Hotărârea nr. 150/2011

HOTĂRÂREA NR.150 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. În vederea exploatării activităţii de publicitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.150

privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

în vederea exploatării activității de publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 25718/2011 al Serviciului Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., conform H.C.L. 138/2000 , H.C.L. nr. 25/2001 ,, H.C.L. nr. 363/2003,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 251 -256 Cod Comercial și

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), lit. “a” și ale art. 45 alin. (1) și alin (2) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., cu sediul în București, 1, B-dul luliu Maniu nr.7 în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele cuprinse în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea Contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.,pe o perioadă de 6 luni, conform Anexei nr. 2, respectiv Contractul de asociere cu anexa nr.l-PV. de predare primire a amplasamentelor cu Anexa 2-prețuri minimale,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul va intra în vigoare începând cu data de 19.05.2011.

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela

Contrasemnează Secretar Nistor Dorin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la HCL nr. )So/2011


LISTA AMPLASAMENTE ElJROMEDLA

Nr. crt

Tip Panou

Adresa panoului

Număr fețe

1.

5,04 x 2,38

Str. Lungă # Rusciorului

2

2.

5,04 x 2,38

Str. Lungă # Caragiale

2

3.

5,04 x2,38

Calea Șurii Mari -Piața Obor

2

4.

5,04x2,38

Maramureșului -Voința

2

5.

5,04x2,38

Str. Cristian # Litovoi

2

6.

5,04x2,38

Rahovei

2

7.

5,04 x 2,38

Alba lulia - pod Cibin

2

8.

4x3 in

C. Dumbrăvii # Lomonosov

2

9.

5,04x2,38

Str. Lungă în față nr. 36

2

10.

5,04x2,38

Șos. Alba lulia înainte de Ana Oii

2

11.

5,04x2,38

Str. Malului intrare PIM

1

12.

5,04x2,38

Str. Ștefan cel Mare ieșire Agnita

2

13.

4x3

Piața Unirii - în fața mag. Dumbrava

2

14.

3,55 x 2,40

Piața Aurel Vlaicu

2

15.

4x3

M. Viteazu # N. lorga

1

16.

3,55 x 2,40

Piața Unirii

2

17.

1,10 x 1,60

str. Lungă - Sibiul

casetă

18.

LIOx 1,60

C. Dumbrăvii # V. Milea

casetă

19.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii ff Șiretului

casetă

20.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis- a- vis Cometex (Carpatica)

casetă

21.

1,10x1,60

B-dul V. Milea vis a vis Avicola

casetă

22.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis a vis Apicola

casetă

23.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii # Șiretului

casetă

24.

4x3

Calea Dumbrăvii # str. Mărăști lângă Toshiba

2

25.

3,2 x 2,4

Șos. Alba lulia -Supermarket

2

26.

3,2 x 2,4

str. Lungă -Sibiul Nou

2

27.

4x3

B-dul, Victoriei # str. Rennes

2

28.

B3.2X2.4F2

B-dul M. Viteazu-scuar,farmacie

2

29.

BB4X3F2

B.-dul M.Viteazu-ING

2

30.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu-Carpatica

2

31.

B4X3F2

Str. Bihorului-str. Hațegului

2

32.

B4X3F2

Str. O.Goga-sala Transilvania

2

33.

B4X3F2

Str. Lungă-mag.Horticola

2

34.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu înainte str. Rahovei

2

35.

B4X3F2

Str. Lomonosov-str. Școala dc înot

2

36.

B3.2X2.4F2

Șos. Alba lulia-vama

2

37.

B3.2X2.4F2

Șos. Albalulia-str. Verzăriei

2

38.

B4.X3F2

Șos. Alba lulia-reprez. Peugeot

2

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. 1*50/2011

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN

PARTICIP AȚIUNE

NR................/.........’..............2011

CAP. J. PÂRTII ! (OMR.UTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

Și

 • 2. S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. reprezentată prin dl.Bogdan Vasile în calitate de CEO și dl.Claudiu Manolescu în calitate de CEO, cu sediul în București, sector 6, B-dul luliu Maniu nr.7, tel./fax 0318052305, , CUI 6717307, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/26864/1994, cont nr. R083RZBR0000060006283723 deschis la Raiffeisen Bank -SMB, având sucursală în Sibiu, str. Masărilor nr. 12, cod unic de înregistrare 14099606, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/32/445/2001, în calitate de asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 36 alin. (7) lit. “ a “ din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.... /2011,.

în cadrul asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea HCL nr........../2011

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

 • - panouri simple de afișaj general

 • - borne de afișaj

Art.3. Amplasamentele pentru afișajul lipit pe suporți puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfășurării activității de reclamă-publicitate.

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L. nr....../2011.

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

f:\worddoc\bobocl\ct euromed201 l.doc

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 19.05.2011.

Art.7. S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze suporții și să-i predea în starea inițială, considerându-se că au fost în stare bună.

CAP.IV. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

Art.8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va li utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii de publicitate și reclamă efectuate prin Orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini.

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pc spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității de reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

Art.10. Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art. 11 a) Asociatul sc obligă să desfășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clienți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) Asociatul se obligă să confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele de publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afișaj, benere,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin bannere este permisă numai pe baza unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

ejRacordarea la rețeaua dc iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul SC. ELECTRICA SA. Asociatul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținut aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform L egii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul are obligația de a -și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății.

h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul

Sibiu.


 • i) Asociatul are obligația de a -și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite dc asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu arc dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiune.

 • k) Asociatul are obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepție se va percepe obligația financiară conform contractului dc asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei dc începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art.7 alin.(8) din Legea nr.50 din 1991, cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei dc emitere a autorizației.

 • l) Asociatul S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. are obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art.12 a. în cazul existenței unei singure solicitări de autorizație de construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația de construire după expirarea unui interval de 10 zile.

 • b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizații de construire se solicită autorizația de construire pentru același amplasament, se organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

 • c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc de solicitare de amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei euro calculați conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la data efectuării plății.

Asociatul are obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lumi pentru luna precedentă.

Odată cu plata S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. v a prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea loc în luna februarie a anului următor ( după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru întârzierea plății S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. va plăti dobânzi de 0,1/Iei %/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se consideră reziliat, de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17, în caz.ul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame fuma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat dc S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. cu clienții , care are o durată mai mare de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 19. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format în părți egale de către 2 membri ai asociației de către fiecare parte.

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

 • - Administrator

 • - Director

 • (2) Numirea în calitate de membru al comitetului de direcție al asociației se face de către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) - neloialitatea față de interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului arc dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale..

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. în situația în care Societatea Comercială EUROMEDIA GROUP S.A intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art.22. Prețul dc vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract de vânzarc-cumpărare.

CAP. LX. FORȚA MAJORA

Art.23. în caz. de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul dc a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA ȘI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de asociat.

-neloialitatea față de interesele asociației

Art. 27, Asocierea încetează de drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -în cazul neîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.28. în cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data apariției cauzei, contractul dc asociere încetează.

CAP. XI. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pc cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Ai t.30. In relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat.

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract sc va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art.32. Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, chiriașul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afișaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

încheiat la Sibiu, astăzi original.

, în 3 (trei) exemplare toate cu valoare de


PROPRIETAR,

ASOCIAT,


Președinte

Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează Secrei/ar

Nistor DoHn Ilie

ANEXA NR. 1

La C I

P RO C E S VERBAL

încheiat azi.............../.............2011

 • 1.     MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukentha] nr. 2, reprezentată prin primar Klaus W. lohannis și director economic Viorica Bândcscu, în calitate de predător

Și

 • 2. S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. reprezentată prin dl.Bogdan Vasile în calitate de CEO și d-na Delia Hempel în calitate de CFO, cu sediul în București, sector 1, str. B-dul luliu Maniu nr. 7, tel./fax 021/224.40.10, 021/224.48.48, fax 021/224.27.83, 021/224.20.57, CUI 6717307, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/26864/1994, cont nr. R083RZBR0000060006283723 deschis la Raiffeisen Bank -SMB, având sucursală în Sibiu, str. Masărilor nr. 12, cod unic de înregistrare. 14099606, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/32/445/200j, în calitate de primitor,

am procedat la predarea/primirea următoarelor amplasamente pentru afișajul lipit pe suporți:

Nr. crt

Tip Panou

Adresa panoului

Număr fețe

1.

5,04x2,38

Str. Lungă tf Rusciorului

2

2.

5,04x2,38

Str. Lungă # Caragiale

2

3.

5,04x2,38

Calea Șurii Mari -Piața Obor

2

4.

5,04x2,38

Maramureșului -Voința

2

5.

5,04x2,38

Str. Cristian # Litovoi

2

6.

5,04x2,38

Rahovei

2

7.

5,04 x 2,38/6x3

Alba lulia - pod Cibin

2

8.

4x3 m

C. Dumbrăvii ti Lomonosov

2

9.

5,04x2,38

Str. Lungă în față nr. 36

2

10.

5,04x2,38

Șos, Alba lulia înainte de Ana Oii

2

11.

5,04x2,38

Str. Malului intrare P1M

1

12.

5,04 x 2,38

Str. Ștefan cel Mare ieșire Agnita

2

13.

4x3

Piața Unirii - în fața mag. Dumbrava

2

14.

3,55 x 2,40

Piața Aurel Vlaicu

2

15.

4x3

M. Viteazu # N. lorga

1

16.

3,55x2,40

Piața Unirii

2

17.

1,10 x 1,60

str. Lungă - Sibiul

casetă

18.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii # V. Milea

casetă

19.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii ti Șiretului

casetă

20.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis- a- vis Cometex (Carpatica)

casetă

21.

1,10 x 1,60

B-dul V. Milea vis a vis Avicola

casetă

22.

l,10x 1,60

B-dul V. Milea vis a vis Apicola

casetă

23.

1,10 x 1,60

C. Dumbrăvii ti Șiretului

casetă

24.

4x3

Calea Dumbrăvii # str. Mărăști lângă Toshiba

2

25.

3,2 x 2,4

Șos. Alba lulia-Supermarket

2

26.

3,2 x 2,4

str. Lungă-Sibiul Nou

2

27.

4x3

B-dul. Victoriei # str. Rennes

2

28.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu-scuar,farmacie

2*'

29.

BB4X3F2

B.-dul M.Viteazu-ING

2

30.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu-Carpatica

2

31.

B4X3F2

Str. Bihorului-str. Hațegului

2

32.

B4X3F2

Str. O.Goga-sala Transilvania

2

33.

B4X3F2

Str. Lungă-mag Horticola

2

34.

B3.2X2.4F2

B-dul M.Viteazu înainte str. Rahovci

2

35.

B4X3F2

Str. Lomonosov-str. Școala de înot

2

36.

B3.2X.2.4F2

Șos. Alba lulia-vama

2

37.

B3.2X2.4F2

Șos. Albalulia-str. Verzăriei

2

38.

B4.X3F2

Șos. Alba lulia-reprez. Peugeot

2

Terenul se va preda liber de sarcini și în stare de a fi folosit conform contractului.

PROPRIETAR,

Președinte

Brunchea Măriana Gabriela

ASOCIAT,


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie


ANEXA NR. 2

LaC.T


PRETURI MINIME

pe tipuri de mijloace de publicitate

Nr.crt

'I 'ip Panou

EURO /

panou / lună

(mp)

1 față

2 fețe

1.

1,20 x 1,80

6,6 (casetă)

2.

3x2

13,2

19,8

3.

4x2

22

33

4.

4x3

25,3

35,2

5.

6x3

38,5

49,5

6.

8x3

46,2

60,5

7.

5,04x2,38

25,3

35,2

8.

12x3

71,5

93,5

PROPRIETAR,

ASOCIAT,Contrasemnează


Secretar


Nistor Dp/in Ilie