Hotărârea nr. 161/2011

HOTĂRÂREA NR.161 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manoperă, organizare de şantier, tarife utilaje pentru lucrările concesionate către SC DPC SA Sibiu, în anul 2011

HOTĂRÂREA NR.161

privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manoperă, organizare de șantier, tarife utilaje pentru lucrările concesionate către SC DPC SA Sibiu, în anul 2011

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 25738/2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manoperă, organizare de șantier, tarife utilaje și transport pentru lucrările executate și serviciile prestate de către SC Drumuri și Prestări Construcții SA în anul 2011, convenite în Procesul Verbal de negociere a tarifelor nr. 24901/14.04.2011 încheiat între Primăria Municipiului Sibiu și SC DPC SA,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit. a și ale art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Sc aprobă cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manoperă, organizare de șantier, tarife utilaje și transport pentru lucrările executate și serviciile prestate de către S.C. Drumuri și Prestări Construcții S.A., conform procesului verbal nr.24901/14.04.2011, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Tarifele propuse se vor aplica la situațiile de lucrări întocmite începând cu data de 01.05.2011.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul general al SC DPC SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Mariana GabrielaContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

71