Hotărârea nr. 158/2011

HOTĂRÂREA NR.158 privind prelungirea termenului prevăzut de art.2 din HCL 101/31.05.2001 de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei de Autocross Show Sibiu, a unui teren în suprafaţă de 145.461 mp., situat pe malul râului Cibin, pentru amenajarea acestuia în vederea realizării unui cadru organizat de desfăşurare a sporturilor cu motor pe două şi patru roţi, cu 3 ani începând cu data de 01.06.2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.158

privind prelungirea termenului prevăzut de art.2 din HCL 101/31.05.2001 de transmitere în folosință gratuită în favoarea Federației de Autocross Show Sibiu, a unui teren în suprafață de 145.461 mp., situat pe malul râului Cibin, pentru amenajarea acestuia în vederea realizării unui cadru organizat de desfășurare a sporturilor cu motor pe două și patru roți, cu

3 ani începând cu data de 01.06.2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 25831/2011 , prin care se propune prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită în favoarea Federației de Autocross Show Sibiu, a unui teren în suprafață de 145.461 mp., situat pe malul râului Cibin, pentru amenajarea acestuia în vederea realizării unui cadru organizat de desfășurare a sporturilor cu motor pe două și patru roți,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art.36 alin.( 2 ) lit.”c”, ale art. 124 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Sc aprobă prelungirea termenului prevăzut de art. 2 din HCL nr. 101/31.05.2001 privind acordarea în folosință gratuită către Federația Autocros Show, cu sediul în Sibiu, str.Record nr.7, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2011, a imobilului-teren în suprafață de 145.461 mp., situat lângă malul râului Cibin, cu destinația: amenajare în vederea realizării unui cadru organizat de desfășurare a sporturilor cu motor pe două și patru roți, în condițiile respectării legislației de urbanism în vigoare.

Art. 2 - Schimbarea destinației imobilului, prevăzută la art.l, de către Federația de Autocros Show, are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea imobilului Iară nici o înștiințare prealabilă.

Art.3 Federația de Autocros Show se obligă să îngrijească, să conserve imobilul dat în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia ( cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului).

Art.4 - Federația de Autocros Show se obligă să efectueze, pe cheltuiala proprie, reglementarea juridică a terenului transmis în folosință gratuită.

Art.5 - (1) în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărî schimbarea destinației imobilului ce face obiectul art. I sau acesta va fi dobândit în proprietate în condițiile legislației în vigoare, de către o altă persoană fizică sau juridică, Federația de Autocros Show are obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

(2) Federația de Autocros Show nu va avea pretenții financiare din partea Municipiului Sibiu pentru amenajările/investițiile efectuate pe terenul dat în folosință.

Art.6 - Prelungirea termenului privind transmiterea imobilului în folosință gratuită se va realiza în baza unui protocol, anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte

Brunchea\y[ariana Gabriela

Contrasemnează

Secretar

Nistor itarin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.l la HCL nr.158/2011


PROTOCOL

între:

Municipiul Sibiu cu sediul în Sibiu, str. S. Brukcnthal nr. 2, reprezentată prin Klaus Wemcr lohannis - primar , în calitate dc predător

Și

Federația de Autocros Show, înregistrată în Registrul Național al Federațiilor sub nr.l7/1998, prin sentința nr. 13/23.01.1998, act constitutiv actualizat Ia data dc 14.03.2011, cu sediul în Sibiu, str. Record nr.7 reprezentată prin Barbu Sebastian Pctruș -Președinte, posesor CI seria SB, nr.393390, CNP 1840629324789, în calitate de primitor,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr....../2011 am procedat

primul la predarea și secundul la primirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.06.2011, a imobilului-teren în suprafață de 145.461 mp., situat lângă malul râului Cibin, cu destinația: amenajare în vederea realizării unui cadru organizat de desfășurare a sporturilor cu motor pe două și patru roți, în condițiile respectării legislației de urbanism în vigoare.

Terenul va fi folosit pentru amenajări sportive de interes local și național iar amenajările pentru zona afectată spectatorilor, parcări, zone verzi, căi de acces, vor fi publice.

Municipiul Sibiu se obligă:

  • -   să predea imobilul în stare normală de folosință

să controleze modul în care este folosit și întreținut spațiul de către beneficiar .

Federația de Autocros Show se obligă:

  • - să efectueze, pe cheltuiala proprie, reglementarea juridică a terenului transmis în folosință gratuită.

să utilizeze terenul repartizat numai pentru destinația :amenajare în vederea realizării unui cadru organizat de desfășurare a sporturilor cu motor pe două și patru roți, să suporte cheltuielile de întreținere a imobilului și a utilităților consumate.

  • -   să predea imobilul în condițiile în care acesta a fost preluat, la data expirării duratei de folosință gratuită prevăzut în prezentul protocol.

să îngrijească, să conserve imobilul dat în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia ( cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului).

în conformitate cu art.2 din H.C.L. nr............/2011, schimbarea destinației imobilului dc

către Federația de Autocros Show are drept consecință revocarea prezentului protocol și preluarea lui fără nici o înștiințare prealabilă .

în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărâ schimbarea destinației imobilului-tcren sau acesta va fi dobândit în proprietate în condițiile legislației în vigoare, de către o altă persoană fizică sau juridică, Federația de Autocros Show are obligația să îl elibereze, în termen dc 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Am predat,

Președinte


Brunchea Marianâ/Gabriela

Am primit,


Contrasemnează

Secretar Nistor DJrin Ilie