Hotărârea nr. 144/2011

HOTĂRÂREA NR. 144 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 211 mp, din partea d-nului Wotsch Christian Siegfrid şi d-nei Wotsch Diana

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 144

privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 211 mp, din partea d-nului Wotsch Christian Siegfrid și d-nei Wotsch Diana

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 25284/2011, privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 211 mp, din partea d-nului Wotsch Christian Siegfrid și d-nei Wotsch Diana,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domenului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. .”d ” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 800 și urm. din Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(l) , art. 121 alin. (3), și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acceptă donația imobilului - teren identificat în CF nr. 111607 Sibiu, cad 111607, nr top vechi 6170/1/22/2, in suprafața totala din acte de 211 mp (măsurată de 208 mp) ce va avea destinația : drum.

Art.2. Cheltuielile necesare pentru întocmirea formalităților privind încheierea actului autentic ce urmează a materializa transferul dreptului real, având in vedere caracterul gratuit al actului translativ de proprietate vor fi suportate de către donatori, respectiv

d-nul Wotsch Christian Siegfrid și d-na Wotsch Diana,cu domiciliul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii bl. 17, sc. D, et. 4, ap. 47.

Art.3, Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului -teren cu destinația drum- situat administrativ in intravilanul Municipiului Sibiu - Trup Sibiu, zona Pădurea Dumbrava - DJ 106D - Sibiu-Cisnădie, identificat in CF nr. 111607 Sibiu,nr cad 111607. nr top vechi 6170/1/22/2 în suprafață din acte de 211 mp (măsurată de 208 mp).

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea ILG.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze actul de donație în fața notarului public.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte j Brunchea Mariana Gabriela

Contrasemnează


Secretar

Nistor Dojrin Ilie