Hotărârea nr. 14/2011

HOTĂRÂREA NR.14 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat a unor bunuri cu destinaţia parcări şi retragerea din administrare a altora

JUDEȚUL SIRII

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.14

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat a unor bunuri cu destinația parcări și retragerea din administrare a altora

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3088/2011 prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a bunurilor cu destinația parcări , provenite din investiții, situate în Municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 135 (5) din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

în temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. “c”; art. 45 alin. (3) ; art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală , republicată , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a bunurilor cu destinația parcări, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, conform Anexei nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. - Se aprobă retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a parcărilor situate în Str.Samuel Brukenthal si Piața Schiller, Piața Cibin mag.Romina (Anexa 1 la Actul Adițional nr.3 /2011-Cap. A - poziția 7) si Str.Tumului (Anexa 1 la Actul Adițional nr.3 /2011-Cap. C - poziția 11).

Art.3. - Se completează obiectul Contractului de administrare nr.21 / 2004. modificat prin Actele adiționale nr. 56/2009, 86 /2009 si 3/2011 , încheiat între Municipiul Sibiu , în calitate de proprietar și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, în calitate dc administrator, conform celor menționate la Art.l si Art.2, prin încheierea unui Act adițional .

Art.4.   Primarul Municipiului Sibiu și Directorul Serviciului Public de Administrare a

Domeniului Public si Privat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează ț Secretar

Dorin Nfator

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. ?| la HCL nr. (^/2011


Parcări care vor fi transmise în administrarea

Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu

Președinte

Klein Hans


Nr. crt.

Parcare

Locuri parcare

Suprafața -mp-

Valoare -lei-

1.

Târgul Cailor

181

1575

418 026,38

2.

Parcare Muncel I

109

1355

366.987,42

3

Parcare Muncel II

124

1480

114.283,48

4

Hotel împăratul Romanilor (HG 978 /2002-pozitia 209)

-

999

-

Contrasemnează

Secretar

Nistor tjorin