Hotărârea nr. 132/2011

HOTĂRÂREA NR.132 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui” şi a cheltuielilor legate de proiect

JUDEȚUL SIBIU

C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 132

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 19015/2011 prin care Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui” și a cheltuielilor legate de proiect.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze econom ico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lil.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui” și a cheltuielilor legate de proiect, urmând ca articolul 1 al acesteia să aibă următorul cuprins:

"Art.J. Se aprobă proiectul „Modernizare Strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui” și cheltuielile legate de proiect, astfel:

Valoarea totală a proiectului este de 7.041.442,62 lei cu TVA, din care 109.505,83 reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu (2% din totalul cheltuielilor eligibile). ”

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.201 1.

Președinte

Lerner Hei mutContrasemnează

Secretar

NistoiL Dorin