Hotărârea nr. 137/2011

HOTĂRÂREA NR.137 privind Regulamentul Local pentru informarea şi consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 383/2012)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.137

privind Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2011,

Analizând raportul nr.25867/2011 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea Regulamentului local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător,conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 12, art. 57 alin.2, art. 60 și art. 61 din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se aprobă Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptata in Sibiu, la data de 28.04.2011.

Președinte Brunche i'


ariana GabrielaContrasemnează

Secretar

Nistor Dorin Ilie

Județul Sibiu                                                 .

Consiliul Local al Municipiului Sibiu            Anexa nr.j la HCL nr. Ut Z2011

REGULAMENT LOCAL privind informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

Informarea și consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.D.R.T, nr. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, și este parte integrantă a procedurii de inițiere, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

Informarea și consultarea publicului, se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

 • a) etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare;

 • b) etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;

 • c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

 • d) elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională.

Procesul de informare și consultare a publicului se finalizează cu raportul informării și consultării publicului, raport ce se supune atenției Consiliului Local împreună cu documentația completă.

Raportul informării și consultării publicului fundamentează decizia Consiliului Local de aprobare sau respingere a planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă și asigurării interesului general.

în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • 1.Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt Brîndușa Tomescu și Mariana Bija, care au următoareșe atribuții:

 • a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat și în funcție de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului.

 • b) răspunde de redactarea cerințelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare și desemnare a elaboratorului pentru documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului inițiate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) răspunde de redactarea propunerilor de cerințe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentațiile de urbanism inițiate de investitori privați, persoane fizice sau juridice;

 • d) gestionează activitățile de informare și consultare a publicului pe tot parcursul documentației, până la aprobare;

 • e) sunt persoanele de contact din partea administrației publice locale pentru activitățile de informare și consultare a publicului în privința proiectului respectiv.

în funcție de complexitate planulu de urbanism sau amenajare a teritoriului persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului va fi sprijinită de îndeplinirea atribuțiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanți ai Serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului, ai administrației publice locale, ai mediului de afaceri și ai societății civile precum și din reprezentanți ai cetățenilor, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile, precum și de reprezentanți ai cetățenilor.

MODALITĂȚI DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII DE INFORMARE ȘI CONSULTARE

Pentru documentațiile din competența de inițiere a autorității publice locale, activitățile de informare și consultare, vor fi suportate din bugetele locale iar pentru cele inițiate de pcrsonac fizice sau juridice interesate de către acestea, după caz.

MODUL ȘI LOCUL ÎN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA INFORMAȚII SI DOCUMENTAȚII

Documentațiile supuse procedurii de informare și consultare a publicului redactare pe support electronic, vor putea fi făcute publice pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu și se vor găsi în cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, în gestiunea persoanei responsabolă cu informarea și consultarea publicului și vor putea fi puse la dispoziție pentru informare și consultare în baza unei cereri scrise depuse la C.I.C, în care se vor menționa datele din BI/CI, nr. de telefon/fax, după caz și dovada calității de reprezentare a grupului de interes (listă de semnături cu nr. BI/CI), împuternicire notarială, etc.

Caracterul public al documentațiilor se asigură fără a aduce atingere restricțiilor impuse de legislația în vigoare privind secretul comercial și industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public și privat, garantarea și protejarea dreapturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viață intimă, familială și privată, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

DEFINIREA SITUAȚIILOR ÎN CARE SE CONSIDERĂ CĂ REGULAMENTUL LOCAL A FOST ÎNCĂLCAT $1 MĂSURILE ADMINISTRATIVE DE SANCȚIONARE

Se consideră că Regulamentul Local a fost încălcat dacă nu se respectă documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului în toate componentele sale, iar măsurile administrative de sancționare pentru persoana responsabilă cu consultarea vor fi cele din Legea nr. 188/1991, privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ultarioare.

Documentul de planificare a procesului de informare și consulate a publicului în baza căruia se desfășoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 • a) identificarea părților interesate, persoane fizice sau juridice, instituții publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a treitoriului;

 • b) modalitatea prin care vor fi anunțați cei interesați și cei potențial afectați referitor la inițierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amcnajre a teritoriului și de schimbările propuse;

 • c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectați sau ineteresați de a discuta propunerea cu inițiatorul și proiectantul și de a-și exprima rezerve, a formula observații sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităților competente;

 • d) calendarul propus de inițiator pentru îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a publicului;

 • e)  datele de contact ale reprezentantului propiectantului, responsabil cu informarea și consultarea publicului.

EVALUAREA PROCESELOR DE PARTICIPARE PUBLICĂ

Raportul informării și consultării publicului care fundamentează decitia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, va cuprinde cel puțin următoarele informații:

 • A) Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

 • 2. conținutul, datele de trasmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

 • 3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

 • B) Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Raportul consultării, însoțit de punctul de vedere al structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Șef se prezintă Consiliului Local spre însușire sau respingere. în vederea fundamentării tehnice a deciziei, Consiliul Local poate solicita opinia unor experți atestați sau asociații profesionale din domeni, după caz.

ETAPE METODOLIGICE DIFERENȚIATE PE CATEGORII DE PLANURI URBANISTICE

PUG-Planul urbanistic general și regulamentul local de urbanism (RLV) aferent acestuia'.

1.Implicarea publicului în etapa pregătitoare:

Primăria Municipiului Sibiu informează publicul cu privire la intenția de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

Informarea cu privire la intenția de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode:

 • a) anunțuri afișate la sediul Primăriei Municipiului Sibiu la C.I.C.;

 • b) anunț cu vizibilitate imediată publicat pe pagina situ-ul Primăriei Municipiului Sibiu;

Anunțurile vor cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele:

 • a) prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare/revizuire a PUG și a obiectivelor PUG;

 • b) numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri;

 • c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi;

 • d) modul în care va fi pus la dispoziția publicului răspunsul la observațiile transmise în această perioada.

Anunțurile publicate pe pagina proprie de internet și cele afișate trebuie menținute pe toată perioada în care pot fi transmise observații și propuneri.

Primăriei Municipiului Sibiu poate aduce la cunoștința publicului intenția sa de elaborare sau revizuire a PUG și prin anunțuri publicate în presa locală, cel puțin două anunțuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la stații de radio și televiziune, conferințe, afișe, interviuri, organizarea unor evenimente și/sau expoziții cu hărți, planuri, schițe, tabele, grafice, orice alte materiale.

Autoritățile administrației publice locale primesc de la public observații, sugestii sau propuneri cu privire la intenția de elaborare sau revizuire a PUG și la informațiile furnizate prin anunț și pun la dispoziția publicului sinteza acestora și argumentația preluării sau nepreluării propunerilor, în max. 15 zile de la data limită stabilită pentru primirea lor.

Toate propunerile obținute și nevoile identificate în urma procesului de informare și consultare vor fi examinate și sintetizate și vor fi prezentate ca anexa la documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

Elementele de temă incluse în documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum și procedurile specifice de informare și consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG, se redactează de către Arhitectul Șef, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanți ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorității competente cu protecția mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local și ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, județean sau local, precum și de către persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie sâ răspundă.

Documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligațiile ce derivă din derularea activităților de informare și consultare a publicului.

2.1mplicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare

în etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerințele și opțiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obținute de elaboratorul documentației de urbanism prin metode de cercetare sociologica relevante pentru obiectivele propuse.

Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea și analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privința elaborării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesați, precum organizații ale societății civile, asociații profesionale, asociații ale sectorului de afaceri, reprezentanți ai cetățenilor, asupra evoluției propunerilor preliminare, a alternativelor și opțiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

în vederea reducerii birocratizării și a costurilor se recomandă ca această consultare sâ fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autoritățile responsabile din domeniul mediului.

Informarea și consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:

 • a) Primăriei Municipiului Sibiu informează publicul prin următoarele activități simultan:

 • 1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor și transmit observații la sediul autorității competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunț, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunț;

 • 2. afișează anunțul de mai sus și propunerile însoțite de explicații succinte, scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu;

 • 3. trimit în scris către factorii interesați identificați anunțul publicat, cu cel puțin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

 • b) Primăriei Municipiului Sibiu consultă publicul asupra propunerilor astfel:

 • 1. pun la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel puțin 45 de zile;

 • 2. expun materialele grafice cu explicații formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puțin 45 de zile, într-un spațiu special amenajat și cu posibilitatea colectării în scris a observațiilor cetățenilor;

 • 3. pregătesc, organizează și conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri;

 • c) autoritățile administrației publice locale informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel puțin prin publicarea pe propria pagina de internet a observațiilor și sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice;

 • d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentației pe circuitul legal de avizare.

Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părți mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, Primăriei Municipiului Sibiu poate să:

 • a) informeze publicul prin expoziții în cartiere, emisiuni radio sau TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;

 • b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

 • c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative și ideilor inițiate de public prin interacțiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea interese mutuale etc.

în vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG și RLU, Primăriei Municipiului Sibiu asigură realizarea raportului consultării populației.

Raportul consultării însoțit de punctul de vedere al Direcției Arhitect Șef se prezintă Consiliului Local spre însușire sau respingere. în vederea fundamentării tehnice a deciziei, Primăriei Municipiului Sibiu poate solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.

 • 4. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG

Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUG se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG

Informațiile conținute în PUG și RLU aferent reprezintă informații de interes public și vor fi puse la dispoziție automat prin publicare pe site-ul primăriei și vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Anual, autoritățile administrației publice vor face publice modalitățile privind aplicarea prevederilor PUG și stadiul de aplicare.

PUZ-Planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia

 • 1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

in situația PUZ inițiate de Primăria Municipiului Sibiu, tema, obiectivele și cerințele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentanți ai Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ai autorității competente cu protecția mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local și ai altor instituții/organisme interesate de la nivel central, județean sau local, precum și persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului, astfel încât sâ se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor Ia care PUZ trebuie să răspundă.

în funcție de impactul estimat al PUZ, (suprafața studiata, modificări propuse, specificul investiției ce a generat elaborarea documentației) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea și evaluarea unor posibile opinii și interese divergente, în vederea determinării oportunității planului în interes public, Primăria Municipiului Sibiu poate aduce Ia cunoștința publicului intenția de elaborare a PUZ și obiectivele acestuia prin anunțuri pe pagina proprie de internet, anunțuri către proprietarii din zona, afișări ale anunțului în zona de studiu preconizată, întâlniri cu locuitorii din zona etc.

Documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie să includă și obligațiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului.

Afișarea în vederea informării populației se face pe panouri conforme cu modelele prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.

în cazul în care inițiatorul planului este un investitor privat, persoană fizica sau juridica, obligațiile ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului se vor transmite inițiatorului prin certificatul de urbanism și avizul prealabil de oportunitate.

în funcție de impactul estimat al PUZ, autoritățile administrației publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism și a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunității planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intenția de elaborare.

 • 2. implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluției acestora, astfel încât sa fie argumentate beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

 • a) Primăria Municipiului Sibiu informează publicul prin următoarele activități'.

 • 1. publică pe propria pagina de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații la sediul Primăria Municipiului Sibiu pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimata pentru fiecare metodă de consultare;

 • 2. identifică și notifica proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

 • 3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

 • 4. afișează anunțul la sediul propriu și în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente ia intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puțin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

 • 5. investitorul privat inițiator al PUZ afișează anunțul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenția elaborării PUZ;

 • b) autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele obligații'.

 • 1. informează publicul cu privire la rezultatele informării și consultării, prin publicarea pe propria pagină de internet și la sediul propriu a observațiilor și sugestiilor publicului și a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;

 • 2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ și care au trimis opinii, cu privire la observațiile primite și răspunsul argumentat la acestea.

In funcție de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, Primăria Municipiului Sibiu:

 • a) informează publicul prin expoziții în zona, emisiuni TV, broșuri, anunțuri în școli etc.;

 • b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pc domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

 • c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea și punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

în vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigura elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor, în vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.

 • 3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ

Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr.__544/2001 privind liberul

acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ

Planșa de reglementări urbanistice și regulamentul local reprezintă informații de interes public și vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 5_4 4_/2j0 01 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

PUD - Planul urbanistic de detaliu PUD

 • 1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

în situația solicitării elaborării unui PUD. Primăria Municipiului Sibiu informează și consultă populația în conformitate cu prezentul regulamentul local, astfel:

 • a) se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD, privind intenția și propunerile documentației de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observațiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;

 • b) în situația în care inițiatorul PUD este o persoană fizica sau juridica interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observațiilor, Primăria Municipiului Sibiu notifică inițiatorul PUD cu privire la eventualele obiecții primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;

 • c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al inițiatorului PUD, Primăria Municipiului Sibiu informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observațiile primite și răspunsul la acestea.

 • 2. Implicarea publicului în etapa aprobării PUD

în vederea aprobării PUD, Primăria Municipiului Sibiu asigură introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, însoțit de punctul de vedere al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 • 3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD

Informațiile cuprinse în PUD reprezintă informații de interes public și vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte


Brunchea P lariana Gabriela


Contrasemnează

Secretar

Nistor Doi in Ilie

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la HCL nr. Z2011


MODELE

de panouri pentru anunțurile afișate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism

A.Model panou 1

Primăria Municipiului Sibiu

Data anunțului:........................(ziua/luna/anul)

REPREZENTARE VIZUALĂ

SUGESTIVĂ (SCHEMATICĂ)

A INTENȚIEI

INTENȚIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC.........(general, zonal, de detaliu)

Argumentare:.......................................................................................

Inițiator:...............................................................................................

(numele și prenumele/denumire)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERBAȚII ȘI PROPUNERI Privind intenția de elaborare a planului urbanistic....................(general, zonal, de detaliu)

în perioada...................-...........................(ziua/luna/anul)

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:........................................................

(numele și prenumele, funcția) Adresa....................................................... telefon............................., e-mail........................................

Observațiile sunt necesare în vederea ......................................................(ex.: stabilirii cerințelor de

elaborare/eliberării avizului de oportunitate)

Răspunsul la observațiile transmise va fi ......................................(modul în care va fi pus la

dispoziția publicului, data și perioada)

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

(metoda/scopuL/perioada)

® Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toata perioada.

o Literele vor fi tipărite având o înălțime de cel puțin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Intenție...", "Publicul este...".

B. Model panou 2

Primăria Municipiului Sibiu

Data anunțului:........................(ziua/luna/anul)

REPREZENTARE VIZUALĂ SUGESTIVĂ (SCHEMATICĂ) A INTENȚIEI

CONSULTARE ASUPRA

PROPUNERII,OR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC.........(general, zonal, de detaliu)

Inițiator:...............................................................................................

(numele și prenumele/denumire)

Elaborator:...........................................................................................

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERBAȚII asupra documentelor expuse/disponibile la sediul...........................(denumirea, adresa, camera/sala)

în perioada...................-...........................între orele:.............................

(ziua/luna/anul)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

(metoda/scopul/dat, ora/locul, durata)

Răspunsul la observațiile transmise va fi ..................................................(modul în care va fi pus la

dispoziția publicului, data și perioada)

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:........................................................

(numele și prenumele, funcția)

Adresa....................................................... telefon............................., e-mail........................................

Observațiile sunt necesare în vederea ......................................................(ex.: stabilirii cerințelor de

elaborare/cliberării avizului de oportunitate)

Răspunsul la observațiile transmise va fi..................................................(modul în care va fi pus la

dispoziția publicului, data și perioada)

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

(metoda/scopul/pcrioada)

® Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toata perioada.

o Literele vor fi tipărite având o înălțime de cel puțin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Consultare asupra

Președinte

Brunchea MarianaContrasemnează

Secretar

Nistor

rin Ilie