Hotărârea nr. 134/2011

HOTĂRÂREA NR. 134 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.76/2011, pentru aprobarea proiectului „Modernizare centru recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr.8, Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 134

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.76/2011, pentru aprobarea proiectului „Modernizare centru recuperare și reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr.8, Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr.20579/2011, al Biroului pentru proiecte cu finanțare internațională prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.76/2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se modifică litera A a articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.76/2011 și va avea următorul conținut:

A. Total cheltuieli eligibile: 1.614.126,31 lei din care:

1.581.843,78 lei - reprezintă valoarea asistenței ncrambursabile (98% din totalul cheltuielilor eligibile)

32.282,53 lei reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu (2% din totalul cheltuielilor eligibile)

Art.2. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.


Contrasemnează

Secretar Nistor Dorin