Hotărârea nr. 16/2011

HOTĂRÂREA NR.16 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, str. Lungă, nr. 65, jud. Sibiu în vederea amplasării unui chioşc alimentar

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.16

privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 20 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Școlii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, str. Lungă, nr. 65, jud. Sibiu în vederea amplasării unui chioșc alimentar

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3307/2011, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 20 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Școlii cu clasele I-VI1I nr. 18 Sibiu, str.Lungă, nr.65, în vederea amplasării unui chioșc alimentar, pentru comercializarea produselor permise consumului elevilor,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile din Legea nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, coroborate cu reglementările Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor ncrecomandatc preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit.c, ale art. 45 alin. (3), precum și ale art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă, închirierea pin licitație publică a unui teren în suprafață de 20 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Școlii cu clasele 1-VIII nr. 18 Sibiu, str.Lungă, nr.65, în vederea amplasării unui chioșc alimentar, pentru comercializarea produselor permise consumului elevilor.

Art.2 Se aprobă durata închirierii de 4 (patru) ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Art.3 Se aprobă prețul de pornire la licitație de 11 lei/mp/lună.

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice, care constituie anexa nr. I, ce face parte integrantă din prezenta.

Art.5 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                   Anexa nr. * _ ia HCL nr. \Q> /201 1

CAIET DE SARCINI

privind închirierea unui teren în suprafață de 20 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Școlii cu clasele 1-VIlI nr.18 Sibiu, str.Lungă nr.65, în vederea amplasării unui chioșc destinat comercializăm de produse alimentare cu respectarea prevederilor din Legea nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preum verși tar, coroborate cu reglementările Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1563/2008.

 • I. TEMEIUL JURIDIC

In conformitate cu:

 • - Prevederile art.123 alm.(2) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia “vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii”.

 • - Prevederile art. 14 al in.(2) și art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia “Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în condițiile legii”.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.417/2010 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

 • II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Pe terenul situat în incinta Școlii cu clasele LVIII nr. 1 8, Sibiu, str.Lungă, nr.65, precizat în schița de amplasament anexată, cu o suprafață de 20 mp, se va amplasa un chioșc destinat comercializării de produse alimentare cu respectarea prevederilor din Legea nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, coroborate cu reglementările Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1563/2008 privind aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și principiile care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, fără a afecta desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ.

Desfacerea si comercializarea băuturilor alcoolice si tutunului sunt interzise sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de închiriere în 10 zile de la data constatăm contravenției de către organele abilitate. Programul de funcționare va fi între orele 8,00- 20,00.

 • III. DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de 4 am, începând cu data încheierii contractului .

 • IV.  CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Chioșcul va avea caracteristicile unei construcții provizorii și va respecta cerințele impuse de certificatul de urbanism, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire și funcționare.

Racordarea la rețeaua de utilități cade în sarcina adjudecatarului.

 • V. ELEMENTE DE I»RET

Prețul minim pentru închiriere, care reprezintă și prețul de pornire la licitație este de:

11 lei/mp/lună.

Prețul închirierii licitat va fi indexat lunar cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Plata chiriei se va face lunar, anticipat, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare.

Pentru fiecare zi întârziere după data de 25 a lumi anterioare, se vor percepe majorări dc întârziere în valoare de 2 %, calculate la valoarea chinei, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingem chiriei datorate inclusiv.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în prezentul contract.

La data încetăm contractului, chiriașul are obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului de închiriere gratuit și liber de once sarcini cel puțin în starea în care a fost primit.

Investițiile la imobil realizate de către chiriaș rămân în proprietatea domeniului public fără ca chiriașul să poată emite pretenții asupra acestora.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar cu condiția înștiințării chiriașului cu 30 de zile înainte.

Pentru neîndcplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de judecată rezilierea contractului dc închiriere.

Vn. CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaș al caietului de sarcini și a obligațiilor asumate pnn contractul de închiriere, se efectuează de către proprietar respectiv administrator și de către organele abilitate de lege.

 • VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de once fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

 • IX. DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea taxei de participare și a garanției de participare la licitație.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite fața de Municipiul Sibiu, DGFP;

 • b) sunt în litigii cu Municipiul Sibiu;

 • c) au fost adjudecata™ ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu;

Prm înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

Subînchirierea, împrumutul de folosință sub orice formă în totalitate sau în parte a spațiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

 • X. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Licitația se va desfășura în data de .................. ora ........., la sediul Serviciului

Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2, cam. 305, scara E, etaj III.

înscrierea la licitație se va face în perioada ....................................... inclusiv,

între orele 8,00 și 16,00 ( vineri între orele 8,00 și 13,30 ) la sediul Serviciului Public de va fi atribuit acestuia, la prețul din oferta financiară (care nu va fi mai mic decât cel prevăzut în caietul de sarcini), plus un pas de strigare, în vederea susținerii ofertei financiare depuse.

Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 de zile , de la data adjudecării.

Nesemnarea de către adjudccatar a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentului pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de închiriere din garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține cuantumul chiriei pe două luni, restituindu-se diferența, dacă este cazul.

Din taxa dc participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou)

In cazul repetării licitației indifierent de cauză, se percepe o taxă dc participare la licitație pentru acoperirea diferenței de cheltuieli ce se vor efectua.

Președinte

Klein Hans


Contrasemnează

Secretar Nisto»]Dorin