Hotărârea nr. 138/2011

HOTĂRÂREA NR.138 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr.333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (Abrogată de HCL NR. 118/2016)

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.138

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr.333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul prezentat de Serviciul Autorizare și Control din cadrul Direcției economice înregistrat sub nr. 23771/2011,

Văzând raportul Comisiei de comerț și servicii publice,

In conformitate cu art. 55 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.7 și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Metodologia de aplicare a H.G. nr.333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 243/2003 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 418/2010, având același obiect de reglementare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011

Președinte

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dmn Ilie


Brunchea MaHana Gabriela

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la HCL nr. /2011


METODOLOGIE

pentru aplicarea Hotărârii Guvernului României nr. 333/2003 privind activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piața și a Ordonanței Guvernului României nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002.

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1

A. Prin prezenta Hotărâre se instituie procedura de obținere a acordului de funcționare de către persoanele fizice și juridice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sibiu, privind activitatea de comercializare a produselor și a serviciilor de piață. Prin activitate comercială, în sensul prezentei hotărâri, se înțeleg actele de: comerț, producție, prestări servicii și alimentație publică. Hotărârea are în vedere realizarea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață; încurajarea liberei inițiative, asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor, precum și posibilitatea asigurării produselor și serviciilor de piață în zonele de vecinătate a acestora; modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție; promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare; stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

13. Definirea termenilor:

 • a.  Prin "acord" în înțelesul prezentei hotărâri se definește actul administrativ emis de către Primarul Municipiului Sibiu prin care se reglementează desfășurarea exercițiilor comerciale în structurile de vânzare, sau ambulant, în spații deschise, de pe raza municipiului Sibiu..

 • b.  Prin "comerciant" se înțelege persoana fizica sau juridică autorizată legal să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

 • c.  Prin „exercițiu comercial" se înțelege una sau mai multe activități de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de tip cash and carry, ambulant, de alimentație publica, precum și a serviciilor desfășurate de un comerciant;

 • d.  Prin „serviciu de piața" se înțelege orice acțiune sau prestație care face obiectul vanzării-cumpărării pe piața și care nu are drept consecință transferul proprietății asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;

 • e.  Prin „suprafața de vânzare" se înțelege suprafața destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plății acestora și circulației personalului angajat pentru derularea activității;

 • f.  Prin „ structura de vânzare " se înțelege spațiul de desfășurare a unuia sau mai multor exerciții comerciale. Poate fi: - cu o suprafața pana la 400 mp inclusiv (mica); - cu o suprafața de vânzare cuprinsa intre 400 - 1000 mp inclusiv (medie); - cu o suprafața de vânzare mai mare de 1000 mp (mare);

 • g.  Prin "comerț in zone publice" se înțelege activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în spații destinate uzului public, cum sunt: piețele, târgurile, oboarele, pasajele publice, aeroportul, gările, autogările, drumurile publice și străzile, sau orice zonă de altă natură destinată folosinței publice.

ART. 2 Se stabilesc condițiile pentru desfășurarea unui exercițiu comercial pe teritoriul municipiului Sibiu, după cum urmează:

 • 1.  Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de comercianții autorizați în condițiile legii;

 • 2.  Exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică necesită cunoștințe de specialitate și se efectuează cu personal calificat, conform normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 99/2000;

 • 3.  Personalul angajat în efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe profesionale:

 • a.  să fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare și/sau de alimentație publică, organizat conform legislației în vigoare;

 • b.  să fi desfășurat cel puțin doi ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare și/sau de alimentație publică și să fi absolvit un curs de noțiuni fundamentale de igienă, organizat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • 4.  încălcarea dispozițiilor de la punctele 1, 2 și 3 constituie contravenție și se sancționează conform art. 80 din Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003.

CAP. II PROCEDURA DE ELIBERARE A ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

ART. 3 Acordul de funcționare prevăzut de art.6 alin.2 din Ordonanța Guvernului României nr.99/2000 aprobată prin Legea nr.650/2002 și de Hotărârea Guvernului României nr.333/2003 se emite de Primarul Municipiului Sibiu conform Anexei 1 (modelul de acord de funcționare).

ART. 4 Acordul de funcționare menționat la articolul precedent se eliberează persoanelor fizice sau juridice autorizate in condițiile legii. Pentru obținerea acordului de funcționare, persoanele fizice sau juridice interesate vor depune documentația și înscrisurile prevăzute in Anexa nr. 2.

ART. 5. Obiectul de activitate prevăzut de acordul de funcționare este cel menționat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, pentru punctul de lucru respectiv.

ART. 6 (1) Acordul de funcționare se eliberează, de regulă, pentru o perioadă de trei ani de la data emiterii acestuia, dacă termenele actelor existente la dosar permit acest lucru.

 • (2) în ipoteza în care unul din înscrisurile ce stau la baza emiterii acordului de funcționare are ca termen de valabilitate o perioadă mai mică de trei ani, acordul se eliberează pe un an.

 • (3) Acordul de funcționare poate fi emis și pentru activități sezoniere desfășurate în spații improvizate (domeniul public, corturi, terase etc.) respectiv, pentru perioade mai scurte de un an.

ART. 7 Prelungirea termenului de valabilitate a acordului de funcționare se va face la cererea persoanei fizice sau juridice îndreptățite, pentru fiecare exercițiu comercial în parte respectiv structura de vânzare, sau activitate ambulantă în spații deschise.

ART. 8 în vederea prelungirii valabilității acordului de funcționare, persoanele fizice sau juridice au obligația să depună la Centrul de Informare pentru Cetățeni documentele și înscrisurile prevăzute in Anexele 4 și 5 cu 30 (treizeci) dc zile înaintea expirării termenului de valabilitate a acordului de funcționare.

1

ART. 9 în cazul în care exercițiul comercial este licitat, obiectul de activitate va fi cel menționat în contractul de închiriere.

ART. 10 Aprobarea orarului de funcționare este de competența emitentului, în funcție de specificul activității, locație etc., cu respectarea reglementărilor legale în materie, la cererea comercianților. Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia. In situația în care se încalcă in mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publica, constatate de către organele competente, Primarul Municipiului Sibiu are dreptul de a modifica unilateral orarul de funcționare.

ART. 11. In vederea modificării orarului de funcționare, Serviciul de Autorizare și Control întocmește un referat la care anexează toate reclamațiile primite, precum și sancțiunile aplicate de către organele abilitate.

(2) în cazul în care agentul economic va îndepărta disconfortul produs terților prin activitatea desfășurată, se va putea reveni la orarul inițial de funcționare.

CAP. III ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA UNITĂȚILOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ÎN SPAȚII ȘI PE TERENUL PROPRIETATEA PRIVATĂ A AGENȚ1LOR ECONOMICI

ART. 12.

 • (1) Activitatea de alimentație publică, presupune activitățile clasificate în codul CAEN la grupa 561 și 563, și cuprinde clasa 5610-Restaurante și 5630-Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

 • (2) Aceste activități se pot desfășura în spații, pe terase sau construcții provizorii (corturi etc.), proprietate privată a agenților economici.

 • (3) Pentru activitățile menționate la alin. 1, desfășurate pe terasele sezoniere amenajate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, se aplică Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2009.

ART. 13 în vederea obținerii acordului de funcționare conform prezentei hotărâri, agentul economic trebuie să facă dovada deținerii legale a spațiului, terasei sau construcției provizorii, stipulat în actul de proprietate (extras de carte funciară, contract de vânzare cumpărare) sau, în cazul în care locația este deținută cu un alt titlu, este necesar contractul de închiriere, comodat etc.

ART. 14 Anterior depunerii documentației pentru emiterea acordului de funcționare, agentul economic va solicita de la Direcția Arhitect Șef un înscris informativ, cu privire la documentele necesare referitoare la condițiile de urbanism și amenajarea teritoriului, în vederea obținerii acordului de funcționare, pentru fiecare funcțiune în parte.

ART. 15. Obiectul de activitate prevăzut în acordul de funcționare este cel menționat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru, respectiv, în codurile CAEN 5610-Restaurante și 5630-Baruri și alte activități de servire a băuturilor (Legea nr. 359/2004 art. 17 alin. 1 lit. “b”).

ART. 16

 • (1) Agenții economici care doresc și autorizarea unei terase, sau a unei construcții provizorii, vor solicita expres acest lucru, în vederea obținerii avizelor necesare anterior emiterii acordului de funcționare.

 • a. în momentul emiterii acordului de funcționare, terasa și suprafața aferentă ei, vor fi menționate în rubrica unde este precizat obiectul de activitate;

 • b.  Orarul dc funcționare va fi și în cazul construcțiilor provizorii și teraselor amenajate pe terenul proprietate privată a agenților economici: zilnic între orele 9.00 - 24.00, deținătorul terasei fiind obligat să afișeze la loc vizibil acest document;

 • c.  Agentul economic trebuie să asigure păstrarea ordinii și liniștii publice în cadrul perimetrului locației în care își desfășoară activitatea (construcție, construcție provizorie ori terasă);

 • d.  In cazul în care agentul economic difuzează muzică pe terasă sau într-o locație neizolată fonic și care ar putea afecta liniștea și ordinea publică, programul muzical se va întrerupe la ora 22.00.

ART. 17 în conformitate cu art.81 al Hotărârii Guvernului României nr. 333/2003, nu se eliberează acord de funcționare in următoarele cazuri:

 • a.  - contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități;

 • b.  - aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;

 • c.  - exercițiul comercial se face în spații improvizate;

 • d.  - se încalcă dispozițiile prezentei hotărâri.

ART. 18 Circuitul intern al documentelor privind eliberarea acordului de funcționare va fi reglementat prin dispoziție emisă de Primarul Municipiului Sibiu.

ART. 19 în cazul în care, în termen de un an de la data expirării acordului de funcționare, agentul economic nu depune documentația necesară în vederea prelungirii valabilității acestuia, dosarul va fi arhivat.

CAP. IV PRACTICI COMERCIALE

Dintre practicile comerciale prevăzute in Ordonanța Guvernului României nr.99/2000, Primăriei Municipiului Sibiu îi revin atribuții în ceea ce privește "vânzarea de lichidare" și "vânzarea de soldare

ART. 20

 • (1) Prin "vânzare de lichidare" se înțelege orice vânzare precedată sau însoțită de publicitate și anunțată sub denumirea de "lichidare" și care printr-o reducere de prețuri arc ca efect vânzarea accelerată a totalității sau numai a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul (în condițiile prevăzute de art.20 lit.a)-g) din Hotărârea Guvernului României nr.333/2003), în una din următoarele situații:

 • a.  încetarea definitivă a activității comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriașului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepția cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acționar;

 • b.  încetarea din proprie inițiativa a activității comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locație sau mandat, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătorești de evacuare silit;

 • c.  întreruperea activității comerciale sezoniere pentru o perioada de ccl puțin 5 luni după terminarea operațiunilor de lichidare;

 • d.  schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activități comerciale desfășurate in acea structură;

 • e.  modificarea condițiilor de exploatare a suprafeței de vânzare, după lucrările de transformare și amenajare depășesc 30 de zile și sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă in toata aceasta perioadă, sau modificarea condițiilor de exercitare a activității în cazul închirierii ori anulării unui contract de distribuție având o clauză de aprovizionare exclusivă;

 • f.  vânzarea stocului de produse de către moștenitorii legali ai comerciantului defunct;

 • g.  deteriorarea gravă, din cauza unor calamități sau acte de vandalism, a unei părți sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

 • (2) Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat și întocmit de comerciant.

 • (3) Notificarea se face în scris la Primăria Municipiului Sibiu cu cel puțin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare, situații prevăzute în art.20 lit.a), d) și e) și cu cel puțin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare, situații prevăzute de art.20 lit.b), c), f) și g) din Hotărârea Guvernului României nr.333/2003.

 • (4) Perioada pentru care se notifică vânzările de lichidare este de maximum:

 • a.  90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art.20 lit. a) și f) din Hotărârea Guvernului României nr.333/2003;

 • b.  60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art.20 lit. b), d), c) și g) din Hotărârea Guvernului României nr.333/2003;

 • c.  15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art.20 lit.c) din Hotărârea Guvernului României nr.333/2003.

ART. 21

 • (1) "Vânzarea de soldare" — este orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea de "soldare/ sol dări/ solduri” și care, printr-o reducere de prețuri, arc ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

 • (2) Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de aceasta data, vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovadă achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile. Perioadele de soldări prevăzute la art.25 din Hotărârea Guvernului României nr.333/2003, se stabilesc de către comerciant în următoarele limite:

 • a.  - perioada 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamna/ iarna

 • b. - perioada 1 august-31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară/ vară

 • (3) Comercianții au obligația să notifice la Primăria Municipiului Sibiu perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor.

ART. 22 Serviciul Autorizare și Control, Compartimentul Autorizare Activități Comerciale, va efectua verificări și controale comerciantului, pentru a constata dacă vânzările de lichidare și soldare sunt efectuate cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, întocmind împreună cu comerciantul o notă de constatare semnată de cele două părți. în caz contrar, se va întocmi proces verbal de constatare a contravenției și se vor aplica amenzile stabilite de actele normative în vigoare.

CAP. V CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

ART. 23

 • (1) Faptele săvârșite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, sau ncîndeplinirea obligațiilor stabilite prin aceasta, dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează ca atare în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Următoarele fapte săvârșite de persoane juridice constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • a. - începerea unui exercițiu comercial fără acord de funcționare se sancționează cu amenda de la 500 la 2000 lei pentru actele de comerț, producție, prestări servicii și alimentație publică, excepție făcând activitățile clasificate la codurile CAEN 5610— Restaurante; 5630-Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri, pentru care amenda va fi de la 1000 la 2500 Iei;

 • b. - desfășurarea exercițiului comercial cu acord de funcționare cu termenul de valabilitate depășit se sancționează cu amenda de la 400 la 1000 lei;

 • c.  - nerespectarea prevederilor art. 16 lit. “d” constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1000 lei și 1500 lei.

 • (3) Pentru persoanele fizice autorizate limitele minime și maxime ale amenzilor stabilite la alin. 2 lit. a, b și c, se reduc la jumătate.

ART. 24

 • (1) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către agenți constatatori împuterniciți prin dispoziție de către Primarul Municipiului Sibiu.

 • (2) Procedura de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale, este cea prevăzută de Ordonanța Guvernului României nr.2/2001.

ART. 25 în cazul contravențiilor pentru care legislația în vigoare prevede aplicarea sancțiunii cu suspendarea exercițiului comercial, procedura suspendării este următoarea:

 • a)  Propunerea de suspendare se face de către Poliția Locală, în baza căreia se emite dispoziția primarului;

 • b) Poliția Locală va comunica in termen de 5 zile dispoziția emisa de primar, persoanelor fizice sau juridice;

 • c)  Dispoziția de suspendare poate fi atacata in condițiile Legii nr.554/2001 (Legea contenciosului administrativ).

Președinte

Contrasemnează

Secțetar

Nistor ®orin Ilie


Brunchea Mariana Gabriela

MODEL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Nr. înregistrare numărul.................din.....................

Data:.............................................

ACORD DE FUNCȚIONARE

Pentru spațiul situat în: Județul Sibiu, Municipiul Sibiu,

Strada.............................................

Nr................Bloc..............Ap..............

Aparținând.................................................................................

Cu sediul în Județul:..................................Localitatea:......................................

Str.................................Nr........................Bloc...............Ap...........

înmatriculat la Registrul Comerțului și Industriei sub nr....................Cod Fiscal.....................

Profilul activității:...................................................................................................

Program de lucru.................................................................................................

Suprafața obiectivului:................

PRIMAR

Klaus Werner lohannis

SECRETAR

Dorin Nistor

NOTE:

 • 1. Prezentul Acord de funcționare este însoțit de Fișa de valabilitate

 • 2. Eliberată în temeiul Legii nr. 215/2001; Legii nr.12/1990, Legii nr.61/1991 cu modificările

ulterioare, Legii nr.2/2000, Legii nr.650/2002, O.G. nr.99/2000, H.G. 333/2003, H.C.L. nr............

 • 3. Nerespectarea prezentului Acord atrage după sine sancționarea potrivit legislației în vigoare

 • 4. Titularul Acordului este obligat sa anunțe imediat organul emitent asupra oricăror modificări în structura, adresa unității sau firmei, să solicite prelungirea valabilității acordului de funcționare înainte cu 30 de zile de data expirării termenului de valabilitate

 • 5. La încetarea activității, acordul se va depune la instituția emitenta din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, cod 550018, telefon 0269/208800, fax 0269/2208811 , www.sibiu.ro,

pms@ sibiu.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ȘIBIU

str. Samuel Brukenthal nr. 2, cod 550018, telefon 0269/208800. fax 0269/20881 1 www. șibiu.ro, pms@sibiu.ro

FIȘA DE VALABILITATE

pentru ACORD DE FUNCȚIONARE numărul................din.....................

Firma: Spațiul de pe str.....................................Nr............Bl............Ap.........................

Valabil până la data de :

Arhiva:

I

Președinte

Brunchea Miriana Gabrielaj,

Contrasemnează

Secretar

Nistor l)brin Ilie

ANEXA 2

ACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

 • 1. Cerere tip;

 • 2. Act constitutiv (statut) sau Rezoluția Directorului Oficiului Registrului Comerțului de înregistrare în Registrul Comerțului a Persoanei Fizice Autorizate, întreprinderi Familiale sau întreprinderii Individuale emisă în baza O.U.G. nr. 44/2008;

 • 3. Certificat de înregistrare - copie;

 • 4. Certificat constatator (pentru structura de vânzare - punct de lucru) - copie;

 • 5. Acorduri sau avize speciale, dacă este cazul - copie;

 • 6. Contract de salubritate - copie;

 • 7. Dovada achitării tuturor datoriilor fata de bugetul local, emisă de Direcția Fiscală Locală Sibiu

 • 8. Titlul cu care deține spațiul în care își desfășoară activitatea (proprietate, închiriere, comodat etc. și extras CF de dată recentă);

 • 9. Acordul tuturor coproprietarilor cu părți comune indivize, (formular tip) - copie;

NOTĂ: în ipoteza în care spațiul în care urmează a se desfășura activitatea este notat în cartea funciară ca spațiu cu altă destinație decât cea de locuință sau dacă, din construcție, acesta are destinația de spațiu comercial, nu este necesar acordul prevăzut la pct. 9, cu excepția activităților încadrate în codurile CAEN 5610-Restaurante; 5630-Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 9200—Activități de jocuri de noroc și pariuri, precum și a activităților de producție sau prestări de servicii, care prin activitatea desfășurată ar putea produce disconfort coproprietarilor cu părți comune indivize.

 • 10. Licența pentru jocurile de noroc însoțită de anexa cu seria aparatelor expuse, pentru activitățile încadrate în codul CAEN 9200-Activități de jocuri de noroc și pariuri - copie.

1

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela
Contrasemnează

Secretar

Nistor I^rin Ilie

ANEXA a

ACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU ACTIVITĂȚI SEZONIERE

 • 1. Cerere tip;

 • 2. Act constitutiv ( statut) sau Rezoluția Directorului Registrului Comerțului de înregistrare în Registrul Comerțului a Persoanei Fizice Autorizate, întreprinderii Familiale sau întreprinderii Individuale, (după caz), emisă în baza O.U.G. nr. 44 /2008;

 • 3. Certificat de înregistrare - copie;

 • 4. Certificat constatator ( pentru punct de lucru ) - copie;

 • 5. Titlul cu care deține spațiul în care își desfășoară activitatea (proprietate, închiriere, comodat etc. și extras CF recent)

 • 6. Certificatul constatator (pentru structura de vânzare - punct de lucru) - copie;

7 Contract de salubritate - copie;

 • 8. Dovada achitării tuturor datoriilor fata de bugetul local, vizată de Direcția Fiscală Locală Sibiu;

 • 9. Contract de închiriere - copie.

NOTĂ:Anterior depunerii documentației pentru emiterea acordului de funcționare agentul economic va solicita de la Direcția Arhitect Șef documentele de urbanism necesare emiterii Certificatului de Urbanism și a Autorizației de construire și, ulterior a acordului de funcționare.

Președinte

Brunchea Marfiana Gabriela


Contrasemnează Secrețar

Nistor ttorin Ilie

ACTE NECESARE PRELUNGIRII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

 • 1. Cerere tip;

 • 2. Act constitutiv (statut) sau Rezoluția Directorului Oficiului Registrului Comerțului de înregistrare în Registrul Comerțului a Persoanei Fizice Autorizate, întreprinderii Familiale sau întreprinderii Individuale (după caz), emisă în baza OUG nr. 44/2008 - dacă sunt modificări -copie;

 • 3. Certificat de înregistrare, dacă sunt modificări — copie;

 • 4. Certificat constatator ( pentru punct de lucru ), dacă sunt modificări - copie;

 • 5. Dovada achitării tuturor datoriilor față de bugetul local - vizată de Direcția Fiscală Locală Sibiu;

6 Contract de închiriere și extras CF de dată recentă, dacă sunt modificări - copii .

Președinte


Brunchea Marianaf/Gabriela

Contrasemnează

Secretat

Nistor Doi in Ilie


ACTE NECESARE PRELUNGIRII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU ACTIVITĂȚI SEZONIERE

 • 1. Cerere tip;

 • 2. Contract de închiriere - copie.

Președinte

Brunchea Mariana Gabriela

Contrasemnează

Secretar

Nistor Dlffin Uie