Hotărârea nr. 141/2011

HOTĂRÂREA NR.141 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului „ Parc Tineretului”, situat în intravilanul Municipiului Sibiu,la intersecţia str. Tineretului cu str. Constituţiei şi b-dul C. Coposu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.141

privind reglementarea situației juridice a imobilului „ Parc Tineretului”, situat în intravilanul Municipiului Sibiu,la intersecția str. Tineretului cu str. Constituției și b-dul C.

Coposu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 25286/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului „ Parc Tineretului”, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, intersecția str. Tineretului cu str. Constituției și b-dul C. Coposu ,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. ‘‘c“, precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului-teren cu destinație parc, identificat în CF 11 1750 Sibiu (CF vechi 1634) nr top 261/1 în suprafață de 2781 mp, situat în Sibiu,la intersecția str. Tineretului cu str. Constituției și b-dul C. Coposu.

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilul- teren identificat în CF 1 11738 Sibiu (CF vechi 526) nr top 3442/2/1 în suprafață 8523 mp, situat în Sibiu, la intersecția str. Tineretului cu str. Constituției și b-dul C. Coposu, concomitent cu schimbarea ramului de cultură din teren în parc (conform destinației actuale).

Art.3. - Se aprobă radierea din Cartea Funciară a dreptului de administrare înscris în favoarea “ Școlii Medii nr. 4” pentru imobilul-teren cu destinație parc situat în Sibiu, la intersecția str. Tineretului cu str. Constituției și b-dul C. Coposu , identificat în CF 111750 Sibiu (CF vechi 1634), nr.top 261/1, în suprafață de 2781 mp.

Art.4, - Se aprobă radierea din Cartea Funciară 111750 Sibiu (CF vechi 1634) a dreptului de servitute, de fereastră pentru trei ferestre în primul etaj al zidului de est din edificiu din curte (azi atelier) și a dreptului de a deschide la al doilea etaj al edificiului trei ferestre în zidul de est, deasupra ferestrelor din primul etaj, în favoarea imobilului cu nr top 254 din CF 2254 Sibiu, ca fond dominant și în sarcina imobilului cu nr top 261 ca fond dominant.

Art.5, - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Presfedinte Bruncheaariana Gabriela


/ Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie