Hotărârea nr. 147/2011

HOTĂRÂREA NR.147 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.147

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr. 26196/2011 prin care Serviciul Public Poliția Locală a Municipiului Sibiu propune aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu întocmit de Comisia Locală de Ordine Publică,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin.l lit.c și ale art.30 lit.g din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 7 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu, document confidențial și nedestinat publicității, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte

Brunchea/Mariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar


Nistor/-


orin Ilie