Hotărârea nr. 162/2011

HOTARAREA NR. 162 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Amenajare Pârâu Trinkbach str.Independenţei”, faza S.F.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 162

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Amenajare Pârâu Trinkbach str.Independenței”, faza S.F.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 25889/2011, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul dc investiții “Amenajare Pârâu Trinkbach str.Independenței” - faza S.F.,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. d) si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții “Amenajare Pârâu Trinkbach str.Independenței'’- faza S.F., după cum urmeaza:

I Indicatori economici (exclusiv TVA): TOTAL 203.000,00 lei din care

C+M 187.500,00 lei

II Indicatori tehnici:

Rețele tehnico-edilitare

 • - Lungime canal

  • 28.5 m

  • 1.5 m

  3,0 m

  2,0 %


 • - înălțime canal

 • - Lățime canal

 • - Panta fund canal

(2) Perioada de realizare a investiției este de 2 luni.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte


Brunchea Mariana Ga^riela


Contrasemnează

Secrețar

Nistor Dorin Ilie