Hotărârea nr. 154/2011

HOTĂRÂREA NR.154 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – faza II ”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.154

privind aprobarea obiectivelor de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport

Urban - faza II ”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04. 2011,

Analizând raportul nr. 26141/2011, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea obiectivelor de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului “România- Sibiu- Proiect Transport Urban - Faza II”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile, art.44 alin. 1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin.2, lit.c, alin.4, lit.d, precum și ale art.45 din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă trei noi pachete de străzi ca obiective de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban - faza II ”, compuse din următoarele străzi:

Pachet Lazaret - Turnișor 2 străzi

1.Strada Mozart: Total 725,230 mii lei, fără TVA, din care C+M 590,756 mii lei, fără TVA 2.Str.Șt.O.Iosif: Total 1.629,320 mii lei, fără TVA, din care C+M 1.320,794 mii lei, fără TVA

Total - 2.354,55 mii lei, fără TVA

din care

C+M 1.911,55 mii lei, fără TVA

Pachet Tilișca - 3 străzi

1.Strada Prejbei: Total  1.912,334 mii lei, fără TVA, din care C+M 1.590,371 mii lei, fără TVA

2.Str.Ion Sion: Total 1.554,655 mii lei, fără TVA, din care C+M 1.082,534 mii lei, fără TVA 3.Str.Brazilor: Total 2.018,745 mii lei, fără TVA, din care C+M 1.681,389 mii lei, fără TVA

Total 5.485,734 mii lei, fără TVA din care

C+M 4.354,294 mii lei, fără TVA

Pachet Calea Dumbrăvii - B-dul Victoriei - 2 străzi

1.Strada Privighetorii: Total 2.339,834 mii lei, fără TVA, din care C+M 1.694,02 mii lei, fără TVA

2,Str.M.Hochmeister: Total 1.989,913 mii lei, fără TVA, din care C+M 1.405,004 mii lei, fără TVA

Total - 4.329,747 mii lei, fără TVA

din care

C+M 3.099,024 mii lei, fără TVA

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie