Hotărârea nr. 160/2011

HOTĂRÂREA NR.160 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.160

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 28.04.2011,

Analizând Raportul nr. 25910/2011, prin care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

în conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, pct. 14 lit „a” din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, ari. 100 alin 1 lit. „a” și „d” și alin. 5, art. 112 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, republicată , art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.885032/22.04.2011 și prin Adresa Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 1953820/21.04.2011 prin care se acordă aviz favorabil privind funcțiile publice din cadrul Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. b precum și ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Muncipiului Sibiu și Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Art. 3 începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Anexa nr.l și 2 la HCL nr. 35/27.01.2011.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează
Secretar
Nistor Dorin Ilie

F:\Adminloc 1 \WORDDOC\Hot J 60.doc

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la HCL nr. (fe 72011


ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU


DIRECTOR EXECUTIV


SERVICIUL Stare Civilă

14 1

1

13


1

3

COMPARTIMENTUL

0

Contabilitate, Resurse Umane, Juridic

3 !Președinte

Brunchea Mariana Gabriela

Con trase mifează

SecrOar

NistoZDorin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 2— la HCL nr. Ă.Q/Q/2011


st at de Fmcrn

|Nr. crt

Structura

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Nivelul studiilor

Funcție contractuală

Treapta profesion ala

Nivelul studiilor

Nivelul dc

saiariuare

înalti funcționar i publici

de conducere

de execuție

de

conducere

de execuție

J

£

i

i i

Director executiv

I

II

S

SERV

ICIUL STARE CIVILĂ

Șef serviciu

I

II

s

j 5

Consilier

I

superior

s

4

Consilier

I

principal

s

5

Consilier

I

principal

s

6

Consilier

I

principal

s

1 7

Consilier

I

principal

s

1 8

Consilier

I

asistent

s

9

Consilier

I

asistent

s

10

Consilier

I

asistent

s

1 ii

Consilier

I

asistent

s

i12

Referent

III

superior

M

13

Referent

III

superior

M

1

i14

Referent

ni

superior

M

j 15

Referent

111

principal

M

ICOMl

PARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE, JURIDIC

i 16

Consilier

1

superior

S

j I7

Consilier juridic

1

asistent

S

i 18

Consilier

1

asistent

s

SERVICIUL DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR ----------------------------------------------------------2________________________________________________________________

19

Șef serviciu

1

II

20

Consilier

I

asistent

S

21

Consilier

I

asistent

S

22

Consilier

I

asistent

S

23

Consilier

I

asistent

S

24

Consilier

1

asistent

s

25

Consilier

I

asistent

s

_2Ș_

Consilier

I

asistent

s

27

Referent

III

superior

M

28

Referent

III

superior

M

29

Referent IA

IA

M

| 30

Referent IA

IA

M

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

28

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DF, CONDUCERE

3

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

25

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

°

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

2

NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

1

30 1

Președinte

Brunchea Mariana GabrielaContrasemnează

Secretar Nistor florin Ilie