Hotărârea nr. 133/2011

HOTĂRÂREA NR.133 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.133

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03,2011, Analizând raportul nr. 18665/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Sc aprobă rectificarea bugetului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu pe anul 2011, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului Grădiniței nr. 42 Sibiu, conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului Colegiului Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu, conform anexelor nr. 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare - navetă, în sumă de 3 060,11 lei, conform prevederilor art. 104 alin. 3 din Legea 128 / 1997 privind statutul personalului didactic.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat și directorul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

5

Președinte

Lerner Ilelmut


Contrasemnează

Secretar

NistofțDorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la HCL nr.^3 /2011


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE CAP.66.10 - SANATATE - 6610 01-Martie-2011

PROPUNERE                                                                                                                                                (mii lei)

Page 1 of 2


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

11.917,00

0,00

9.205,46

1.728,06

489,09

494.39

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+80+81+B4)

9.830,66

o.oc

8.019,12

1.428.06

189,09

194,39

3

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

9.830,66

0,00

8.019,12

1.428.OC

189,09

194.39

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01 la 10.03)

10

3.966.87

o.oc

3.080,00

886,87

O.OC

O.OC

5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01 la 10.01.16+10.01 30)

1001

2.908,77

o.oc

2.261, OC

647,77

O.OC

0,0C

6

Salarii de baza

100101

1.917,27

o,oc

1.500,2C

417.07

O.OC

0.0C

7

Sporuri pentru condiții de munca

100105

175,50

0,00

135 5C

40,00

o.oc

O.OC

8

Alte sporuri

100106

502,30

O.OC

382,3C

120.0C

o.oc

O.OC

13

Fond aferent plătii cu ora

10O111

301,50

o.oc

232,0C

69,56

o,oc

O.OC

15

Indemnizații de delegare

100113

1,20

o.oc

1.0C

0.2C

o.oc

O.OC

19

Alte drepturi salariate in bani

19O13C

11,00

o.oc

10.0C

1.0C

o.oc

O.OC

20

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02,01 la 10.02.30)

1002

206,37

o.oc

165,0C

41,37

o.oc

O.OC

21

Tichete de masa

100201:

206,37

o.oc

165.0C

41.37

o.oc

o.oc

28

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1002

851.73

o.oc

654,0C

197,73

o.oc

o.oc

29

Contribuții de asigurări sociale de stal

100301

658,90

o.oc

489,9C

169,06

o,oc

O.OC

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

21,91

o.oc

11,85

10,1C

o.oc

o.oc

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

124.28

o.oc

116 25

8,03

o.oc

o,oc

32

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesionale

10030^

11,60

o.oc

7,<X

4.6C

o.oc

o.oc

34

Contribuții p? concedii si indemnizații

100306

35.00

o.oc

29,0C

6.00

o.oc

o.oc

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la

20

5.863.7S

0,00

4.939,12

541.19

189.09

194.39

36

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01 09+20.01.30)

2001

1.037.96

o.oc

875.96

162,00

o.oc

o.oc

37

Furnituri de birou

200101

30.00

o.oc

25.06

5,00

o.oc

O.OC

38

Materiale pentru curățenie

200102

60.00

0,00

50,0C

10,00

0,00

o.oc

39

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

365.96

0.00

284,96

81,00

0,00

o.oc

40

Apa, canal si salubritate

20010'-

96,50

0,00

76,0C

20,50

0,00

o.oc

41

Carburanți si lubrefianti

200105

11.00

0,00

10,00

1,00

0.00

o.oc

42

Piese de schimb

200106

3.50

0,00

3,00

0,50

0,00

o.oc

44

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200106

13,00

o.oc

10,00

3,00

0.00

o.oc

45

Malenafe si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

205.00

o.oc

194,50

10.50

o.oc

o.oc

ISCSOFT-SICO ■ SPITALUL CLINIC OE PEDIATRIE SIBIU

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. 1

Trim. II

Trim. Ui

Trim. IV

46

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

253.00

0,00

222,50

30. SC

O.OC

O.OC

47

Reparații curente

2002

1.382,44

0.00

1.303,00

79.44

o.oc

o.oc

48

Hrana(cod 20.03.01*20.03.02)

2003

286,64

0.00

266,6<

20,00

o.oc

o.oc

49

Hrana pentru oameni

200301

286,64

0,00

266,6^

20.0C

o.oc

o.oc

51

Medicamente si materiale samtare(cod 20.04.01 ta 20.04.04)

2004

2.808.45

o.cc

2.162,52

262,45

189,09

194.39

52

Medicamente

20040*

1.589.39

0.00

1.106.46

169,45

154,09

159.39

53

Materiale sanitare

20040;

337.00

O.OC

315.00

12,0C

5.00

5.00

54

Reactiv:

200402

727, oe

o.oc

591,00

76.0C

30,00

30,00

55

Dezinfectanti

20040*

1SS.0C

o.oc

150.OC

5.0C

0,00

O.OC

56

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03*20.05.30)

200‘

111,00

0,00

105,00

6.0C

0,00

O.OC

57

Uniforme si echipament

20050'

48,00

0,00

45,00

3.00

0,00

O.OC

58

Lenjene si accesorii de pat

20050:

11.CC

0,00

10,00

1.0C

o.oc

o.oc

59

Alte obiecte de inventar

200530

52.00

0,00

50,00

2.00

o.oc

0,00

60

Deplasați, delăsări transferau (cod 20.06.01 *20.06.02)

200€

2,30

0,00

2.00

0,30

o.oc

o.oc

61

Deplasar- interne, detasari, transferări

200601

2,30

0,00

2,00

0.3C

o.oc

o.oc

63

Materiale de laborator

2009

108,00

0,00

100,00

8.00

0.00

o.oc

67

Pregătire profesionala

2012

11,00

0,00

10,00

1.00

o.oc

o.oc

68

Protecția muncii

201 <

15,00

0.00

14,00

1,00

o.oc

0,00

84

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

101.00

o.oc

100,00

1.00

0,00

o.oc

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

101,00

o.oc

100,00

1.00

o.oc

o.oc

167

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)

2.086,34

0,00

1.186.34

300,0C

300,00

300.00

236

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

2.086,34

0,00

1 186,3^

300,00

300,00

300.00

237

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71.03)

71

2.086.34

o.oc

1.186.3*

300,00

300.0C

300,00

238

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

2.086,34

0,00

1.186,3*

300.0C

300.00

300,00

241

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71010:

886,34

o.oc

086,3*

0.00

o.oc

o.oc

242

Alte active fixe

710130

1.200.00

0,00

300,00

300,00

300,00

300.00

Președinte

Lerner llelmut

Contrasemnează


Secrfetar

Nist^f Dorin


I)       /

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                       Anexa nr. Z la HCL nr. 133/2011

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

01-Martie-201t

PROPUNERE:

(mii lei)


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL VENITURI

0001*1(

r 1

8.988 67

0.00

6.277,13

1.728,06

489.09

494,39

1 VENITURI CURENTE

r2

7.788.67

0.00

5.977,13

1.428.06

189,09

194,39

C VENITURI NEFISCALE

001Z

r7

7.788.67

0.00

5.977,13

1.428.06

189,09

194,39

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVlCll(33.lO+3410+35.10+36.10+37.10)

0014

r 13

7.788,67

0.00

5.977,13

1.428,06

189.09

194.39

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.1

331C

r 14

7.760.67

0,00

5.949,13

1.428,06

189,09

194.39

Venituri din prestări de servicii

33100c

r 16

132,00

0,00

72,00

60,00

0,00

O.OC

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

r22

5.238,34

0,00

3.675.8C

1.304,06

126,09

132.39

Venituri din cont raci încheia te cu direcțiile de sanat publica alocate de la bug de stal

331030

r23

494,87

0.00

305.87

64,00

63,00

62.CC

Alte venituri din prestări de servicii si alte aclivilati

33105C

f 26

1.895.46

0.00

1.895,46

0.00

O.OC

O.OC

Transferuri voluntare, altele decât subventiilefccd 37.10.01+37.10.50)

371C

r 33

28,0C

0.00

28.00

0,00

O.OC

O.OC

Donați’ si sponsorizări

371001

r 34

28.00

0,00

28.00

0,00

O.OC

O.OC

IV SUBVENTlIfcod 0018)

0017

r42

1.200.00

0.00

300.00

300,00

300.0C

300.0C

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42 10+43.10)

0016

r 43

1.200,00

0.00

300.00

300,00

300,00

300,0C

Subvenții de la alle administrații ( cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10 15+43.10.16+43 10.17)

4310

r48

1.200,00

0.00

300.CC

300,00

300.00

300,0C

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4310V

r51

1.200,00

0,00

300.00

300.00

380,00

300.0C

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.17}

Y00011C

f 106

7 788,67

0.00

5.977,13

1.428,06

189.09

194.39

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y001C

r 107

7.788,67

0.00

5.977,13

1.428,06

189,09

194.39

C.VENITURI NEFISCALE(O013+0014)

YC012

r 112

7.788.67

0.00

5.977,13

1,428.06

189.09

194.39

02. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

r 116

7.788,67

0.00

5.977,13

1.428.06

189,09

194.39

Venituri din prestări de servicii si alle acfcivitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)

Y3310

r 119

7.760.67

0.00

5.949,13

1.428..06

189.OS

194 39

Venituri din prestări de servicii

Y331006

r121

132.00

0.00

72.00

60.00

o.od

C.OC

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Y331021

r 127

5.238.34

0,00

3.675.80

1.304.06

126.09

13239

Venituri din contract.încheiate cu direcțiile de sanat publica alocate de la bug de stat

Y331030

r 126

494.87

0,00

305.87

64,00

63.00

62.OC

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y33105C

r 131

1.895.46

0.00

1.895.46

DOC

O.OC

O.OC

Transferuri voluntare, altele decal subventiile(cod 37.10.01+37.10.50)

Y371C

r 138

28.0C

0,00

28.00

O.OC

0.00

O.OC

Donații si sponsorizări

Y371001

r 139

28.0C

0,00

28.00

0,00

0,00

O.OC

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Y000110

r 151

1 2C0.CC

0,00

300,00

300,00

300.00

300 DC

NDSCC7 CICO - SPITALUL CLINIC DC PEOîATRlS SIBIU

Page 1 of 3

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

IV SUBVENȚII (cod 00 J8}

YC017

r 160

1.200,00

0.00

300,OC

300,00

300.CC

300, OG

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.10+43.10)

Y001C

r 161

1.200,00

0.00

300,OC

300.CC

300.00

300.0C

Subvenții de la alle administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

Y431C

f 164

1.200.0C

0,00

300,00

300,00

300,C(

300,OC

Subvenții de la bug. locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatalii

Y431014

r 165

1.200 00

0.00

300,OC

300.00

300,OC

300.CC

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

491(

r2l9

11.917,0C

o.oc

9.205,46

1.728,06

489.09

494,39

TITLUL I C HELTUIELI DE PERSONAL

10. îi

r220

3.966,87

0,00

3.080.0C

886.87

O.OC

O.OC

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10 2C

r221

5.863.79

o.oc

4.939,12

541,19

189,09

194,39

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.7C

r234

2.086.34

0,00

1.186.34

300,OC

300.0C

3oo.ee

TITLUL IX ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

r 235

2.086.34

0,00

1.186.34

300.0C

300.0C

300, OC

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOClAL-CULTURALE(cod 65.10+66.10+67 10+66.10)

631C

r 311

11.917.0C

0,00

9.205.46

1.728,06

489,09

494.39

Sariatalefcod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

661C

r 347

11.917,00

0,00

9.205,46

1.728,06

489,09

494,39

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610. IC

r 348

3.966,87

0.00

3.080,00

086,87

0,<K

O.OC

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.2C

r 349

5.863,79

0.00

4.939,12

541,19

189.0$

194.39

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.7C

r35B

2.086.34

0,00

1.186.34

300.00

300 DC

300, OG

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

r 359

2.086,34

o.oc

1.186.34

300.0C

300,00

300.01

Servicii medicale in unilati sanitare cu paturi

661006

r368

11.917.0C

0,00

9.205.46

1.728.06

489,09

494.39

Spitale generale

66100601

r369

11.917.0C

0,00

9.205,46

1.728,06

489,09

494.39

VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

961t

r58O

2.928,33

0.00

2.928,33

o.ot

o.oc

O.OC

DEFICIT(cod 49.10-00.01)

991C

r 582

2.928,33

0.00

2.928,33

o.oc

o.oc

O.OC

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE F UNCTIONAREfCOD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

Y491C

r 583

9.830,66

0,00

8.019,12

1.428,00

189,09

194,39

PARTEA A MI-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(ccd

65.10+66.10+67.10+68.10)

Y63.1C

r 649

9.830.66

O.OC

8.019.12

1.428,06

189,09

194,39

S an atale(ccd 66.10.05+66.10.08+66.10 50)

Y661C

r 684

9.830.66

0.00

8.019.17

1.428.06

189.09

194.39

CHELTUIELI CURENTE

Y6610.01

r 685

9 830,66

0.00

8.019.12

1.428,06

189.0S

194,39

Titlul I Cheltuieli de personal

Y66101C

r 686

3.966,87

0.00

3.080.00

886.87

O.OC

O.OC

Titlu* II Bunuri si sen.-icii

Y6610.2C

r687

5.863,79

o.oo

4.939.12

541.19

189,09

194,39

Servicii medicale in unitari sanitare cu paturi

Y661006

r 704

9.830,66

0,00

8.019,12

1.428,06

189,09

194.39

Spitale generale

Y66100601

r 705

9.830,56

0,00

8.019.12

1.428,06

189,09

194.39

VII. REZERVE, EXCEDENT f DEFICIT

Y961C

r 908

2.041.99

0,00

2.041.99

O.OC

O.OC

O.OC

DEFICITjCOD 49 10-00.01)

Y991C

r 910

2.041,99

0,00

2.041,99

o.oc

O.OC

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(COD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

Y49K

r 911

2.086.34

0.00

1.186,34

300.0C

300.00

300.CC

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(COD 65 10+66.10+67.10+68.10)

Y631C

r959

2.086,34

o.oc

1.186.34

300.00

300.0C

300.0C

Sanataleicod 66.10.06+66.10.08+65.10.50)

Y661(

r988

2.086.34

o.oc

1.186,3*

300.00

300.00

300, OC

CHELTUIELI DE CAPITAL

Y661O.7C

r 994

2.086.34

o.oc

1 186.34

300.00

300.00

300.06

Titlul XII Active nefinanciare

Y6610.71

r995

2.086.34

o.oc

1.186.34

300. OC

300.0C

300,OC

Servicii medicale ir unitati sanitare cu paturi

Y661006

r 1002

2.086,34

o.oc

1.186,34

300,00

300,00

300.01

Spitale generate

Y66100601

r 10C3

2.086,34

o.oc

1.186,34

300,00

300,OC

300.0C

VII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

Y9615

r 1158

886.34

o.oc

886.34

O.OC

O.OC

WSOFT-SJCO - SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trirn. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

DEFIClTfCOD 49.10-C0.01)

Y9910

r 1160

886,34

0.00

886.34

o.oc

O.OC

O.OC


Președinte

Lerner HelniutContrasem

Sec/ptâr Nisfor Dorin

Județul Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. /2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

152 50

2.00

154 50

53.50

2.00

55.50

43.50

0.00

43.50

16 20

0.00

16 20

39.30

0 00

39.30

2

I VENITURI CURENTE

0010

152 50

2.00

154.50

53.50

2 00

55.50

43.50

0 00

43.50

16.20

0.00

16.20

39 30

0.00

39.30

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

k 5

C VENITURI NEFISCALE

152.50

2.00

154.50

53 50

2.00

55 50

43.50

0.00

43.50

16 20

0.00

16.20

39.30

0.00

39.30

6

C1. VENITURI DIN

PROPRIETATE «cod 30 10)

2.00

2.00

4 00

1.00

2.00

300

0.50

0.00

0.50

0.20

0.00

0.20

0 30

0.00

0.30

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30 10.50)

3010

2.00

2 00

4.00

1 00

2.00

3 00

0.50

0.00

0 50

0.20

0 00

020

0.30

0.00

0.30

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

2 00

2 00

4.00

1.00

2.00

3.00

0.50

0 00

0.50

0.20

0.00

020

0.30

0.00

0.30

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34 10+ 35.10+36 10+37.10)

150.50

0.00

150 50

52 50

000

52 50

43.00

0.00

43.00

16.00

0.00

16.00

39.00

0.00

39.00

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

150.50

0 00

150.50

52.50

0.00

52.50

43.00

0.00

43.00

16.00

0.00

16.00

39.00

0 00

39.00

13

Taxe si alte venituri in invatamanl

331005

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venitun din prestări de servicii

331008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

15

Contribuția de întreținere a oe'soanelor asistate

331013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor s> studenților pentru internate cămine si cantine________________________

331014

150 00

0.00

150.00

52 00

0.00

52.00

43.00

0.00

43 00

16.00

0.00

16.00

39.00

0 00

39.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proorig șau anexa

331016

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionaia, specializare si perfecționare____________________

331017

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, adffiltttt .Si SPORIvg________________

331019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurați sociale de șanațete_______________________

331021

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

21

Atte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

0 50

0.00

0 50

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0 001

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

22

Venituri din taxe administrative eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

o.oo1

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

24

Amenzi penalitati si confiscări 'cod 35 10.50)

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

26

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

27

Alte venituri

361050

000

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 10.01 +37.10.501

3710

0 00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0 00

29

Donații si sponsorizări

371001

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

30

Alte transferuri volu ntare

371050

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

31

II VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

32

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39 10.01+39.10 50)

3910

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

v-33

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

34

Aite venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

IV SUBVENȚII (cod 43 10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Subvenții pentru instituții publice

431009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Președinte

Lerner Helmut

ContrasemneazăSecretar

Nistfrr Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa ur. I la HCL nr. 1^3/2011


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65 10.03.01 PREȘCOLAR anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim li

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

152 50

2.00

154.50

53 50

2 00

55.50

43.50

0 00

43 50

16 20

0 00

16 20

39.30

0.00

39.30

2

CHELTUIELI ciiRFNTFHn+?n+an*4o+sn+s

01

152 50

2 00

154 50

53 50

2.00

55 50

43.50

0 00

43 50

16.20

0.00

16 20

39.30

0.00

39.30

3

TITLUL I CHELTUIELI DE pfrqcmm ,/r.nn

10

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

4

Cheltuieli salariate in bani(cod 10.01 01 la 10.01.30)

1001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

5

Salarii de baza

100101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

6

Salarii de merit

100102

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

7

Indemnizație de conducere

100103

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

100104

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

10

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

12

Fond de premii

100108

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

19

Alocații ptr. transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariate in bani

100130

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

22

Cheltuieli saîanale in natura(cod ■«n A-l A-t 1- 4,"' /l-l O/M

1002

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

23

Tichete de masa

100201

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

25

Uniforme si echipament

100203

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de

100204

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.001

0.00

29

Cohtnbutii(cod 10.03.01 ia

10 03 06)

1003

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

30

Contribuții de asigurări sociale de s tat

100301

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0

0 00

0.00

0.00

0.00

31

Contribuții de asigurări de soma)

100302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

o.ool

0 00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial tnm II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale_____________________

100304

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariate

100307

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICIKcod 20.01 la 20.031

20

152.50

2 00

154.50

53.50

2 00

55.50

43.50

0.00

43 50

16.20

0.00

16.20

39.30

0.00

39.30

38

Bunuri si serviciifcod 20 01.01 la 20.01.30)

2001

1.00

0.00

1.00

0.50

000

0 50

0.20

0.00

0 20

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

39

Furnituri de birou

200101

000

0.00

0.00

000

0 00

0 00

0.00

Too

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Materiale pentru curățenie

200102

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

41

+ncalzit. Iluminat si forța motrica

200103

0 00

000

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

42

Apa, canal si salubritate

200104

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

43

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0 00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Piese de schimb

200106

0.00

0 00

0 00

0.00

I0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

45

Transport

200107

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1 00

0.00

1.00

0.50

0 00

0 50

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

48

Alte bunuri si servicii pentru tntretmere si funcționare

200130

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

49

Reparații curente

2002

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

50

Hranafcod 20 03.01+20 03.02)

2003

150 00

0 00

150 00

52 00

0.00

52.00

43.00

0.00

43.00

16.00

0 00

16 00

39.00

0.00

39 00

51

Hrana pentru oameni

200301

150.00

0.00

150.00

52.00

o.oo'

52.00

43.00

0.00

43.00

16.00

0 00

16.00

39.00

0 00

39 00

52

Hrana pentru animale

200302

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitafețcod 20 04.01 ia 20 04 04)

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

54

Medicamente

200401

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

55

Materiale sanitare

200402

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

56

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

5/

Dezmfectanti

200404

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

58

Bunuri de natura obiectelor de •nventarțcod 20 05.01 la 20.05.30)

2005

1.50

2.00

3 50

1 00

2.00

3 00

0 30

0 00

0.30

0 20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

59

Uniforme si echipament

200501

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

o oo1

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

000

000

0.00

61_

Alte obiecte de inventar

200530

1.50

2.00

3.50

1 00

2 00

3.00

0 30

0 00

0 30

0 20

000

0.20

0.00

0 00

0.00

62

Deplasau detasari, transferări

2006

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

ooo1

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

63

Deplasau interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

64

Deplasau tn slramatate

200602

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

000

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial tnm I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim 11

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

65

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6/

Carii, publicații si materiale documentare

2011

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

66

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0 00

O.OOl

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

70

Proiecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

71

Muniție,furnituri si armamenț de natura actsv.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

74

Ptati pt.finant.patrimoniu'ui genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

75

Contrioutu ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public iocal, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr.inunaatii ptr.autoritari publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

000

0 00

0 00

77

Meteorologie

2021

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/ti

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(ccd 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

62

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

84

Chelt judiciare si extrajud.denvate din acțiuni in reorezent intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

85

Alte cheltu‘.eli(ccd 20.30.01 la 20.30,30)

2030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

__86

Reclama si publicitate

203001

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

__87

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

89

Chirii

203004

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

90

Preslan servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

91

Fondul presedmtelui.'Fondut conducătorului instit publice

203007

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

93

Executarea sil ta a creanțelor bugetare

203009

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

94

Alte cheitvieii cu bunuri si servicii

203030

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

95

TITLUL III DOBANZI(cod 30 01+30.02 + 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice internefcod 30.01.01+30.01.02)

3001

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

ooo

ooo

0.00

0.00

0 00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externefcod 30.02 01 la 30 02.05)

3002

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimorumutate

300203

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

104

Alte dobanzifcod 30 03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

109

Dcbanzi ia opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

110

TITLUL IV SU8VENTII(cod

40 01 la 40.30)

40

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

ooo

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

113

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

114

subv pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Subv ptr transp de calatori cu metroul

4005

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

ooo

0.00

116-

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

ooo

0.00

117

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

118

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Plăti către angajator; pt formare profesionala a angajaiiior

4009

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0 00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

ooo

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

120

Fd.neramburs pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

000

0 00

0.00

0.00

121

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

122

Subv.pt acordarea p'imelor de asig.pt factorii de risc din agnc.

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

123

stimularea exporturilor

4013

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

125

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr.de conservare sau de închidere a minelor

4016

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

128

protecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

plăti pt stimula'ea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000

0.00

0 00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor lg combustibili__________

4020

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

alte subvenții

4030

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE

REZERVA(cod 50.01 la 50.04)

50

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la d spozitia guvernul ui

5002

0 00

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

135

fond de rezerva bug la dispoz. autorii, locale

5004

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

136

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51.01*51 02»________________

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Transferuri curente(cod 51 0101 la 51.01.26)

5101

0.00

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

138

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

139

Finanțare de baza a invatamantului suoerior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

140

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

145

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru omtectia r.oniliiliii___________________

510114

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Pian inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

146

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu bandicao

510115

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administra tiv-teritoriale tn situații de extrem

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Transf. privind contnb.de asig.scc.de sanal.pt persoanele a(!ate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

151

Transf privind contrib de sanat.pt.persoane beneficiare de aiutor social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

152

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si tudetene pt. finanțarea unit de asistenta medico sociala

510139

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

154

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod.51 02.12)

5102

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

A Transferuri interne

5501

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

159

Programe PHARE

550108

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

160

Programe ISPA

550109

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

ooo

ooo

0.00

161

Programe SAPARO

550110

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital gș. sat___________________________

550112

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Fond Roman de Dezvoltare

Sociaia

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

166

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

167

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0 oc

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

ooo

0.00

0.00

9.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1b9

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

1/U

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

1/1

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociaie

570204

0 00

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

1/2

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

1/3

Burse

5901

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

1/4

Ajutoare pentru oaune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

1/5

Asociații s: fundații

5911

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1/6

Susținerea cultelor

5912

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

1/7

Contribuții la salarizarea personalului neclertcal

5915

000

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178

Sume din activitat: sportive

5920

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

1/9

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72)

70

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

180

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

181

Active fixe

7101

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

000

0.00

182

Construcții

710101

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

183

Masmi, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

000

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

186

Reparații capita'e aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

187

TIT LUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

188

Active financiare

7201

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

Participare la capitalul social al socretatiior comerciale

720101

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

190

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

000

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

191

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE

CREDITE

81

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

192

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

193

Rambursați de credite externe contractate de ordonatoni de SSflUg_____________________

810101

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

194

Rambursat: de credite externe garantate si derecte subtmcrumutate

810102

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0 00

0.00

000

0 00

0.00

0.00

195

Rambursări de cred'teaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

196

Diferente de curs aferente datorie' publice externe__________

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

197

Rambursați de credite interne

8102

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

198

Rambursau de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

199

Diferente de curs aferente catortei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

200

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

201

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 OO1

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

202

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri nroprii

8003

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

203

Fondul de ruiment pentru acoperirea golurilor temporare

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

205

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT,'DEFICIT

90

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

Excedent

91.01

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

Președinte

Lerner Helniut

Cont r asenure a ză Secretar

Nj&ror Dorin


V' fl/Ad.

Județul Sibiu

Anexa nr. la HCL nrJ^/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

3UGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI AGT1VITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII anul 2011

mii lei

| Rfc$r       Oenumirea indicatașfar

■ Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anuat

Plan inițial trim f

influente

Plan rectificat tnm I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim îl

Plan inițial trim HI

Influente

Plan rectificat trim III

Pian inrtial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

I t 't

î - ;TpTAL VENITURI

000110

62.00

7,00

69,00

22,00

7,00

29.00

11,00

0.00

11.00

27.00

0.00

27,00

2,00

0,00

2.00

j 2lîț VENITURI CURENTE

62.0&

7.00

ss.oa

22,00

7,00

29UM>

11,00

0,00

11.00

27.00

0,00

27.00

2.00

0,00

2,06

J ,!s^ VENITURI NEFISCALE

0012

62;0Q

7,00

69,0®

22,00

7,00

2M©

11,00

0,00

11,00

27,00

0,00

27.00

2,00

0,00

2,oe

jqS. VENHURI DIN PROPRlETATEăttd 38?^ 4*

?

Q013

0,00

0,00

0.00

0,00

9,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,06

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

țM&mturi Brrr Broprietateicod

... 5Ș3Si.10.05*39.10.09+30 10.50)

f

3010

0,00

0.00

0,00

O.GG

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

,3|'fenitu.*i din concesiuni si închirieri

301005

0,00

7,00

7,00

G',00

7,00

7.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

'Ș2 VAKZARi DE BUNURI SI j.4ERVICW,33 10+34. >0+35.10+38.10*37.10)

0014

62.00

0.00

62,00

22,00

0.00

22,00

11,00

0,00

11,00

27.00

0.00

27.00

2,00

0,00

2,00

iVfenitun dte prestări de servioi si alte

(aptivitaiiț'eixi

j^.10.05+33. tO 08+33.10.13+33.13;T4+33.10.1

ig+33 10.17+33.70.19+33 10.21+33.13,33 la

••■3P 10.32)

3310

62,00

0.00

62,00

22,00

0,06

22,00

11.00

0.00

11,00

27,00

0,00

27,00

2,00

0.00

2,00

c+fl&ae si afe venituri in invatamant

331005

8.00

0,00

8.00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

țr,|^enituri din prestan de servicii

335008

0 00

0,00

0.00

o.co

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.CO

0,00

0,00

0.00

ICjdntri biiîia etevriicf si studenților pentru , r 1 jiityernate. cămine si cantine

331014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

llfemturi«fel vaterihcarea prcdusater o&finutedin 12faiativitalee șs-speie sau anexa

3'31016

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

(Venituri din organizarea de eursarf de calificare j.sj sonvetsie patesicnala, speda^sase si

13 IgjBifectioisăre

I

331017

44,00.

0,00

44,00

15,30

0,00

15.00

10,00

0,00

10,00

19,00

0,00

19 00

0,00

0.00

0.00

j-Menituri serbări si spectacole seotâre, l‘+jitianifestâfi ctofturale, artistice s< sportive

337019

10,00

0,00

10.00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

5.00

0,00

0.00

0.00

Mife versuri din prestări de servicii si aiîe

15 Jaktivitati

331050

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

iajțjiverse venitarrfcod 36.10.50)

3610

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

) -j ‘Aflte venituri

“361050

0.00

000

osoo

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

I jvârsamirte din secțiunea de liwittenare pir f Ifițiantarea secțiunii de dezvoltase' a bugetului

J

'371003

0.08

0.00

o.a&

0-.00

0.00

0.00

0,00

Q.OO

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,03

l îyltț^rsamiwe dm secțiunea de ftritelionwe

'371004

0,00

0.00

g,oa

0.00

a,co

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02*00.17)

Y000110

62.00

7,00

69,00

22.00

7,00

29.00

11,00

0,00

11,20

27.00

0,00

27,00

2,00

0.00

2,00

21

1 VENITURI CURENTE (cod GCr.03+00.12)

Y0010

62,00

7.00

69,00

22,00

7,00

29,00

11,00

0,00

11.00

27.00

0,00

27,00

2,00

0,00

2,00

22

C VENITURI NEFISCALF.(0013+0014)

Y0G12

62.00

7,00

69.00

22,00

7.00

29.00

11,00

0,00

11.00

27,00

0,00

27,00

2,00

0.00

2.00

23

CI VENITURI DIN PRC>PR1ETATE(cod 30.10*31 10)

Y0013

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

7.00

o.co

0,00

0 CIO

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

2.4

Venituri din prcprietale(cod

30.10.03+30,10 05+30.10.09+30.10.50)

Y3010

0,00

7,00

7.00

0.00

7,00

7,00

0.00

0.00

0,00

q.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

25

Venituri din concesiuni si închirieri

Y301006

0.00

7,00

7.00

0.00

7,00

7,00

3.00

0,00

0,00

9,00

0,00

0.00

0.90

0,00

0.00

26

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICIK33 10*34 10+35 10+36 10*37.10)

Y0014

S2.0S

0.00

62.00

22,00

0,00

22.00

11,00

0.00

11.00

27,90

0.00

27,00

2.00

0.00

2,00

27

Venituri din prestări de servicii si' atte activitaSi(cod 33. io 05 la 33.10.50)

Y3310

62,00

0.00

62,00

22,00

0,00

22,00

11 00

0,00

11.00

27,00

0,00

27.00

2,00

0,00

2,00

28

Taxe si alte venituri in mvatarnant

Y331005

6,00

0,00

8,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1.00

3.00

0,00

3.00

2,00

0.00

2,00

29

Venituri din prestări de servicii

Y331008

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

a. oo

sa

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

Y331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

a, ao

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Qt.OO

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

Y331016

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

Y331017

44,00

0,00

44,00

15,00

0.00

15.00

10,00

0.00

19.00

19,00

0,00

19.00

0.00

0,00

0,00

33

Venituri din serbări si spectacole școlare, ■manifestări culturale, artistice si sportive

Y331019

10,00

0.00

10,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0.00

0.00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0.00

34

Alte venituri din prestări de servicii si alte acu vitali

Y331050

a. oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

6.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Q.OO

o.oc:

35

Diverse venituri(cod 36 10 50)

Y3610

a.eo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Alte venituri

Y361050

9,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

' 37

Transferuri voluntare, altețe decât :subverttiile(ccd 37. tG 01+37 10.50)

Y3710

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

38

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Y371003

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

a. oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

39

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Y000110

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

40

C VENITURI NEFISCALE

Y0012

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

a,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Y0014

8.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

a,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

Y3710

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.00

43

Varsaminte din secțiunea de funcționare

Y371004

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.co

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+63.10+69.10+79.10)

4910

62.00

7,00

69.00

22,00

7,00

29.00

11.00

0.00

11.00

27,90

0,00

27,00

2,00

0.00

2.00

45

IITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

9.00

0.00

0,00

0,00

O.OC

0,00

0,00

46

Salarii de baza

.100101

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

a,oo

O.OC

0,00

O.OC

O.OC

o.oc

0,09

47

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

O.OC

0,00

O.OC

o.oc

O,GC

0,00

48

Fond pentru posiuri ocupate prin cumul

.100110

0,Gt

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

0.00

O.OC

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

0.00

43

Fond aferent piaffi cu ora

.100111

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oc

0.00

O.OC

o.oc

O.OC

O.OC

:       O.OC

0,00

50

indemnizații de delegare

.100113

3,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.co

0.00

o.oc

3.00

0.0C

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

Q.0G

t Pi

Alte drepturi saiariale rrt bani

.100130

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,06

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

.52

Contribuții de asigurați sacîais de stat

.100301

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,06

ț 53

Contribuții de asigura;! de somsj:

.100302

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Contribuții de asigurați scoate de- sanatasse

.100303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0:00

0,00

0,00

0.00

0.00

9,00

a.oo

0.00

0,00

o.oe

l L

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si bah profesionale

.100304

0 00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

i 56

Contribuții pt concedii st indemnizații

.100306

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

! £-7

TITLUL il BUNURI St SERVICII

10 20

62,00

7,00

69,00

22,00

7,00

29,00

11,00

0,00

11,00

27.00

0,00

27,00

2,00

0,00

2,00

! 58

Furnituri de birou

.200101

7,00

g,oo

7.00

1,00

0.00

1 oo

1,00

0,00

1,00

5,00

0,00

5.00

0,00

0,00

0.00

? 71-

59

Materiale pentru curățenie

.200102

5,00

0,00

5,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0.00

2,00

0,00

0.00

O.OD

! 60

încălzit, Iluminat si torta metrica

.200103

14,00

0,00

14.00

6,00

0,00

6.00

0,00

0.00

0 00

6.00

o.oo

6.00

2,00

0,00

2,00

‘ 61

Apa. canal si salubritate

.200104

7,00

3,00

10,00

1.00

3.00

4,00

2,00

0,00

2,00

4,00

0,00

4,00

0.00

o.ao

0,00

! 62

Carburanți si lubreftanti

.200105

0.00

o.eo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Li

Piese de schimb

.200106

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.ao

0.00

0,00

0.00

0,00

: 4**

Transport

.200107

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ao

0,00

0,00

a.oo

/

! ^5

Posta, telecomunicații, radio, rv, imers-eî

.200108

5,00

0,00

5,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3.00

0,00

0,00

G.OC

> l

; 66

Materiale si prestări de servicii eu caracter funcțional

.200109

4,00

0,00

4,90

1.00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

2.00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

I • i k 67

Alte bunuri si servicii pentru intretirreresi funcționare

200130

13,00

4.00

17,00

3.00

4.00

7,00

5,00

0,00

5,00

5,00

6.00

5,00

0,00

0,00

0,00

:• 68

Reparații curente

.2002

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0 00

; 69

Hrana pentru oameni

.200301

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.eo

0,00

0,00

0,00

0,00

! 70

Hrana pentru animate

.200302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

îJl

Medicamente

.200401

o oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.eo

Materiale sanitare

.200402

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

a.oo

0,00

o.eo

i 73

Dezinfectant!

.200404

0.00

0.00

0,90

0.00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Ui

Uniforme si echipament

.200501

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l_£

Lenjerie si accesorii de.- pat

.200503

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

r 76

Alte obiecte de inventar

.200530

2.00

0,00

2,00

0,00

0.00

0.00

2,00

0.00

2,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

i.’ ?•

Deplasări interne, detasari, transferări

.200601

2,00

0.00

2.00

2,00

0,00

2,-30

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

j ?8

Deplasări in străinătate

.200602

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

î 79

Materiale de iaborator

.2009

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

! ■

I- șa

Cârti, publicații si materiale jcemttn

2011

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

L 02

Consultanta si expertiza

.2012

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

■' 82

Pregătire profesionala

.2013

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

j 63

Protecția muncii

.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.oo

0,00

0.00

0,00

0.00

ț 64

Reclama si publicitate

.203001

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j- 85

Prime de asigurare nori-viata

.203003

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

j 66

Chirii

203004

0 oo

0,00

O.QO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.ao

î' 8'

Aite cheltuieli cu bumtri si ifievâsS

203030

300

0.00

3.00

3.00

0,00

3.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

a.oo

(■ 88

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

0,00

0,00

o,ao

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

o.ao

0,00

o.ao

o,oc

0,00

0,00

? 29

TITLUL IX ACTIVE NEHNANCWSRE'

10.71

o ao

o.co

0.00

0,00

0,00

0,00

a, ac

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

a.oo

0.00

a, ao

90

Masirw echipamente si mijloace de transport

710102

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Q.oa

0,00

0,00

0,00

a.oo

0;00 .

ctsa,

0,00

0,00

h 91

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0.00

o.oa

6,66

0,00

0,00

0,00

o: ao

9,00 [

0,00

0.00

l

j 92

Alte active fixe

.710130

0.00

0,90

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

&O0 ’

0.00

0,00

ț 93

PARTEA A IH A CHELTUtELL SOCIAL-CULTURALEjcod 65.10+66. 1 0+67.10+68.10)

6310

62,00

7,00

69,00

22,00

7.00

29 00

11,00

0,00

11,00

27.00

0,00

27,GG •

z.oa

6.60

2,00

!;■' ‘

B

I 94

Invatamantțcod

65.10 03+65.10.04+65.10 05+65.10.07+65.10.1 1+65 10.50)

6510

62,00

7.00

69,00

22,00

7,00

29,00

11.00

0,00

11,00

27.00

0.00

27,00

2,00

0,00

2,00

t

; -95

IITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6510 10

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

I 96

Salarii de baza

.100101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

; 97

Alte sporuri

.100106

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

; .98

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0,00

0;00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i ,99

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

' 100

Indemnizații de delegare

100113

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0;00

| țoi

Alte drepturi salariate in bani

100130

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

o:oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

?: • g°2

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j‘.TO3

Contribuții de asigurări de șomaj

.100302

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t

i 104

Contribuții de asigurări sociale de sanatale

.100303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0.00

0,06

0.00

0,00

0.00

< 105

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

.100304

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0 00

a.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

? 1C6

Contribuții pt concedii si indemnizații

.100306

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0;00

0,00

0,00

j 107

TITLUL It BUNURI SI SERVICII

6510.20

62,00

7,00

69,00

22,00

7,00

29,00

11,00

0.00

11,00

27,00

0,00

27,00

2.00

0,00

2,00

1 108

Furnituri de birou

.200101

7.00

0.00

7,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1.00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

ws

Materiale pentru curățenie

200102

5,00

0,00

5.00

3,00

0 00

3,00

0;00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0:00

0,00

0,00

I no

încălzit, (luminat si forța metrica

.200103

14,00

0.00

14,00

6,00

0.00

6,00

0.00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

2,00

0,00

2;00

Lin

Apa, canal si salubritate

.200104

7.00

3,00

10.00

1,00

3,00

4,00

2,00

0,00

2,00

4,00

0,00

4,00

0.00

0,00

0,00

i ii2

Carburanți si iubrefianti

200105

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

i (l3

Piese de schimb

.200106

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Mm

Transport

.200107

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

! 115

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

.200108

5,00

0,00

5,00

2.00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,60

0,00

0,00

0,00

if: •

P: 716

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

.200109

4.00

0,00

4.00

1.00

0,00

1,00

1,00

0.00

1,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

r.„

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

.200130

13,00

4.00

17,00

3.00

4,00

7.00

5'00

0,00

5.60

5,00

0,00

5100

0,00

0,00

0.00

țl'lc18

Reparații curente

.2002

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b V9

Hrana pentru oameni

,200301

0.00

9.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

O.OC

0,00

0.00

$00

0 00

0.00

6.00

j: i2o

Hrana pentru animale

.200302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

0,00

o,oc

o.oc

o:oc

o.oc

0,00

«' 121

Medicamente

.200401

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

O.OC

0,00

c.oc

CLOfl

o.oc

o.oc

0,00

^122

Materiale sanitare

200402

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

6,00

o.oc

0,00

o.oc

o<ac

o.oc

o.oc

6.00

feî23

Dezinfectări ti

.200404

0,00

0,00

0.00

0,06

0.00

0,00

•xoa

0.00

o,oc

o.oc

o.oc

GjO£

o:oc

o.oc

0.00

f\ 124

Uniforme si echipament

.200501

0b00

0.00

0,00

0,00

0.00

0 00

$00

0,00

0,0 c

o.oc

a,o£

G.OC

o.oc

0,00

'-25

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0,00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

S-00

0,00

o,oc

o.oc

o.oc

ojoi

0,01

0.0C

0,00

■ 1^6

Alte obiecte de inventar

200530

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0;00

2.00

0.00

2.0ol

a.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

o.ao

i 1^7

Deptesari interne, detașări, transferări

.200601

2,00

0.00

2,00

2,00

0,00

2.00

0.00

0,00

0,001

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oc

UM

Deplasări in străinătate

200602

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

0.00

0.00

0.00

000

0,00

i

Materiale de laborator

.2009

a.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

O’.GO

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.oo

i '

j 130

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

i

Consultanta si expertiza

.2012

0.00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

a.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f 13)2

Pregătire profesionala

.2013

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

!.

Proiecția muncii

2014

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oc

i- 154

Reclasrra si publicitate

.203001

0,00

OiOO

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f 135

Prime de asigurare- non-vtata

.203003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

f’-T®.

Chirii

.203004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheftuisfi cu bunuri si servicii

.203030

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

’ ‘Ăa

CHELTUIELI DE CAPITAL

6510.70

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j ‘?e

TITLUL XII ACTIVE NEFtNANCIARE

6510.71

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!- l4fl

Mașini, echipamente si mijtoace de transport

.710102

0,00

o.ao-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

a.oo

» (

f 141

Mobilier, aparatura- birotica si alte active corporale

.710103

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

î 142

Alte active fixe

.710130

0.00

0,00

0,00:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

? 143

Invatamant pfescola? si primar

651003

10,00

7,00

17,00

5,00

7,00

12,00

0,00

0,00

0.00

5,00

0,00

5,00

0,00

0.00

0,00

Ș- 144

Invatamant. preșcolar

65100301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

or,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

• 145

Invatamant primar

65100302

10,00

7.00

17,00

5,00

7,00

12,00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

5,00

0.00

0,00

0,00

• ne

Invatamesî secundar

651004

52,00

0,00

52,00

17,00

0,00

17,00

11,00

0,00

11,00

22,00

0,00

22,00

2,00

0,00

2,00

| 147

invatamant secundar inferior

65100401

26,00

0,00

26.00

8,50

0,00

8,50

5,50

0,00

5,50

11,00

0,00

1.1,00

1.00

0,00

1,00

J 1$8

Invatamant secundar superior

65100402

26,00

0,00

26,00

8,50

0,00

8,50

5,50

0,00

5,50

11,00

0,00

11,00

1.00

0,00

1,00

; i«9

Invatamant profesional

65100403

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

; •■St)

Invatamant postliceal

651005

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 131

Servicii auxiliare pentru educație

651011

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65101103

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H î 153

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNC ITONAREțCOD

50.10+59 10+63.10+69.10+79.10)

¥4910

62,00

7,00

69.00

22,00

7.00

29,00

11,00

0,00

11,00

27,00

0,00

27.00

2,00

0,00

2,00

! Ș

!• 154

PARTEA A tlf-A CHELTUIELI SOCtAL-CULTURA.LEfeod 65.10+66.10+67.10+68.10)

¥63.10

62,00

7,00

69.00

22,00

7.00

29,00

11,00

0,00

11,00

27,00

0,00

27,00

2,00

0,00

2,00

ț '55

Invatamant

Y6510

62,00

7,00

69,00

22,00

7,00

29,00

11.00

0,00

11,00

27.00

0,00

27.00

2 00

0,00

2.00

; " 56

CHELTUIELI CURENTE

Y6510.01

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• 157

1 itiul 1 Cheîtyjeff de personaj

Y6510 10

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o,ao

‘ 15»

Salarii de baza

100101

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ac

1 '59

Alte sporuri

.100106

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

a.ac

L ’®P

. Fond pentru posturi ocupate prin cumul

.100110

o,ea

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

o.ac

11®2

Fond aferem plătii cu ora

.100111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

O.OC

o,ac

j 152

Indemnizații de delegare

.100113

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

G:Q0

0.00

0.00

0.00

0.00

o,oc

o.ac

o,oc

O.OC

a,a(

1; 133

Aîte drepturi satariale in bani

.100130

O.0U

fr.OO

0,00

0,00

o.oe

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OC

0.00

0,00

o,ac

__________0,0(

i

Contribuții de asigurați sociale dă stai

100301

0,00

C.OOf

0,00

0.00

0,00

0.00

G’,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

>■ 1S5

Contribuții de asigurări de șomaj

.100302

0,00

0.001

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

u.GO

0,00

0,00

________0,00

(

J -66

Contribuții de asigurări soeiale.de- sanatate

. 100303

0,00

0.06'j

0.00

0.120

0,00

0,00

9.00

0.00

0.00

0,00

0,00

a;oo

0,00

0.00

0.00

! '67

Contribuții de asigurați pefflru accidente de munca si boli profesionale

.100304

0.00

0,00

o.co

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

: <68

Contnbutii pt concedii si indemnizații

100306

0,00

0.00

0,90

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

_______0,00

\ 169

Titlul II Bunuri si servicii

¥6510.20

6200

7.00

69.00

22,00

7,00

29,00

11,00

0,00

11,00

27.00

0.00

27,00

2.00

0.00

________2.00

: :70

Furnituri de birou

.200101

7,00

0,00

7 00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

5,00

o.oc

5.00

0,00

0,00

________0,00

i .71

Materiale pentru curățenie

.200102

5,00

0-.00

5,90

3.00

0.00

3,00

0,00

0,00-

0,00

2.00

0.00

2,00

0,00

0,00

o.oc

Ț ’72

Incaîzil. iluminat si forța metrica

200103

14.00

0,09

14,00

6.00

0,00

6,00

0.00

0,00

0.00-

6,00

0.00

6,00

2,00

0.00

________2,00

■ -73

Apa. canal si salubritate

200104

7,00

3,00

10.00

1,00

3,00

4.00

2,00

0,00

2,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

________0,00

hk4

Carburanți si lubrefianti

200105

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 1?3

Piese de schimb

.200106

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

________0.00

j 176

T ransport

200107

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lk

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

5,00

0.00

5.00

2,00

0,00

2.00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Us

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

.200109

4,00

0,00

4.00

1.00

0,00

1,00

1.00

0.00

1.00

2,00

0,00

2,00

0,00

0.00

0.00

i

! 179

Alte bunuri si servicii pentru întreținere și-funcționare

,200130

1,3.00

4.00

17,00

3.00

4.00

7,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5.0C

0,00

0,00

0.00

: iao

Reparații curente

.2002

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

! 181

Hrana pentru oameni

.200301

0.00

Q.00-

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

| 182

Hrana pentru animate

.200302

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

i 183

Medicamente

.200401

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

184

Materiale sanitare

.200402

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| ies

Dezinfectant!

.200404

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 186

Uniforme si echipament

.200501

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

j 187

Lenjerie si accesorii de pat-

.200503

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

I 188

Alte obiecte de inventar

.200530

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0.00

2,00

0.00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189

Deplasări interne, delăsări, transferări

.200601

2,00

0.00

2,90

2,00

0,00

2.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Oi 30

0,00

0.00

0,00

: :so

Deplasări in străinătate

.200602

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

■ - oi

Materiale de laborator

,2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

i.

J‘ 192

Carii, publicații si imateriale dccumenîăre

.2011

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

O.0O

0,00

0,00

t ’Ș3

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

G.00

0,00

0,00

0,00

0..00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

; 1&4

Pregătire profesional»

.2013

0,00

0,00

0.00

0,00

8,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

o.oc

! -.95

Protecția muncii

,2014

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oc

0,00

' 1&6

RecFama si publicitate

203001

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oc

0.00

; ite7

Prime de asigurare non-viete:

.203003

0.00

Q.0G

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oc

0,00

< 198

Chirii

.203004

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oc

o.oc

o.oc

G;GC

0,00

o.oc

0.00

! 199

Alte cheltuieli cu bunuri si sarvicii-

.203030

3.00

0,00

3.00

3.00

0.00

3,00

0.00

0,00

o.oc

o.oc

o.oc

G,OC

o.oc

o.oc

o.co

1. 700

Invatamant preșcolar si primar

¥651003

10,00

7.00

17,00

5,00

7,00

12,00

0.00

0,00

0,00

5.0C

o.oc

5,0C

o.oc

o.oc

0.00

j 201

Invatamant preșcolar

¥65100301

0,00

0.00

0.00

0,00

o.oe

000

0.00

a;oo

o.oc

o.oc

o.oc

o.ec

0;<X

Q,O(

0,00

! 202

Invatamant primar

¥6510030-2

10,00

7,00

17.00

5.00

7,00

12.00

0.00

0,08

0.0C

5.0C

o.oc

5, SC

0,0t

o.oc

0,00

1 jgg&hvataraiafit secundar

Y651004

52,00

0.00

52.00

17,00

0-.00

17,00

11,00

6:00

11.00

22.00

0;00

22,00

2,00

0:00

2.1

2Ș4

Invataimant secundar inferior

Y65100401

26,00

0,00

26; 00

8,50

0,00

8,50

5,50

0,00

5,5a

11.00

0,00

11,00

1.0G

a.oo

1/

205

ftwatamanf secundar superior

Y65100402

26.00

0,00

26,00

8,50

0,00

8.50

5,50

0,00

5; 50

11.00

0,00

11,00

1.00

0,00

1,(

lavatamsrft prafes ional

Y65100403

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,i

Invatamant frastticeal

Y651005

0,00

0,00

0.00

’        0,00

0.00

0.00

0-.00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0,00

0.00

0,00

0.(

,2oe

Servicii auxiliare pentru educație

Y651011

0,00

0;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.(

20S

Internate. si cantine pentru etevi

Y65101103

0,00

’       0,00

0,00

I        0;00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,(

Uj

(CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

PEZVatTARS(.C©D

50. 10* 59.10+63.10+6910+79 10)..

Y4910

0,00

0,00

0,00

0:00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

o.c

i

i

i 2 ZI

PARTEAA IfeA CHELTUÎELI SOCIAL-

CUL.Tl£RALS(G©3 6'5.10+66.10+67 10+68 IO)

Y6310

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.c

P'

j 212:

fovatamantipad

65.+O.CO+65 10:04+65.10.05+65.10.07+65 TO. 1

1+651(359}

Y6510

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0;00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.c

’ 2i3:

(SHELTU1S EJ-OE CAPITAL

Y6510.70

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,0

! 2+4

Titlul XII Active nefinanciare

Y6610.71

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

■      0,00

0.0

h 2 tu;

Masmii. esfirpemente si mijloace de transport

} .71,0102

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.0

j 2 »€<

Motwsier, aparatura birotica st afte active carpotate.

.710103

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

■ 0,00

0.0

j 217

i Alte active fixe

710130

0,00

0,00

0,00

0,00

0:00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.0

2t«i

Snvalaoiant secundar

Y6’51004

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,0

.21»

învatamant secundar inferior

Y65100401

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

223

fcivatansant secundar superior

Y65100402

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.0

221

invatarsant profesional

Y65100403

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,01

Președinte

Lerner Hei mutContrasemnează

Secretar

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. p la HCL /2011

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE Si ALINIATE CAP 65.10 - TOTAL

anul 2011

mii lei

i T’ ’                   U.

Pten -pdîatl -situai-

Influente

Pten rectificat, antsai

Pteri inrttaf trim î

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițiat trim II

Influente

Plan rectificat trim îl

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

} Re-, ? Denumirea* awtfcatarâtar

V K

. . Cod 1 .

lțT0TAL CAELTWLf

S2.C&!îj

69,00

22,00

7,00

29.00

11,00

0,00

11,00

27,00

0,00

27,00

2,00

0,00

2,00

{ ZfcfHELTOffiLI

[t3JREM7E(.ia*2C*30*40*5O5

|.    |i-*a5+57+5a)

52,00

.

7,00

69,00

22,00

7,00

29,00

11,00

0,00

11,00

27,00

0,00

27,00

2,00

0,00

2,00

{ JșTiTi Ut 1 CAELTLțtEL» DS

| i.PERSOWAL.(C©®:

y; h^oi+iosî'»iaj38}

■ia

0.06

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4'|cȘl'eltuieS' safarâde-rn Bardfcotf

L x hfeoi cw te-ie,tt».3a)

.________________________________

10Q1

o-s®

0,00

0,00

a,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

p. ăfS^larii de iwa

100101

a..oe'

0.00

O,O0|

o.ao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t

E

SjJStjfarii de

400102

GțO®î;       3,00

0,00

0:00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 {hȘiemnfzaSiy <?a «.«duseră

1001-03

ClW

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

©ool

OQO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

J-.< ■ gțSfor de •/eeftisre <---s»3---------

100.104

0.00'

0,00

a,as

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1' ■ r

9j^poruri pentru easSffl» tfensans

■'100105

0,00

0,00

0,00

a,oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,:9î^fe spcvuri

100106

0.00

0,00

0,0©

G.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tT !OȚe supSmesftae

.106107

o,oa|      0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

?! lîJFpnd de

100103

0,081      0,00

0,00

o.ao

0,00

0,00

0,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

0.00

o.ool

0,00

0,00

•• 13(Pțima de vacanta

100109-

0,601      0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Î4^fcw» penirs» pratusi ccupate prin, icfrmut

100119

o.aof a.eo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 15l££>nd aferent stații cu ora

100111

o.osr      o,oo

O-.GO

9:00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

, ItjîSfțfemnrzafă jertfe-unor taaacaM din sfera- undatir.

130112-

0,001       0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

y-/;jii|Cfemntea8s©® asregefe

100113

OjSGț      0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,’§|kyiemni72Uî ⣠ifetasare

1(30114

O,0Of      0.00

0,00

0.Q0

0,00

oăo

0,00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

o.oo1

o.ool

0,00

0,00

IS?|^6ca1ii ffclSfflBBpBrtai râ si da la herul de munca-—■-ir—-*--------------“_____________________

100145

0,001      0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.              pen-fcu fecvinte

100116

0,60

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 > jAfte drejftsi sater-a-â in csnt

.100130

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ȚSțțȘiettuieii satansfe m natixaicod i- rtfr.02.011 a ia.cs.30} i—.u___________

1002

0.00

i

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j. 23{Tfchelf- du rassa

!30201

t-------------------

0,0®

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 24|?fr>nrie tfe hraas

100202

9.00

0,00

0.00.

0,00

0,00

o.ao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

£•?. 25/pJfrisorrne si e^bjpBRRsaf

|Gbkgato.viii

130203

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 ii-Sîcuinia <fe sarra:u fljfcsita dte [salariat si feiwSaaa

100-294 j

0,00

a, co

0(0®

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

STjTfarsspcstul la st ds la iasui de-liriurtca

400205

O.SG

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

000

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E 2ătAlte drepfcn satorai® i» r»3Sws» l__L_ ______________

1-30230

0,C&

0,00

0,00

o:oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Șj 22;C«x-.Snbv.S<î-rd. T&fB.SI■;.»

t* j1fl.!>3.0«aț

®;cs

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*< 33tQștntribuSi cw B.s-jj.țan ixwfe»

■t ide vist

,733301

JI.-3®

a.oo

o-.ga

000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

——

Denumirea indicatorilor

j

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Pian inițial trim i

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Pian rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Pian rectificat trim FII

Plan inițial trim IV

Influente

Pten rectificat trim 5V

31

Contribuții de asigurarr de șomaj

100302

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatale

100303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

34

Prime de asigurare viata pfetite de angajator ptr. angajați

: 100305

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

: 36

£____

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salanale

100307

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

J 37

TITLUL II BUNURI SI

SERVICtl(cod 20.01 la 20.03)

20

62,00

7,00

69,00

22,00

7,00

29,00

11,00

0,00

11,00

27,00

0,00

27,00

2,00

0,00

2.00

{■ 38

Bunuri si servicii(cod 20.01 01 ta

20,01 30)    _________________

2001

55.00

7,00

62.00

17,00

7,00

24,00

3,00

0,00

9,00

27,00

0,00

27,00

2,00

0,00

2,00

y; 39

Furnituri de birou

200101

7,00

0,00

7.00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0.00

;; 4Q

Materiale pentru curățenie

200102

5,00

0,00

5,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,02

1

♦ncalzit, Iluminat si torta metrica

200103

14,00

0,00

14,00

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

000

2,00

0,00

2,00

I' 42

Apa. canal si salubritate

200104

7,00

3,00

10,00

1,00

3,00

4,00

2,00

0,00

2,00

4,00

0,00

4.00

0,00

0,00

000

1, 43

Carburanți si iubrefianti

200105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

Piese de schimb

200106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Transport

200107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv internet

200108

5,00

0.00

5,00

2.00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

200109

4,00

0,00

4,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1.00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

; 48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

13.00

4,00

17,00

3,00

4,00

7,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

49

Reparații curente

2002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

50

Hranajcod 20.03.01+20.03.02)

2003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Hrana pentru oameni

200301

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Hrana pentru animale

200302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

| 53 !

1

Medicamente si materiale sanitarețcod 20.04 01 la 20.04.04)

2004

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

r 54

Medicamente

200401

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

} 55

Materiale sanitare

200402

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0 oo

1 56 r 27

Reactivi

200403

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

OrQO

i:

Dezinfectant!

200404

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

C 00

I 58;

L_

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20 05.01 la 20.05.30)

2005

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0.00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Uniforme si echipament

200501

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

60

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

j 61

Alte obiecle de inventar

200530

2 00

0,00

2,00

000

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0 00

[ 62

I,

Deplasări, detasari. transferări

2006

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

F i' ^0.

L..

Denumirea irrcficatorifcr

Cod

Ptesi inifial anual

Influente

Plare rectificat anual

Plan îașfel trim 1

Influente

Pten rectificat trtm I

Plan inițial tnm II

Influente

Plan rectificai trim 11

Plan inițial trim- III

Influente

Plan rectitifiat trim Iii

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

| 53

Deplasări interne, detașași, transferări

200601

2,00

0,00

3.S0

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.Q0

0,00

0,00

< .54

Deplasări tn străinătate

200602

0,00

0,00

0,(30

a,ao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Materiale de laborator

2009

31,00

0,00

0,00

a.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q.,00

Cercetare - dezvoltare

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

l ;.-7

E

Cârti. publicații si materiale documentare

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1 .38

Consultanta si expertiza

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1 69

Pregătire profesionala

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

L 12

°rotectia muncii

20 î 4

0,00

0,00

S.OO

0,00

0,00

a,oo

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

r”

Uunitie.fumituri si armamer.f ce natura activ.fixe cir armata

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

i ~

Studii st cercetări

2016

0,00

0,00

a,.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0.001

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

| 73

fctiuni cu caracter științific si îultural

2017

0,00

0,00

a,qo

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

LZ

Plăti pt.finant patrimoniului genetic al animatelor

2018

e,oo

0,00

G;00

$00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

i

Contribuții ale administrației pu blice locale la realizarea umsr lucrări s> servicii de interes putrts local, tn baza unor convenții sau pontracte

2019

6,00

0,00

e.oo

a; ao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

&.00

. 75

Reabilitare infrastructura progr. inundat» pti automat! publice tocate

2020

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

: /j

Meteorotagie

2021

a,oo,

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo'

0,00

0,00

0.00

73.

kmanîarea sclzunilof din ftorneniut apetoi

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

'9

freveri^ea si ccmbatezea fundațiilor s» înghețurilor

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Comisioane si alte costuri Aferente smpsumuturilorțcoci 20 24.01 la 20.24.03)

2024

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i

(Comisioane si alte costuri aferente- împrumuturilor externa

H----

202401

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

32

Comisioane si alte costuri aferente impTumutuiriîor intere

202402

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q.00

33

Stabil irtea oscului de tara

202403.

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

a.,00

0,00

0,00

0,00

84

fctielt.judiciare s, extrajud. derivate din acțiuni ia reprezenl.mteresetor statalei

2025

0.00

0,00

ovoo

0,00

0,00

9,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

O'.OO

0.00

0.00

0,00

; 85

Alte <i>eilmeli(cod 20.30 Ol la 20 30 30)

2030

3,00

0,00

3.00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

ț 35

Reclama si pubiicitste

203001

0,00

0,00

0,00

o,ao

0,00

0,00

000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

r -•.tZ<

Protocol si reprezentare £—---------------------

203002

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

f 33

Prime de asigurare non-viata

203003

0,00

0,00

a,oo

a,ao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

! 89

Citirii

203004

0,00

0,00

0,00

a 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ț vO

>

Prestări servicii ptr.trarvsmstensa 5203006 drepturilor                         |

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

y..

Fondul presedrnlelu’JForrdr.l conducalorutu:.nstil rrubîtoe

2030*37

0,00

0,00

S-,-30

5:S0

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

a, qo

0,00

q.oo

0,00

0,00

0,00

y. ? h

Denumirea incficatorifor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificai anual

Plan rfiiiial trim !■

Influente

Plan rectificat trim 1

Pian inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim 11

Plan inrfial trim III

influente

Plan rectificat trim IH

Plan inițial trim IV

influente

Plan rectificat trim IV

; ■■ i>2

Fondul Prunului ministru

203008

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

; 93 1

Executa;ea silita a creantefc* bugeiaie

203009

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri s< servicii

203030

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

i._

TITLUL in DOBANZIfCCd 30.01 +30.G2+30.03)

'30

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

^0

'f '■ \

_____\

'Scbcozi sfereme datoriei pebfiee internețcexS 30.01.05+30.01.02/

3G01

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r

Dobânzi aferente datcnei pubi+ce interne directe

300101

0,00'

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

j

Dobânzi aferente cre&tefor interne garantate

300102

0,00

0.00

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

•3^

.'

Dobânzi aferente datoriei publice externeicod 30.02.01 la 30 02.05}

3002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

!■ ?sâj

Dobânzi aferente datoriei pubffee /externe directe

300201

0,00

0,00

0,00

e.,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'

<:■ ,'i

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonator» de credite

300202

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

'•;. * *. -’1

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si; sau directe șubimprumuiate

300203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0,00

0,00

0,00

0,00

a,00

0.00

0,0c-

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

i

Alte dobaozifcoct 30.03.01' ta J30 03.05)

3003

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

i 1Q5G

'-■ ■ ■

Dobânzi aferente imprumutvrilor din fondul de tezaur

300301

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-OS

Dobânda datorata trezoreriei statului

300302

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

....: -

J.i i ■•

'>•■ ■ :

- ___

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare. d»n trezoreria statului

300303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Dobânzi ia depozite si disponibilități paslratein contul trezoreriei statului

300304

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

■ —1

>. :CS

Dobânzi ia opeahuoMe oe Jeasing

300305

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTRjcod

40 01 la 40.30)

40

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

■3.00

0,00

0,00

0.00

•■ •■ 'W

Subvenții pe produse

4001

a,qo

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

> 12d

Subvenții pe activitati

4032

0 00

0,001

0,00

0,00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

S 513

Subvenții peretru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

\ ’ 'dțsubv.pt susținerea transp. feroviar public de caiatoa

4004

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

13

Subv ptr îransp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

•3,00

■/’ ■- /

Acțiuni de ecalogizare

4005

0,00

0,00

0 00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

£.

Valorificarea cenușilor de piriîa

4007

000

0.00

0,00

G,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

h

Denumirea indicatotor

Cc4

Plan inițial armai

Influente

Plan rectificat anual

Plan traiial trim 1

influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim îl

Influente

Plan rectificat trim 11

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

( fV3 i

Subv.pt dobsnz/ fa ere&ite bancare

40ffiS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎT9

Plăti către angajatori pt tormare profesionala a angajaiilor

4089

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fd. neramburs pt crearea de noi locuri de munca

4010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f 121

prime acordai e proctucat-orifor agricoli

4011

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

i 122

Subv.pt acordarea primelor de astg.pt factorir ae nsc dm agoc.

4012

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ț Î 23

stimularea expor.is.'Sor

4013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 724

susținerea mfrasfcwcSvrii de transport

4014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V25

!________

sprijinirea orcducatiwifcr agricoli

4015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

î Î35

progr.de conservare sau de închidere a nunelor

4015

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 127

pragrde prot soc.si integrare socmprcfesionala a pers .cu handicap

4017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

i 728

proiecție soc in sec minier

4018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 :<i9 {

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0,00

0,00

a, oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y33

Subvenții pt compensarea creșterilor nepseviztonate ate pretuntor la combustibili

40»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 T.-31

alte subvenții

4030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

‘ «2

TITLUL V FGMOUR.l OE REZERVA(Cor) 50.01 la 50 04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ț V33

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guv ernutui

5CW1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ool

0,00

! 1-34

fond vie intervenție fa dsspoznia guverrsulue

5002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

[ 1J6

fond de rezerva bug la dispoz autositlocale

5004

0,00

0,00

000

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

, 738

TITLUL V) TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (5l.01-r51.02»

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

Transferuri curerde(cod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Ș T38

Transferuri către insttuiii publice

5W101

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

: T39

r

finanțare de caza a jnvaîamanluhjs superior

510102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

i t-w

Acțiuni de sanatate

510103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

j‘ c'4:î

Finanțarea drepturilor acordate persoanei or cu tiandjcap

510104

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

, 342

Finanțarea aeroporturilor de interes ’ocal

5W105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din Fondul <5e intervenție

510106

0,00

0,00

0,00

a.oo

0.00

0.00

0,00

0 00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

f

Denumirea indicatorilor

Cod

Pian inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim H

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim Itl

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1'44

Transferuri pentru iucrarife de cadastru imobiliar

510113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor ae zi pentru protecția copilului

510114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri crn bugetele 'ocafe pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*47

|__

Transferuri dm bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale tn situații de extrem

510124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Î43

Programe ptr sanatate

510125

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

>43

Transf. privind contrib.de asig.soc.de sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

?50

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transf. privind contrib.de sarraî.pt.persoane beneficiare-de ajutor social

510131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152

Sprijin financiar te constituirea familiei

510136

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'•53

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt. finanțarea uniLde asistenta medico sociala

510139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i țA4

j.

f

{—~~

1 ransferurr pentru finanțarea investițiilor ta spitale (ccd.51.02.12)

5102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

î ransferuri pentru finanțarea investițiilor ia spitale__________

510212

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f 156

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.

5501

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1:53

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129

Programe PHAR.E

550108

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ooo

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

î60

Programe ISPA

550109

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<aî

Programe SAPARD

550110

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎS2

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

i-S3

Programe de dezvoltare

550113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

>o4

Fond Roman de Dezvoitare

Soctala__________________

550115

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' i*5

Alte transferuri curente interne

550118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ool

0,00

0,00

■ vi;

Asigurări scaaie

5701

0,00

0,00

0.00

0 001

n r.G

n nn

n nn

n rin

n r»n

<*r r-»z%

V» — —

Rd

Denumirea intScalOKtar

Cw

Pfett inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim !•

influente

Plan rectificat trim l

Plan tnitial trim II

Influente

Plan rectificat tnm II

Plan inițial trim UI

Influente

Pfan rectificat riim HI

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim fV

i; 153

Ajutoare seciate

5702

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,001

■ V59

Ajutoare sociale in »umesw

570201

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(W

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 170

Ajutoare sociaîe $n natura-

570262

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

9.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

8,00

j 171

1

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

! 1/2

Burse

5901

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

j 1/3

Ajutoare pentiu daune jHteWCafe de calamitate naturale

5902

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774

Asociata s; fundată

5911

0,0G|

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

T75

Susținerea cultelor

5912

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,001

0,00

i 17S

Contribuții fa salarizarea personalului nectesicai

5915

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i_ t,--!

Sume di» actr/feti sportive1

5920

0,00

0,00

0,00

a,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

j 178

CHELTUIELI DE CAPITAL (Coef 71*72)

70

0,00

0,00

a,oo

a,eo

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,60

o.oo'

0,00

î r/9

?_____________

TITLUL X ACTIVE'

NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

a, eo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i 7LO

Active frxe

7101

0,00

0,00

8,00

s, 00

0,00

0,00

0.00

oȚoo1

o.oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!: T81

Construcții

710101

0,00

0,00

a,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ool

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!' 182

Mașini, echipamente si rrwfeace de transport

710102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

f 1S3

Mobilier aparatura brrobca s? a»te active corporale_____________

710103

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| f ii4

Alte active fixe (iunclusiv reparat» capsate)_______________

710130

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j 135

[_

Reparat» capitole aferente activelor fixe

7103

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

( W6 f________

TITLUL X! ACTIVE

FINANCIARE______________

72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

? 18/

Active financiare

7201

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

j 1:88

6.

Participare ?a capitetor social ar societabtor comerciate

729101

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

j 189

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

( 190 1

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

; 191 J

Rambursări de       externe

8101

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

9,00

o,oo’

0,00

0,00

0,00

0,00

1 192

i

Rambinsari de credite extern-a contractate de errJon atârn de credite

810-101

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

l 193

Rambursați de credite externe garantate si derecte subtroprumutate

81.0102

O-.CO

0,00

0,00

6.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

t V94 j

Rambursai de aedrtesfereafe datonei publice erterr.e tocate

810105

0,00

0,00

0,00

Q,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i T95

Diferente de cirrs aferente dator;ei pubh-ce externe

8W1C8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

?96

;■

Rambursări de credite interne

8102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

ooo

0,00

0,00

0,00

r, T37

i

■-------------------------

Rambursări de credite interne garantate

8102Q1

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

| 1'98

J

Diferente^ de cure aferente datoriei pufcuce eterne__

810202

0,00

0.00

0.00

0 00

0,00

a, oo

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Să-

<■ Qanuroiraa mdtcstonfor ;. E-: >

Cod

Plan iniția! anual

influente i

Plan rectifica? anual-

!

Plan inițial

, trim 1

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițiat trim II

inâuanta

Plan rectificai trim tl

Plan inifial trim l!l

Influente

Pian rectificat, trim Ml

Ptan infiral trim EW

influente

{}■

s

Plan rectificat trim IV

j                 î.aăaedrte aferente r

;       idatoriei pu&lica ;ntef?*e .tocaie. }

810205

0,00

?1   $0G

l

<       3sG0

!    0,00

‘r

f 0,00

. i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I3$S

?     0,03

0,00

f, 206

rifffiUl X» ÎMPRUMUTURI f

8o;

0,00

i     0,00

(      0,00

5    0.00

r o,06

0,00

o;co

0,09

9,00|

0,00

0,00

0.00

(J.CO

i o,ao

0,00

| 2G Î

irntjrumtilisi pentru insotutii sr sș. serwcH jteMee sau ad nntati finanțate integrat dm venrtun r prcpm

8003

■ *

«

0,00

0,00

i

0,00

1    0,00

1 L

l

!.

î 0,00

. ș

i

0,00

0,00

0,00

0,00

a,00

0,00

0 00

0,00

f Cf,C0

1

X

0,00

202

rorfdnl 'ie rulment pentru      i

acoperirea gofunfcr temporare >: tfesasa

8008

0,00

1     0,00

<

1

0.00

■ 1     0,00

i 0,00

J

0.00

0,00

0,00

0,00

a,oo

0,00

0,00

0;00

î      0,00

0,00

| 203

A'tS: lonjirustuture.

8030

0.00

1     0,00

0,00

i 0,00

j 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0.00

0,00

?' o.oa

0,00

i 204

T172U XIV REZERVE.      .?

EXt5£DENraffiE?FIGIT         5:

90'

0,00

i o.oo

f     0,00

!    0,00

»

1     0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1 o.oa

o-.oo

t; 205

Essîsțfent

91.01

0,00

i 0,0Q

0,00

1     0,00

1    0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OrOO

i     0,00

0,00

Președinte


Lerner Helmut

Page 2 of 3