Hotărârea nr. 156/2011

HOTĂRÂREA NR.156 privind dezlipirea imobilului – păşune – situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Zona Guşteriţa, identificat în CF 102073 Sibiu în două loturi distincte

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.156

privind dezlipirea imobilului - pășune - situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Zona Gușterița, identificat în CF 102073 Sibiu în două loturi distincte

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 25833/2011, privind dezlipirea imobilului -pășune - situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Zona Gușterița, identificat în CF 102073 Sibiu în două loturi distincte,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 36 alin.(2), lit. “c și ale art.45 alin.(3) din Legea 215/2001,republicata cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă dezlipirea imobilului- pășune - proprietate publică a Municipiului Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Gușterița, identificat în CF 102073 Sibiu (provenit din conversia de pe hârtie a CF 3214 Gușterița), nr.top. 2081/1 în suprafață totală de 192.914 mp. în acte, respectiv de 192.239 mp. suprafață rezultată din măsurători, conform documentației de dezlipire înregistrată cu nr. 7948/16.02.2011 și recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu,cu stare de proprietate neschimbată, astfel:

  • - nr. top 2081/1/1 - nr cad 111768-pășune - în suprafață de 192239 mp;

  • - nr top 2081/1/2 - nr cad 111769- pășune - în suprafață de 493 mp.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela

Contrasemnează Secreiar

Nistor Dorin Ilie