Hotărârea nr. 140/2011

HOTĂRÂREA NR.140 privind reorganizarea structurală a Serviciului Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.140

privind reorganizarea structurală a Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr.23946/2011, prin care Serviciul Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții propune reorganizarea sa structurală,

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010, prin care atribuțiile privind disciplina în construcții au fost date în competența Poliției Locale și prevederile O.U.G. nr.63/2010 referitoare la numărul maxim de posturi admis,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.40, alin. 1, lit.a) din Legea nr.53/2003 Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. începând cu data de 01.05.2011 se schimbă denumirea Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplina în Construcții în Serviciul Public de Cadastru.

Art.2. începând cu aceiași dată se aprobă transformarea Biroului Disciplina în Construcții din cadrul Serviciului Public dc Cadastru în Biroul de Cadastru.

Art.3. Se desființează din cadrul Biroului de Cadastru un post de inspector de specialitate gr.L

Art.4. Sc aprobă statul de funcții și organigrama Serviciului Public de Cadastru, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Directorul Serviciului Public dc Cadastru va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Contrasemnează Secretar Nistor Dorin Ilie ti

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 2- la HCL ni. (Mo /2011

FUNCȚI DE CONDUCERE

3

■         FUNCȚII DE EXECUȚI E

8

         TOTAL . I I


ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC DE CADASTRU Valabilă la data de 01 mai 2011


Președinte

Brunchea MariathuGabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Itie

■Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. J la HCL nr. WO/2011

STAI1 DE FUNCȚII SERVICIUL PUBLIC DE CADASTRU AL MUNICIPIULUI SIBIU VALABIL LA DATA DE 01.05.2011

NR. CRI.

DENUMIREA FUNCȚIEI

„GRADUL

TREAPTA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

1.

Director, gradul II

S .......

1

2.

Director adjunct, gradul II

S

1

BIROUL DE CADASTRU

3.

Șef Birou, gradul II

-

s

1

4.

Inspector de specialitate

Gr. IA

s

1

5.

Consilier juridic

Gr. II

s

1

6.

Subinginer

Gr. 1

SSD

2

7.

Inspector de specialitate

Gr.II

s

2

8.

Referent

Tr.I

M

1

9.

Șofer

Tr. I

M

1

TOTAL POSTURI:

n

!

Contrasemnează

Secrețar

Nistor Dbrin Ilie