Hotărârea nr. 146/2011

HOTĂRÂREA NR.146 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.146

privind modificarea statului dc funcții la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.201 1,

Analizând raportul nr. 26195/2011 prin care Serviciul Public dc Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 103/2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.05.2011 se aprobă desființarea Compartimentului „Ridicări Auto” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.

Art.2. începând cu aceiași dată, se reorganizează activitatea prin transferul unor posturi între serviciile și compartimentele din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, după cum urmează :

  • a) la Serviciul „Administrare parcări” se transferă :

un post de inspector de specialitate gr.II, un post de referent tr.II și un post de șofer tr.I de la Compartimentul „Ridicări auto”;

un post de inspector de specialitate gr.II dc la Compartimentul financiar -contabil;

- un post de inspector de specialitate gr.II și un post dc referent tr.II de la Serviciul administrare domeniu public și privat;

  • b) la Serviciul administrare domeniu public și privat se transferă:

două posturi de referent tr.I și două posturi de referent tr.II de la Serviciul Administrare Parcări;

Art.3. Se aprobă statul de funcții și organigrama Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu modificările menționate, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public Și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte

Brunchca Maijmna Gabriela


.ludviui oiuni

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

blAT Dt FUNCȚII

Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

___ Valabil la 01.05 2011 __________

Nr.

Crt.

Denumirea Funcției

Gradul/ treapta

Nivel Studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

II

S

1

2.

Director adjunct

II

S

1

Compartiment financiar-contabil

3.

Inspector de specialitate

I

S

2

4

Inspector de specialitate

II

S

1

5.

Referent

IA

M

1

Serv

iciul Administrare Domeniu

^ublic și Privat

6.

Șef serviciu

I

S

1

7.

Inspector de specialitate

IA

S

1

8.

Inspector de specialitate

I

s

1

9

Inspector de specialitate

II

s

2

10.

Administrator

I

M

1

11.

Administrator

II

M

1

12.

Referent

IA

M

2

Referent

I

M

2

13.

Referent

II

M

4

Șofer

I

-

1

14.

Muncitor calificat

I

-

1

15.

Muncitor calificat

I

-

1

16.

Muncitor calificat

I

-

1

17.

Muncitor calificat

I

-

1

Serviciul Administrare Parcări

18.

Șef serviciu

II

M

1

19

Inspector de specialitate

I

S

1

20.

Inspector de specialitate

II

s

4

21.

Referent

IA

M

1

22.

Referent

I

M

2

23.

Referent

II

M

9

Compartiment Juridic, Resurse Umane, Executare Silită și Achiziții Publice

27.

Consilier juridic

I

S

1

28.

Inspector de specialitate

I

s

1

29.

Inspector de specialitate

II

s

1

30.

Referent

II

M

1

TOTAL____________________________________________48

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela

Județul Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. i .G Z2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIUContrasemnează Secretar

Nistor Dorin Ilie