Hotărârea nr. 157/2011

HOTĂRÂREA NR.157 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 38 mp, din partea d-nului Muntean Emil Marius

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.157

privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 38 mp, din partea d-nului Muntean Emil Marius

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 25832/2011, privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 38 mp, din partea d-nului Muntean Emil Marius,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

în conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. .”d ” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.800 și urm. din Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(l), art. 121 alin. (3), și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acceptă donația imobilului - teren identificat în CF nr. 111592 Sibiu, nr top/cad 111592, in suprafața totala de 38 mp ce va avea destinația : drum.

Art.2. Cheltuielile necesare pentru întocmirea formalităților privind încheierea actului autentic ce urmează a materializa transferul dreptului real, având in vedere caracterul gratuit al actului translativ de proprietate vor fi suportate de către donator, respectiv d-nul Muntean Emil Marius, domiciliat în Sibiu, str. Moldoveanu nr. 31.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren cu destinația drum - identificat în CF nr. 111592 Sibiu , nr top/cad 111592, în suprafață totală de 38 mp.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze actul de donație în fața notarului public.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte                                           >

Brunchea Mariâna Gabriela                  Contrasemnează

Vz                             Secretar

Nistor Dtîrin Ilie

i’l

I ■■

i