Hotărârea nr. 155/2011

HOTĂRÂREA NR. 155 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 60 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Şcolar “Avram Iancu” Sibiu, str. George Coşbuc, nr. 5, jud. Sibiu în vederea depozitării de materiale de unică folosinţă

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 155

privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 60 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Școlar “Avram lancu” Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 5, jud. Sibiu în vederea depozitării de materiale de unică folosință

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr.26231/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preunivcrsitar de Stat Sibiu propune aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 60 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Școlar Avram lancu Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 5, jud. Sibiu, în vederea depozitării de materiale de unică folosință,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, coroborate cu prevederile ari. 14 alin. (2) și art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (I) și alin. (2) lit.c, ale art. 45 alin. (3), precum și ale art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă, închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 60 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Școlar ‘‘Avram lancu” Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 5, jud. Sibiu, în vederea depozitării de materiale de unică folosință.

Art.2 Se aprobă durata închirierii de 4 (patru) ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Art.3 Se aprobă prețul de pornire la licitație de 15 lei/mp/lună.

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice, care constituie anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte                                           ;

Brunchea Mariana Gabriela                 Contrasemnează

Secretar

/'                               Nistor Dorin Ilie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.la HCL nr./2011

CAIET DE SARCINI

privind închirierea unui teren în suprafață de 207,75 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Școlar Avram lancu Sibiu, str. George Coșbuc nr.5, în vederea amplasării unei construcții provizorii destinată comercializării de produse alimentare permise elevilor

 • I. TEMEIUL JURIDIC

în conformitate cu:

 • - Prevederile art.123 alin.(2) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia “vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii”.

 • - Prevederile art.14 alin.(2) și art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia “Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în condițiile legii”.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.417/2010 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-tentoriale.

 • II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Pe terenul situat în incinta Grupului Școlar Avram lancu, Sibiu, str.George Coșbuc, nr.5, precizat în schița de amplasament anexată, cu o suprafață de 207,75 mp, se va amplasa o construcție provizorie destinată comercializării dc produse alimentare cu respectarea prevederilor din Legea nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, coroborate cu reglementările Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1563/2008 privind aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și principiile care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, fără a afecta desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ.

Desfacerea și comercializarea băuturilor alcoolice și tutunului sunt interzise sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de închiriere în 10 zile de la data constatăm contravenției de către organele abilitate. Programul de funcționare va fi zilnic între orele 7,00-21,00.

 • III. DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de 4 am, începând cu data încheierii contractului.

 • IV. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Construcția provizorie va respecta cerințele impuse de certificatul de urbanism, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire și funcționare.

Racordarea la rețeaua de utilități cade în sarcina adjudecatarului.

 • V. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul minim pentru închiriere, care reprezintă și prețul de pornire la licitație este dc:

25 lei/mp/lună.

Prețul închirierii licitat va fi indexat lunar cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Plata chinei sc va face lunar, anticipat, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare.

Pentru fiecare zi întârziere după data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe majorări de întârziere în valoare de 2 %, calculate la valoarea chiriei, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii chiriei datorate inclusiv.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

Neînceperea activității în termen de 45 de zile de la data semnării contractului, duce la rezilierea de drept a contractului fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în prezentul contract.

La data încetării contractului, chiriașul arc obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului de închiriere gratuit și liber de orice sarcini cel puțin în starea în care a fost primit.

Investițiile la imobil realizate de către chiriaș rămân în proprietatea domeniului public fără ca chiriașul să poată emite pretenții asupra acestora.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar cu condiția înștiințării chiriașului cu 30 de zile înainte.

Pentru neîndcplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de judecată rezilierea contractului de închiriere.

 • VII. CONTROLUL

Controlul general al respectăm de către chiriaș al caietului dc sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează de către proprietar respectiv administrator și de către organele abilitate de lege.

 • VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului sunt dc competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

 • IX. DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea taxei de participare și a garanției de participare la licitație.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite față de Municipiul Sibiu, DGFP și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

 • b) sunt în litigii cu Municipiul Sibiu și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

 • c) au fost adjudecatari ai unei licitații anterioare și/sau nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților dc învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite dc ofertant.

Subînchirierca, împrumutul de folosință sub orice formă în totalitate sau în parte a spațiului închinat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

 • X. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Licitația se va desfășura în data de .................. ora ........., la sediul Serviciului

Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2, cam. 311, scara E, etaj III.

înscrierea la licitație se va face în perioada ....................................... inclusiv,

între orele 8,00 și 16,00 ( vineri între orele 8,00 și 13,30 ) la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2, cam. 311, scara E, etaj IU .

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

 • - taxa de participare la licitație în valoare de 50 Iei.

 • - garanția de participare la licitație, în valoare de 1,1.000 lei.

Taxa de participare la licitație și garanția de participare la licitație se vor vira în contul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat R.044TREZ5765006XXX000220 deschis la Trezoreria Sibiu sau se vor depune la casieria, instituției.

Restituirea garanției în cazul ofertanților care nu au fost declarați adjudecatari se efectuează la cerere prin virament în contul societății.

Prețul de pornire la licitație este de:

25 lei/mp/lună, iar pasul de strigare va fi de I leu/mp.

Ofertanții vor depune un plic sigilat care v-a cuprinde următoarele documente: l.cererea tip;

2.oferta financiară în plic separat și sigilat;

 • 3. copie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație și a garanției de participare la licitație;

 • 4. copie după statutul societății, dacă este cazul;

 • 5. certificat de atestare fiscală eliberat de biroul taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local,

 • 6. dovadă de la Serviciul Juridic al Primăriei dm care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Primăria Municipiului Sibiu, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate dm neplata la termen a chiriei datorate și penalităților aferente rezultate din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior dc părți ;

 • 7. certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Sibiu, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul de stat;

 • 8. adeverința din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Invătămînt Preuniversitar de Stat,din care să rezulte că nu au debite și nu sunt în litigiu cu acesta;

 • 9. certificat constatator, dacă este cazul, emis de Oficiul Registrului Comerțului eliberat cu maxim 4 zile lucrătoare înainte de data licitației;

 • 10. copie după certificatul de înregistrare emis de Camera de Comerț și Industrie;

Neprezentarea unui document în forma solicitată la data înscrierii la licitație duce la descalificare.

Cererile tip vor fi distribuite ofertanților dc către Serviciul Public de Administrare a Unităților Școlare cu sediul în Sibiu Sibiu, str. Samuel Brukenthal, ni. 2, cam. 311, scara E, etaj III.

Adeverința de la pct.8 va fi eliberată de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar dc Stat.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul dc strigare plus pasul de strigare este de 1 leu.

Dacă la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, se prezintă un singur participant, organizarea licitației se amână peste 7 zile. Se vor verifica documentele de calificare, fără a se deschide oferta financiară.

Se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă la data și ora stabilită pentru desfășurarea licitației se prezintă din nou un singur ofertant, amplasamentul va fi atribuit acestuia, la prețul dm oferta financiară (care nu va fi mai nuc decât cel prevăzut în caietul de sarcini), plus un pas de strigare, în vederea susținerii ofertei financiare depuse.

Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 de zile , de la data adjudecăm

Nesemnarea de către adjudecatar a contractului in termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentului pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de închiriere din garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține cuantumul chiriei pe două luni, restitumdu-se diferența, dacă este cazul.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou)

In cazul repetării licitației indifierent de cauză, sc percepe o taxă de participare la licitație pentru acoperirea diferenței de cheltuieli ce se vor efectua.

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


fiContrasemnează Secre^r

Nistor


in Ilie