Hotărârea nr. 148/2011

HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


WmBEâă


HOTĂRÂREA NR. 148


privind aprobarea asocierii în participațiune între


MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate


Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 25480/2011 al Serviciului Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L., în vederea exploatării activității de publicitate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 251 -256 Cod Comercial și HCL nr.138/2000 modificată prin HCL nr.25/2001,HCL nr.363/2003,HCL nr. 105/2011

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), lit. “a” și ale art. 45 alin.(l) și alin. (2) lit “f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată


HOTĂRĂȘTE :


Art.l.- Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L., cu sediul în Șelimbăr, str. M.Viteazu nr.52, în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele/locațiile cuprinse în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGY S.R.L, pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 18.05.2011 pentru panourile amplasate la sol și pe perioada 18.05.2011 - 30.09.2011 pentru panourile amplasate pe stâlpi , conform Anexei nr.2 care face parte integarantă din prezenta hotârăre și care cuprinde contractul de asociere cu anexele acestuia, procesul verbal de predare -primire a amplasamentelor și lista prețurilor minime pe tipuri de mijloace de publicitate.

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.


Președinte

Brunchea Mariai a GabrielaContrasemnează

Secretar


Nistor Dorin Ilie


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.J la HCL nr. iHK/2011

LiSTA AMPLASAMENTE ENERGY SRL

Nr.crt.

Tip suport/nr. fețe

Dimensiuni

Amplasament

Nr.A.C.

1

Panou sol/1

3x2x2

A.lulia 75 m. de lomcoop

396/18.05.1999

2

Panou sol/2

6x3

A.lulia X Str. Europa Unită

3

Panou sol/2

3x4

A.lulia intrare Aeroport

63/03.09.1999

4

Panou sol/2

6x2

A.lulia la 175 m. vis a vis de acces lomcoop

888/05.10.1999

5

Panou st./2

0,7x1

A.lulia x Lemnelor vis a vis de Autogara in dreptul service auto

107/25 02.1999

6

Panou st/2

1,2 xO.8

A.lulia x Grâului primul st.dr.după viaduct

657/02.04.2001

7

Panou st72

1,2 x 0.8

A.lulia primul st. stg.dispre Ogorului spre CL Turnisorului

658/02.04.2001

8

Panou st/2.

1,2 x 0.8

A.lulia X CI.Turnisorului st. de pe Insula

1028/17.05.2001

9

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 2 lea st. dr. in sensul de mers spre oraș după service

1028/25.02.1999

10

Panou st./2

1,2x0,8

A lulia in panta spre semafoare (dinspre centru)

649/02.04.2001

11

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Râului st.dinspre Mc.Donalds

103/25.02.1999

12

Panou st./2

1.2 x 0.8

A.lulia x CI.Turnisorului

646/02 04.2001

13

Panou st./2

1,2 x 0.8

A.lulia al 2 lea st.stg.dupa Ogorului spre Neppendorff

661/02.04.2011

14

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Livezii st. dinspre Bieltz

101/25.02.1999

15

Panou st./2

1.2 xO.8

A.lulia x Autogarii st. insula in dreptul Autogarii

613/14 07 1999

16

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia vis a vis de Service Auto

606/14.07.1999

17

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia vis a vis de acces lomcoop

612/14.07.1999

18

Panou st/2

1,2 X 0,8

A.lulia st. după x Bieltz la trecerea de pietoni

163/15.03 1999

19

Panou st./2

1x0,70

A.lulia x Bieltz spre sensul de mers spre centru inainte de x

110/25.02.1999

20

Panou st./2

0,7x0,9

A.lulia x Bieltz spre sensul de mers spre centru inainte de x

930/18.10 1999

21

Panou st./2

1,2 x 0,8

Str. Avrig langa pod

607/14.07.1999

22

Panou st./2

1,2 x 0.8

Autogarii primul st.in dreptul Autogarii

162/15.03.1999

23

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.după x Livezii

659/02.04.2001

24

Panou st./2

1.2 xO,8

A.lulia al 3 lea st.stg după Ogorului spre Neppendorff

653/02.04.2001

25

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia x Livezii st. dinspre Bieltz

654/02.04 2001

26

Panou st /2

1,2 x 0,8

A.lulia al 4 st.dr.dinspre CI.Turnisorului spre Neppendorff

642/02.04 2001

27

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 3 lea st.dr.de la CI.Turnisorului

645/02.04.2001

28

Panou st./2

1.2 x 0.8

A.lulia x CI.Turnisorului

650/02.04.2001

29

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Livezii st.dinspre Bieltz_____

644/02.04.2001

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea asocierii în participațiune între

MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activității de publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 25480/2011 al Serviciului Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L., în vederea exploatării activității de publicitate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 251 -256 Cod Comercial și HCL nr. 138/2000 modificată prin HCL nr.25/2001,HCL nr.363/2003,HCL nr. 105/2011

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), lit. “a” și ale art. 45 alin.(l) și alin. (2) lit “f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. ENERGY S.R.L., cu sediul în Șclimbăr, str. M.Viteazu nr.52, în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele/locațiile cuprinse în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGY S.R.L, pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 18.05.2011 pentru panourile amplasate la sol și pe perioada 18.05.2011 - 30.09.2011 pentru panourile amplasate pe stâlpi , conform Anexei nr.2 care face parte integarantă din prezenta hotârăre și care cuprinde contractul de asociere cu anexele acestuia, procesul verbal de predare -primire a amplasamentelor și lista prețurilor minime pe tipuri de mijloace de publicitate.

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea Mariar a GabrielaContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la HCL nr. ^Hls/2011


LISTA AMPLASAMENTE ENERGY SRL

Nr.crt.

Tip suport/nr, fețe

Dimensiuni

Amplasament

Nr.A.C.

1

2

Panou sol/1

Panou sol/2

3x2x2__

6x3

A.lulia 75 m. de lomcoop______________________

A.lulia X Str. Europa Unită

396/18.05.1999

3

Panou sol/2

3x4

A.lulia intrare Aeroport

63/03.09.1999

4

Panou sol/2

6x2

A.lulia la 175 m. vis a vis de acces lomcoop

888/05 10.1999

5

Panou st./2

0,7x1

A.lulia x Lemnelor vis a vis de Autogara in dreptul service auto

107/25.02.1999

6

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Grâului primul st.dr.după viaduct

657/02.04.2001

7

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia primul st. stg.dispre Ogorului spre CI. Turnisorului

658/02.04.2001

8

Panou st/2.

1.2 xO.8

A.lulia X CI.Turnisorului st. de pe Insula

1028/17.05 2001

9

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 2 lea st. dr. in sensul de mers spre oraș după service

1028/25.02.1999

10

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia in panta spre semafoare (dinspre centru)

649/02.04.2001

11

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia x Râului st.dinspre Mc.Donalds

103/25.02.1999

12

Panou st./2

1,2x08

A.lulia x CI.Turnisorului

646/02 04.2001

13

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 2 lea st.stg.dupa Ogorului spre Neppendorff

661/02.04.2011

14

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Livezii st. dinspre Bieltz

101/25.02.1999

15

Panou st./2

1.2 x 0,8

A.lulia x Autogarii st. insula in dreptul Autogarii

613/14 07 1999

16

Panou st./2

1,2 x 0.8

A.lulia vis a vis de Service Auto

606/14.07.1999

17

Panou $t./2

1,2 x0,8

A.lulia vis a vis de acces lomcoop

612/14.07.1999

18

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia st. după x Bieltz la trecerea de pietoni

163/15.03.1999

19

Panou st./2

1x0,70

A.lulia x Bieltz spre sensul de mers spre centru inainte de x

110/25.02.1999

20

Panou st./2

0,7x0,9

A.lulia x Bieltz spre sensul de mers spre centru inainte de x

930/18.10.1999

21

Panou st./2

1,2x0.8

Str. Avrig langa pod

607/14.07 1999

22

Panou st./2

1,2 x 0,8

Autogarii primul st.in dreptul Autogarii

162/15.03 1999

23

Panou st./2

1.2 x 0,8

A.lulia primul st.după x Livezii

659/02.04.2001

24

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 3 lea st.stg după Ogorului spre Neppendorff

653/02 04.2001

25

Panou st./2

1,2 xO,8

A.lulia x Livezii st. dinspre Bieltz

654/02.04 2001

26

Panou st./2

1,2 xO,8

A lulia al 4 st.dr dinspre CI.Turnisorului spre Neppendorff

642/02.04.2001

27

Panou st./2

1,2 X 0,8

A.lulia al 3 lea st.dr.de la CI.Turnisorului

645/02.04.2001

28

Panou st./2

1.2x0,8

A.lulia x CI.Turnisorului

650/02.04.2001

29

Panou st./_2

1,2 x 0,8

A.lulia x Livezii st dinspre Bieltz

644/02.04.2001

30

Panou st72

1,2 xO,8

A lulia al 2 lea st.stg.de la CI.Turnisorului spre Neppendorff

660/02 04 2001

31

Panou st./2

1,2 xO,8

A.lulia x CI Turnisorului al 2 lea st.dr spre Neppendorff

655/02.04.2001

32

Panou st72

1,2 xO,8

A.lulia x Metalurgistilor in fata la Mc.Donalds

1304/07.06.2001

33

Panou st72

1,2 x 0,8

Al 3 lea st de la x Bieltz dr. spre Centru

1624/05.07.2001

34

Panou st./2

1x0,7

Bd. Coposu x Oberth st.de pe insula inainte de sens giratoriu

179/18 03 1999

35

Panou st./2

1x0,70

Bd.Coposu al2 lea st.x V.Milea in fata Teatrului

311/23.04.1999

36

Caseta/2

07x0,9

Bd.Coposu st.dr.după intrarea in parcare spre giratoriu

1030/17.11.1999

37

Caseta/2

0,7x0,9

Bd. Coposu al 4 lea st.inainte de x Independentei dr. spre gara

1029/17.11.1999

38

Caseta/2

0,7x0,9

Bd.Coposu x Independentei

1019/15.11.1999

39

Panou st72

1x0,70

Cristian x Litovoi pe dr. in sens de coborâre

498/08.06.1999

40

Panou st./2

1x0,70

Cristian x Litovoi pe stg. in sens de urcare

312/23 04 1999

41

Panou st/2

1,2 x 0,8

Bd. Coposu primul st.dr.in direcția de mers spre giratoriu

34972/25.04.2000

42

Panou st72

1,2 x 0,8

Bd. Coposu primul st.stg.in direcția de mers spre giratoriu

35196/26.04.2000

43

Panou st72

1,2 x 0,8

Bd.Coposu x Lector

859/26.04.2001

44

Panou st./2

1,2x0,8

Bd Coposu x Oberth st, de la insula inainte de sens giratoriu

1302/07.06.2001

45

Panou st./2

1,2 x 0,8

Bd.Coposu vis a vis de imobilul nr.23

1305/07 06.2001

46

Panou st /2

1.2 x 0,8

Bd.Coposu al 2 lea st.dr.spre giratoriu după x Berăriei

1299/07.06.2001

47

Panou st /2

1,2 x 0,8

Bd.Coposu x Lazar in dreptul trecerii de pietoni

1300/07.06.2001

48

Panou st./2

1,2 x 0,8

Bd.Coposu al 2 lea st.de la x V.Milea in fata la Teatru

2098/02.08.2001

49

Panou st./2

1x0,70

CI.Dumbrăvii x V.Milea st.de pe prima insula

104/25 02 1999

50

Caseta/2

0,7x0,9

CI.Dumbrăvii x Lomonosov al 2 lea st.dr.spre Dumbrava

306/22.04 1999

51

Panou st72

0,7x1

CI.Dumbrăvii x Argeșului st. inainte de x pe stg.

106/25.02.1999

52

Caseta/2

0,7x0,9

CI.Dumbrăvii x Marasesti despre Unitatea Militară

1015/15 11.1999

53

Caseta/2

0,7x0,9

Ci.Dumbrăvii al 4 lea st.dr.spre semafoare după x Lomonosov

1027/04.11.1999

54

Caseta/2

0,7x0,9

CI.Dumbrăvii primul st.dr.dupa x Lomonosov

1017/15..11.1999

55

Caseta/2

0,7x0,9

CI.Dumbrăvii x Marasti stg spre U.Militară

1028/17.11.1999

56

Panou st /2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii in dreptul imob.nr.12

35102/25 04 2000

57

Panou st /2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii in dreptul imob.nr.10

35087/25 04.2000

58

Panou st./2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii in dreptul imob.nr.11

35021/25 04.2000

59

Caseta/2

0,7x0,9

CI.Dumbrăvii in dreptul imob.nr.15

759/12 04.2001

60

Panou st72

1,2 x 0,8

CLDumbravii vis a vis de Cimitir

656/02.04 2001

61

Panou st./2

1,2 X 0,8

C Dumbrăvii Dioda bl.22

2357/17 08.2001

62

Panou st./2

1x0,70

sens cjiratoriu Constituției x Coposu

50/02.02.1997

63

Panou st/2

1x0,70

sens giratoriu Constituției cu Coposu primul st.

180/18.03.1999

64

Panou st/2.

1,2 x 0,8

sens giratoriu Coposu cu Oberth al 4 st. după Romextera

85/26.04.2001

65

Panou st./2

1.2 x 0,8

Al 4 st.pe Podu Gării dr. spre Balanța

85/02.04.02001

66

Panou st./2

1,2 x 0,8

sens giratoriu st. din coltul bl.cu Romextera

796/23.04.2001

67

Panou st/2

1,2 x 0,8

Luptei x A.Calarasilor

99456/13 12.2000

68

Caseta/2

1,2 x 0,8

Gusterita x Balanței

2097/02.08.2001

69

Panou st./2

1x0,70

V.Milea in fata Dumbrava dr.spre centru al 6 st de la x Bd.Coposu

734/15.09 1997

70

Panou st/2

1x0,70

V.Milea in fata Casa Modei

51/02.02.1997

71

Panou st/2

1,2 X 0,8

V.Milea x Rahovei pe insula in drept cu semaforul

612/14 07.1999

72

Panou st/2

1x0,70

V.Milea x Bd.Coposu

610/14.07.1999

73

Caseta/2

0,7x0,9

V.Milea in dreptul pasajului de la Casa de Cultura

935/18.10.1999

74

Caseta/2

0,7x,09

V.Milea langa parcare Hotel Continental

928/18.10 1999

75

Panou st/2

1x0,70

V.Milea vis a vis de Fares in dreptul la bl 9

37/11 01 2002

76

Panou st/2

1,2 x 0,8

V.Milea x lorga

604/14.07.1999

77

Caseta/2

0,7x,09

V.Milea spre P-ta Unirii primul st. după trecerea de pietoni

934/18 10.1999

78

Caseta/2

0,7x,09

V.Milea in dreptul pasajului Dumbrava

929/18.10.1999

79

Panou st/2

0,7x1

V Milea x Cioran colt cu Ramada

736/15.09.1997

80

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea in dreptul parcării mag.Dumbrava

102/25 02.1999

81

Panou st/2

0,7x1

V.Milea x Semaforului al 2 lea st.stg. după x spre Selimbar

160/15.03.1999

82

Caseta/2

0.7X.09

Magheru x Constituției

932/18.10 1999

83

Panou st/2

1,2 x 0,8

V.Milea nr.20

34881/25.04.2000

84

Panou st/2

1,2 x 0,8

V.Milea x Oituz

35053/25.04.2000

85

Panou st/2

1,2 X 0,8

V.Milea vis a vis de nr. 16 A

35024/25 04.2000

86

Panou st/2.

1,2 x 0,8

V.Milea al 2 lea st de la x Oituz spre Centru

35168/26.04.2000

87

Panou st/2

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de nr.14

35137/26.04.2000

88

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea x Someșului

43120/01.06.2000

89

Panou st./2

1,2 x 0.8

VMmilea al 2 lea st.stg. x Someșului

4315/01.06.2000

90

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea al 5 lea st.stg.de la x Bd.Coposu

38/14.01.2002

91

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea al 3 lea st.stg.de la x Bd.Coposu

35179/26.04.2000

92

Panou st/2

1,2x0,8

V.Milea al 3 lea st.dr.de la x Bd.Coposu

35187/26.04.2000

93

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de nr.24

35105/25.04.2000

94

Panou st./2

1,2 x 0.8

V.Milea in dreptul la nr.20

34881/25.04.2000

95

Panou st./2

1,2 xO,8

V.Milea x A.I.Cuza

35108/25.04.2000

96

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea x E.Cioran colt Ramada

35008/25.04.2000

97

Panou st./2

1,2 x0,8

V.Milea in dreptul la nr.16

34822/25.04 2000

98

Panou st/2

1,2x0,8

V.Milea al 2 lea st.dinspre Calugareni spre Continental

757/12.04.2001

99

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de nr.56

730/09.04.2001

100

Panou st./2

1.2 x 0.8

V.Milea al 2 Ies st.dr.dupa x Luptei

643/02.04.2001

101

Panou st/2

1.2 x 0,8

V Milea vis a vis de Petrom

1233/05.01.2001

102

Panou st/2

1,2x0,8

V.Milea x Oituz ultimul stinainte de x

3869/27.12.2001

103

Panou st./2

1,2x0,8

Vmilea x Semaforului primul st.de la x

648/02.04.2001

104

Panou st./2

1,2 x 0.8

V.Milea vis a vis de Banca Carpatica

729/09.04.2001

105

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea in dreptul la nr.26

1460/20.06.2001

106

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea in dreptul la nr.22

3868/27.12.2001

107

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de intrarea pe Calugareni

1461/20.06.2001

108

Panou st./2

1.2 x 0.8

V.Milea x E.Cioran colt Ramada

1301/07.06.2001

109

Panou st./2

1,2 x 0.8

V Milea al 2 lea st.stg.spre Continental de la x Coposu

1303/07.06 2001

110

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea la 2 Ies st.dinspre Calugareni spre Continental

1574/04.07.2001

111

Panou st./2

1,2 xO,8

V.Milea al 2 lea st.stg.de la x V.Aaron spre Petrom

1621/05.07.2001

112

Panou st/2

1.2 xO.8

V.Milea primul st.dupa x Luptei pe dr. spre Petrom

1622/05.07 2001

113

Panou st/2

1,2 x 0.8

V.Milea st.stg x V.Aaron spre Petrom

1625/05.07.2001

114

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea st.inainte de x Luptei dr.spre Petrom

1623/05.07,2001

115

Panou st./2

1,2 x 0.8

V.Milea vis a vis de nr.20

3870/27.12.2001

116

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea al 2 lea st.stg după semafoare spre Selimbar

2095/02.08.2001

117

Caseta/2

1,2 x 0,8

V.Milea nr.58

1349/13.06.2001

118

Panou st./2

1x0,70

Parului x C.Surii Mari dr.spre ieșirea din oraș

161/15.03.1999

119

Panou st./2

1,2 xO,8

Semaforului vis a vis de P-ta Agroalimentara

647/02.04.2001

120

Panou st/2

1.2 x 0.8

Semaforului al 8 lea st. de la x semaforizata spre dr.

652/02.04.2001

121

Panou st./2

1,2x0,8

semaforului al 2 lea st.stg.dupa viaduct spre semafoare

2096/02.08.2001

122

Panou st./2

1x0,70

St.cel Mare viaduct

105/25.02.1999

123

Panou st./2

1,2 x 0,8

St.cel Mare dr.spre Sembrazi primul st insula

797/23.04.2001

124

Caseta/2

0.7x,09

Turnului x Malului

936/18.10.1999

125

Panou st/2

1,2x0,8

N.Teclu in dreptul nr.6

608/14.07 1999

126

Panou st/2

1x0,70

P-ta Unirii st colt stg.intrare E.cioran

742/15.09.1997

127

Panou st/2

1x0,70

P-ta Unirii st.coli stg.inainte de x V.Milea

741/15.09.1997

123

Panou st/2

1x0,70

P-ta Unirii st.colt dr.

739/15.09.1997

129

Panou st./2

1x0,70

P-ta Unirii st.colt stg.

738/15.09.1997

130

Panou st./2

1x 0,70

P-ta Unirii st.colt stg.

1737/15.09 1997

131

Panou st./2

1x0,70

P-ta Unirii al 2lea st.stg.dupa intersecția cu Bd.Coposu spre Bulevard

159/15.03.1999

132

Panou st./2

1,2x0,8

P-taUnirii statia de taxi N Balcescu

181/18.03.1999

133

Panou st./2

1.2 xO,8

M.Viteazu x CI. Dumbrăvii

605/14.07,1999

134

Panou st/2

0.7 x 1

M.Viteazu bl.35

310/23.04 1999

135

Panou st./2

1,2 XO,8

V.Milea x E.Cioran

3866/27 12.2001

136

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea x Moldoveanu

77/28.01.2002

137

Panou st/2

1,2 xO,8

P-ta Unirii stg.de la intrarea in parcarea de la Continental

01/03 01 2002

138

Panou st./2

1.2 xO,8

Semaforului spre V Milea direcție dr.

793/24.07.2002

139

Panou st./2

1,2x0,8

N.lorga spre V.Milea direcție stg.

793/24.07.2002

140

Panou st/2

1,2 x0,8

Moldoveanu spre V.Milea direcție dr.

793/24.07.2002

141

Panou st./2

1.2x0,8

M.Viteazu x lorga direcție înainte _

793/24.07.2002

142

Panou st /2

1,2 x 0.8

V.Milea x Oituz direcție înainte

793/24.07.2002

143

Panou st./2

1,2 x 0,8

Rahovei spre V.Milea direcție stg.

793/24 07.2002

144

Panou st./2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii spre v.milea direcție stg

793/24 07.2002

145

Panou st./2

1,2 x 0.8

Bd.Victoriei spre A.Saguna stg.

793/24.07.2002

146

Panou st./2

1,2 x 0,8

Ci.Cisnadiei x Rahovei dr.

793/24 07.2002

147

Panou st./2

1,2 x 0,8

Rahovei spre M.Viteazu stg.

793/24.07.2002

148

Panou st./2

1,2 x 0,8

M.Viteazu spre CI.Dumbrăvii dr.

793/24.07.2002

149

Panou st./2

1,2x0,8

CI.Dumbrăvii x Cl.Cisnadiei inainte

793/24.07.2002

150

Panou st./2

1,2 x 0,8

Argeșului x Bd.Victoriei inainte + dr.

793/24.07.2002

151

Panou st./2

1.2 x 0,8

Argeșului xV.Alexandri inainte

793/24 07.2002

152

Panou st./2

1.2x0,7

Bd Victoriei (Spitalul Militar) - direcție inainte

793/24.07.2002

153

Panou st./2

1,2 x 0,7

Calea Dumbrăvii x Șiretului - direcție inainte

793/24.07.2002

154

Panou st./2

1,2x0,7

Calea Poplacii x Str. Argeșului - direcție inainte

793/24.07.2002

155

Panou st./2

1,2x0,7

Str Argeșului x Calea Poplacii - direcție inainte

793/24.07.2002

156

Panou st./2

1,2 x 0,7

Str Ștefan cel Mare x Batea - direcție stanga

793/24.07.2002

157

Panou st,/2

1,2x0,7

Str. Balea - spre Ștefan cel Mare - direcție 1/2 dreapta

793/24 07.2002

158

Panou st./2

1,2 x 0,7

Str. Ștefan cel Mare spre Revoluției - direcție dreapta

793/24.07.2002

159

Panou st/2

1,2 x 0,7

Str. Revoluției x Noica - direcție stanga

793/24.07.2002

160

Panou st./2

1,2x0,7

Str. Cristian x Litovoi - direcție 1/2 stanga

793/24.07.2002

161

Panou st./2

1,2 x 0,7

Calea Tumisorului spre Alba lulia - direcție stanga

793/24.07.2002

162

Panou st /2

1,2x0,7

Str. Balea spre C-tin Noica - direcție dreapta

793/24.07.2002

163

Panou st./2

1,2x0,7

Calea Tumisorului spre Distribuției - direcție înainte

793/24 07.2002

164

Panou st./2

1,2x0,7

Str. Maramureșului spre Alba lulia - direcție stanga

793/24.07.2002

165

Panou st /2

1,2x0,7

Str. Tg Fânului x Râului - direcție stanga

793/24 07.2002

166

Panou st/2

1,2x0,7

Str Carioca spre Alba lulia - direcție stanga

793/24.07.2002

167

Panou st /2

1,2x0,7

Str. Râului spre Autogarii - direcție stanga

793/24 07.2002

168

Panou st./2

1,2x0,7

Str. Pedagogilor spre Râului - direcție dreapta

793/24.07.2002

169

Panou st./2

1,2x0,7

Str. Autogarii spre Alba lulia - direcție dreapta

793/24 07.2002

170

Panou st72

1,2 X 0,7

Str. Carlova x Transilvaniei - direcție dreapta

793/24.07.2002

171

Panou st72

1,2 X 0,7

Str. Gusteritei x Lazaret - direcție inainte

793/24.07.2002

172

Panou st/2

1,2 x 0,7

Bd. Coposu (Renel) - direcție inainte

793/24.07.2002

173

Panou st./2

1,2 x 0,7

Piața Unirii (Mag. Dumbrava) - direcție inainte

793/24.07.2002

174

Panou st./2

1.2 x 0,7

Sos. Alba lulia (zona Torcadero) - direcție inainte

793/24.07.2002

175

Panou st./2

1,2 x 0,7

Str. Sfetan cel Mare x V. Aaron - direcție inainte

793/24.07 2002

176

Panou St72

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de imob.nr.40 dr. spre centru

1240/ 30 11.2005

177

Panou st./2

1,2 xO,8

V Milea vis a vis de A.Muresanu

1293/ 30 11.2005

178

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de intrarea pe str. Calugareni

1461/20.06.2001

179

Panou st72

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de Carpatica

478/ 24 06.2003

180

Panou st72

1,2x0,8

A.lulia st.din apropierea imob.nr.59 dr. spre centru

1243/ 05 12 2005

181

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia st.din apropierea imob.nr.61 dr. spre centru

1244/ 05.12.2005

182

Panou st72

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.dupa imob.nr.67 dr. spre oraș

1238/ 31 11.2005

183

Panou st72

1,2 x 0.8

A.lulia primul st.inainte de imob.nr.67 dr. spre oraș

1241/ 30.11.2005

184

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia al 3 lea st.dupa drumul agricol dr.spre oraș

1236/ 30 11 2005

185

Panou st./2

1.2 x 0,8

A.lulia primul st.dupa drumul agricol dr.spre oraș

1250/ 06 12.2005

186

Panou st./2

1,2x0,8

A lulia al 2 lea st.dupa ieșirea din Petroil dr.spre oraș

1233/ 29.11.2005

187

Panou st72

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de imob.nr.20

1578/ 04.07.2001

188

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea nr.22 primul st.dupa xA.I.Cuza

1462/ 20 06.2001

189

Panou st /2

1,2x0,8

A.lulia in zona Polsib

481/ 24.06.2003

190

Panou st72

1,2x0,8

A.lulia xAgarbiceanu

479/ 24 06.2003

191

Panou st72

1,2 x 0,8

A.lulia in zona Neppendorff

488/24.06.2003

192

Panou st./2

1,2 xO,8

A.lulia in dreptul Boromir

480/ 24.06.2003

193

Panou st./2

1,2 xO,8

A.lulia in dreptul IOMCOOP dr.spre Aeroport

477/ 24 06.2003

194

Panou St./2

1,2 xO,8

A.lulia vis a vis de Aeroport

420/17.06.2003

195

Panou st./2

1.2 xO,8

Râului langa podul Cibin

75/ 24 01.2007

196

Panou st./2

1.2 x 0,8

H.Oberth primul st.dr.inainte de giratoriu

76/ 24.01.2007

197

Panou st72

1,2 xO,8

C.Gusteritei x Strungului

71/24.01.2007

-198

I Panou st/2

1,2 x 0,8

C.Dumbrăvii x Ghe.Dima

53/ 19.01.2007

199

Panou st /2

1,2 x 0.8

Cibinului x Turnului

46/ 19.01.2007

200

Panou st.12

1,2x0,8

Magheru primul st.după x Blanarilor

1102/ 30 10 2006

201

Panou st./2

1,2x0,8

Magheru al 2 lea st.după x Blanarilor

1186/ 10.11.2006

202

Panou st./2

1,2 x 0,8

Magheru primul st.dupa x Blanarilor dr.spre gara

1121/ 01.11.2006

203

Panou st./2

1,2 X 0,8

Magheru primul st.dupa x Pescarilor dr.spre gara

1125/ 02.11.2006

204

Panou st./2

1,2x0,8

Magheru al 2 lea st.dupa x Pescarilor dr.spre gara

1187/ 10.11.2006

205

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea primul st.inainte de x Prof.Span dr.spre oraș

1103/ 30 10.2006

206

Panou st./2

1,2 x 0.8

V.Milea primul st.dupa de x Prof.Span dr.spre oraș

1123/02.11 2006

207

Panou st./2

1.2x0,8

A.lulia al 2 lea st.inainte de intrarea la Metro

85/25.01.2007

208

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 3 lea înainte de intrarea la Metro

74/ 24 01.2007

209

Panou st/2

1,2 x 0,8

A.lulia al 4 lea st.inainte de intrarea la Metro

70/ 24 01.2007

210

Panou șt./2

1,2 x 0.8

A.lulia al 5 lea st.inainte de intrarea la Metro

80/ 24.01.2007

211

Panou st./2

1.2x0,8

A.lulia al 6 lea st.inainte de intrarea la Metro

81/24.01.2007

212

Panou st./2

1,2 x 0.8

A.lulia al 7 lea st.inainte de intrarea la Metro

69/24.01.2007

213

Panou st/2

1.2 x 0.8

A.lulia primul st.de la ieșirea din Aeroport spre oraș

86/ 25.01.2007

214

Panou st/2.

1,2 x 0.8

A.lulia al 2 lea st.de la ieșirea din Aeroport

89/ 25.01.2007

215

Panou st./2

1,2 xO,8

A.lulia al 4 lea st.de la ieșirea din Aeroport

88/ 25.01.2007

216

Panou st./2

1,2x0.8

A.lulia al 5 lea st.de la ieșirea din Aeroport

73/ 24.01 2007

217

Panou st./2

1,2 x 0.8

A.lulia x O.Ghibu primul st.pe dr.

945/ 09.09.2002

218

Panou st./2

1,2x0,8

Rusciorului x Cibinului

87/25.01.2007

219

Panou st./2

1.2 x 0,8

A.lulia x Carlova imob.nr.12

952/09.09.2002

220

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 3 lea st.inainte de intrarea in Aeroport

951/09.09.2002

221

Panou st/2

1,2 x 0,8

Râului in dreptul imob.nr.16

948/ 09.09.2002

222

Panou st./2

1,2 x0,8

V.Milea in dreptul bl.9 al 2 lea st.inainte de x Rusciorului

556/ 29.06.1999

223

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea x Oituz

651/ 02 04 2001

224

Panou st/2.

1,2 x 0,8

sens giratoriu Constituției cu Coposu primul st.insula

50/ 02.02 1997

225

Panou st./2

1,2 x 0.8

Coposu x Lector primul st.inainte de intersecție

859/ 26.04.2001

226

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea primul st.de la ieșirea din parcarea Continental

43152/ 01.06.2000

227

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea st.de la ieșirea din parcarea Casa Modei

34904/

25.04.2000

228

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea in fata Casa Modei

51/02.02 1997

229

Panou st./2

1,2 x 0,8

H.Oberth st.din colt cu banca Romextera

860/ 26 04.2001

230

Panou st./2

1,2 xO.8

A.lulia st.de la intrarea in Mcdonald's

784/22.07.2002

231

Panou st./2

1,2x0,8

CI Turnisorului al 3 lea st.stg.de la X A.lulia

1217/ 16,12.2002

232

Panou st./2

1,2 x 0.8

Bd.Victoriei primul st.dupa intersecție dr.spre centru

143/ 15.03.2004

233

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia vis a vis de Petroil

783/ 22.07.2002

234

Panou st./2

1,2 X 0,8

V.Milea x V.Aaron primul st.inainte de intersecție

946/ 09.09.2002

235

Panou st./2

1,2 x 0.8

V.Milea vis a vis de Calugareni

942/ 06.09.2002

236

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de clădirea Omniasig

941/06.09.2002

237

Panou st./2

1,2 x 0,8

N.lorga st.vis a vis de Alcomsib

624/ 12.06.2002

238

Panou st /2

1.2 x 0,8

V.Milea x N.lorga

624/ 12 06.2002

239

Panou st./2

1,2 x 0.8

Rahova st.vis a vis de trecerea de pietoni de P ta Rahovei

624/ 12.06.2002

240

Panou st/2.

1,2 x 0,8

Rahova st.de langa trecerea de pietoni P.ta Rahovei

624/ 12.06.2002

241

Panou st./2

1,2x0,8

Rahova st.din statia Tursib spre V.Milea

624/ 12.06 2002

242

Panou st./2

1,2 x 0.8

Rahova st.vis a vis de Al.Selimbar

624/ 12 06.2002

243

Panou st./2

1.2 x 0,8

Rahova al 2 lea st.de la M.Viteazu spre V.Milea

624/ 12.06.2002

244

Panou st./2

1.2x0,8

Rahova al 4 lea st.de la M.Viteazu spre V.Milea

624/ 12.06.2002

245

Panou st./2

1,2 x 0,8

Rahova

624/ 12.06.2002

246

Panou st/2

1.2 x 0,8

Rahova al 2 lea st.de la statia Tursib spre V.Milea

624/ 12 06 2002

247

Panou st./2

1,2 x 0,8

Rahova

624/ 12.06.2002

248

Panou st/2.

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii st.de langa construcția Romtelecom

624/ 12 06.2002

249

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia x Maramureșului

624/ 12.06.2002

250

Panou st./2

1,2 xO,8

A.lulia intrare Mcdonald's

624/ 12.06 2002

251

Panou st /2

1,2 x 0,8

A.lulia

624/ 12.06.2002

252

Panou st./2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii x V.Milea st.de pe insula

624/ 12 06 2002__

253

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Agricultorilor

| 956/ 09.09 2002

254

Panou st./2

1.2 x 0,8

A.lulia x Malului al 2 lea stp.înainte de intrarea pe Malului

953/09.09.2002

255

Panou st./2

1.2 x 0,8

A.lulia x CI.Turnisorului

950/ 09.09.2002

256

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia in dreptul imob.nr.72 spre Aeroport

937/ 06.09.2002

257

Panou st./2

1,2 X 0,8

A.lulia al 4 lea st.de la Neppendorff dr.spre Aeroport

957/09.09.2002

258

Panou st.12

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.inainte de U.M. dr.spre centru

958/ 09.09.2002

259

Panou st./2

1,2 x 0,8

Autogarii al 2 lea st.in dreptul statiei de autobuz

949/09.09.2002

260

Panou st./2

1,2 x 0,8

Metalurgistiilor x Distribuției

947/ 09.09.2002

261

Panou st./2

1,2 x 0.8

Maramureșului al 3 lea st.inainte de x A.lulia

954/09.09.2002

262

Panou st./2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii in dreptul imob.nr.15

944/ 06.09.2002

263

Panou st./2

1,2 x 0.8

Semaforului in dreptul bl.29

943/ 06.09.2002

264

Panou st./2

1,2 x 0,8

Lunga al 2 lea st.de la x Rusciorului

938/06.09.2002

265

Panou st./2

1,2 x 0,8

CI.Surii Mari x Oborul de vite

939/06.09.2002

266

Panou st./2

1,2 x 0,8

M.Viteazu al 2 lea st.dr.dupa x N.lorga

48/ 19.01.2007

267

Panou st./2

1,2 x 0,8

M.Viteazu al 2 lea st.dr.înainte de giratoriu

47/19.01.2007

268

Panou st./2

1,2 x 0,8

M Viteazu al 3 lea st.dr.inainte de giratoriu

90/25.01.2007

269

Panou st./2

1.2 x 0,8

M.Viteazu al 4 lea st.dr.inainte de giratoriu

77/ 24.01.2007

270

Panou st /2

1,2 x 0,8

M.Viteazu al 5 lea st.dr.inainte de giratoriu

79/ 24 01 2007

271

Panou st./2

1,2 x 0,8

M.Viteazu al 6 lea st.dr.inainte de giratoriu

49/ 19.01.2007

272

Caseta/2

1,2 X 0,8

V.Milea x Semaforului

335/01 04.2002

273

Caseta/2

1.2 X 0.8

V.Milea vis a vis de Biblioteca Universitara

335/01.04.2002

274

Caseta/2

1,2 x 0,8

V.Milea in fata mag.Fares

335/01 04.2002

275

Caseta/2

1,2 x 0,8

P.ta Unirii in fata mag.Dumbrava

335/ 01 04 2002

276

Caseta/2

1,2 x 0,8

A.lulia x Carlova

335/01.04.2002

277

Caseta/2

1,2 xO,8

Rahova bl.30

335/01.04.2002

278

Caseta/2

1,2 x 0,8

Rahova x Cl.Cisnadiei

335/01 04.2002

279

Caseta/2

1,2 xO.8

N.lorga x Goraslau

335/ 01.04.2002

280

Caseta/2

1,2x0,8

CI.Dumbrăvii x Argeșului

335/01.04.2002

281

Caseta/2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii x M.Viteazu

335/01.04 2.002

282

Caseta/2

1,2 x O.8

Rahova vis a vis de Al.Selimbar

335/01.04.2002

283

Caseta/2

1,2x0,8

Constituției x 9 Mai

335/01.04.2002

284

Caseta/2

1,2 x 0,8

Constituției x Coposu

335/01.04.2002

285

Caseta/2

1.2 x 0,8

Constituției x Coposu sens giratoriu

335/01 04.2002

286

Caseta/2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de Moli

335/01.04.2002

287

Caseta/2

1,2 xO,8

Coposu xGhe Lazar

335/01 04.2002

288

Caseta/2

1,2 X 0,8

Coposu vis a vis de Teatrul R.Stanca

335/01.04.2002

289

Caseta/2

1,2x0,8

Maramureșului x Cristian

335/01.04.2002

290

Caseta/2

1,2 x 0,8

Semaforului x St.cel Mare sens giratoriu

335/01.04.2002

291

Caseta/2

1,2 x 0,8

V.Milea al 2 lea st.inainte de x CI.Dumbravii

2935/ 18.10 2001

292

Caseta/2

1,2x0,8

V.Mileain dreptul bl.11 sc.C

144/ 15.03.2004

293

Caseta/2

1,2x0,8

CI.Dumbravii nr.20 stg.înainte de Simba

145/ 15.03.2004

294

Caseta/2

1,2 x 0.8

CI.Dumbravii vis a vis de Șiretului

282/ 19.03.2002

295

Caseta/2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de Apicola al 2 lea st.inainte de alee

275/ 19.03.2002

296

Caseta/2

1,2 x 0,8

A.lulia st,din fata intrării la Metro

2974/ 25.10.2001

297

Caseta/2

1,2x0,8

V.Milea primul st.de la x Coposu spre mag.Dumbrava

281/19.03.2002

298

Caseta/2

1,2x0,8

A.lulia primul st.dr.de la semaforul de la Shell

269/ 19.03.2002

299

Caseta/2

1,2 x 0,8

A.lulia

388/ 16.04.2002

300

Caseta/2

1,2x0,8

A.lulia st.inainte de intrarea la Ambient

54/ 29.01.2003

301

Caseta/2

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.de la ieșirea din Ana Oii spre Aeroport

2976/ 25.10 2001

302

Caseta/2

1,2 x 0,8

V.Milea

2940/ 18 10.2001

303

Caseta/2

1,2 x 0,8

V Milea primul st.dr.inainte de x Calugareni

441/27.04.2002

304

Caseta/2

1,2x0,8

V.Milea in fata Biblotecii Universitare

277/ 19.03.2002

305

Caseta/2

1,2x0,8

V.Milea al 3 lea st.dr.de la x Coposu spre Brașov

2938/ 18.10.2001

306

Caseta/2

1.2 x 0,8

P.ta Unirii al 2 lea st.de la ieșirea din parcarea Continental

2934/ 18.10.2001

307

Caseta/2

1,2 x 0.8

Coposu primul st.stg.de la x V.Milea

2937/18.10.2001

308

Caseta/2

1,2 x 0,8

Coposu primul st.dr.de la x V.Milea

2936/18.10.2001

309

Caseta/2

1.2 x 0,8

! P.ta Unirii

443/ 27.04.2002

310

Caseta/2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii nr. 10

2942/ 18.10.2001

311

Caseta/2

1.2 x 0.8

Maramureșului x Barsei

280/ 19.03.2002

312

Caseta/2

1,2 x 0,8

Rahova x CI Cisnadiei

284/ 19 03.2002

313

Caseta/2

1,2x0,8

V.Milea al 2 lea st.după x Oituz dr.spre Brașov

2941/ 18.10.2001

314

Caseta/2

1.2 x 0,8

V.Milea nr.2

95/ 05 02 2002

315

Caseta/2

1,2 x 0,8

Oituz x Hipodromului

3867/ 27.12.2001

316

Caseta/2

1,2 x 0,8

V.Milea in dreptul Biblotecii Universitare

2939/ 18.10.2001

317

Caseta/2

1,2 x 0,8

v.Milea st.dr.la intrarea in Sibiu

268/ 19 03.2002

318

Caseta/2

1,2 X 0,8

V.Milea nnr.2

389/ 16 04.2002

319

Caseta/2

1,2 x 0,8

V.Milea intrarea in parcare de la Continental

276/ 19.03 2002

320

Caseta/2

1,2 x 0,8

A.lulia x CI.Turnisorului

143/19.02.2002

321

Caseta/2

1.2 x 0.8

V.Milea

1216/ 16.12.2002

322

Caseta/2

1,2 x0,8

V.Milea x Moldoveanu

1218/ 16.12.2002

323

Caseta/2

1.2 x 0,8

V.Milea vis a vis de Banca Carpatica

34/28.01.2003

324

Caseta/2

1.2 x 0,8

A.lulia după pod primul st.dr.

1246/23.12.2002

325

Caseta/2

1,2 xO,8

A.lulia xCI.Turnisorului

1226/ 16.12.2C02

326

Caseta/2

1.2 x 0.8

A.lulia x Ștrandului langa Polsib

387/ 16.04.2002

327

Caseta/2

1.2 x 0.8

A.lulia x Dealului

285/ 19.03.2002

328

Caseta/2

1.2 xO,8

V.Milea x Rahova st.de pe insula

144/ 19 02 2002

329

Caseta/2

1,2 xO,8

Coposu sens giratoriu al 2 lea st.stg.

286/ 19.03.2002

330

Caseta/2

1,2 x 0,8

Bd.Victoriei x Dr.Ratiu dr.spre parc

288/ 19 03.2002

331

Caseta/2

1.2 x 0,8

A.lulia - Autogara

386 -6.04 2002

332

Caseta/2

1,2 x0,8

A lulia x Grâului pod C.F.R. Dr.spre centru

385/ 16.04.2002

333

Caseta/2

1.2 x 0,8

A.lulia al 3 lea st.dr.spre oraș de la giratoriu

266/ 19.03.2002

334

Caseta/2

1.2 x0.8

A.lulia al 4 lea st.stg.de la CI.Turnisorului spre Aeroport

3009/ 30.10.2001

335

Caseta/2

1,2 xO,8

A.lulia vis a vis de Ambient

33/28.01.2003

336

Caseta/2

1.2 x 0,8

A.lulia primul st.dupa intrarea la U.M.dr.spre oraș

2975/ 25.10.2001

337

Caseta/2

1.2 x 0.8

Semaforului sens giratoriu spre Agnita

270/ 19 03.2002

338

Caseta/2

1.2 x 0.8

Dealului in dreptul imob.nr.6

409/06.06.2003

339

Caseta/2

1.2 x 0,8

Maramureșului x Barsei

3008/30.10.2001

340

Caseta/2

1.2 x 0.8

Bd.Victoriei x Rennes

265/ 19.03.2002

341

Caseta/2

1,2 x 0,8

Maramureșului x Carlova

279/ 19.03.2002

342

Caseta/2

1,2 x 0,8

A.lulia x Carlova

272/ 19.03 2002

343

Caseta/2

1,2 x0,8

Lunga x Rusciorului

271/ 19.03.2002

344

Caseta/2

1,2x08

P.ta Unirii st.din fata Casa Modei

129/ 15.02.2002

345

Caseta/2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii st.din fata clădirii C E C.

278/ 19.03.2002

346

Caseta/2

1,2 xO,8

Rahova x M.Viteazu

273/ 19.03.2002

346

Caseta/2

1,2 x 0,8

M.Viteazu - maq.Gorenye

1248/ 23.12.2002

347

Caseta/2

1.2 x 0,8

M.V tezu X P.ta A.VIaicu

267/ 19.03.2002

348

Caseta/2

1,2 xO,8

Rahova

274/ 19.03 2002

349

Caseta/2

1,2 x 0,8

Bd.Victoriei x Avrig

287/ 19.03.2002

350

Caseta/2

1.2 x 0,8

Argeșului x Gothe

388/ 18 05.2005

351

Caseta/2

1,2x0,8

CI.Dumbrăvii x Argeșului

283/ 19.03.2002

352

Backlight/2

4x3

M.Viteazu

125/ 15.02.2002

353

Backlight/2

4x3

A.lulia zona verde dintre trotuar si colt perim. Autoklass

1104/ 30.10.2006

354

Backlight/2

4x3

Rahova x Al.Roșiorilor

288/ 19.03.2007

355

Backlight/2

4x3

E Cioran

318/ 26.03.2002

356

Backlight/2

4x3

M.Viteazu X P.ta A.VIaicu

3006/30.10.2001

357

Backlight/2

4x3

P.ta A.VIaicu x Oituz

1270/ 13.12.2005

358

Backlight/2

4x3

CI.Dumbrăvii Finanțe

62/ 06.02.2006

359

Backlight/2

4x3

M.Viteazu scuar biserica

124/ 15 02 2002

360

Backlight/2

4x3

Lomonosov x Someșului

293/ 06.05.2004

361

Backlight/2

4x3

Someșului nr.22 parcare banca Tiriac

1080/ 15.12.2004

362

Backlight/2

4x3

E.Cioran Casa de Cultura

409/ 26.03,2004

363

Backlight/2

4x3

E.Cioran x P.ta Unirii

618/ 10.06.2002

364

Backlight/2

4x3

Bd.Coposu x Berăriei

251/ 14.04 2005

365

Backlight/2

4x3

Bd.Coposu x Independentei - centrul medical

260/ 14.04.2005

366

Backhght/2

4x3

Oberth langa sensul giratoriu

411/26.05.2004

367

Backlight/2

4x3

Constituției langa biserica sens giratoriu

412/ 26.05.2004

368

Backlight/2

4x3

A.lulia x CI.Turnisorului

410/ 26.05.2004

369

Backlight/2

4x3

A.lulia x Cimitirului

478/ 10.05.2002

370

Backlight/2

4x3

CI.Dumbrăvii in fata clădirii C E C.

1081/ 15.12.2004

371

Backlight/2

4x3

CI Dumbrăvii in fata Facultatii de Drept

188/ 24.03.2006

372

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu in dreptul bl.5

300/ 07.05.2004

373

Panou sol/1

6x3

A.lulia stg.spre Aeroport

249/ 14 04.2005

374

Panou sol/2

6x3

CI.Surii Mari

444/27.04.2002

375

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu x Rahova

298/07.05.2004

376

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu in fata bl.9

299/ 07.05.2004

377

Panou sol/2

6x3

CI.Mediașului la Tg.Obor

18/ 16.01 2004

378

Panou sol/2

4x3

A lulia langa lomcoop

32/ 28.01.2003

379

Panou stâlp/2

0,7x0,9

Turnuluix Malului

936/18.10 1999

380

Mash/1

16x8

B-dul M.Viteazu-sala Trans

102/17 02.2005

381

Backlight/2

3,2x2,4

M. Viteaz uxRahovei

382

Backlight/2

3,2x2,4

Str. Constitutiei-AGVPS

383

Backlight/2

3,2x2,4

Șos. Alba lulia x O.Ghibu

384

Backlight/2

3,2x2,4

Alba lulia-p. P.Șandor

385

Backlight/2

3,2x2,4

Calea Dumbravii-Lomonosov

386

Backlight/2

3,2x2,4

Z.Boiu-BCR

387

Backlight/2

3,2x2,4

B-dul M. Viteaza lângă Bancpost

388

Backlight/2

3,2x2,4

B-dul M. Viteaza lângă Citifinnancial Bank

389

Backlight/2

4x3m

B-dul M. Viteazu scuar central-jum dist.între N.lorga și Rahovei

390

Backlight/2

4x3 m

Str Rusciorului-nr.38

391

Bilboard/2

6x3 m

Str.Calea Șurii Mari-Părului

392

Backlight/2

4x3 m

Str.Calea Șurii Mari-târg obor

393

Backlight/2

4x3 m

Str.Rahovei-AI.Șelimbăr

394

Backlight/2

4x3 m

Str.Semaforului-lezer

395

Backhght/2

4x3 m

Str Malglui-P-ta Cibin

396

Backlight/2

4x3m

Str.Victoriei x Banatului

397

Backlight/2

4x3m

Str. Rusciorului în dreptul nr.28

398

Backlight/2

4x3m

Str.Șos.Alba lulia dreapta vizavi de parcul Petofi Șandor

399

Backlight/2

4x3m

Str.H.Oberth înainte de sens giratoriu spre str.C.Coposu____

______

Președinte

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie


Brunchea Matiana Gabriela

Anexa nr. la HCL nr. 1A($ /2011

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN

PARTICIPAȚIUNE

NR................/.........’..............2011

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ5762122023OXXXXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

Și

 • 2. S.C. Energy S.R.L. reprezentată prin director Paulcscu Cezar cu sediul în Șelimbăr, str. M.Viteazu nr. 52, tel./fax 0269/211495 , având cod fiscal nr. R 4069241 înregistrată la Reg. Comerțului J32/773/93, cont nr. R093BRDE330SV02131453300 deschis la B.R.D. Sibiu în calitate dc asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 36 alin. (7) lit. “ a “ și ale art.45 alin.(2) lit ”f” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 138 /31.08.2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001, H.C.L. nr. 363/2003 și HCL nr.363./2010.

In cadrul asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II, OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L. nr. 138/2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001,H.C.L.nr.363/2003 , și HCLnr.363,/2010.

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma dc:

 • - panouri simple de afișaj general

 • - borne de afișaj

 • - panouri indicatoare, panouri luminoase, benere (în situații speciale) montate pe stâlpi amplasate în intravilanul Municipiului Sibiu, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Amplasamentele pentru afișajul lipit pe suporți puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate dc asociat numai în scopul desfășurării activității de reclamă-publicitate. .

f:\worddoc\bobocl\ct energy 2011.doc

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L. nr. 1.38/2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001, H.C.L. nr. 363/2003 și HCL nr.363/2010..

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 18.05.201 Ipentru panourile amplasate la sol,respectiv până la data de 30-09.2011 pentru panourile amplasate pe stâlpi (cu respectarea HCL nr.105/2011)..

Art.7. S.C. ENERGY S.R.L. este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze suporții și să-i predea în starea inițială, considerându-se că au fost în stare bună.

CAP.IV. CONTRIBUITA PĂRȚILOR

Art.8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii de publicitate și reclamă efectuate prin orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini.

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pe spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității de reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art.10. Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C. ENERGY S.R.L. un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art. 11 a) Asociatul se obligă să desfășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clienți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. ENERGY S.R.L.

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) Asociatul se obligă să confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele de publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afișaj, benere,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin bannere este permisă numai pe baza unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

ejRacordarea la rețeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului. Racordarea se va efectua cu avizul S.C. ELECTRICA SA. Asociatul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținut aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul are obligația de a-și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite de asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiune.

 • k) Asociatul are obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepție se va percepe obligația financiară conform contractului de asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art.7 alin (8) din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

 • l) Asociatul S.C. ENERGY S.R.L. are obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art.12. a. în cazul existenței unei singure solicitări de autorizație de construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația de construire după expirarea unui interval de 10 zile.

 • b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizații de construire se solicită autorizația de construire pentru același amplasament, sc organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

 • c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc de solicitare de amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. ENERGY S.R.L. să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. ENERGY S.R.L., dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei curo calculați conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la data efectuării plății,

Asociatul are obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. Legii 571/2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Odată cu plata S.C. ENERGY S.R.L. va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea loc în luna februarie a anului următor (după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art, 16. Pentru întârzierea plății S.C. ENERGY S.R.L. va plăti dobânzi de 0,1 lei/%/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se consideră reziliat de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17. In cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat dc S.C. ENERGY S.R.L. cu clienții , care are o durată mai mare de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA $1 CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 19. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format după cum urmează:

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.C. ENERGY S.R.L.

 • - Administrator

 • - Director

 • (2) Numirea în calitate de membru al comitetului de direcție al asociației se face dc către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C. ENERGY S.R.L.

 • (3) Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) - neloiahtatea față de interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal de către reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale.

CAP. VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20 Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. în situația în care, S.C. ENERGY SRL intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art.22. Prețul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract dc vânzare-cumpărarc.

CAP. IX. FORȚA MAJORĂ

Art.23. în caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA $1 REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de asociat

-neloialitatea față de interesele asociației

Art. 27. Asocierea încetează de drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -în cazul ncîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.28. Ei cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. ENERGY S.R.L., notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data apariției cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Art.30. în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art.32. Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, chiriașul va prezenta în termen de o lună de Ia data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afișaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și complctatările ulterioare.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

încheiat la Sibiu, astăzi......................., în 3 (trei) exemplare toate cu valoare de

original.

PROPRIETAR,                            ASOCIAT,

Președinte


Brunchea Mar ana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Di


in llie


PROCES VERBAL

încheiat azi.............../.............2011

 • 1.     MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, reprezentată prin primar Klaus W. lohannis și director economic Viorica Bândescu, în calitate de predător

Și

 • 2. S.C. Energy S.R.L. reprezentată prin director Paulescu Cezar cu sediul în Șelimbăr, str. ,str.M. Viteaza nr.52 tel./fax 0269/211495 , având cod fiscal nr. R 4069241 înregistrată la Reg. Comerțului J32/773/93, cont nr. RO93BRDE330SV02131453300 deschis la B.R.D. Sibiu în calitate de primitor,

am procedat la predarea/primirea următoarelor amplasamente pentru afișajul lipit pe suporți:

Terenul se. predă liber de sarcini și în stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, întocmit în 3 (trei) exemplare constituie anexa nr. 1 la contractul de asociere în participațiune.

Lista Amplasamentelor Energy +

Nr.crt.

Tip supor/tnr. fețe

Dimensiun j

Amplasament

Nr.A.C.

1

Panou sol/2

3x2

A.lulia 75 m. de lomcoop

392/17.05 1999

2

Panou sol/2

6x3

A.lulia xEuropa Unită

X

3

Panou sol/1

3x4

A.lulia intrare Aeroport

63/03.09.1999

4

Panou sol/1

8x2

A.lulia la 175 m. vis a vis de acces lomcoop

888/05.10.1999

5

Panou st./2

0,7x1

A.lulia x Lemnelor vis a vis de Autogara in dreptul service auto

107/25.02.1999

6

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Grâului primul st.dr.după viaduct

657/02 04.2001

7

Panou st./2

1,2 X 0,8

A.lulia primul st. stg.dispre Ogorului spre CI. Turnisorului

658/02.04.2001

8

Panou st./2

1,2 X 0,8

A.lulia X CI.Turnisorului st. de pe Insula

1028/17.05 2001

9

Panou st./2

1.2 x 0,8

A.lulia al 2 lea st. dr. in sensul de mers spre oraș după service

1028/25.02.1999

10

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia in panta spre semafoare (dinspre centru)

649/02.04.2001

11

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Râului st.dinspre Mc.Donalds

103/25 02.1999

12

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x CI.Turnisorului

646/02.04.2001

13

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 2 lea st.stg.dupa Ogorului spre Neppendorff

661/02.04.2011

14

Panou st/2

1,2 x 0,8

A.lulia x Livezii st, dinspre Bieltz

101/25.02.1999

15

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia xAutogarii st. insula in dreptul Autogarii

613/14.07.1999

16

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia vis a vis de Service Auto

606/14.07.1999

17

Panou st./2

1.2 x 0,8

A.lulia vis a vis de acces lomcoop

612/14.07.1999

18

Panou st./2

1.2 x 0.8

A.lulia st. după x Bieltz la trecerea de pietoni

163/15.03.1999

19

Panou st./2

1x0.70

A.lulia x Bieltz spre sensul de mers spre centru inainte de x

110/25.02.1999

20

Panou st./2

0,7x0,9

A.lulia x Bieltz spre sensul de mers spre centru inainte de x

930/18.10.1999

21

Panou st./2

1,2x0,8

Str. Avrig langa pod

607/14.07.1999

22

Panou st./2

1,2 x 0,8

Autogarii primul st.in dreptul Autogarii

162/15.03.1999

23

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.dupa x Livezii

659/02.04.2001

24

Panou st/2.

1.2 x 0,8

A.lulia al 3 lea st.stg după Ogorului spre Neppendorff

653/02.04.2001

25

Panou st/2.

1,2 X 0,8

A.lulia x Livezii st. dinspre Bieltz

654/02.04 2001

26

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 4 st.dr.dinspre CI.Turnisorului spre Neppendorff

642/02.04 2001

27

Panou st./2

. 1.2 x 0,8

A.lulia al 3 lea st.dr.de la CI.Țurnisoruluț_________________

645/02.04.2001

28

Panou st/2/2.

1,2 x 0,8

A.lulia x CI.Turnișorului

650/02.04.2001

29

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia x Livezii st.dinspre Bieltz

644/02.04 2001

30

Panou st- /2

1,2 x 0,8

A lulia al 2 lea st.stg.de la CI.Turnișorului spre Neppendorff

660/02.04.2001

31

Panou st. /2

1,2x0,8

A.lulia x CI.Turnișorului al 2 lea st.dr. spre Neppendorff

655/02.04 2001

32

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia x Metalurgistilor in fata la Mc.Donalds

1304/07.06.2001

33

Panou st./2

1,2x0,8

Al 3 lea st. de la x Bieltz dr. spre Centru

1624/05.07.2001

34

Panou st./2

1x0,7

Bd. Coposu x Oberth st.de pe insula inainte de sens giratoriu

179/18.03.1999

35

Panou st./2

1x0,70

Bd.Coposu al2 lea st.x V.Milea in fata Teatrului

311/23.04.1999

36

Caseta/st/2

07x0,9

Bd.Coposu st.dr.dupa intrarea in parcare spre giratoriu

1030/17.11.1999

37

Caseta/st/2

0,7x0,9

Bd. Coposu al 4 lea st.inainte de x Independentei dr spre gara

1029/17 11.1999

38

Caseta/st/2

0,7x0.9

Bd.Coposu x Independentei

1019/15.11.1999

39

Panou st/2.

1x0,70

Cristian x Litovoi pe dr. in sens de coborâre

498/08 06.1999

40

Panou st./2

1x0.70

Cristian x Litovoi pe stg. in sens de urcare

312/23.04.1999

41

Panou st./2

1,2x0,8

Bd. Coposu primul st.dr in direcția de mers spre giratoriu

34972/25 04.2000

42

Panou st./2

1,2 x 0.8

Bd. Coposu primul st.stg.in direcția de mers spre giratoriu

35196/26 04.2000

43

Panou st./2

1,2 x 0.8

Bd.Coposu x Lector

859/26.04.2001

44

Panou st./2

1,2 x 0,8

Bd.Coposu x Oberth st. de la insula inainte de sens giratoriu

1302/07.06.2001

45

Panou st./2

1,2 x 0,8

Bd.Coposu vis a vis de imobilul nr.23

1305/07.06.2001

46

Panou st./2

1,2x0,8

Bd.Coposu al 2 lea st.dr.spre giratoriu după x Berăriei

1299/07.06.2001

47

Panou st./2

1,2x0,8

Bd.Coposu x Lazar in dreptul trecerii de pietoni

1300/07.06.2001

48

Panou st./2

1,2 x 0.8

Bd.Coposu al 2 lea st.de la x V.Milea in fata la Teatru

2098/02.08.2001

49

Panou st./2

1x0,70

CI.Dumbrăvii x V.Milea st.de pe prima insula

104/25.02.1999

50

Caseta/st/2

0,7x0,9

CI.Dumbrăvii x Lomonosov al 2 lea st.dr.spre Dumbrava

306/22.04.1999

51

Panou st/2.

0.7x1

CI.Dumbrăvii x Argeșului st. înainte de x pe stg

106/25.02.1999

52

Caseta/st/2

0,7x0.9

CI.Dumbravii x Marasesti dr.spre Unitatea Militară

1015/15 11.1999

53

Caseta/st/2

0,7x0,9

CLDumbravii al 4 lea st.dr.spre semafoare după x Lomonosov

1027/04.11.1999

54

Caseta/st/2

0,7x0,9

CI.Dumbravii primul st.dr.dupa x Lomonosov

1017/15 .11 1999

55

Caseta/st/2

0,7x0,9

CLDumbravii x Marasti stg spre U.Militară

1028/17 11.1999

56

Panou st/2.

1.2 x 0.8

CI.Dumbravii in dreptul imob.nr.12

35102/25.04.2000

57

Panou st./2

1.2 x 0.8

CI.Dumbravii in dreptul imob.nr.10

35087/25.04.2000

58

Panou st./2

1.2 x 0,8

CI.Dumbravii in dreptul imob.nr.11

35021/25.04.2000

59

Caseta/st/2

0.7x0,9

CLDumbravii in dreptul imob.nr.15

759/12.04.2001

60

Panou st/2.

1.2 x 0,8

CLDumbravii vis a vis de Cimitir

656/02.04.2001

61

Panou st./2

1,2x0,8

C.Dumbrăvii Dioda bl,22

2357/17.08.2001

62

Panou st./2

1x0,70

sens giratoriu Constituției x Coposu

50/02.02.1997

63

Panou st./2

1x0,70

sens giratoriu Constituției cu Coposu primul st.

180/18.03.1999

64

Panou st./2

1.2 x 0.8

sens giratoriu Coposu cu Oberth al 4 st. după Romextera

85/26.04.2001

65

Panou st./2

1.2x0,8

Al 4 st.pe Podu Gării dr. spre Balanța

85/02.04.02001

66

Panou st./2

1,2x0,8

sens giratoriu st. din coltul bl.cu Romextera

796/23.04.2001

67

Panou st./2

1,2 x 0,8

Luptei x A.Calarasilor

99456/13.12.2000

68

Caseta/st/2

1.2 xO,8

Gusterita x Balanței

2097/02.08.2001

69

Panou st/2.

1x0,70

V.Milea in fata Dumbrava dr.spre centru al 6 st de la x Bd.Coposu

734/15.09.1997

70

Panou st./2

1x0,70

V.Milea in fata Casa Modei

51/02.02 1997

71

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea x Rahovei pe insula in drept cu semaforul

612/14.07.1999

72

Panou st/2

1x0,70

V.Milea x Bd.Coposu

610/14.07.1999

73

Caseta/st/2

0,7x0,9

V.Milea in dreptul pasajului de la Casa de Cultura

935/18.10.1999

74

Caseta/st/2

0,7x,09

V.Milea langa parcare Hotel Continental

928/18.10.1999

75

Panou st/2.

1x0,70

V.Milea vis a vis de Fares in dreptul la bL9

37/11.01.2002

76

Panou st./2

1.2 x 0,8

V.Milea x lorga

604/14.07 1999

77

Caseta/st/2

0,7x,09

V.Milea spre P-ta Unirii primul st, după trecerea de pietoni

934/18.10.1999

78

Caseta/st/2

0.7X.09

V.Milea in dreptul pasajului Dumbrava

929/18.10.1999

79

Panou st/2.

0,7x1

V.Milea x Cioran colt cu Ramada

736/15.09.1997

80

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea in dreptul parcării mag.Dumbrava

102/25.02.1999

81

Panou st/2

0,7x1

V.Milea x Semaforului al 2 lea st.stg. după x spre Selimbar

160/15.03.1999

82

Caseta/st/2

0,7x,09

Magheru x Constituției

932/18.10.1999

83

Panou st/2.

1,2 x 0.8

V.Milea nr.20___________________________________________________

34881/25.04.2000

84

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea x Oituz

35053/25.04.2000

85

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de nr.16 A

35024/25.04.2000

86

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea al 2 lea st.de la x Oituz spre Centru

35168/26.04.2000

87

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de nr.14

35137/26.04.2000

88

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea x Someșului

43120/01.06.2000

89

Panou st./2

1,2x0,8

VMmilea al 2 lea st.stg. x Someșului

4315/01.06.2000

90

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea al 5 lea st.stg.de la x Bd.Coposu

38/14.01.2002

91

Panou st/2

1,2 x 0,8

V.Milea al 3 lea st.stg.de la x Bd.Coposu

35179/26 04.2000

92

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea al 3 lea st.dr.de la x Bd.Coposu

35187/26.04.2000

93

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de nr.24

35105/25.04.2000

94

Panou st./2

1,2 xO,8

V.Milea in dreptul la nr.20

34881/25.04.2000

95

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea x A.I.Cuza

35108/25.04.2000

96

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea x E.Cioran colt Ramada

35008/25.04.2000

97

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea in dreptul la nr.16

34822/25.04.2000

98

Panou st/2

1.2 x 0,8

V.Milea al 2 lea st.dinspre Calugareni spre Continental

757/12.04.2001

99

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de nr.56

730/09.04 2001

100

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea al 2 Ies st.dr.după x Luptei

643/02.04.2001

101

Panou st./2

1,2 xO,8

V.Milea vis a vis de Petrom

1233/05.01.2001

102

Panou st./2

1,2 xO,8

V.Milea x Oituz ultimul st.inainte de x

3869/27.12.2001

103

Panou $t72

1,2 xO,8

Vmilea x Semaforului primul st.de la x

648/02.04.2001

104

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de Banca Carpatica

729/09.04.2001

105

Panou st/2

1,2 xO,8

V.Milea in dreptul la nr.26

1460/20.06 2001

106

Panou st./2

1,2 xO,8

V.Milea in dreptul la nr.22

3868/27.12.2001

107

Panou st /2

1,2 xO,8

V.Milea vis a vis de intrarea pe Calugareni

1461/20.06.2001

108

Panou st72

1,2x0,8

V.Milea x E.Cioran colt Ramada

1301/07.06.2001

109

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea al 2 lea st.stg.spre Continental de la x Coposu

1303/07.06.2001

110

Panou st72

1,2 xO,8

V.Milea la 2 Ies st.dinspre Calugareni spre Continental

1574/04.07.2001

111

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea al 2 lea st.stg.de la x V.Aaron spre Petrom

1621/05,07.2001

112

Panou st./2

1,2 xO,8

V.Milea primul st.dupa x Luptei pe dr. spre Petrom

1622/05.07.2001

113

Panou st./2

1,2 X 0,8

V Milea st.stg x V.Aaron spre Petrom

1625/05.07.2001

114

Panou st/2

1,2x0,8

V.Milea st.inainte de x Luptei dr.spre Petrom

1623/05.07.2001

115

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de nr.20

3870/27.12.2001

116

Panou st /2

1,2x0,8

V.Milea al 2 lea st.stg.după semafoare spre Selimbar

2095/02.08.2001

117

Caseta/st/2

1,2 x0,8

V.Milea nr.58

1349/13.06 2001

118

Panou st/2

1x0,70

Parului x C.Surii Mari dr.spre ieșirea din oraș

161/15.03.1999

119

Panou st./2

1,2 xO,8

Semaforului vis a vis de P-ta Agroalimentara

647/02.04.2001

120

Panou st,/2

1,2x0,8

Semaforului al 8 lea st. de la x semaforizata spre dr.

652/02.04.2001

121

Panou st /2

1,2x0,8

semaforului al 2 lea st.stg.dupa viaduct spre semafoare

2096/02.08.2001

122

Panou st/2

1x0,70

St eel Mare viaduct

105/25.02 1999

123

Panou st./2

1,2x0,8

St.cel Mare dr.spre Sembrazi primul st. insula

797/23.04.2001

124

Caseta/st/2

0,7x,09

Turnului x Malului

936/18.10.1999

125

Panou st/2.

1,2x0,8

N.Teclu in dreptul nr.6

608/14.07.1999

126

Panou st./2

1x0,70

P-ta Unirii st.colt stg.intrare E.cioran

742/15.09.1997

127

Panou st./2

1x0,70

P-ta Unirii st.colt stg.inainte de x V.Milea

741/15.09.1997

128

Panou st./2

1x0,70

P-ta Unirii st.colt dr.

739/15,09.1997

129

Panou st./2

1x0,70

P-ta Unirii st.colt stg.

738/15.09.1997

130

Panou st./2

1x0,70

P-ta Unirii st.colt stg.

1737/15.09.1997

131

Panou st./2

1x0,70

P-ta Unirii al 2lea st.stg.dupa intersecția cu Bd.Coposu spre Bulevard

159/15.03.1999

132

Panou st/2

1,2 x 0,8

P-taUnirii statia de taxi N.Balcescu

181/18.03.1999

133

Panou st/2

1,2 x 0,8

M.Viteazu x CI. Dumbrăvii

605/14.07.1999

134

Panou st/2

0,7x1

M Viteazu bl.35

310/23.04.1999

135

Panou st/2

1,2 x 0,8

V.Milea x E.Cioran

3866/27 12.2001

136

Panou st./2

1.2 x0,8

V.Milea x Moldoveanu

77/28.01.2002

137

Panou st/2

1,2 xO,8

P-ta Unirii stg.de la intrarea in parcarea de la Continental

01/03.01.2002

138

Panou st/2

1,2x0,8

Semaforului spre V.Milea direcție dr.

793/24.07.2002

139

Panou st/2 |

1,2 xO,8

N.lorga spre V.Milea direcție stg.

793/24.07.2002

140

Panou st./2

1,2 xO,8

Moldoveana spre V.Milea direcție dr.

793/24.07 2002

141

Panou st./2

1.2 x 0,8

M.Viteaza x lorga direcție inainte

793/24 07.2002

142

Panou st/2

1,2 xO,8

V.Milea x Oituz direcție inainte

793/24 07.2002

143

Panou st72

1,2x0,8

Rahovei spre V.Milea direcție stg.

793/24.07.2002

144

Panou st72

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii spre v.milea direcție stg.

793/24.07.2002

145

Panou st./2

1,2 x 0.8

Bd.Victoriei spre A.Saguna stg.

793/24 07.2002

146

Panou St,/2

1.2x0,8

Cl.Cisnadiei x Rahovei dr.

793/24.07.2002

147

Panou st./2

1,2x0,8

Rahovei spre M.Viteazu stg.

793/24.07.2002

148

Panou st./2

1.2 x 0,8

M.Viteazu spre CI.Dumbrăvii dr.

793/24 07 2002

149

Panou st/2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii x Cl.Cisnadiei inainte

793/24.07 2002

150

Panou st./2

1,2 x 0,8

Argeșului x Bd.Victoriei inainte + dr.

793/24.07.2002

151

Panou st./2

1,2 x 0,8

Argeșului x V.Alexandri inainte

793/24.07.2002

152

Panou st72

1,2 x 0,7

Bd. Victoriei (Spitalul Militar) - direcție inainte

793/24.07,2002

153

Panou st72

1,2 x 0,7

Calea Dumbrăvii x Șiretului - direcție inainte

793/24.07.2002

154

Panou st72

1.2x0,7

Calea Poplacii x Str. Argeșului - direcție inainte

793/24.07.2002

155

Panou st./2

1,2x0,7

Str. Argeșului x Calea Poplacii - direcție inainte

793/24.07.2002

156

Panou st /2

1,2 x 0,7

Str Ștefan cel Mare x Balea - direcție stanga

793/24.07.2002

157

Panou st/2

1,2x0,7

Str. Balea - spre Ștefan cel Mare - direcție 1/2 dreapta

793/24.07.2002

158

Panou st /2

1,2x0,7

Str. Ștefan cel Mare spre Revoluției - direcție dreapta

793/24 07.2002

159

Panou st/2

1,2 x 0,7

Str. Revoluției x Noica - direcție stanga

793/24.07.2002

160

Panou st/2

1.2 xO,7

Str. Cristian x Litovoi - direcție 1/2 stanga

793/24.07.2002

161

Panou st72

1,2 x 0,7

Calea Turnisorului spre Alba lulia - direcție stanga

793/24.07.2002

162

Panou st/2

1,2x0,7

Str. Balea spre C-tin Noica - direcție dreapta

793/24.07.2002

163

Panou st /2

1.2 X 0.7

Calea Turnisorului spre Distribuției * direcție inainte

793/24.07.2002

164

Panou st /2

1,2x0.7

Str. Maramureșului spre Alba lulia - direcție stanga

793/24.07.2002

165

Panou st /2

1,2x0,7

Str Tg Panului x Râului - direcție stanga

793/24.07.2002

166

Panou st/2

1,2 x 0,7

Str. Carioca spre Alba lulia - direcție stanga

793/24.07.2002

167

Panou st/2

1.2 x0,7

Str. Râului spre Autogarii - direcție stanga

793/24.07.2002

168

Panou st/2

1,2x0,7

Str. Pedagogilor spre Râului - direcție dreapta

793/24.07.2002

169

Panou st./2

1.2 x 0,7

Str. Autogarii spre Alba lulia - direcție dreapta

793/24.07.2002

170

Panou st/2

1,2 x 0,7

Str. Carlova x Transilvaniei - direcție dreapta

793/24.07.2002

171

Panou st/2

1,2 X 0,7

Str. Gusteritei x Lazaret - direcție inainte

793/24.07.2002

172

Panou st/2

1,2x0,7

Bd. Coposu (Renel) - direcție inainte

793/24.07.2002

173

Panou st./2

1,2 x 0,7

Piața Unirii (Mag. Dumbrava) - direcție inainte

793/24 07.2002

174

Panou st/2

1,2 x 0.7

Sos. Alba lulia (zona Torcadero) - direcție inainte

793/24.07.2002

175

Panou st72

1.2 x 0.7

Str. Sfetan cel Mare x V. Aaron - direcție inainte

793/24 07.2002

176

Panou st/2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de imob.nr.40 dr. spre centru

1240/ 30 11.2005

177

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de A.Muresanu

1293/30 11 2005

178

Panou st/2

1,2 x 0.8

V.Milea vis a vis de intrarea pe str. Calugareni

1461/20.06.2001

179

Panou st./2

1.2x0,8

V.Milea vis a vis de Carpatica

478/24.06.2003

180

Panou st./2

1,2 x 0.8

A.lulia st.din apropierea imob.nr.59 dr. spre centru

1243/ 05 12.2005

181

Panou st/2

1,2 x 0.8

A.lulia st.din apropierea imob.nr.61 dr. spre centru

1244/ 05.12.2005

182

Panou st/2

1,2x0,8

A.lulia primul st.după imob.nr.67 dr. spre oraș

1238/ 31.11.2005

183

Panou st /2

1.2 x 0,8

A.lulia primul st.inainte de imob.nr.67 dr. spre oraș

1241/30.11.2005

184

Panou st72

1,2 x 0.8

A.lulia al 3 lea st.dupa drumul agricol dr spre oraș

1236/ 30.11.2005

185

Panou st/2

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.dupa drumul agricol dr.spre oraș

1250/06 12 2005

186

Panou st /2

1,2 x 0,8

A.lulia al 2 lea st.dupa ieșirea din Petroil dr.spre oraș

1233/ 29.11.2005

187

Panou șt/2

1,2 X 0,8

V.Milea vis a vis de imob.nr.20

1578/04.07.2001

188

Panou st/2

1,2x0,8

V.Milea nr.22 primul st.dupa x A.I.Cuza

1462/ 20.06 2001

189

Panou st/2

1,2x0,8

A.lulia in zona Polsib

481/ 24.06.2003

190

Panou st/2

1,2x0,8

A.lulia x Agarbiceanu

479/24.06.2003

191

Panou st /2

1,2x0,8

A.lulia in zona Neppendorff

488/ 24.06.2003

192

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia in dreptul Boromir

480/ 24 06.2003

193

Panou st/2

1,2x0,8

A.lulia in dreptul IOMCOOP dr.spre Aeroport

477/ 24.06.2003

194

Panou st /2

1,2 xO,8

A.lulia vis a vis de Aeroport

420/ 17.06.2003

195

Panou st/2

1,2 x 0,8

Râului langa podul Cibin

75/ 24.01 2007

196

Panou st/2

1,2 x 0,8

H Oberth primul st.dr inainte de giratoriu______________________

76/24.01 2007

197

Panou st./2

1,2 x 0,8

C Gusteritei x Strungului

71/24 01.2007

198

Panou st./2

1,2 x 0,8

C.Dumbrăvii x Ghe.Dima

53/ 19.01 2007

199

Panou st./2

1,2 x 0,8

Cibinului x Turnului

46/ 19 01.2007

200

Panou st./2

1,2 x 0.8

Magheru primul st.dupa x Blanarilor

1102/ 30.10.2006

201

Panou st./2

1,2 x 0.8

Magheru al 2 lea st.dupa x Blanarilor

1186/ 10.11.2006

202

Panou st./2

1,2 x 0,8

Magheru primul st.dupa x Blanarilor dr.spre gara

1121/01 11.2006

203

Panou st./2

1.2 x 0,8

Magheru primul st.dupa x Pescarilor dr.spre gara

1125/02.11 2006

204

Panou st./2

1,2 x 0.8

Magheru al 2 lea st.dupa x Pescarilor dr.spre gara

1187/ 10.11.2006

205

Panou st./2

1,2 x 0.8

V.Milea primul stinainte de x Prof.Span dr.spre oraș

1103/ 30.10.2006

206

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea primul st.dupa de x Prof.Span dr.spre oraș

1123/02.11.2006

207

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 2 lea st inainte de intrarea la Metro

85/25.01.2007

208

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 3 lea inainte de intrarea la Metro

74/ 24.01.2007

209

Panou st72

1,2 x 0,8

A.lulia al 4 lea st.inainte de intrarea la Metro

70/24.01.2007

210

Panou st /2

1,2 x 0,8

A.lulia al 5 lea st.inainte de intrarea la Metro

80/ 24.01.2007

211

Panou st72

1,2 x 0,8

A lulia al 6 lea st.inainte de intrarea la Metro

81/24.01.2007

212

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 7 lea st.inainte de intrarea la Metro

69/ 24.01.2007

213

Panou st /2

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.de la ieșirea din Aeroport spre oraș

86/25.01 2007

214

Panou st /2

1,2 x 0,8

AJulia al 2 lea st.de la ieșirea din Aeroport

89/ 25.01.2007

215

Panou st /2

1,2 x 0,8

A.lulia al 4 lea st.de la ieșirea din Aeroport

88/25.01.2007

216

Panou st /2

1,2 X 0,8

A.lulia al 5 lea st.de la ieșirea din Aeroport

73/ 24.01.2007

217

Panou st72

1,2 x 0,8

A.lulia x O.Ghibu primul st.pe dr.

945/09.09.2002

218

Panou st /2

1,2 x 0,8

Rusciorului x Cibinului

87/25.01.2007

219

Panou st /2

1,2 x 0,8

A.lulia x Carlova imob.nr. 12

952/ 09.09.2002

220

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia al 3 lea st.inainte de intrarea in Aeroport

951/09.09.2002

221

Panou st72

1,2 x 0,8

Râului in dreptul imob.nr.16

948/ 09.09.2002

222

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea in dreptul bl.9 al 2 lea st.inainte de x Rusciorului

556/29.06.1999

223

Panou st./2

1,2 X 0,8

V.Milea x Oituz

651/02.04.2001

224

Panou st./2

1,2 x 0,8

sens giratoriu Constituției cu Coposu primul st.insula

50/ 02.02.1997

225

Panou st./2

1,2 x 0.8

Coposu x Lector primul st.inainte de intersecție

859/ 26.04.2001

226

Panou st /2

1,2 x 0.8

V.Milea primul st.de la ieșirea din parcarea Continental

43152/ 01.06.2000

227

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea st.de la ieșirea din parcarea Casa Modei

34904/

25.04 2000

228

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea in fata Casa Modei

51/02.02.1997

229

Panou st /2

1,2 x 0,8

H.Oberth st.din colt cu banca Romextera

860/26.04.2001

230

Panou st./2

1,2 x 0.8

A.lulia st.de la intrarea in Mcdonald's

784/22.07.2002

231

Panou st /2

1,2 x 0,8

CI.Tumisorului ăl 3 lea st.stg.de la x A.lulia

1217/ 16 12 2002

232

Panou st./2

1,2 x 0,8

Bd.Victoriei primul st.dupa intersecție dr.spre centru

143/ 15.03.2004

233

Panou st72

1,2 x 0,8

A.lulia vis a vis de Petroil

783/ 22.07.2002

234

Panou st :2

1,2 x 0.8

V.Milea x V.Aaron primul st.inainte de intersecție

946/ 09.09.2002

235

Panou st./2

1,2 x 0,8

V Milea vis a vis de Calugareni

942/ 06.09.2002

236

Panou st./2

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de clădirea Omniasig

941/06.09.2002

237

Panou st /2

1,2x0,8

N.lorga st.vis a vis de Alcomsib

624/ 12.06.2002

238

Panou st./2

1,2 x 0,8

V.Milea x N.lorga

624/ 12 06.2002

239

Panou st/2

1,2 x 0,8

Rahova st.vis a vis de trecerea de pietoni de P.ta Rahovei

624/ 12.06.2002

240

Panou st./2

1,2 x 0,8

Rahova st.de langa trecerea de pietoni P.ta Rahovei

624/ 12.06 2002

241

Panou st./2

1,2x0,8

Rahova st.din statia Tursib spre V.Milea

624/ 12 06.2002

242

Panou st /2

1,2x0,8

Rahova st.vis a vis de Al.Selimbar

624/12.06.2002_

243

Panou sL/2

1,2 X 0.8

Rahova al 2 lea st.de la M.Viteazu spre V.Milea

624/12.06.2002

244

Panou st./2

1,2 x 0.8

Rahova al 4 lea st.de la M.Viteazu spre V.Milea

624/ 12 06.2002

245

Panou st /2

1,2x0,8

Rahova

624/12.06.2002

246

Panou st/2

1,2 x O.8

Rahova al 2 lea st.de la statia Tursib spre V.Milea

624/12.06.2002

247

Panou st./2

1,2 x 0,8

Rahova

624/ 12.06.2002

248

Panou st./2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii st.de langa construcția Romtelecom

624/12.06.2002

249

Panou st/2

1,2x0,8

A.lulia x Maramureșului

624/12 06.2002

250

Panou st72

1,2 x 0,8

AJulia intrare Mcdonald's

624/ 12.06.2002

251

Panou st/2

1,2 X 0,8

A.lulia

624/12.06.2002

252

Panou st72

1,2 x 0.8

Ci.Dumbrăvii x V.Milea st.de pe insula

624/ 12.06.2002

253

Panou st72

1,2 xO,8

A.lulia x Agricultorilor

956/09.09.2002

254

Panou st./2

1,2 x 0,8

A.lulia x Malului al 2 lea stp.înainte de intrarea pe Malului

953/09.09.2002

255

Panou st./2

1,2 x0,8

A.lulia x CI.Turnisorului

950/09.09.2002

256

Panou st./2

1,2 xO,8

AJulia in dreptul imob.nr.72 spre Aeroport

937/ 06.09.2002

257

Panou st./2

1,2x0,8

A.lulia al 4 lea st.de la Neppendorff dr spre Aeroport

957/ 09.09.2002

258

Panou st 12

1,2 x 0,8

A.lulia primul st inainte de U.M. dr.spre centru

958/ 09.09.2002

259

Panou st./2

1,2 x 0.8

Autogarii al 2 lea st.in dreptul statiei de autobuz

949/ 09.09.2002

260

Panou st/2

1,2 x 0.8

Metalurgistiilor x Distribuției

947/ 09.09.2002

261

Panou st72

1,2 x 0.8

Maramureșului al 3 lea st.inainte de x A.lulia

954/ 09.09.2002

262

Panou st72

1,2 xO.8

CI.Dumbrăvii in dreptul imob.nr.15

944/ 06.09.2002

263

Panou st./2

1,2 x0,8

Semaforului in dreptul bl.29

943/06.09.2002

264

Panou st72

1,2x0,8

Lunga al 2 lea st.de la x Rusciorului

938/ 06.09 2002

265

Panou st72

1,2 xO,8

CI.Surii Mari x Oborul de vite

939/ 06.09 2002

266

Panou st /2

1,2 XO,8

M.Viteazu al 2 lea st.dr.dupa x N.lorga

48/ 19.01 2007

267

Panou st72

1,2 x 0.8

M Viteazu al 2 lea st.dr.inainte de giratoriu

47/19.01.2007

268

Panou st72

1,2 xO,8

M.Viteazu al 3 lea st.dr.inainte de giratoriu

90/25.01.2007

269

Panou st72

1,2 xO,8

M.Viteazu al 4 lea st.dr.inainte de giratoriu

77/24,01.2007

270

Panou st /2

1,2 x0,8

M.Viteazu al 5 lea st.dr.inainte de giratoriu

79/ 24.01.2007

271

Panou st72

1,2 x 0,8

M.Viteazu al 6 lea st.dr.inainte de giratoriu

49/19.01.2007

272

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

V.Milea x Semaforului

335/01.04.2002

273

Caseta/st/2

1,2x0,8

V Milea vis a vis de Biblioteca Universitara

335/01.04 2002

274

Caseta/st/2

1.2 X 0.8

V.Milea in fata mag.Fares

335/ 01 04.2002

275

Caseta/st/2

1,2 x 0.8

P.ta Unirii in fata mag.Dumbrava

335/01.04.2002

276

Caseta/st/2

1,2x0,8

A.lulia x Carlova

335/01.04.2002

277

Caseta/st/2

1,2x0.8

Rahova bl.30

335/ 01.04 2002

278

Caseta/st/2

1.2 xO.8

Rahova x Cl.Cisnadiei

335/01.04.2002

279

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

N.lorga x Goraslau

335/01 04.2002

230

Caseta/st/2

1,2 xO,8

CI.Dumbrăvii x Argeșului

335/01.04.2002

281

Caseta/st/2

1,2 X 0.8

CI.Dumbrăvii x M.Viteazu

335/01 04.2002

282

Caseta/st/2

1.2 x 0,8

Rahova vis a vis de Al.Selimbar

335/ 01.04.2002

283

Caseta/st/2

1,2x0.8

Constituției x 9 Mai

335/01.04.2002

284

Caseta/st/2

1.2 x 0,8

Constituției x Coposu

335/01.04.2002

285

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Constituției x Coposu sens giratoriu

335/01.04.2002

286

Caseta/st/2

1,2x0,8

V.Milea vis a vis de Moli

335/01,04.2002

287

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Coposu x Ghe. Lazar

335/01.04.2002

288

Caseta/st/2

1,2 X 0,8

Coposu vis a vis de Teatrul R.Stanca

335/01.04 2002

289

Caseta/st/2

1,2x0,8

Maramureșului x Cristian

335/01.04.2002

290

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Semaforului x St.cel Mare sens giratoriu

335/01.04 2002

291

Caseta/st/2

1,2 X 0,8

V.Milea al 2 lea st.inainte de x CI.Dumbrăvii

2935/ 18.10.2001

292

Caseta/st/2

1,2x0,8

V.Mileain dreptul bl.11 sc.C

144/ 15.03.2004

293

Caseta/st/2

1,2 x0,8

CI.Dumbrăvii nr.20 stg.inainte de Simba

145/ 15.03.2004

294

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii vis a vis de Șiretului

282/ 19.03 2002

295

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de Apicola al 2 lea st.inainte de alee

275/ 19.03.2002

296

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia st din fata intrării la Metro

2974/ 25.10.2001

297

Caseta/st/2

1,2x0,8

V.Milea primul st.de la x Coposu spre mag.Dumbrava

281/ 19.03.2002

298

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.dr.de la semaforul de la Shell

269/19.03.2002

299

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia

388/ 16 04.2002

300

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia st.inainte de intrarea la Ambient

54/ 29.01.2003

301

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia primul st.de la ieșirea din Ana Oii spre Aeroport

2976/ 25.10.2001

302

Caseta/st/2

1,2 x 0.8

V.Milea

2940/ 18.10.2001

303

Caseta/st/2

1,2 xO,8

V.Milea primul st.dr.inainte de x Calugareni

441/27.04.2002

304

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

V.Milea in fata Biblotecii Universitare

277/ 19.03.2002

305

Caseta/st/2

1.2 x 0.8

V.Milea al 3 lea st.dr.de la x Coposu spre Brașov

2938/ 18.10.2001

306

Caseta/st/2

1,2 xO,8

P.ta Unirii al 2 lea st.de la ieșirea din parcarea Continental

2934/ 18.10.2001

307

Caseta/st/2

1,2 xO,8

Coposu primul st.stg.de la x V.Milea

2937/ 18.10.2001

308

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

_Copqșu_primul st_.dr.de la x V.Milea

2936/ 18.10 2001

309

Caseta/st/2

1,2 xO.8

P.ta Unirii

443/ 27.04 2002

310

Caseta/st/2

1,2 xO,8

CI.Dumbrăvii nr.10

2942/ 18.10.2001

311

Caseta/st/2

1,2 xO,8

Maramureșului x Barsei

280/ 19 03 2002

312

Caseta/st/2

1.2 x 0,8

Rahova x Cl.Cisnadiei

284/ 19.03 2002

313

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

V.Milea al 2 lea st.dupa x Oituz dr.spre Brașov

2941/ 18 10 2001

314

Caseta/st/2

1,2x0,8

V.Milea nr.2

95/ 05.02.2002

315

Caseta/st'2

1,2x0,8

Oituz x Hipodromului

3867/27.12.2001

316

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

V.Milea in dreptul Biblotecii Universitare

2939/ 18.10 2001

317

Caseta/st/2

1,2 xO,8

v.Milea st.dr.la intrarea in Sibiu

268/19.03.2002

318

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

V.Milea nnr.2

389/16.04.2002

319

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

V.Milea intrarea in parcare de la Continental

276/19.03 2002

320

Caseta/st/2

1,2 x 0.8

A.lulia x CI.Turnisorului

143/ 19 02.2002

321

Caseta/st/2

1,2x0,8

V.Milea

1216/ 16.12.2002

322

Caseta/st/2

1,2x0,8

V.Milea x Moldoveanu

1218/ 16 12.2002

323

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

V.Milea vis a vis de Banca Carpatica

34/28 01.2003

324

Caseta/st/2

1.2 x 0,8

A.lulia după pod primul st.dr.

1246/ 23.12.2002

325

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia x CI.Turnisorului

1226/ 16.12.2002

326

Caseta/st/2

1,2 x 0.8

A.lulia x Ștrandului langa Polsib

387/ 16.04.2002

327

Caseta/st/2

1,2x0,8

A.lulia x Dealului

285/ 19.03.2002

328

Caseta/st/2

1,2 xO,8

V.Milea x Rahova st.de pe insula

144/ 19 02.2002

329

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Coposu sens giratoriu al 2 lea st.stg

286/19.03.2002

330

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Bd.Victoriei x Dr.Ratiu dr.spre parc

288/ 19.03.2002

331

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia - Autogara

386/ 16 04.2002

332

Caseta/st/2

1,2 xO,8

A.lulia x Grâului pod C.F.R. Dr.spre centru

385/ 16.04.2002

333

Caseta/st/2

1.2 x 0,8

A.lulia al 3 lea st.dr.spre oraș de la giratoriu

266/19.03.2002

334

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia al 4 lea st.stg.de la CI.Turnisorului spre Aeroport

3009/ 30 10.2001

335

Caseta/st/2

1,2 xO,8

A.lulia vis a vis de Ambient

33/28.01.2003

336

Caseta/st/2

1,2 X 0,8

A.lulia primul st.dupa intrarea la U.M.dr.spre oraș

2975/ 25.10.2001

337

Caseta/st/2 I 1,2x0,8

Semaforului sens giratoriu spre Agnita

270/ 19.03.2002

338

Caseta/st/2

1,2 x 0.8

Dealului in dreptul imob.nr.6

409/ 06.06.2003

339

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Maramureșului x Barsei

3008/ 30.10.2001

340

Caseta/st/2

1,2x0,8

Bd.Victoriei x Rennes

265/ 19.03.2002

341

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Maramureșului x Carlova

279/ 19.03.2002

342

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

A.lulia x Carlova

272/ 19.03.2002

343

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Lunga x Rusciorului

271/ 19 03.2002

344

Caseta/st/2

1,2x0,8

P.ta Unirii st.din fata Casa Modei

129/ 15.02.2002

345

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii st.din fata clădirii C.E.C.

278/ 19 03.2002

346

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Rahova x M.Viteazu

273/ 19.03.2002

346

Caseta/st/2

1,2 X 0,8

M.Viteazu - mag.Gorenye

1248/ 23.12.2002

347

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

M.Vitezu X P.ta A.VIaicu

267/ 19.03.2002

348

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Rahova

274/ 19.03.2002

349

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Bd.Victoriei x Avrig

287/ 19 03 2002

350

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

Argeșului x Gothe

388/ 18.05.2005

351

Caseta/st/2

1,2 x 0,8

CI.Dumbrăvii x Argeșului

283/ 19 03.2002

352

Backlight/2

4x3

M.Viteazu

125/ 15.02 2002

353

Backlight/2

4x3

A.lulia zona verde dintre trotuar si colt perim. Autoklass

1104/ 30.10.2006

354

Backlight/2

4x3

Rahova x Al.Roșiorilor

288/ 19.03.2007

355

Backlight/2

4x3

E.Cioran

318/ 26.03.2002

356

Backlight/2

4x3

M.Viteazu X P.ta A.VIaicu

3006/30.10.2001

357

Backlight/2

4x3

P.ta A.VIaicu x Oituz

1270/ 13.12.2005

358

Backlight/2

4x3

CI.Dumbrăvii Finanțe

62/ 06.02 2006

359

Backlight/2

4x3

M.Viteazu scuar biserica

124/15 02.2002

360

Backlight/2

4x3

Lomonosov x Someșului

293/ 06 05.2004

361

Backlight/2

4x3

Someșului nr.22 parcare banca Tiriac

1080/ 15.12.2004

362

Backlight/2

4x3

E.Cioran Casa de Cultura

409/ 26.03.2004

363

Backlight/2

4x3

E.Cioran x P.ta Unirii

618/10.06.2002

364

Backlight/2

4 x 3

Bd.Coposu x Berăriei__     __________________

251/ 14.04 2005

365

Backlight/2

4x3

Bd.Coposu x Independentei - centrul medical

260/ 14.04,2005

366

Backlight/2

4x3

Oberth langa sensul giratoriu

411/26.05 2004

367

Backlight/2

4x3

Constituției langa biserica sens giratoriu

412/ 26.05 2004

368

Backlight/2

4x3

A.lulia x CI.Turnisorului

410/ 26.05.2004

369

Backlight/2

4x3

A.lulia x Cimitirului

478/ 10.05.2002

370

Backlight/2

4x3

CI. Dumbrăvii in fata clădirii C.E.C.

1081/ 15.12.2004

371

Backlight/2

4x3

CI. Dumbrăvii in fata Facultatii de Drept

188/24 03.2006

372

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu in dreptul bl.5

300/ 07.05.2004

373

Panou sol/2

6x3

A.lulia stg.spre Aeroport

249/14.04.2005

374

Panou sol/2

6x3

CI.Surii Mari

444/ 27.04.2002

375

Panou sol/2

6x3

M.Vitezu x Rahova

298/07.05.2004

376

Panou sol/2

6x3

M.Viteazu in fata bl.9

299/ 07.05.2004

377

Panou sol/2

6x3

CI.Mediașului la Tg.Obor

18/ 16.01.2004

378

Panou sol/1

4x3

A.lulia langa lomcoop

32/ 28.01.2003

Panou

379

stâlp/2

0.7x0,9

Turnuluix Malului

936/18 10.1999

380

Mash/1

16x8

B-dul M.Viteazu-sala Trans.

102/17.02.2005

381

Backligh/2t

3,2x2,4

M.ViteazuxRahovei

382

Backlight/2

3,2x2,4

Str. Constitutiei-AGVPS

383

Backlight/2

3,2x2,4

Șos. Alba lulia xO.Ghibu

384

Backlight/2

3,2x2,4

Alba lulia-p. P.Șandor

385

Backlight/2

3,2x2,4

Calea Dumbravii-Lomonosov

386

Backlight/2

3,2x2,4

Z.Boiu-BCR

387

Backlight/2

3,2x2,4

B-dul M. Viteazu lângă Bancpost

388

Backlight/2

3,2x2,4

B-dul M. Viteazu lângă Citifinnancial Bank

389

Backlight/2

4x3

B-dul M Viteazu lângă scuar cen.jum dist între N.lorga și Rahovei

390

Backlight/2

4x3

Rusciorului nr.38

391

Bilboard/2

6x3

Str.C.Șurii Mari-Părului

392

Backlight/2

4x3

Str.C.Șurii Mari-târg obor

393

Backlight/2

4x3

RahoveixAIȘelimbăr

394

Backlight/2

4x3

Semaforului-lezer

395

Backlight/2

4x3

Str.Malului-P-ta Cibin

396

Backlight/2

4x3

StrVictorieixBanatului

397

Backlight/2

4x3

StrRusciorului imob 28

398

Backlight

4x3

Șos.Alba lulia dreapta vizavi de parc P.Șandor

399

Backlight

4x3

Str.H.Oberth înainte de sens giratoriu spre C.Coposu____

Președin, Brunchea Marii


e

na Gabriela


Contrase

Secre

Nistornează r

rin Ilie


ANEXA 2 la CT


PREȚURI MINIME

pe tipuri de mijloace de publicitate


N'r.crt

Tip Panou

EURO /

panou/ lună

(mp)

1 față

2 fețe

1.

1,20 x 1,80

6,6 (casetă)

-

2.

3x2

13,2

19,8

3.

4x2

22

33

4.

4x3

25,3

35,2

5.

6x3

38,5

49,5

6.

8x3

46,2

60,5

7.

5,04x2,38

25,3

35,2

8.

12x3

71,5

93,5


12___

16x8

150

’l


Panouri/casete/2 fețe montate pe stâlpi 3,3 EURO /panou/lună


Bannere montate pe stâlpi 3,3 EURO/mp/lunâ.


PROPRIETAR,


ASOCIAT,


Președinte


Brunchea Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie