Hotărârea nr. 159/2011

HOTĂRÂREA NR.159 privind prelungirea termenului de atribuire în folosintă gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociatiei Sportive C.S.U. Vointa Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.159

privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociației Sportive C.S.U. Voința Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr.25847/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociației Sportive C.S.U. Voința Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privata! municipiului,

In conformitate cu prevederile art.3 , alin. 1 din Legea nr.69 / 2000 privind educația fizică si sportul, ari. 17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. “c” si ale art. 45 din Legea nr.215 /2001 privind administrația publică locală , republicată , cu modificările si completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a Stadionului Municipal Sibiu cu o parte din anexele aferente acestuia în favoarea Asociației Sportive C.S.U. Voința Sibiu , cu sediul în Str.Aleea Mihai Eminescu, Nr.1-3 din Sibiu (cu excepția următoarelor spatii : sala atletism S-1629,5 mp, vestiar S=62,l 3 mp, vestiar S=62,13 mp, magazie S=54 mp, care se află în folosință gratuită a C.S. Șoimii , precum si hol S=26 mp, cabinet S= 12,08 mp, cabinet S=13,16 mp, debara, baie S= 6,81 mp, cameră S=4,96 mp, camera S= 33,06 mp, care se află în folosința gratuită a Spitalului Clinic Județean de Urgentă Sibiu ), începând cu data de 01.08.2011 până la data de 31.07.2012.

Art.2 (1) Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a Stadionului Municipal Sibiu cu anexele aferente acestuia în favoarea Asociației Sportive C.S.U. Voința Sibiu (cu excepția următoarelor spatii: sala atletism S= 1629,5 mp, vestiar S=62,13 mp, vestiar S=62,l 3 mp, magazie S=54 mp, care se află în folosință gratuită a C.S. Șoimii, precum si hol S=26 mp, cabinet S= 12,08 mp, cabinet S=13,16 mp, debara, baie S= 6,81 mp, cameră S=4,96 mp, cameră S= 33,06 mp, care se află în folosința gratuită a Spitalului Clinic Județean de Urgentă Sibiu ) se va face pe bază de protocol de predare-primire , întocmit de către Serviciul Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu,în calitate de administrator al acestui imobil.

(2) - Protocolul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele clauze :

  • a) dreptul de folosință gratuită asupra Stadionului Municipal va fi retras dacă echipa de fotbal CSU Voința Sibiu nu mai activează cel puțin în Liga a Il-a de fotbal;

  • b) Asociatia Sportivă CSU Voința Sibiu are obligația să prezinte calendarul competițiilor la care este parte;

  • c) Asociația Sportivă CSU Voința Sibiu are obligația să achite cheltuielile legate de folosința bunului;

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte

Brunchea Mari


a Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dprin Ilie