Hotărârea nr. 143/2011

HOTĂRÂREA NR. 143 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –zonă verde şi parcare “Sub Maternitate”, proprietatea Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 143

privind reglementarea situației juridice a imobilului -zonă verde și parcare “Sub Maternitate”, proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.25282/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului -zonă verde și parcare “Sub Maternitate”, proprietatea Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 120 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă dezlipirea imobilului identificat în C.F. 103185 Sibiu cu nr. top 3445/1/1-zonă verde și parcare, în suprafață de 3051 mp, în două imobile cu nr.top noi, conform documentației tehnico-juridice înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 12887/24.03.2011 și recepționată în data de 25.03.2011, după cum urmează:

-nr.top 3445/1/1/1-nr cad 112021 - parcare-în suprafață de 717 mp.

  • - nr.top 3445/1/1/2- nr cad 112022- zonă verde- în suprafață de 2334 mp.

Art.2.- Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, zona “Sub Maternitate” identificate astfel:

-nr.top 3445/1/1/1 - nr cad 112021- parcare-în suprafață de 717 mp.

  • - nr.top 3445/1/1/2- nr cad 112022 - zonă verde- în suprafață de 2334 mp.

Art.3.- Se aprobă inițierea procedurii pentru completarea anexei nr.2 la II.G. nr.978/2002 cu două poziții noi, având următoarele elemente de identificare:

  • - parcare B-dul Corneliu Coposu, zona “Sub Maternitate”- în suprafață de 717 mp.,nr.top 3445/1/1/1-nr cad 112021;

  • - zonă verde B-dul Corneliu Coposu. zona “Sub Maternitate”- în suprafață dc 2334 mp., nr.top 3445/1/1/2 - nr cad 112022;

Art.4. - Se aprobă completarea Contractului de administrare nr. 11/2009, modificat prin actul adițional nr.3/29/2010, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, cu o poziție nouă, având următoarele clemente de identificare:

  • -  zonă verde B-dul Corneliu Coposu, zona “Sub Maternitate”- în suprafață de 2334 mp., nr.top 3445/1/1/2-nr cad 112022.

Art.5.- Se aprobă modificarea poziției nr. 13 de la capitolul D.-Parcări noi, din Contractul de administrare nr.21/2004, modificat prin actul adițional nr.3/2011, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, care va avea următoarele elemente de identificare:

  • -  parcare B-dul Corneliu Coposu, zona “Sub Maternitate”- în suprafață de 717 mp., nr.top 3445/1/1/1 - nr cad 112021, 27 locuri.

Art.6. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată dc Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data dc 28.04.2011

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela

l

Secretar

Nistor Dorin Ilie