Hotărârea nr. 152/2011

HOTĂRÂREA NR.152 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 68,83 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Ghe. Lazăr, nr. 1-3, jud. Sibiu în vederea desfăşurării de activităţi de învăţământ şi/sau activităţi de formare profesională

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


:___......—

HOTĂRÂREA NR.152

privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 68,83 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Ghe. Lazăr, nr. 1-3, jud. Sibiu în vederea desfășurării de activități de învățământ și/sau activități de formare profesională

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 28.04.2011,

Analizând raportul nr.26229/2011, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață dc 68,83 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Național Gheorghe Lazăr Sibiu, str. Ghe. Lazăr, nr. 1-3, jud. Sibiu, în vederea desfășurării de activități de învățământ și/sau activități de formare profesională,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit.c, ale art. 45 alin. (3), precum și ale art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă, închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 68,83 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Național Gheorghe Lazăr Sibiu, str. Ghe. Lazăr, nr. 1-3, jud. Sibiu, în vederea desfășurării de activități de învățământ și/sau activități de formare profesională a adulților.

Art.2 Se aprobă durata închirierii de 1 (un) an, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Art.3 Se aprobă prețul de pornire la licitație de 6 lei/mp/lună.

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice, care constituie anexa nr. 1, cc face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.S Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011


Contrasert

nează

ir rin Ilie


Secret

Nistor ES

■juueiui oiihu                                                                   _

Consiliul Local al Municipiului Sibiu            Anexa nr. a la HCL nr. Z2011

C A I E T 1) E S A R ( I N I

privind închirierea unui spațiu (sală de clasă) în suprafață de 68,83 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu, str.Gheorghe Lazăr, nr.1-3, în vederea desfășurării dc activități de învățământ și/sau activități de

formare profesională a adulților

 • I. TEMEIUL JURIDIC

în conformitate cu:

 • - Prevederile art.123 alin.(2) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia “vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii”.

 • - Prevederile art. 14 alin.(2) și art. 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia “Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în condițiile legii”.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.417/2010 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

 • II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Spațiul (sală de clasă) situat în incinta Colegiului Național "Gheorghe Lazăr”, str.Gheorghe Lazăr nr. 1-3, Sibiu, în suprafață de 68,83 mp, este destinat desfășurării de activități de învățământ și/sau activități de formare profesională a adulților.

Programul de funcționare va fi de luni până vineri între orele 17,00-21,00.

Nu este permisă modificarea în nici un mod a spațiului închiriat fără acordul sens al direcțiunii Colegiului Național "Gheorghe Lazăr”.

Orice distrugeri realizate din culpa chiriașului în spațiul închiriat se suportă integral de către acesta, conform constatării transmise în scris proprietarului de către direcțiunea Colegiului Național "Gheorghe Lazăr”.

Persoanele care participă la activitățile organizate de chiriaș vor respecta regulile de acces și comportament în incinta unității de învățământ, așa cum vor fi adeestea transmise în scris de către direcțiunea Colegiului Național "Gheorghe Lazăr”.

Chiriașul va achita lunar costul utilităților aferente consumului pentru spațiul închiriat și intervalul de timp de închiriere, pe bază dc protocol încheiat cu direcțiunea Colegiului Național "Gheorghe Lazăr”, cu revizuire la orice modificare a prețurilor utilităților.

Activitățile școlare au prioritate față de activitățile chiriașului - în sensul în care direcțiunea Colegiului Național "Gheorghe Lazăr” poate decide în situații specifice (de exemplu în timpul examenelor și evaluărilor naționale) modificări temporare privind spațiul închiriat și/sau intervalul orar de închiriere, cu respectarea suprafeței închiriate și a timpului total de închiriere și notificând în prealabil în scris chiriașul.

 • III. DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de 1 an, începând cu data încheierii contractului.

 • IV. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul minim pentru închiriere, care reprezintă și prețul de pornire la licitație este de:

6 lei/mp/luuă.

Prețul închirierii licitat va fi indexat lunar cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

F:\Wordd.oc\c sare sp inv LGL.doc

Plata chiriei se va face lunar, anticipat, până la data dc 25 a fiecărei luni pentru luna următoare.

Pentru fiecare zi întârziere după data dc 25 a lumi anterioare, se vor percepe majorări de întârziere în valoare de 2 %, calculate la valoarea chiriei, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii chinei datorate inclusiv.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

închirierea poate înceta înainte dc expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

Neînceperea activității în termen dc 45 de zile de la data semnării contractului, duce la rezilierea de drept a contractului fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în prezentul contract.

La data încetării contractului, chiriașul are obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului de închiriere gratuit și liber de orice sarcini cel puțin în starea în care a fost primit.

Investițiile la imobil realizate de către chiriaș rămân în proprietatea domeniului public fără ca chiriașul să poată emite pretenții asupra acestora.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar cu condiția înștiințării chiriașului cu 30 de zile înainte.

Pentru ncîndeplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de judecată rezilierea contractului de închiriere.

 • VI. CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaș al caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul dc închiriere, se efectuează de către proprietar respectiv administrator și de către organele abilitate dc lege.

 • VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

 • VIII. DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea taxei de participare și a garanției de participare la licitație.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite față de Municipiul Sibiu, DGFP și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

 • b) sunt în litigii cu Municipiul Sibiu și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

 • c) au fost adjudecatari ai unei licitații anterioare și/sau nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

Subînchirierea, împrumutul de folosință sub orice formă în totalitate sau în parte a spațiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

> >

 • IX. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

5                                                                                                          >

Licitația se va desfășura în data de..................ora........., la sediul Serviciului Public

de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2, cam. 311, scara E, etaj III .

înscrierea la licitație se va face în perioada....................................... inclusiv. între

orele 8,00 și 16,00 ( vineri între orele 8,00 și 13,30 ) ,1a sediul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2, cam. 311, scara E, etaj III.

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

 • - taxa de participare la licitație în valoare de 50 lei.

 • - garanția de participare la licitație, în valoare de 900 lei.

Taxa de participare la licitație și garanția de participare la licitație se vor vira în contul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat R044TREZ5765006XXX000220 deschis la Trezoreria Sibiu sau se vor depune la casieria instituției.

Restituirea garanției în cazul ofertanților care nu au fost declarați adjudecatari se efectuează la cerere prin virament în contul societății.

Prețul de pornire la licitație este de:

 • -   6 lei/mp/lună, iar pasul de strigare va fi de 0,5 lei/mp.

Ofertanții vor depune un plic sigilat care v-a cuprinde următoarele documente:

1.cererea tip;

2.oferta financiară în plic separat și sigilat;

 • 3. copie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație și a garanției de participare la licitație;

 • 4. copie după statutul societății, dacă este cazul;

 • 5. certificat de atestare fiscală eliberat de biroul taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local;

 • 6. dovadă de la Serviciul Juridic al Primăriei din care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Primăria Municipiului Sibiu, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata, la termen a chiriei datorate și penalităților aferente rezultate din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți ;

 • 7. certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Sibiu, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul de stat;

 • 8. adeverință dm cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învătămînt Preuniversitar dc Stat,din care să rezulte că nu au debite și nu sunt în litigiu cu acesta;

 • 9. certificat constatator, dacă este cazul, emis de Oficiul Registrului Comerțului eliberat cu maxim 4 zile lucrătoare înainte de data licitației;

 • 10. copie după certificatul de înregistrare emis de Camera de Comerț și Industrie;

Neprezentarea unui document în forma solicitată la data înscrierii la licitație duce la descalificare.

Cererile tip vor fi distribuite ofertanților de către Serviciul Public de Administrare a Unităților Școlare cu sediul în Sibiu Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam. 311, scara E, etaj III.

Adeverința de la pct.8 va fi eliberată de Serviciul Public de Administrare a Unităților dc învățământ Preuniversitar de Stat.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de strigare. Pasul de strigare este de 1 leu.

Dacă la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, se prezintă un singur participant, organizarea licitației se amână peste 7 zile. Se vor verifica documentele dc calificare, fără a se deschide oferta financiară.

Se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă la data și ora stabilită pentru desfășurarea licitației se prezintă dm nou un singur ofertant, amplasamentul va fi atribuit acestuia, la prețul din oferta financiară (care nu va fi mai mic decât cel prevăzut în caietul de sarcini), plus un pas de strigare, în vederea susținerii ofertei financiare depuse.

Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 de zile , dc la data adjudecării.

Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentului pentru o nouă licitație.

■ Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de închiriere din garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține cuantumul chiriei pe două luni, restituindu-se diferența, dacă este cazul.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou)

In cazul repetării licitației mdifierent de cauză, se percepe o taxă de participare la licitație pentru acoperirea diferenței dejcliplru-icli ce se vor efectua.

Președinte

Brunchea Mariana IGabriela
Contrasemnează

Secre

Nistor 1)


rin llie