Hotărârea nr. 142/2011

HOTĂRÂREA NR.142 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului–Parc Astra , proprietatea Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.142

privind reglementarea situației juridice a imobilului-Parc Astra , proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 25281/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului-Parc Astra , proprietatea Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 120 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare , republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă dezlipirea imobilului identificat în C.F. 101490 Sibiu cu nr. cadastral 101490- teren de construcții, în suprafață de 9335 mp, în două imobile cu nr.cadastrale noi, conform documentației tehnico-juridice înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 12893/15.03.2011. după cum urmează:

-nr.cadastral 111949- teren de construcții - în suprafață de 8974 mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din teren de construcții în parc.

  • - nr.cadastral 111950- teren de construcții - în suprafață de 361 mp., concomitent cu schimbarea categoriei de folosință a imobilului din teren de construcții în stradă.

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, identificat astfel:

  • -   strada loan Lupaș, parțial, în suprafață de 361 mp., identificată cu nr.cadastral 111950.

  • -   parc în suprafață de 8974 mp, identificat cu nr cadastral 111949.

Art.3- Se aprobă inițierea procedurii pentru:

  • - modificarea poziției nr. 149 din anexa nr.2 la II.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul modificării elementelor de identificare a bunului -“Parc Astra“, astfel:

- Parc Astra -în suprafață de 8974 mp. - identificat cu nr.cadastral 111949.

Art.4. Se aprobă modificarea poz .4 din Anexa nr.l la Contractul de administrare nr. 11/2009 modificat prin actul adițional nr. 3/2010 , având următoarele elemente de identificare :

  • -   Parc Astra, 11.G. nr.978/2002, anexa 2, pct. 149, în suprafață de 8974 mp. -identificat cu nr.cadastral 111949.

Art.5. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinta

Brunchea Mariană Gabriela

Contrasemnează Secretâr

Nistor Dojin Ilie