Hotărârea nr. 163/2011

HOTĂRÂREA NR.163 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.163

privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară la data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 25781/2011, prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea statului dc funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.107 alin.l lit.”c” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.885030/2011, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu sub nr. 26892/26.04.2011,

în temeiul art. 36 alin. 3 lit. „b”, precum și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.05.2011, se aprobă următoarele modificări intervenite în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu :

 • a) se desființează Direcția Comunicare și Relații Internaționale, ca structură organizatorică;

 • b) urmare desființării Direcției Comunicare și Relații Internaționale, se desființează postul de Director executiv gr.Il, al acestei direcții;

 • c) activitatea de informare a turiștilor trece de la Serviciul Dezvoltare Economică și Relații Externe la Biroul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism;

 • d) se mută la biroul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism trei posturi cu atribuții de informare a turiștilor, după cum urmează:

 • - I funcție publică de execuție, ocupată, de consilier gradul superior,

 • - 1 funcție publică, vacantă, de consilier gradul principal,

 • - 1 funcție publică, vacantă, de consilier gradul asistent,

 • e) se modifica denumirea Serviciului Dezvoltare Economică și Relații Externe în „Serviciul Relații Externe și Protocol

 • f) se transformă Biroul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism în Serviciul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism;

 • g) se transformă postul de șef birou gr.Il al structurii funcționale menționată la lit.”f ’ in post de șef serviciu gr.Il;

 • h) la Serviciul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism se înființează 4 posturi de natură contractuală, și anume:

 • - 1 post de referent gradul II, nivelul dc studii: studii superioare de scurtă durată,

 • - 1 post dc referent treapta /, nivelul de studii: studii medii,

 • - 1 post de inspector de specialitate gradid I, nivelul de studii: studii superioare de lungă durată,

 • - 1 post dc inspector de specialitate gradul II, nivelul de studii: studii superioare dc lungă durată,

concomitent cu desființarea a 3 posturi de natură contractuală, din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, după cum urmează:

 • - 1 post de inspector gr.I, nivelul de studii: studii superioare de lungă durată, din cadrul Serviciului Juridic,

 • - 1 post de referent tr.I, nivelul de studii: studii medii, din cadrul Serviciului Resurse umane, pregătire profesională și secretariat,

-I post de inspector de specialitate gr.I, nivelul de studii: studii superioare de lungă durată, din cadrul Serviciului Urbanism și amenajarea teritoriului,

și a unui post de inspector de specialitate gr.I. nivelul de studii: studii superioare de lungă durată, din cadrul Serviciului Public de Cadastru, aflat în subordinca Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • i) se reorganizează Serviciul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism prin înființarea în cadrul acestuia a două compartimente, după cum urmează:

 • - Compartimentul "Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism ”, care va avea următoarea componență:

 • - 1 funcție publică de execuție, ocupată, de consilier gradul principal,

 • - 1 funcție publică de execuție, vacantă, de consilier gradul principal,

 • - 1 funcție publică de execuție, ocupată, dc consilier gradul asistent,

 • - 1 funcție publică dc execuție, vacantă, de consilier gradul asistent,

 • - 1 funcție contractuală de execuție, ocupată, dc inspector de specialitate gr.I,

 • - 1 funcție contractuală dc execuție, ocupată, de inspector de specialitate gr.II,

 • - Compartimentul "Centrul de informare turistică ”, care va avea următoarea componență:

 • - 1 funcție publică de execuție, ocupată, de consilier gradul superior,

 • - 2 funcții contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate gr.I,

 • - 1 funcție contractuală de execuție, vacantă, de inspector de specialitate gr.II,

 • - 1 funcție contractuală de execuție, vacantă, de referent gr.II,

 • - 1 funcție contractuală de execuție, vacantă, de referent tr.I.

Al t. 2. începând cu data de 01.05.2011 se aprobă statul de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin llie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.la HCL nr./2011


STAT DE FUNCȚII valabil la data dc 01.05.201 1

Nr.

crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

DEMNITATE

Funcția publică

Funcția contractuală

PUBLICĂ

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salariz.

Clasa

Grad ui profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesională

Nivelul

studiilor...

Nivelul de salarizare

i_l_,

Klaus Werner lohannis

Primar

: 2

Fodor Astrid Cora

Viceprimar

3

Popa Virgil

V iceprimar

4

_

Secretar

grll

s

i

Compartiment audit

5

Auditor

I

superior

S

T

Auditor

I

principal

S

; ■ _

_

Auditor

principal

s

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

i 8

r

Director executiv

gr.Il

s

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari

9

Șef serviciu

gr.II

s

Compartiment administrație locală, agricol

10

r

Consilier

superior

S

1

L H

_

Consilier

i

superior

s

12

Consilier

i

superior

s

13

_

Consilier

i

superior

s

1

i 14

Consilier

i

principal

Lll_

Consilier

i

principal

S

_

i

16

Consilier

i

principal

s

!

17

_

Consilier

i

principal

s

.. .

18

Consilier

i

asistent

S

19

Consilier

i

asistent

S

_

1 20

Referent

iii

superior

M

; 2!

Referent

m

asistent

M

!

22 i

..... 1

__

1

T i

Referent ■

ia i

M |

L

j

j

1

Magaziner

i

24 1

i

_

J

■ ■                                       i

1

Arhivar

I 1

M i

Compartiment coordonare asociații de proprietari

25 1

_

Consilier

I

principal

s

“1

1

26 |

_____________J

Consilier

I

asistent

s

1

i

---------ț

_

Consilier

I

debutant

s

1

i

! 28 '

______________________________________________________________________________________________________________________________________________I

J

Insp.spec 1

IA

s

S

erviciul juridic___________

1 29 1

Șef serviciu

gr .11

s

!

1

j

HcLi

Cons.jr.

I

superior

s

J

I 31 1

Cons.jr.

I

superior

s

!

i                         >

. 32

Cons.jr.

I

superior

s

33

Cons.jr.

I

principal

s

34 1———--

Cons.jr.

I

principal

s

1 ■ ■ '

J_

35

Cons.jr.

1

principal

s

i

36

_

Cons jr.

I

asistent

s

—-------

37

_

Cons.jr.

I

asistent

s

: 38

Cons.jr.

I

asistent

s

I 39

_

Cons.jr.

1

debutant

s

i '

|_______________________________________

Serviciul resurse umane, pregătire profesională și secretariat

I 40

Șef serviciu

gr.H

s

Ml

Consilier

I

superior

S

... ,

1

1

i

M2

Consilier

1

principal

s

I

1

M3_

Consilier

I

principal

S

i

| 44

Consilier

I

asistent

s

45

Referent

III

superior

M

1

1

I 46

Insp. spec.

11

s

U2_

i -                          ....

Insp.spec.

II

S

| 48

Insp..spec.

II

s

49

Insp.. spec.

11 -

S

i

50

Referent

IA

Im

51

Secr.-dact

I

M

52

1

1 _

L ...

Secr.-dact.

M

1

Birou autoritate tutelară

53

Șef birou

gr-II

r_

s

! 54

Consilier

! I

superior

s

—--

1 55

1

Consilier

I

superior

s

1________________________

1 56

i Consilier

I

principal

s

57

1

' Consilier

I

i asistent

_M

_1_______________________

i 58 1------------L

-------------------------------------------------------------------------------------------------j

j

Consilier ;

i              !

asistent

S 1

1

“T

& 1

F

__L

Consilier '

i

asistent

s

ț

D

IRECTIA ECONOMICĂ _____________________________________________J______________________________________________________________________________________________________________________ ■                                                                                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

60 ■

i_________________________1

i

Director |

executiv

gr.II

1

s

i

i

!

Serviciul buget-contabilii

a te

61

1

Șef serviciu

SLlI _

i

s

1

62

Consilier

I

superior

s

63

Consilier

I

superior

s

Consilier

I

superior

s

--,

; 65

Consilier

I

superior

s

; 66

Consilier

I

superior

s

67

Consilier

1

superior

s

.. ... .

68

Consilier

I

principal

s

69

Consilier

1

principal

s

70

Consilier

I

principal

s

71

Consilier

I

principal

s

72

Consilier

I

principal

s

73

_

Consilier

I

asistent

s

74

Consilier

T"

asistent

s

75

Consilier

I

asistent

S

_

Serviciul de autorizare s

control

76

_

Șef serviciu

gr.II

_

s

Compartiment autorizare activități comerciale

77

Consilier

I

superior

s

78

Consilier

I

superior

s

79

Consilier

I

superior

S

80

Consilier

lL

superior

S

Compartiment de autorizare pentru servicii de transport public local

81

Consilier

superior

s

82

Consilier

nr

superior

s

_ 83

Consilier

i

principal

s

84

1

i Consilier

. i

asistent

s

1 <

Serviciul relații externe ș

i protocol

85

Șef serviciu

I gr.II

r

s

86

Consilier

nr

superior

s

87

_

Consilier

i

superior

s

88

Consilier

i

superior

s

89

1

1 _

■ Consilier

i

■ asistent

i s

i

90

1_____________________________________

1_

Consilier

r

asistent

|S~

[ 91 |

1

1

1

1

Consilier

l

asistent ț

1

s

i

i

2 i

92 :

i

1

_

î

'      ‘"l

Insp.spec .

îi

S i

Serviciul de promovare și dezvoltare în cultură și turism

93 1

1

1 Șef serviciu

gr.H

I

1

s

i                                      i

i î

i

Compartimentul promovare și dezvoltare în cultură și turism

94

----------——-........ i

i

Consilier

I

principal

s

<

I

Consilier

I

principal ■

s

!

î

96 1

Consilier

I

asistent

S

1

i 97 !

Consilier

I

asistent

s

■ 1

' 98 i

Insp.spec

I

s

99 1

Insp.spec

II

s

(

Compartimentul Centru

de informare turistică

100

Consilier

I

superior

s

101

Insp.spec

I

s

-J

i

102 j

Insp.spec

I

s

! 103

Insp.spec

II

s

j 104

_

Referent.

II

SSD

i 105

Referent

I

M

;

1

L_J

serviciul informatică

106

Șef serviciu

g>n____

|S

Compartiment administrare infrastructură informatică

JOp

_

Consilier

I

principal

S

l 1

| 108

Consilier

I

principal

s

j 109

Consilier

I

asistent

s

110

Consilier

]•

debutant

s

j~TTF

Consilier

I

debutant

s

i

112

Consilier

I

debutant

s

1 J

113

Referent

III

superior

M

Compartiment aplicații informatice

j 114

_____________ i

Consilier

I

superior

S

1

! 115

Consilier

1

superior

s

; 116

Consilier

1

, superior

s

__________________ ..;

ț 117

Consilier

I

asistent

Is-

l_

_

118

Consilier

I

i asistent

S

______________________________________!

Compartiment GIS

119

_

}________________________________________________________

Consilier

I

* superior

I

s

1

___________________________ 1

j 120

1

Consilier

I

superior

i

s

' 121

i Consilier

I

i principal

s

I 122

1

1 Consilier

! I

i asistent

_

• s

_

! 123

1____

; Consilier

11

i debutant

|S

L

Compartiment internet/intranet, document digital

124 !

Consilier

I |

superior

s

r

î

1

uzd

j

Consilier

I

asistent

i

S

i

i

126 1 ——----h

Consilier

I

asistent

1

S

I

I

127 |

1

Referent !

III

asistent

M

1

!

i

128 |

1

Referent

HI

asistent

1 1

M

1

S

erviciul patrimoniu

| 129

Șef serviciu

gr 11

S

1

i

1 130

Consilier

I

superior

S

• 131

Consilier

I

superior

s

■ - -

132

Consilier

I

superior

s

133

Consilier

I

superior

s

134

Consilier

I

superior

s

p35

Consilier

I

superior

s

| 136

Consilier

I

principal

s

------------r

J37_

_

Consilier

I

principal

s

: 138

Consilier

I

asistent

s

139

Referent

III

superior

M

5

1

. 140

Referent

III

superior

M

Serviciul administrativ

141

Șef serviciu

s

i gr ll

142

Referent

IA

SSD

143

Referent

IA

M

i

144

Administr

I

M

145

Administr

II

M

1

146

Op.maș.mult.

I

M

1

147

Muncit.calif.

1 IV

148

Muncit.calif.

i iv

149

Șofer

j i

! ■ ■

■ 150

Șofer

i

i

■ 151

!

Șofer

FF

I

( 152

_

i

i

i

Muncit calif.

! i

...-------

| 153

|

i

Muncit.calif.

n

j 154

1

i

Muncit.calif.

iii"

i

DIRECȚIA TEHNICĂ

155

1

1

| Director exec.

! II

i i r

s

i

r i

1

1

Serviciul investiții

156

1

EZ

■ Sef serviciu

' gr- II

_

1 S

i                    i

Compartiment investiții

! 157 |

------------------------------------------------L

Consilier ; 1

superior

i

s

1

!

i

158 |

Consilier

I

superior

s

159 :

Consilier

I

superior

s

I

F 1

160

Consilier

I

superior

s

: t j

QlLl

Consilier

I

principal

s

•                             i

»               j

I 162 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

Consilier

I

asistent

s

Compartiment achiziții publice

163;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Consilier

I

asistent

s

1

164

!

Consilier

I

asistent

s

1 i

165

!

Consilier

I

debutant

s

J I

Serviciul tehnic și manag

ement energetic

166 i

J

Șef serviciu

e,.n

i

i S

1

Compartiment tehnic

167

Consilier

I

superior

s

i

168

Consilier

I

superior

s

169

_

Consilier

I

superior

s

1 [

i_1Z2_

Consilier

1

principal

S

171

_

Referent

III

superior

M

------ . ..

Compartiment management energetic

172

Consilier

I

asistent

s

F__

173

Consilier

I

debutant

s

Serviciul gospodărire și

irotectia mediului

174

Șef serviciu

gr.II

s

1 ■

Compartiment gospodărire și protecția mediului

175

Consilier

I

superior

s

: |

_________________ j

176

Consilier

I

superior

s

1L_

177

Consilier

I

principal

s

■ 178

Consilier

I

principal

S

1

179

Ref spec.

II

superior

SSD

180

Referent

III

superior

M

I_

j

Compartiment reparații

străzi

181

Consilier

I

superior

s

F

i

' 182

!

Consilier

I

superior

u_

__L_J

' 183

i

1

Consilier

I

principal

uz

1

i

i                              1

1 184

Ref. spec.

II

! superior

1

SSD

L

E'nitate municipală pentru monitorizarea serviciilor

comunitare de utilită

vi publice                                                                                               1

185

r

Consilier

I

■ principal

i

S

_

1

1

1

186

1

1

Consilier

I

asistent

S

ARHITECT ȘEF

187

1

• Arhitect șef

! gr.II

1

I_____________________________________

-

i s

!

1____________________________

r

Serviciu] urbanism și amenajarea teritoriului

! 188

i

r

i

Șef serviciu

gr.II

i

I

s 1

1

f

i

189

1

Consilier

I

principal |

i

s

1

i

190

Consilier

I

principal

1

s

i

191 i

Consilier .

I

• ,                                1

asistent

s

192

Consilier

I

asistent 1

s

i 193

Consilier

I

asistent

s

| 194

Consilier

1

debutant

s

195

Referent

111

superior

M

4--

j 196

Referent

III

superior

M

197

Referent

III

principal

M

198

Referent

IA

M

Serviciul autorizare construcții

-------------------- . > - - . ____________________________________________________ ... ______________________________

199

Șef serviciu

gr II

S

200

Consilier

I

superior

S

1"

201

Consilier

I

principal

s

202

Consilier

I

principal

s

203

Consilier

I

debutant

s

204

Consilier

J

debutant

s

| 205

Ref.spec.

hîT

superior

SSD

206

Referent

în

superior

M

1 207

Referent

ni

superior

M

| 208

I-

Referent

iii

superior

M

209

Referent

iii ~

superior

M

1“

--1 1

! 210

Referent

III

superior

M

211

Referent

III

superior

M

. .......

212

1

Referent

III

asistent

M

1 l_

213

______________________________________________________________________________________________________________________________

Referent

III

asistent

M

i

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

I 214

Consilier

Fi

superior

S

-  - .1

j 215

i

1

Consilier

I

asistent

S

1

; 216

Consilier

I

debutant

S

... .

1

1

1

1__________

Cabinet al primarului

| 217

1

r

Insp.spec

IA : S

218

1

Insp.spec

I

s

219

i

Insp.spec

II

s

220

_

' Insp.spec

' II

s

Serviciul de presă și comunicare

! 221

i

1_______________________________

Șef serviciu

1 gr II

I S

1

|

1

1 222

1

: Consilier

. I

superior

! s

1

_

223

.......----- - - - r

i

i

Consilier .

I

principal ,

1

S !

1

1

224

1 i

1

_ _               1

Consilier

I

pri nc ipal i

S

j

225

___L

1

Consilier i

1 _i

asistent J

s

i

i

. 226 j

i

Consilier ;

I

asistent

S i

I

1

227 1

1

1

Consilier

1

asistent

1

S

I

i

-

j

1 228 '

1

1

Consilier

I

asistent. •

s

I

' 229 '

_

1

1

1

Referent j

IA

MJ

1

Centrul de informații pentru cetățeni

i 230 1

Șef serviciu

gr.H

S

i 231 |

Consilier

I

superior

S

i

1

232 i

1

Consilier

I

principal

s

1

233 !

______________1

Consilier

I

principal

s

1

234

Consilier

I

principal

s

î

235

Consilier

I

principal

s

j 236

Consilier

I

principal

s

j

j 237

Referent

III

superior

M

i

j 238

—1

_

Referent

II

M

_________________________________________________1

Jirou Unitate de implementare a programelor de finanțare                                                                                                ;

i 239

Sef birou

gr-n

s

j 240

Consilier

I

asistent

s

1 241

Consilier

I

asistent

s

i 242

Consilier

I

principal

S

1 243

Consilier

I

asistent

S_____

| 244

Consilier

I

Debutant

FsF

i

Serviciul pentru situații de urgentă

j 245

Șef serviciu

gr II

s

Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

246

i

Consilier

I

_

s

1

______________________________i

! 247

!

_

Consilier

I

s

4_______________

L_

_

i

1 248

i Șofer

i

| 249

; Muncit.calif.

in

1

Compartiment gestionare situații de urgență

j 250

i

1

' Consilier

11

principal

! S

1

251

Referent

III

asistent

i M

1

!

i                             ;

| 252

i

i

1

_

1

i i

Șef form.pomp

1

| 253

I

4                         .

L

■ i

Pompier

i__1

254

i

1

1 j_______________________________

I

i

Pompier

1

1

1 255

i

i

p

i

j___________

Pompier

1                                     î

_

1 256

i

i________

Pompier

: 257

J______________________________

j

i

i

1

i_

!                        i

Pompier

l

1

Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

258

Șef birou

n

S

gr .11 |

259

Consilier

IA

s

260

Consilier

LX

s

l

261

_

_

_

_

Consilier

IA

s

262

-

Consilier

IA

s

----j

| 263

_

Consilier

IA

s

|

xxx) posturile de consilier gr.IA de la Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională pe perioada implementării proiectului aflat în derulare (3 posturi)

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

263

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

206

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

51

NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

3

; NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

182

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2                    |

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

___________49___________

_

: NR.TOTAL FUNCȚII PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

(3)

Președinte


Brunchea Mariana Gabriela