Hotărârea nr. 131/2011

HOTĂRÂREA NR.131 privind scoaterea din evidenta domeniului public al Municipiului Sibiu, a unor obiective ,,WC – publice” amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu si casarea lor conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR, 131

privind scoaterea din evidenta domeniului public al Municipiului Sibiu, a unor obiective „WC - publice” amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu si casarea lor conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18286/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind scoaterea din evidenta domeniului public al Municipiului Sibiu, a unor obiective „WC - publice” amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu si casarea lor conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia .

în temeiul art.36 alin (2) lit “c”, art.45 alin.(l) și alin (6), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă scoaterea din evidenta domeniului public al Municipiului Sibiu si casarea următoarelor bunuri, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2877/2011 înregistrat cu nr. 14412/2011 la Primăria Municipiului Sibiu și nr. 3129/2010 înregistrat cu nr. 2489/2011 la Primăria Municipiului Sibiu:

  • a) - WC - public, situat in Sibiu str. Calea Dumbrăvii FN, identificat in CF 1309 Sibiu nr. top 5563/1/1/1, înregistrat in gestiunea „ Mijloace Fixe Domeniul Public Străzi” a Primăriei Municipiului Sibiu cu nr inventar 1009402 la valoarea de 176.616 lei.

  • b) - WC - public situat in incinta scolii generale nr.ll, Sibiu str. Gorunului nr.2, inregistrat in gestiunea, „Centru Financiar Școala Generala nr, 1 Domeniul Public”, a Primăriei Municipiului Sibiu, cu nr. de inventar 1000129, la valoarea de 0,40 lei.

Art.2, - Se aprobă inițierea procedurii pentru modificarea poziției nr 67 si nr.327 din anexa nr.2 la H.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prezentate la art.l

Art.3 - Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul diminuării cu bunurile menționate la articolul nr. 1 din prezenta hotarare.

Art.4 - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează Secrețar Nistor Dorin