Hotărârea nr. 15/2011

HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “C-tin Noica” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 15

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “C-tin Noica” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3309/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat prin care sc propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “C-tin Noica” Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 1, art. 45 și art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Sc aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “C-tin Noica” Sibiu, în perioada 01.02.2011 - 15.04.2011.

Art.2 Sc aprobă proiectul protocolului din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrase mneazâ SecreJar

Dorin

stor


F \Adminloc IWORDDOCV lot 15 doc

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. J ia IICL nr. 1^) /20J1


PROTOCOL

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “C-tin Noica”

Sibiu

Nr......

încheiat azi ........................

CAP. I PĂRȚILE

Intre

Consiliul .Local al Municipiului Sibiu, pnn Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. S Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XXOO 0167 deschis la B N -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin D-na Simona Pop - director și D-na Heddi Schiau- director adjunct, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ȘOIMII SIBIU cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 18, cod fiscal 4406177, tel 0269/214083, reprezentat prin director loan Domnar, în calitate de comoda tar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, republicată și IICL nr

CAP.U OBIECTUL

Art. 2.1 Comodantul transmite dreptul de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra

sălii de sport în suprafață de 800 mp situată în Sibiu, str. Oștirii, nr 5, în incinta Liceului

Teoretic “C-tin Noica” Sibiu

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentantul unității de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Șoimii Sibiu, fiind consemnată într-un proces - verbal

Art. 2.3 Sala de spoit din incinta Liceului Teoretic “C-tin Noica” Sibiu, va fi folosită în comun de către unitatea de învățământ și Clubul Sportiv Școlar Șoimii Sibiu, după un program stabilit de comun acord

Art. 2.4 - Spațiul va fi utilizat în scopul desfășurării antrenamentului de către membrii Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu respectând programul: sâmbăta între orele 13,00 - 19,00.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Dreptul de folosință gratuită asupra sălii de sport, ce face obiectul prezentului protocol este transmis Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu pentru perioada dm 01.02.2011 până în 15.04.2011,

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.L - Comodantul se obligă

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței,

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol,

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4,2 - Comodatarul se obligă:

F:\Wordd.oc\AURORA\HCL ian 2011\PROTOCOL CSS Șoimii doc

 • a. să efectueze plata utilităților lunar pe baza protocolului încheiat intre Club Sportiv Școlar Șoimii Sibiu și unitatea de învățământ, conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată; Neplata utilităților timp de 2 luni consecutiv poate duce la încetarea protocolului, tară intervenția instanței

 • b.  să depună toate diligentele pentm ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • c. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al comodantului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

dL să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar,

 • e. să nu tulbure liniștea publică ,

 • f. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare,

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității,

 • h. la data încetării protocolului să elibereze spațiul.

CA EV RĂSPUNDEREA

Art.5.1-Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul comodantului la despăgubiri, în condițiile legii

Art.5.2-Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

a. împlinirea termenului stabilit,

b prin acordul părților

 • c. neexecutarea culpabilă a obligațiilor,

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

e nerespectarea clauzei prevăzută al Cap. 11 art 2.3 din prezentul protocol

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unităților de învățământ protocolul poate fi denunțat unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 5 zile înainte

Art.6.2 - în situația prevăzută la art 6.1 lit.c comodantul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 15 zile înainte

CAP. VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7,1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore comodantului

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

COMODANT,

Președinte

Klein Hans

( /vpd'l-l

COMODATAR,


I Contrasemnează Secretar Nistofi' Dorin