonduri proprii.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul local Sibiu, Teatrului Gong, fonduri atrase de la Muiisterul Afacerilor Externe al României și Ambasada României la Washington.

oct-nov

2011

3

Chișinău/Moldova

La invitația Teatrului din Chișinău se va prezenta spectacolul: “Legământ” de Sebastian Ungureanu, după legenda Meșterului Manole.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul local Sibiu Teatrului Gong si fonduri atrase.

oct. 2011

4

Turnee :

România,

Germania, Ungaria, Serbia și

Croația

Secția germană a teatrului va pregăti pentru derularea în continuare a parteneriatului cu 1FA- Stuttgart, un spectacol de animație în premieră, în limba germană.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong, si fonduri alelFA-Stuttgart.

nov -dec

2011,2012

2013

5

Prezentare cu spectacolul non-verbal de animație pentru adulti, „Voci”, in Japonia la Festivalul „Bunraku”

Ar fi prunul contact cu aceasta țară pilnă de tradiții în execuția artei teatrului de „animație” șt cu măști.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua dur bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong, fonduri atrase și fonduri alocate de Ambasada Japoniei la București

iun-iul 2012

International

Festival Of

Children’s

Theatres

Instituția noastră va participa în cadrul acestui festival cu spectacol „Visul unei nopți de vară”. Menționăm că acest, festival este la ora actuală unul

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong, cât și

2012 mai

6

Subotica

SERBIA

dintre cele mai importante festivaluri de animație din lume în cadrul acestui eveniment participă tmpe din întreaga lume fund prezenți cei mai mari profesioniști în arta mânuirii.

dm fonduri ale organizatorilor

7

Festivalul

Formelor Mici-PerugiaZItalia

Un festival devenit tradițional în Italia. Multe dintre manifestări se desfasoară în aer liber. Teatrul Gong se poate prezenta cu orice spectacol adaptabil condițiilor oferite de organizator.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong și fonduri alocate de Ambasada Italiei la București si organizatori.

sep. 2012

8

China

Beijing organizează o sene de manifestări pentru copii, gen festival Pentru una dintre aceste ocazii pregătim un spectacol de teatru adecvat.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong și fonduri alocate de Ambasada Chinei la București.

2013

9

Bulgaria

Festivalul de Teatru de la Ploviv din Bulgaria este unic în Europa. Se selectează cele mai bune spectacole din Europa la fiecare editțe. Legăturile strânse dintre teatrele nostre și schimburile de experiență din anii trecuti ne dau ocazia de a avea o noua participare la un festival de teatru eminamente profesionist.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong și din fonduri ale organizatorilor.

2013

10

Italia

Festivalul de la Ravena se desfasoară anual încă dm anul 1990. Numeroși artiști de teatru, muzică culta, rock, dans, participă la acest original festival. Noi ne vom prezenta cu spectacolul Regele Cocoșat în limba

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua dm bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong și

iul. 2014

italiană

fonduri alocate de

Ambasada Italiei la București

11

Spania

Un festival de teatru deschis. Se desfășoară în aer liber, la Mallorca. Participă companii și teatre de nivel internațional. Teatrul GONG va pregăti un spectacol muzical.

Cheltuielile aferente realizării acestui proiect se pot efectua din bugetul alocat de Consiliul Local Sibiu Teatrului Gong și fonduri alocate de Ambasada Spaniei la București.

20.14

a.3. Cunoașterea activității instituției în/de către comunitatea beneficiară a acestora:

IMAGINEA

Formarea și promovarea imaginii se numără printre obiectivele de perfecționare a relațiilor teatrului cu

comunitatea, mass-media, colaboratori, etc.

AC11UNI

DIRECȚII DE REALIZARE

Câștigarea încrederii publicului

Formalizarea activității de comunicare cu mediul intern și extern al teatrului.

îmbunătățirea afișajului public.

Realizarea de studii privind categoriile de public și așteptările acestuia.EIaborarea, tipărirea și distribuirea de material de promovare.Creșterea gradului de loialitate, profesionalism și motivație a membrilor instituției.

Atitudine pozitivă din partea mass-media

Organizarea a cel puțm 9 conferințe de presă pe an și transmiterea de comunicate de presă.Promovarea acțiunilor teatrului prin posturile de radio și televiziune.

Atragerea partenerilor și colaboratorilor

Promovarea interesului teatrului pentru munca pe bază de parteneriate și proiecte. Formalizarea parteneriatelor prin contracte, acorduri, etc. Identificarea modalităților prin care teatrul poate fi mai bine valorificat în comunitate și în rândul partenerilor.

Inițierea unor evenimente speciale gen: festivaluri, concursuri, concerte, expoziții, ziua mondială a teatrului, etc.

Crearea și întreținerea unor relații transparente cu publicul beneficiar și cu sponsorii implicați în realizarea unor acțiuni. Asigurarea accesului populației interesate în locațiile teatnilui (prezentarea păpușilor, a decorurilor, a costumelor, etc )

VIZIBILITATE

Creșterea gradului de informare a comunități deservite în legătură cu specificul teatrului se va face pnn mai buna valorificare a elementelor de vizibilitate cuprinse în:

PRODUSE

CONȚINUT

LOC DE VALORIFICARE

Logo

Imagine de identificare a instituției.

Materiale publicitare

Firma

Teatrul pentru Copii si Tineret GONG Sibiu și logo-ul teatrului.

s-a expus pe fațetele teatrului


Studierea, conducerea și evaluarea permanentă a acțiunilor nu vor avea efecte pozitive fără a informa publicul și a-i permite înțelegerea obiectivelor instituției. Prin urmare cunoașterea activității instituției prin promovarea imaginii și a vizibilității se va formula pornind de la următoarele cerințe:

să obțină și să păstreze o imagine pozitivă a teatrului;

să câștige încrederea populației căreia i se adresează;

să obțină atenția mass-media;

să transmită cât mai multe materiale informative;

- să identifice problemele de relații publice și să ofere cele mai bune formule pentru rezolvarea lor.

Mediatizarea activității în mod permanent prin toate mijloacele va ajuta publicul să înțeleagă mesa)ele cuprinse în obiectivele teatrului și să-i provoace la început curiozitatea iar apoi interesul.

Inițierea unor evenimente speciale: concursuri de desen a personajelor din piesele care fac parte din repertoriul teatrului, festivaluri, expoziții, spectacole lectură, sondaje de opinie, toate aceste ar facilita teatrului crearea unei relații privilegiate cu publicul beneficiar, cu sponsorii implicați în realizarea acestora și în același timp ar mai beneficia de încă un prilej pentru a fi remarcate de diverși observatori

în scopul gestionării eficiente a imaginii teatrului se va continua strângerea de impresii din partea copiilor și tinerilor spectacton în Jurnalul de Impresi deja constituit in instituție, se vor eficientiza acțiunile de marketing cultural care vor da răspunsuri la câteva întrebări majore: de ce există teatrul? Pentru ce vrea să fie cunoscut? Ce trebuie să aștepte publicul de la el? Care este rolul său în comunitate? și să găsească cele mai potrivite căi pentru a disemina informația cuprinsă în răspunsul la aceste întrebări. Prin specificul activității sale teatrul trebuie și poate să devină un punct de reper pentru toți cei care doresc să afle răspunsul la aceste întrebări.

a.4. Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități PR/strategii media.

CONFERINȚE DE PRESA

Organizarea de conferințe de presa cu ocazia evenimentelor importante, precum si de infonnare privind activitatea curenta a instituției. Conferințele de presa se organizează la sediul instituției In fiecare an propun organizarea unui număr minim de 9 conferințe.

COMUNICATE

Transmiterea de comunicate pentru fiecare eveniment desfășurat sub auspiciile instituției.

INTERVIURI

Stabilirea, organizarea unor sesiuni de interviuri cu conducerea teatrului si cu artiștii sau colaboratorii importanți.

PAR 1ENERIA TE MEDIA

încheierea unor parteneriate media cu ocazia desfășurării unor evenimente de interes.

PUBLICITATE

Printuri: afișe personalizate pentru fiecare spectacol nou, caiete program personalizate pentru fiecare spectacol nou.

Outdoor - Organizarea de puncte de afîșaj permanent, sistem tubular și sistem cu doua fețe.

Below the line (imprastiere de materiale publicitare direct publicului -flyere)

Sondarea prin chestionare a publicului pentru identificarea preferințelor

Organizarea de concursun radio, având ca premii invitații la spectacolele teatrului

Organizarea unor seminarii in licee privind arta animației, susținute de personalități ale lumii teatrale (actori, regizori, scenografi, manageri)

Actualizarea permanentă a site-ul teatrului cu activități și evenimente desfășurate sau în curs de desfășurare a.5. Reflectarea instituției în presa de specialitate:

Propun, pe perioada acestor 3 ani, ca înaintea fiecărei premiere să se organizeze o conferință de presă care să includă și vizionarea spectacolului care urmează să fie prezentat publicului spectator. Ne dorim să provocăm discuți între echipa care a creat spectacolul și mass-media. Cu ocazia oricăror evenimente care vizează teatrul, vom crea întâlniri cu presa sub diverse forme: conferințe de presă, mese rotunde. Menționez că în Sibiu nu există critici si presă de specialitate in arta teatrului de animație care să exprime un punct de vedere avizat asupra evenimentelor Teatrului Gong. Propun ca în perioada 2011 - 2014 să atragem în cadrul evenimentelor teatrului critici de specialitate din țară care să sene articole pertinente despre evenimentele noastre în presa de specialitate

a.6. Profilul/portretul beneficiarului actual /analiza datelor obținute;

Organigrama actuală a teatrului cuprinde câteva posturi de specialitate vacante Printre acestea cel de PR este foarte necesar a se ocupa cu o persoană pregătită în domeniu cât și vorbitoare de limbă germană pentm a coordona și implementa o strategie de promovare si mediatizare amplă a Secției germane de tearu, fiind singura din tară. Acest post se poate ocupa cu încadrarea în bugetul de cheltuieli aferent cheltuielilor de personal. In aceste condiții teatrul va avea personal salarial pentru a face studii și sondaje de specialitate în ceea ce privește profilul beneficiarului. Din datele furnizate reiese că s-au realizat sondaje care reflectă printre altele opțiunea copiilor pentru o anumită poveste. Totodată au fost purtate discuții directe cu spectatorii pentru a afla părerea lor despre piesele vizionate. Astfel ne propunem ca în fiecare an să aplicăm prin mijloace simple, care pot fi administrare de către personalul teatrului, chestionare, observații directe, discuții cu publicul și nu în ultimul rând să continuăm sondajele prin care să aflăm preferințele acestora pentru anumite spectacole.

Din datele obținute până acum se poate observa că spectatorii sunt foarte mulțumiți de spectacolele vizionate. A reieșit că micii spectatori agreează spectacolele, cu un fir narativ clar exprimat, cu respectarea coordonatelor de imagine ale personajelor din basmele pe care ei deja le cunosc. Din punct de vedere emoțional copilul se identifică cu personajele, crede în povestea transpusă în scenă, iubește și este alături de personajele pozitive dar le agreează și pe cele negative, trăind intens întregul spectacol.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” are o tradiție de peste 60 de ani în prezentarea de spectacole pentru copii și o tradiție de 14 ani de realizare și prezentare de spectacole de animație pentru tineret și adulți, în sopul de a atrage și alte categorii de beneficiari spre cunoașterea multiplelor forme de exprimare artistică. Personalul artistic al celor doua secții de teatru este în mare parte specializat în arta actoriei și o mai mica parte în arta mânuirii păpușilor de tip wayang, bi-ba-bo, jucate la sau după paravan. In acest sens este neceasr a se implementa un program permanent de mânuire care să se desfasoare zilnic timp de o ora și j umatate.

a.7. Beneficiarul țintă al activităților instituției- pe termen scurt și pe termen lung:

Atât în prezent cât și in viitor beneficiarii țintă ai Teatrului pentru Copii și Tineret GONG sunt copiii de toate vârstele, tinerii și adulții. Acest lucru se datorează specificului spectacolelor care se montează în această instituție. Pe lângă aceste spectacole teatrul a creat și alte activități care s-au adresat publicului de toate vârstele ca de exemplu concerte susținute la sala teatrului și spectacole care se adresau adulților. Festivalurile de teatru organizate de instituție, au devenit deja tradiționale, s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă cu spectacole diverse, concerte, ateliere, expoziții, lansări de carte, film, etc. au atras un public numeros si variat, fapt care ne motivează ca și în viitor să aducem spectacole cât mai diverse din punct de vedere artistic. In concluzie, prin montarea de spectacole, prin menținerea festivalurilor de teatru și prin activitățile pe care le propunem în perioada 2011 - 2014, atât în prezent cât și în viitor, să fim prezenți în viața publicului de toate vârstele.

a.8. Descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari (tipul informațiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);

Pentru a cunoaște și mai bine profilul spectatorilor teatrului se pot efectua și concepe mai multe sondaje prin care să aflăm ce povești iubesc copiii, se pot iniția concursuri în care copii să deseneze personaje văzute pe scena teatrului. Totodată propun ca în fiecare an să se aplice prm mijloace simple, care pot fi administrare de către personalul teatrului, chestionare, observații directe, discuții cu publicul.

Toate aceste acțiuni se vor realiza o dată pe an în perioada mai 2011 - decembrie 2014.

a.9. Utilizarea spațiilor instituției:

In urma reabilitărilor, extinderii și modernizării imobilului în care Teatrul Gong își desfasoră activitatea, instituția beneficiază de spații specifice unui teatru de nivel european. Spațiile teatrului sunt următoarele:

 • 1. SPAȚIU DE PRIMIRE - foaier și garderobă/ la intrarea în insituție

 • 2. SALA DE SPECTACOL - situată la parter, beneficiază de 181 de locuri, dotată parțial cu aparatură de sunet și lumini; este folosită pentru repetiții și reprezentațiile teatrului și se închiriază la diferite evenimente. Anexele sălii sunt: culise,cabine cu wc și duș pentru femei și bărbați, spațiu de depozitare decor, 2 spații sociale pentru public.

 • 3. SALA DE SPECTACOL - situată la etaj, beneficiază de 190 de locuri, dotată parțial cu aparatură de sunet și lumini; este folosită pentru repetiții și reprezentațiile teatrului și se închiriază la diferite evenimente. Anexele sălii sunt: culise,cabine cu wc și duș pentru femei și bărbați, spațiu de depozitare decor, 2 spații sociale pentru public.

 • 4. CABINĂ DE SUNET ȘI LUMINI - aferenta sălii de la parter - este folosită de către operatorul de sunet și operatorul de lumini în timpul spectacolelor (exista utilajele tehnice bune însă nu suficiente),

 • 5. CABINĂ DE SUNET ȘI LUMINI - aferenta sălii de la etaj - este folosită de către operatorul de sunet și operatorul de lumini în timpul spectacolelor (exista utilajele tehnice bune însă nu suficiente) ;

 • 3. REDACȚIA REVISTEI EUPHORION - birou cu spațiu de primire (foaier) unde-și desfasoară activitatea personalul revistei;

 • 4. SALĂ STUDIO PENTRU REPETIȚII ȘI VIZIONĂRI VIDEO - în aceast spațiu se fac repetiții de text și studii de mânuire a păpușilor. Tot aici se fac și vizionările video ale spectacolelor teatrului.

 • 5. ATELIER CROITORIE - situat la parter, în acest atelier se confecționează toate costumele pentru spectacolele teatrului.

 • 6. ATELIER TÂMPLĂRIE - situat la parter cu acces Ia curte cât și la subsol- în acest atelier se realizează toate decorurile pentru spectacolele teatrului.

 • 7. ATELIER SCULPTURĂ Șl PICTURA- în acest atelier se sculptează păpuși, se pictează decoruri și păpuși

 • 8. MAGAZIE COSTUME - spațiu de depozitare a costumelor din repertoriu.

 • 9. MAGAZIE DECOR ȘI PĂPUȘI - spațiu de depozitare a decorunlor spectacolelor și a păpușilor si recuzitei

 • 10. COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL - spațiu de desfășurare a activității de marketing cultural

 • 11. BIROU DIRECTOR - activități specifice

 • 12. BIROU DIRECTOR ECONOMIC- activități specifice

 • 13. BIROU CONTABILITATE - activități specifice acestui sector

 • 14. BIROU SECRETARIAT - activități specifice acestui sector

 • 15. CURTE INTERIOARĂ spațiu de acces în cadrul teatrului și totodată spațiu pentru diferite activități artistice în aer liber.

 • 16. SPAȚIU DESTINAT ARHIVĂRII DOCUMENTELOR- 2 spații situatela subsol

17.7 wc -un pentru personalul instituției si 1 wc (la parter pentru pesoanele cu handicap).

 • a. 10. Propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz

In acest moment instituției îi lipsește un spațiu pentru realizarea unui studio de imprimări dotat cu aparatură specifică care ar ușura și ar imbunătiți cu mult muca pentru realizarea coloanelor sonore aferente spectacolelor.

Actuala clădire, pnntr-un proiect de modemizare/mansardare, poate să-și mărească capacitatea prin construirea unor camere de oaspeți. Acest lucru ar anula costurile de cazare ale colaboratorilor teatrului (regizori, alți colaboratori din țară și străinătate).

La ambele săli de spectacole trebuie îmbunătățit și completat sistemul de lumini și sistemul de sunet, pentru a putea face față noilor standardele de performanta tehnică din U E. Practicabilele care formează scena de spectacole de la etaj sunt îmbătrânite și nu mai corespund normelor de securitate în muca ; trebuiesc înlocuite cât mai repede.

Pentru desfășurarea în siguranță a activității de organizare și prezentare de spectacole pentru copii este nevoie a se înlocui autobuzul aflat în dotare, autobuz care îndeplinește condițiile de casare încă de acum 8-9 ani, cu un autocar nou. Acesta ar asigura atât transportul în siguranță al copiiilor de la instituția de învățământ la spectacol cât și transportul personalului secției romane si germane a teatrului și a decorurilor în deplsările, turneele, festivalurile organizate și/sau desfășurate în țară și străinătate.

b) analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • b.l. Analiza programelor/proiectelor instituției:

Analizând programele desfășurate în instituție în perioada 2007 - 2009, cele cuprinse în Caietul de obiective la capitolul 111.6. cât și activitatea instituției se poate observa și remarca diversitatea ofertelor și programelor, faptul ca acestea sunt motivate de specificul teatrului și bine concepute. Prin aceste programe personalul artistic, executant direct al acestora, a fost deosebit de solicitat dar și motivat. Implicarea în realizarea a cinci evenimente gen festival, prezența la festivaluri de gen în țară și străinătate, continuarea tradiției Secției Germane de a fi un partener loial al IFA - Stuttgart, multiplele parteneriate încheiate cu grădinițele, școlile și liceele sibiene, tipărirea Revistei „Euphonon” nu pot fi considerate decât împliniri profesionale care servesc nevoilor comunității și dovedesc că educația prin artă are forță socială. Continuitatea și dezvoltarea majorității programelor desfășurate în instituție în perioada 2007-2009 este important să se realizaze și în anii următori, 2011-20.14, adaptând permament politica de repertoriu la cerințele publicului țintă, aducând îmbunătățiri politicii de resurse umane, încurajând pregatiriea continuă a actorilor mânuitori, inițiând activități de formare și atragere a cât mai multor copii și tineri în sălile de spectacol.

Programele care se regăsesc în Planul Managerial 2007 - 2009, propuse si pentru perioada 2011-2014 :

Nr.

PROGRAMUL

ANALIZA PROGRAMULUI

PROPUNERI ȘT. ÎMBUNĂTĂȚIRI

1

Caravana

animației

Acest program de prezentare de spectacole dovedește prezența aproape zilnică, în timpul stagiunii, în viața copiilor din Sibiu și județul Sibiu.

Spectacolele au folosit cu prediliecție arta animației ca modalitate de expresie teatrală, au promovat valorile consacrate ale literaturii românești și universale.

Program cu grad de vizibilitate foarte ridicat care a atras un număr mare de spectatori. Cheltuielile de prezentare a programului s-au încadrat în limitele costurilor mici.

Dată fund misiunea instituției este important ca acest program sa se desfășoare și în perioada armatoare cu predilecție servind nevoile culturale ale copiilor și tinerilor sibieni. Dotarea instituției cu un autocar nou este impetuos necesara pentru buna desfășurare a programului. Cheltuielile de prezentare a programului se pot încadrea în continuare în limitele costurilor mici.

2

Gesturi pentru toți

Instituția a fost alături de copiii din centrele de plasament și școlile ajutătoare din Sibiu și județ în efortul lor de integrare socială;

Cadrele educaționale din centrele de plasament și școli ajutătoare în demersul educativ au fost sprijinie, prin punerea la dispoziție a actului artistic teatral al Teatrului Gong. Cheltuielile de prezentare a programului s-au încadrat în limitele costurilor mici.

Și acest program trebuie continuat în viitoarea perioadă. In plus programul se poate îmbunătăți prin creearea în pateneriat a unor ateliere educaționale speciale pentm acești copii. Cheltuielile de prezentare a programului se pot încadrea în continuare în limitele costurilor mici.

3

Povești noi pentru copii-teatru -Fantezie creatoare ____________

Repertoriul teatrului s-a mibogațit cu spectacole în limba germană și română, atât pentru copii cât și pentru tineret și adulți.

Ofertă culturală foarte diversă.

Programul a fost o cale de formare profesională continuă a actorilor; palmaresul teatrului s-a îmbogățit mult Regizori și scenografi de marcă și-au pus amprenta pe noile producții de atunci. Cheltuielile de producție

Cel puțin cinci producții noi pe an în viitor trebuiesc realizate în cadrul acestui program. Trei la secția romana si doua - trei la secția germana. Pentru a atinge noi performanțe în arta animației și înscrierea pe linia politicilor culturale europene actuale în privința conceptelor majore de diversitate și de promovare a indentițatn specifice, programul trebuie să se însene în viitoarea perioadă în limitele cheltuielilor medii. Regizori, scenografi, compozitori de marcă ai vieții teatrale din Romama și Europa vor trebui invitați să monteze pe scena

r *

ale proiectelor cuprinse în program s-au încadrat în limitele costurilor mici.

Teatrului Gong. Este important ca și colectivul de actori și de personal tehnic de scenă să se mărească. De exemplu, secția germană în prezent este formată doar din trei actori; un număr total insuficient. Cheltuielile de producție ale proiectelor acestui program, pe viitor ar trebui sa se încadreze în limitele costurilor mici si medii

4

Evenimente artistice continuarea organizării festivalurilor tradiționale ale teatrului si ale Revistei Euphonon

Festivalurile de teatu cât și evenimentele Revistei „Euphonon” organizate de Teatrul Gong s-au adresat publicului larg. Evenimente care au atras iubitorii de artă dm Sibiu si zonele adiacente orașului.

Mijloc prin care a crescut vizibilitatea teatrului și a orașului la nivel național și internațional

S-au creat legături importante care dau naștere unor noi proiecte culturale.

Program de educare a publicului sibian și de dezvoltare a gustului pentru teatru și artă în general.

Mojloc de dezvoltare a turismului cultural sibian, de dezvoltare profesională a angajaților.

S-a creat o imagine foarte bune a teatrului. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cupnnse în acest program s-au încadrat în limitele costurilor medii și man.

Programul trebuie sa continue si mai mult sa ia amploare In acest sens dotarea tehnică existenta trebuie imbunatatita si completata cu aparatura de noua generație. Scena de la etaj trebuie refăcută pe principiul unei scene mobile ( practicabilele existente sunt complet uzate). Pnn anularea închirierilor de orice natura se pot reduce subsantial cheltuielile de desfășurare a proiectului. Masuri necesare in completare: atragerea de fonduri externe și sponsori, atragerea de voluntari, completarea echipei de organizare, prezența unor artiști de marcă ai teatrului și culturii românești si europene, creșterea numărului de spectatori.

Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cupnnse în acest program este necesar sa se încadreze în limitele costurilor medii și man.

5

Experiențe teatrale, participări la festivaluri naționale si internaționale

Prin prezența teatrului la festivaluri în țară și/sau străinătate s-a realizat o formare profesională continuă a personalului artistic. A fost un prilej de conoastere a modului de realizare a producțiilor teatrale ale altor teatre dm țară și străinătate. S-au realizat schimburi de experiență. A crescut vizibilitatea instituției la nivel de național și internațional. Prilej de cunoaștere a nivelului teatrului în raport cu alte teatre. S-au stabilit noi relații cu artiști de marca. Cheltuielile >

de efectuare ale proiectelor cupnnse

Efectuarea acestui program este de mare însemnătate pentru instituție, oraș si tara Prezența teatrului în festivalurile naționale si internaționale trebuie sa fie cât mai. vie și in viitor.

In viitor este important ca la aceste evenimente teatrul sa atraga atentia presei de partea sa.

Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program se pot încadra si în viitor în limitele costurilor

i

1

1

|__ _____

în acest program s-au încadrat în limitele costurilor nuci.

mici.

1

6 I

Actori si spectatori-parteneriat proiecte

Teatrul a realizat diferite și numeroase proiecte cultural-educative în caliatate dc inițiator, coproducator, colaborator sau partener ( a se vedea cap. 111.3.2.1 al caietului de obiective). Proiectele programului au valorificat arta animației si prin realizarea de programe artistice adecvate de petrecere a timpului liber al copiiilor și tinerilor sibieni, au contribuit la educarea vizual-artistica a publicului de vârste mici. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program s-au încadrat în limitele costurilor mici.

Program de importanță majoră care trebuie efectuat și în viitoarea perioadă de management. Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program pot rămâne în limitele costurilor mici.

7

i_____________..

Revista

Euphorion

Redactorii au realizat și tipărit câte 6 numere duble în fiecare an. Au avut loc lansări și dezbateri publice coordonate de redactorii revistei Cheltuielile de efectuare ale proiectelor cuprinse în acest program s-au încadrat în limitele costurilor mici.

Valoarea artisticăa a revistei este de necontestat, însă faptul că nu exista o strategie buna de vânzare a ei. Acest lucru trebuie ca în viitor să se îmbunătățească prmtr-un efort comun și în asa fel în cât tirajul de editare să crească fără ca, costurile să depășească limita costurilor mici

 • b.2. Analiza participăm la festivaluri, gale, concursuri, etc. La nivel național și internațional:

începând din anu 70, Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” a intrat în circuitul festivalurilor naționale și internaționale datorita calității artistice a pieselor din repertoriu Pe parcursul acestor ani teatrul a câștigat premii și a beneficiat de cronici pozitive ale spectacolelor prezentate. Participarea trupei teatrului la festivaluri a ajutat la formarea profesională continuă a actorilor, a crescut gradul de notorietate al teatrului la nivel național și la nivel internațional (participarea la Luxemburg /program MAP XXI. - Capitala Culturala Europeana 2007, reprezentarea României în SUA la Ktd’s Euro Festival în anu 2009 și 2010, reprezentarea României Ia Festivalul Cultural European de la Alger, 2010). Pentru formarea continuă a personalului instituției este absolut necesară vizionarea constantă și continuă a unui număr cât mai mare de spectacole. Având în vedere că teatrul este singura instituție profesionistă dm Sibiu care se adresează copiilor, posibilitatea de a vedea cât mai multe spectacole de gen și de a vedea la ce nivel ne situăm este foarte nucă, astfel că prezența teatrului este absolut necesară în festivaluri, fie cu spectacole fie prin simpla prezență.

Atât pe termen scurt cât și pe termen lung ne propunem să fim prezenți în cât mai multe festivaluri. Un obiectiv principal al strategiei manageriale este acela de a ne face simțită prezența începând cu anul 2011 măcar la un festival internațional pe an, în măsura în care reușim să depășim perioada de cnză. Menționăm că 15 festivalurile de teatru de păpuși și de animație sunt în scădere la ora actuală în țara noastră existând doar 4 festivaluri constante.

b.3. Analiza misiunii actuale a instituției: - ce mesaj poartă instituția, cum este percepută, factori de succes și elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc;

Misiunea Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” este de a educa pnn artă, de a promova arta spectacolului și de a stimula schimburile culturale dintre zone și țări. Fiecare program propus cuprinde proiecte și activități care îmbunătățesc activitatea teatrului, măresc vizibilitatea acestuia și îl menține prezent în comunitatea în care își desfășoară activitatea. In același timp, prin aceste programe, întregul personal al teatrului beneficiază de formări contmue. Crearea de spectacole de teatru pentru copii folosind cu predilecție arta animației dar și alte modalități de expresie teatrală fac parte dm specificul instituției.

Teatrul promovează valorile consacrate ale literaturii românești și universale. Opere clasice și contemporane se regăsesc în spectacolele teatrului 'Teatrul pentm Copii și Tineret “Gong” este o instituție a publicului larg, de toate vârstele. Totodată teatrul inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale în domeniul educației formativ - artistice.

»

Instituția produce și prezintă spectacole atât la sediul teatrului cât și la căminele și centrele de copii și bătrâni din Sibiu.

Prin spectacolele sale teatrul stimulează interesul publicului pentru arta spectacolului. Numărul mare de spectatori și dorința copiilor de a veni la spectacolele teatrului, reprezentate în limba română și germană, este o dovadă certă a importanței acestui teatru în viața Sibiului. Mesajul instituției este : „ Artă pentm voi”. Implicarea teatrului în viața copilului are clare valențe educative. Totodată teatrul este un partener instituțional important pentm școli și grădinițe în activitățile întreprinse de acestea.

b.4. Concluzii. - reformularea mesajului, după caz:

în concluzie, prin tradiția sa de peste 62 de ani, Teatrul pentm Copii și Tineret “Gong” trebuie să continue crearea și promovarea spectacolelor cu păpuși, să mențină „păpușa - figura” ca obiect principal de expresie în spectacolele sale. Secția Gemiană - prima secție de teatru de interes public a etniei germane din România (înființată în anul 1949) și singura dm țara și din sud - estul Europei care creează spectacole de animație pentm copii până în prezent,este și va rămâne o prezență vie în comunitatea în care își desfășoară activitatea alături de Secția Română. Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” își va păstra tradiția și va promova arta mânuirii cu profesionalism și implicare. Prin mesajul său „ Artă pentru voi”, teatrul de animație se adresează publicului larg/ oricărei vârste.

- descrierea principalelor direcții pentm îndeplinirea misiunii

Nr.

crt.

Obiectivul

Acțiunea

Estimarea indicatorilor de performanță

Responsabil

Perioada

Atragerea unui număr cât mai

Organizare de spectacole la sediu,tara si străinătate.

65 000 de spectatori anual

manager

2011 -2014

1

mare de spectatori

2

Diversificarea ofertei culturale

Montarea în scenă de noi spectacole

Minim 4-5 spectacole noi pe stagiune la ambele secții de teatru

Manager, regizori artistici, PR

2011 -2014

3

Lărgirea palmaresului teatrului

Prin participarea la festivaluri pentru obținerea de nominalizări, premii, diplome

1 premiu sau o nominalizare pe an

regizori artistici

2011 -2014

4

j _

Un număr cât mai mare de spectacole jucate la sediu și în turnee de către cele doua sectu de teatru

Prezentare de spectacole

Mnim 300 de spectacole anual

Manager, impresarii artistici

2011-2014

Creșterea veniturilor proprii

Creșterea prețului la bilet, atragerea de sponsori și alte fondun externe, închirieri de spații, creșterea numărului reprezentațiilor.

Minim 160 000 lei /an

Manager

2011 -2014

6

Păstrarea și diversificarea parteneriatelor din instuțiile culturale sibiene______________

Prezentarea de spectacole și evenimente

Minim 40 000 lei/an

Manager

2011-2014

c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;

 • c.l. Analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente:

Teatrul Gong dispune de un Regulament de Organizare și Funcționare propriu, aprobat pnn HCL nr. 373/2010, care cuprinde reglementări în conformitate cu legislația de specialitate în domeniu, dispune de un Contract Colectiv de Muncă cu valabilitate și în anul 2011, are Sindicat propriu, un Consiliu Administrativ și un Consiliu Artistic pnn decizia directorului, consilii care au fost consultate în vederea luării anumitor decizii.

Reglementările actelor normative incidente sunt împărțite în următoarele categorii: acte normative din legislația muncii, securității și sănătății în muncă L. 53/2003- Codul Muncii, Legea- Cadru nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fondun publice, HG 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalulu român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu completările și modificăne ulterioare, OUG 96/2003privind protecția maternității la locul de munca, cu completările și modificările ulterioare, Legea 263/2010(actualizata) privind sistemul unitar de pensii publice, acte normative din domeniul cultural Legea 8/1006 privind drepturile de autor și drepturile conexe, Legea 245/2001 pentru aprobarea OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, Convenții de evitare a dublei impuneri, acte normative organizatorice OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 17 artistic aprobata prin L 353/2007, OUG 189/ 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte.

 • c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative incidente:

în perioada raportată, mai precis în anul 2009, Teatrul pentru Copii si Tineret “Gong” Sibiu, funcționând în subordinea Consiliului Județean Sibiu, a înaintat spre aprobare o reglementare internă cu nr. 058/20.01.2009, pentru aprobarea salariilor in conformitatea cu Normele metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază, reglementari aduse de HG 1672/2008. Reglementarea internă solicitată nu s-a aprobat (adresa răspuns C.J.S cu nr.405/21.01.2009) și astfel nu s-au putut aduce modificări structurii organizatorice, modificări care ar fi motivat personalul si ar fi influențat, eficientizat activitatea instituției. Alte reglementari interne luate au adus la aprobarea Contractul Colectiv de Muncă la nivel de instituție, in vigoare.

c.3. Funcționarea instituțiilor, delegarea responsabilităților, analiza activității consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției:

în perioada raportată în instituție au funcționat un Consiliu Administrativ, un Consiliu Artistic, o Comisie de Disciplină înființată prin Contractul Colectiv de Muncă, o Comisie privind Securitatea și Sănătatea în Muncă. Acestea și-au îndeplinit responsabilitățile și atribuțiile cu respectarea reglementărilor legale și interne în vigoare, întâlnidu-se conform unui plan prestabilit sau la solicitarea managerului în cazurile în care au existat situații ne nerespectare a atribuțiilor de către salariați. Conducerea teatrului nu și-a delegat atribuțiile decât cu ocazia deplasărilor managerului în turnee/ delegații naționale sau internaționale. c.4. /Xnaliza nivelului de perfecționare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecționare pentru conducere și restul personalului: în perioada raportată s-au efectuat:

-în anul 2007: 15 acton au participat la ateliere de creație, 1 angajat s-a perfecționat în domeniul impresariatului artistic;

-în anul 2008: 1 angajat s-a perfecționat în domeniul impresariatului artistic, 1 angajat s-a perfecționat în domeniul organizării de spectacole, 1 angajat s-a perfecționat în domeniul protecției muncii, 6 actori angajați și-au finalizat studiile superioare în domeniul- teatru, 15 actori au participat la ateliere de creație;

-în anul 2009: 1 angajat s-a perfecționat în domeniul evaluării riscurilor, 1 angajat s-a perfecționat în domeniul mișcăm corporale.

Cu ocazia fiecărei premiere personalul artistic și de scenă a beneficiat de o formare profesională continuă Munca cu regizori de marcă ai teatrului de animație din România și Europa a contribuit la evoluția lor ca artiști. Același lucru se poate observa și în sectorul administrativ unde majoritatea care aveau studii medii au urmat studii universitare. O evoluție s-a observat și în compartimentul de organizare ai spectacolelor, unde impresarii teatrului au făcut cursuri de impresarii artistic.

-evaluarea personalului din instituție s-a efectuat potrivit prevederilor și termenelor legale în vigoare. în perioada raportata 2007 - 2009 s-au acordat salarii de merit, premii de 2 %, premiul anul - al 13-lea salariu Nu s-au aplicat sancțiuni disciplinare personalului salarial

 • - Promovarea, personalului din instituție s-a efectuat cu respectarea normelor în vigoare.

 • - Formarea continuă a personalului teatrului va continua și în următorii 3 ani, iar în măsura resurselor financiare cuprinse în bugetului instituției la acest capitol, se va încerca ca aceste perfecționări să fie cât mai dese. In fiecare an personalul artistic va beneficia de un stagiu de pregătire corporală.

în același timp în fiecare an personalul artistic și tehnic va participa la 2 sau 3 festivaluri de gen, prezența în festivaluri fiind o formă importantă de autoevaluare si perfecționare. Festivalurile internaționale de teatru, organizate de instituția noastră, sunt o acțiune importantă de perfecționare a personalului teatrului.

în funcție de cursurile specifice instituției noastre, anunțate periodic de Centrul de Perfecționare din Cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului Național , dar și în funcție de buget și perioade, întreg personalul teatrului va fi implicat în cursuri de formări profesionale.

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;

 • d. 1; d.3-d.8. Analiza datelor de buget din caietul de obiective completate cu informații solicitate/obținute de la instituție :

Din datele de buget cuprinse în caietul de obiective la cap 1II.4. - Bugetul, rezulta următoarea analiză a perioadei 2007-2009.

 • - Veniturile propni au crescut de la an la an, ele fiind in medeie de 146 677 lei /an. Gradul de creștere a veniturilor proprii dm surse atrase s-a realizat în medie de 8,90%;

 • - Subvențiile/alocatiile s-au încadrat în media de, 1 595 000 lei/an (cel mai mult s-a alocat anului 2008);

 • - Cheltuielile de întreține, bunuri si servicii, nu au depășit media de, 800 100 lei/a,

 • - Cheltuielile de capital/învestițn s-au realizat în anul 2007, an în care s-a finalizat și plătit lucrarea de reabilitare, amenajare și extindere a Teatrului pentru Copii si Tineret „Gong” Sibiu; în anul 2008 cheltuielile la acest capital au fost zero, iar în anul 2009 s-a cheltuit suma de 15 775 lei, reprezentând 5,29% din totalul cheltuielilor cuprinse în subvențiile alocate,

 • - Cheltuielile de personal s-au realizat in medie de, 941 685 lei / an, reprezentând 51,37% din totalul cheltuielilor cuprinse în subvențiile alocate,

 • - Cheltuieli cu colaboratorii cu respectarea legii dreptului de autor s-au realizat în medie de, 47 892 lei/an, reprezentând 2,8% din totalul cheltuielilor cuprinse în subvențiile alocate;

 • - Cheltuieli pe beneficiar dm subvențiile acordate s-au realizat în medie de, 28 de lei/an, reprezentând 28% din totalul cheltuielilor cuprinse în subvențiile alocate;

 • - Cheltuieli pe beneficiar/ spectator din veniturile realizate s-au realizat în medie de., 3 lei/an, reprezentând 3% din totalul cheltuielilor cuprinse în subvențiile alocate;

 • - Gradul de acoperire dm surse atrase si venituri proprii a cheltuielilor instituției s-a efectuat în medie de 7,43 %/an.

 • d,2. Analiza comparativă a cheltuielilor cu programele (estimate și, după caz realizate) în perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solieitate/obținute de la instituție:

Raportarea comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz realizate) în penoada/penoadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție, cuprinsă în cap FU 6. la Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management, cuprinde costurile prevăzute și realizate ale programelor, în perioada 2007 - 2009,

Programele realizate au fost concepute în consens cu misiunea instituției: programe de prezentare a spectacolelor din repertoriul teatrului în Sibiu, județ, tară și străinătate; programe de prezentare de spectacole pentru copii prezentate în Centrele de plasament din Sibiu și județ; producții noi/ premiere care au promovat literatura universală clasică, literatura națională și creații contemporane; realizarea de evenimente artistice gen festival, experiențe teatrale care au oglindit prezența teatrului în competiții de gen organizate în tara și străinătate; realizarea de turnee în țară și străinătate; editarea revistei de artă și cultură Euphorion, sunt programe care au fost concepute în vederea îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor instituției de spectacole. Programele au satisfăcut nevoile culturale ale comunității. Regretabil este faptul ca în anii 2008 și 2009 nu s-a mai continuat proiectul, Festivalul International de Artă Neconvențională La Strada, proiect unic pe plan național și est — european, la vremea aceea a anului 1994, festival care a conturat un profil nou, propriu instituției și care a contribuit la creșterea nivelului de dezvoltare culturală a comunității orașului. Numărul spectacolelor în premieră din această perioadă este impresionant și de apreciat este și faptul că acestea s-au realizat cu costuri mici facându-se chiar economii față de costurile prevăzute. Sase dintre cele noua premiere ale anului 2007 sunt spectacole gen recital realizate de actorii teatrului în urma studiilor zilnice individuale din perioada în care teatrul se afla în pline lucrări de amenajare, extindere și modernizare. Spectacolele pentru tineret și adulți „Trilogia Vasilache” și „De ce fierbe copilul în mămăliga”, jucate de actorii ambelor secții de teatru, romană si germană, s-au bucurat de aprecieri favorabile din partea criticii de specialitate urmând ca tot în acel an, în luna septembrie, spectacolul „De ce fierbe copilul în mămăligă” să fie invitat la Luxemburg de către ducesa de Luxemburg pentru a fi prezentat în cadml evenimentului, festivalul Pepiniere Europene pentru tineri artiști”.

O colaborare benefică cu Inspectoratul de Poliție Sibiu a dus la realizarea spectacolului de prevenire a criminalității în rândul minorilor, „Nu te lașa păcălit” in regia doamnei manager. Premierele anilor 2008 si 2009: „Flautul fermecat”, „Gagaga și alții ca el”, „Renul Soare”, ,fin Sonnenstrahl”, „Voci” spectacol de animație pentru tineri - non verbal, „Cum a devenit Arthur rege”, „O raza de soaie”,

„ Rățușca cea urâta”, „ Croitorașul cel Viteaz”, „ La fille de la papy et la fille de la mamie”, „ Vrăjitorul din Oz”, „Prințul Fericit”, „Visul unei nopți de vară” au adus un plus de valoare repertoriului teatrului.

Spectacolul, „ La fille de la papy et la fille de la mamie” de Dan Handoreami cât și un atelier de creație, s-a desfasurat în scoli, timp de zece zile, în Bretama/Franta, în cadrul unui partenenat de promovare a artei animației și a construcției de păpuși și marionete.

Anul 2009 a fost anul în care instituția a organizat prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru -Stagiunea de Vară, festival care se dorește a fi un eveniment artistic oferit sibienilor în perioada când majoritatea teatrelor beneficiază, conform legilor specifice, de concedii legale de odihnă, de vacanța dintre stagiuni. Festivalul s-a bucurat de o audiență importantă din partea sibienilor. Tot în acest an Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu a fost selectat să reprezinte România , în capitala lumii, la Washington, Ia Festivalul European pentru Copii - Kid’s Euro Festival. Spectacolul prezentat „Old man’s daughter and old Woman’s daughter” in regia lui Dan Hândoreanu s-a bucurat de un mare succes Cu aceasta ocazie s-au împartit pliante de imagine a Sibiului și ale împrejurimilor Sibiului.

Prezentarea de spectacole in județ a fost o prioritate in perioada raportata dar si o obligație morala fata de copiii din județ dat fiind faptul ca instituția se afla sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu.

Partenenatele multiple și diverse realizate ne prezintă o strategie managerială organizată fundamentată prin implicarea personalului intregii instituții și pnn asigurarea de servicii de calitate.

Prezența teatrului la festivaluri de gen în țară și străinătate , turneele efectuate în partenenat cu IFA Stuttgat în țară în Ungaria, Serbia și Croația au contribuit la promovarea valoni artistice a spectacolelor din repertoriul pennanent al teatrului Realizarea și tipărirea Revistei „Euphonon” reprezintă o data în plus faptul că instituția este deschisă pliticilor culturale europene actuale în pnvința conceptelor majore de diversitate, de promovare, originalitate și poziționare iîn context european.

Analizând programele perioadei de referință și comparând cheltuielile cu veniturile raportate se poate constata faptul că, cheltuielile efective cu programele cultural-artistice sunt mai mici decât veniturile realizate din prezentarea lor, astfel: în anul 2007 cheltuielile realizate sunt de 120 078 lei iar veniturile sunt de 157 876 lei, în anul 2008 cheltuielile realizate sunt de 86 156 lei iar veniturile sunt de 125 292 lei, în anul 2009 cheltuielile realizate sunt de 156 270 lei iar veniturile realizate sunt de 159 894 lei.

în perioada raportată de instituție, 2007-2009, cheltuielile realizate cu proiectele cuprinse în programele „Caravana animației”, „ Gesturi pentru toți”, „Povesti noi pentru copii- Teatru- Fantezie creatoare”, „Experiențe teatrale”, „Actori si spectatori”, „Revista Euphonon”, s-au încadrat în limitele cheltuielilor mici. Doar unele proiectele cum ar fi ediția a XI-cea a „Festivalului Internațional de Artă Neconvențională- La Strada”, „Festivalul Național de Muzică Folk și Poezie”, „Magic Show Fest”- ediția a H-a, cuprinse in programul „ Evenimente artistice” s-au încadrat și în limitele costurilor medii.

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate;

 • e.l. Prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management.

Strategia culturală pentru perioada 2011-2014 se construiește pe următoarele linii directive de dezvoltare

NR

DIRECȚIA DE

DEZVOLTARE

Pe termen scurt

an 2011

Pe termen mediu mediu

2011-2014

1

Premiere și refaceri

Minim 4 maxim 5 premiere (2-3 la secția română și 2 la secția germană) și 4 refacei

Montarea a minim 14 premiere și refacerea a 14 producții dm repertoriul teatrului.

2

Participare la festivaluri (naționale, internaționale)

Participarea la cel puțin 2 festivaluri naționale și la minim 2 festivaluri internaționale.

Participarea la 10 festivaluri naționale și 6 internaționale.

3

Organizarea de evenimente (gen festival); organizarea unui eveniment special pentru ziua copilului: “ 1 iunie -Sărbătoarea copoilor și a Teatrului Gong”.

6 evenimente, din care 3 festivaluri de teatru muzica si poezie, “ 1 iunie -Sărbătoarea copoilor și a Teatrului Gong”, si 2 evenimente specifice Revistei “Euphorion”.

18 evenimente, dm care 9 festivaluri de teatru muzica si poezie, 3 evenimente cu titlul ; “ 1 iunie -Sărbătoarea copiiilor și a Teatrului Gong”si 6 evenimente specific Revistei “Euphorion”.

4

Relația cu mass-media

Vor avea loc 4 conferințe de presă Cu ocazia fiecărui eveniment vor fi trimise comunicate de presă. Prezența criticilor de specialitate.

Vor avea loc 20 conferințe de presă Cu ocazia fiecărui eveniment vor fi trimise comunicate de presă.

5

Publicitate

Actualizarea permanenta a site-ului www.teatrulgong ro cu informații. Crearea unor spații noi de afisaj.

Prezentarea activității teatrale, în presa de specialitate, mass-media locală și națională, promovare prin spoturi radio și TV,afișe,c. program fluturași,parteneriate cu instituțiile hoteliere, etc.

Modernizarea site-ului www.teatrulgong.ro Promovare on-hne, în presa de specialitate, mass-media locală și națională, promovare prin spoturi radio si TV,afișe, caiete program,fluturași,parteneriate cu instituțiile hoteliere,etc.

6

Relația cu alte instituții dm țară și străinătate

In toată activitatea sa teatrul va relaționa cu toate instituțiile de cultură dm oraș, județ, țară dar și cu grădinițe, școli, licee si facultăți. în perioada raportată ne propunem să realizăm un număr de 14 parteneriate cu aceste instituții. Tot în această perioadă avem ca obiectiv o și mai strânsă colaborare cu IFA Stuttgart și Centrul Cultural German pentru a perfecționa, dezvolta și lărgi activitatea Secției Germane pe plan local, național și european.

Ne propunem un număr de 50 parteneriate. Invitarea reprezentanților instituțiilor de cultură din Sibiu, dm județ, dm țară și străinătate la evenimentele ale teatrului. Un obiectiv principal este strânsa colaborare cu IFA Stuttgart și Centrul Cultural German pentru a perfecționa, dezvolta și lărgi activitatea Secției Germane pe plan local, național și european

7

Relații artistice de colaborare (regizori, scenografi, muzicieni,

Atragerea de regizori importanți din teatrul de animație pentru a monta spectacole marcante. Deasemenea în această primă etapa vom continua

Atragerea a unui număr cât mai mare de regizori, scenografi, coregrafi, muzicieni de marcă dm țară și străinătate.

coregrafi, etc)

realizarea de spectacole care vor purta semnătură artiștilor creatori formați în teatru.

>

Prin nivelul artistic ridicat al actorilor, teatrul, va fi la rândul lui o bună ofertă pentru aceștia.

8

Atragerea fondurilor extrabugetare

în perioada raportată ne propunem atragerea de fonduri extra bugetare pe anumite proiecte de reprezentare a Romanici

Atragerea de fonduri pentru realizarea de noi spectacole, pentru susținerea evenimentelor devenite tradiționale constituie o prioritate.

Atragerea de fonduri pentru realizarea de noi spectacole, pentru susținerea evenimentelor devenite tradiționale ramane o prioritate constantă. Cu acordul autoritatii si cu atragere de fonduri extrabugetare se poate realiza mansardarca unobilului pentru realizarea de spații de cazare pentru colaboratorii externi, cat si pentru: a se vedea capitolul propuneri si îmbunătățiri, la programul planului managerial, cuprin la b l in actualul proiect de management.

9

Completarea organigramei

în organigramă, in acest an, nu este necesar a se aduce modificări,dar, este impetuos necesar sa se aprobe organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante existente.

Organigrama va trebui completata la Direcția Artistica - Secția Germană , cu posturi de actori mânuitori păpuși,absolvenți de studii universitare de specialitate si cu alte posturi care prin evoluția teatrului se dovedesc a fi necesare.

10

Formarea profesională continuă a angajaților

în acest an personalul artistic va beneficia de un stagiu de pregătire corporală si de cursuri de mânuire păpuși. Se are în vedere ca și personalul din ateliere si administrativ să beneficieze de cursuri de formare profesională continuă.

Pe termen lung tot personalul teatrului va beneficia de cursuri sau simpozioane care să ajute la formare profesională continuă.

1 ateliere

 • - de mânuire

 • - construcție de păpuși

 • - pregătire corporală (dans)

 • - dicție

 • - canto

 • 2. simpozioane

 • 3. cursuri administrative

 • 4. studii umversitare.mastere,doctorate

11

Număr de spectatori

65 000/an din care:

25 000 spectatori cu intrare gratuită (Centre de plasament. Școli ajutătoare, leagăne pentru copii, la spectacole in aer liber, festivaluri) și 6000 de spectatori prezenți la reprezentațiile participative ale teatrului în festivaluri dm , tara și/sau străinătate.

200 000 din care:

75 000 spectatori cu intrare gratuită (Centre de plasament. Școli ajutătoare, leagăne pentru copii, la spectacole in aer liber, festivaluri) și 30 000 de spectatori prezenți la reprezentațiile participative ale teatrului în festivaluri dm , tara și/sau străinătate.

12 ______

Număr de spectacole

300 de spectacole jucate de ambele secții de teatru pe an.

30 de spectacole

invitate/gazduite/parteneriate/organi-

1500 de spectacole jucate de ambele secții de teatru pe an.

150 de spectacole

invitate/gazduite/parteneriate/orga-

:______

zate/ la sediu teatrului__

mzate/ la sediu teatrului

e.2. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea și, după caz, descrierea fiecărui program, a scopului și țintei acestora, exemplificări;

Sunt cuprinse la punctul b. 1. pagina 13-15, la prezentul Proiect de management

 • e.3.Proiecte propuse in cadrul programelor pentru primul an: 2011

Sunt cuprinse in Anexa 3 la prezentul Proiect de management

 • e. 4. Alte evenimente, activități, specifice instituției planificate pentru perioada de management:

Pe lângă proiectele importante ale instituției prezentate, ne propunem o sene de alte activități și evenimente ocazionale care nu vor face parte dm activitatea curentă a instituției.

 • 1. Expoziții de scenografie, foto, colaje, in foaierul teatrului,

 • 2. Partenenate cu școlile, grădinițele, liceele din Sibiu, cu agențiile de turism, agro-turism, hoteliere.

 • f) previziunea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

 • f. l. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii 3 ani (perioada proiectului de management), corelata cu resursele financiare necesare de alocat din subvenția/alocația acordată instituției de către Consiliul Local al municipiului Sibiu - Pnmaria municipiului Sibiu.

Previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției:

Indicator

AN 2011

AN 2012

AN 2013

Total cheltuieli d.c.

cheli, de personal

1 025 000 lei

+ 30% fata de 2011

+ 50% fata de 2012

previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menționarea surselor vizate

Venituri propuse a fi

atrase:

AN' 2011

AN 2012

AN 2013

Subvenții de la buget

2 633 000 lei

+30% fata de 2011

+ 50% fata de 2012

Venituri proprii

150 000 lei

+ 20% fata de 2011

+ 10% fata de 2012

Alte surse

10 000 lei

+ 10% fata de 2011

+ 10% fata de 2012

Venituri din vanzarea de bilete si alte venituri proprii:

AN 2011

AN 2012

AN 2013

Bilete penru copii

90 000 lei

+ 30% fata de 2011

+ 30% fata de 2012

Bilete pentru adulti

50 000 lei

+ 20% fata de 2011

+ 10% fata de 2012

Alte venituri

12 000 lei

+ 10% fata de 2011

+ 10% fata de 2012

Vanzare revista si din transport

8 000 lei

+ 30% fata de 2010

+ 30% fata de 2010

 • f.2. Previzionarea evoluției costurilor: sunt cuprinse in Anexa 2 al prezentul proect de management

f.3. Proiecția veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe categorii de bilete/ tarife practicate :

Anul de referință1 2 3

nr. de

2 proiecte proprii

nr. de beneficiari’

Preț / bilet

nr. de bilete4

Venituri

Propuse

(lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2011

320

65 000

Preț bilet: 5 lei

16 000

80 000

Preț bilet: 7 lei

9 000

63 000

Preț bilet: 20 lei

400

8 000

Preț bilet: 30 lei

300

9 000

2012

330

70 000

Preț bilet: 6 lei

16 600

99 600

Preț bilet. 7 lei

9 200

64 400

Prct bilet: 20 lei

500

10 000

Preț bilet: 30 lei

500

15 000

2013

340

73 000

Prct bilet: 7 lei

16 800

117 600

Preț bilet: 8 lei

9 500

76 000

Preț bilet: 25

_________lei

500

12 500

VIL ALTE PRECIZĂRI:

sunt cuprinse de către autoritate la pagina 31, cap. VII al. Regulament de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul pentru Copii si Tineret „Gong” Sibiu.

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dt&in Ilie

Anexa nr.2

CONTRACT DE MANAGEMENT

încheiat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

 • I. Părțile contractului

ART. 1

 • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu, reprezentat prin domnul Klaus Werner lohannis, Primar al Municipiului Sibiu, împuternicit de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin H.C.L. nr., denumit în continuare autoritatea,

Și

 • 2. Doamna Grigoraș Mihaela Ana, în calitate de manager al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, domiciliată în localitatea Sibiu, str.Putnei, nr.23 A, județul Sibiu, posesoare a cărții de identitate seria SB nr.372188, eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 20.01.2008, CNP 2570919323941, denumit în continuare manager,

au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. Obiectul contractului

ART. 2

Prin prezentul contract dc management, managerul se obligă să asigure organizarea, gestionarea și conducerea activității Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, denumită în continuare instituția, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, în schimbul unei remunerații acordate de autoritate.

>

 • III. Durata contractului

ART. 3

Prezentul contract de management se încheie pe durată determinată, producând efecte de la data 9 mai 2011 până la data încetării termenului pentru care a fost întocmit și aprobat proiectul de management, respectiv până la data dc 9 mai 2014.

 • IV. Remunerația managerului

ART. 4

 • (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remunerație, plătită de către autoritate conform prezentului contract de management.

 • (2) Remunerația managerului este de lei, stabilită în condițiile art.2 din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

 • (3) Remunerația managerului persoană fizică este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale.

 • (4) Remunerația managerului, obținută în temeiul contractului de management, este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru manager și autoritate din legislația privind sistemul public dc pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, din legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările dc sănătate.

ART. 5

Remunerația lunară a managerului se poate modifica în funcție de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin act adițional la prezentul contract de management, precum și la sumele alocate anual de autoritate pentru programul minimal.

 • V. Drepturile și obligațiile părților

ART. 6

Drepturile și obligațiile managerului:

 • (1) Managerul are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) să beneficieze de condiții corespunzătoare pentru realizarea obiectului prezentului contract de management;

 • b) să primească remunerația prevăzută la cap. IV pentru activitatea prestată conform dispozițiilor prezentului contract de management;

 • c) să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul instituției, efectuate în țară și în străinătate, din bugetul instituției sau, după caz, al autorității, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al acesteia;

 • d) să formuleze, în cuprinsul raportului de activitate, propuneri motivate privind modificarea și/sau completarea clauzelor prezentului contract de management, cu respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management și să propună, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte în cadrul programului care face obiectul contractului de management;

 • e) să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele propuse în proiectul de management, și să negocieze anual programul minimal;

 • f) să prezinte un nou proiect de management, în cazul în care rezultatul evaluării finale este situat peste nota 9, elaborat în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate, în condițiile legii;

 • (2) Managerul arc, în principal, următoarele obligații:

 • a)  să asigure gestionarea și administrarea corectă, eficientă, în condițiile legii, a bugetului și patrimoniului instituției;

 • b)  să îndeplinească obligațiile asumate, aferente proiectului de management, prevăzut în anexa nr. 1;

 • c)  să îndeplinească programele și proiectele asumate în cadrul programului minimal propriu aprobat de autoritate și cuprins în act adițional la prezentul contract;

 • d)  să îndeplinească obiectivele și criteriile de performanță aprobate de autoritate și cuprinse în act adițional la prezentul contract;

 • e)  să înainteze autorității raportul de activitate anual, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale;

1) să elaboreze și să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

 • g) să elaboreze și să propună spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

 • h)  să asigure respectarea destinației subvențiilor/alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

 • i)   să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituției și a serviciilor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • j)   să stabilească măsuri privind protecția muncii și să faciliteze cunoașterea de către salariati a normelor de securitate a muncii;

ARI. 7

Drepturile și obligațiile autorității

 • (1) Autoritatea are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) să efectueze anual evaluarea managementului, conform dispozițiilor art. 14-16 din prezentul contract de management, în condițiile legii;

 • b) să solicite managerului prezentarea raportului de activitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale;

 • c) să modifice remunerația managerului, în funcție de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele și criteriile de performanță aprobate de autoritate și cuprinse într-un act adițional la prezentul contract de management;

 • d) să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele propuse de manager în proiectul de management și să negocieze anual programul minimal;

 • (2) Autoritatea arc, în principal, următoarele obligații:

 • a) să acorde managerului toate drepturile care decurg din contractul de management și din lege;

 • b) să asigure instituției subvențiile bugetare necesare pentru plata remunerației managerului, prevăzută la cap. IV din prezentul contract de management;

 • c) să reanalizeze periodic sumele necesare realizării programelor, în raport cu valorile propuse în proiectul de management;

 • VI. Limitele de competență

ART. 8

Pentru realizarea obiectului prezentului contract de management, managerul dispune de următoarele competențe:

 • a) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor prezentului contract de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite;

 • b) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

 • c) selectează, angajează, promovează, sancționează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • d) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

c) dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale care se impun;

 • f) stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele de post;

 • g) reprezintă instituția în raporturile cu terții;

 • h) încheie acte juridice de conservare, administrare sau dispoziție în numele și pe seama instituției, în condițiile legii;

 • i) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

jjaltc competențe încredințate prin ordin/hotărâre a ordonatorului principal de credite al autorității.

ART. 9

 • (1) Autoritatea asigură managerului, în limita prevederilor legale și ale prezentului contract de management, deplină libertate în organizarea, gestionarea și conducerea activității instituției.

 • (2) Managerul este obligat să își exercite drepturile și responsabilitățile care fac obiectul prezentului contract de management în interesul instituției. Managerului îi sunt interzise orice activități și manifestări de natură să prejudicieze interesul și prestigiul instituției.

ART. 10

Pe durata prezentului contract de management, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea instituției, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un astfel de caracter de către autoritate.

 • VII. Programul minimal, obiective și criterii de performanță

ART. 11

 • (1) Programul minimal se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se cuprinde în act adițional la prezentul contract de management.

 • (2) Programul minimal se negociază anual, de autoritate și manager, în trimestrul III, în baza propunerilor din proiectul de management.

 • (3) Ca urmare a negocierii prevăzute la alin. (2), după aprobarea bugetului autorității, se aprobă programul minimal anual și sumele necesare realizării acestuia și se cuprinde în acte adiționale la prezentul contract de management.

ART. 12

 • (1) Obiectivele și criteriile de performanță se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se cuprind într-un act adițional la prezentul contract de management.

 • (2) Obiectivele și criteriile de performanță se renegociază anual, în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (2)-(3).

 • VIII. Evaluarea managementului

ART. 13

 • (1) Prin evaluarea managementului autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate de manager prin prezentul contract de management, în raport cu resursele financiare alocate.

 • (2) Evaluarea se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse și, după caz, va ține cont și de activitățile realizate, altele decât cele din programul minimal.

ART. 14

Evaluarea managementului se realizează în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență și ale Regulamentului de evaluare, pe baza raportului de activitate înaintat de manager în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare anuale.

ART. 15

Evaluările sunt efectuate anual, după cum urmează:

 • a) prima evaluare - primul trimestru al anului 2012;

 • b) a doua evaluare primul trimestru al anului 2013;

 • c) evaluarea finală - ultimul trimestru al anului 2013 - cu cel puțin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management [în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G nr. 189/2008].

 • IX. Clauze speciale

ART. 16

 • (1) în activitatea sa, managerul este asistat de organisme colegiale - consiliul administrativ și consiliul artistic.

 • (2) în executarea prezentului contract de management, managerul poate fi asistat de o echipă managerială din care vor face parte unul sau mai mu Iți directori generali adjuncți ori directori adjuncți.

 • X. Răspunderea contractuală

ART. 17

Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul contract de management părțile răspund potrivit reglementărilor legale.

ART. 18

 • (1) Managerul răspunde pentru daunele produse instituției prin orice act al său contrar intereselor instituției și autorității, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituției.

 • (2) In cazul în care există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea prezentului contract de management, autoritatea are obligația de a sesiza de îndată organele competente.

 • XI. Clauza penală, forța majoră

ART. 19

 • (1) Neîndeplinirea obiectivelor, nerespectarea programului minimal din motive imputabile managerului, ncrealizarea obiectivelor și/satt criteriilor de performanță stabilite prin prin hotărâre a autorității și cuprinse în acte adiționale ia prezentul contract de management, constatate în cadrul evaluării periodice, determină diminuarea remunerației managerului cu 1%, prin act adițional la prezentul contract de management.

 • (2) Diminuarea remunerației produce efecte până la aprobarea rezultatului final al evaluării următoare.

ART. 20

 • (1) Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

 • (2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de management, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 15 zile calendaristice și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daunc-intercse.

 • XII. Modificarea contractului de management

ART. 21

Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

ART. 22

Părțile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adițional și care îi sunt aplicabile.

 • XIII. Suspendarea contractului de management

ART. 23

 • (1) Suspendarea prezentului contract de management are ca efect suspendarea prestării activității de către manager și a acordării remunerației de către instituție.

 • (2) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale.

 • (3) în cazul suspendării prezentului contract de management din cauza unei fapte imputabile managerului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de manager.

ART. 24

Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri:

 • a) managerul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;

 • b) forță majoră. în condițiile art. 20 alin. (3) din prezentul contract de management;

 • c) alte cazuri expres prevăzute de lege.

ART. 25

 • (1) Contractul de management se suspendă la inițiativa autorității în cazul în care aceasta a formulat plângere penală împotriva managerului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu executarea prezentului contract de management, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

 • (2) în situațiile prevăzute la alin. (1), dacă sc constată nevinovăția managerului, acesta își reia activitatea în baza prezentului contract de management, beneficiind, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, de o despăgubire egală cu remunerația și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.

ART. 26

Contractul de management se suspendă, prin acordul părților, la solicitarea managerului, pentru cazuri justificate.

ART. 27

Pe durata suspendării contractului autoritatea dispune măsurile necesare în vederea asigurării managementului instituției.

 • XIV. încetarea contractului de management

ART. 28

 • (1) Prezentul contract de management încetează în următoarele cazuri:

 • a) rezultatul evaluării managementului este nesatisfacător;

 • b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

 • c) managerul nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la ari. 3 din O.U.G. nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) renunțarea managerului la mandatul încredințat;

c) prin acordul părților;

 • f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului;

 • g) forță majoră, în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (5).

 • (2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.

 • XV. Soluționarea litigiilor

ART. 29

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de management sunt de competența instanțelor judecătorești de contencios administrativ, în condițiile legii.

 • XVI. Dispoziții finale

ART. 30

(1) în cazul în care managerul deține o funcție de execuție în instituție, contractul individual de muncă pentru funcția respectivă se suspendă.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă prevăzut la alin. (1) își produce efectele de la data încheierii prezentului contract de management până la data încetării acestuia, în una dintre modalitățile legale.

ART. 31

 • (1) Durata prezentului contract nu poate fi prelungită.

 • (2) în situația prevăzută la art. 44 din ordonanța de urgență, dacă rezultatul analizei noului proiect de management se situează peste nota 7, între autoritate și manager se va încheia un nou contract de management.

ART. 32

Prezentul contract se completează de drept cu dispozițiile ordonanței de urgență.

ART. 33

Prezentul contract de management a fost întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Președinte

Brunchea Mait: ana Gabriela

Contrasemnează

Secretâr

Nistor Dorin Ilie


1

Rândul „anul de referință" va cuprinde informațiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz cu informații solicitate de la instituție.

2

Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcție de specificul instituției), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.

3

’ Beneficiarul specific instituției: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conține estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitații.

4

Coloana (4) va conține estimările privind Biletele de intrare, evidențiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preț întreg/redus, profesional, cu excepția biletului onorific cu valoare zero lei).