Hotărârea nr. 130/2011

HOTĂRÂREA NR.130 privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu şi S.C.Tursib S.A.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 130

privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu și S.C.Tursib S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 17082/2011, prin care se propune efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu și S.C.Tursib S.A,,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit.”c” și ale art. 45 alin.2Al din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă efectuarea schimbului de imobile, între S.C. Tursib S.A. și Municipiul Sibiu, după cum urmează:

imobilul - teren de construcții - în suprafață de 6.678 mp, situat în Sibiu, str.Prcot Baca f.n., identificat în CF 107741 Sibiu( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.7890 Turnișor), nr.cadastral/nr.topografic 9530/1/2/1/3, proprietatea S.C. Tursib S.A ;

  • -  imobilulteren - în suprafață de 750 mp și construcții în suprafață de 254 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere, situat în Sibiu, str.Energeticienilor f.n., identificat în CF 111433 Sibiu.provenită din conversia pe hârtie a CF nr.21420, nr.cadastral/nr.topografic 111433 ( nr.vechi topo 1111/2/45/1), proprietatea S.C. Tursib S.A ;

  • -  imobilul - teren - în suprafață de 405 mp și construcții în suprafață de 195 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere, situat în Sibiu, str.Uzinei f.n., identificat în CF 107625 Sibiu.provenită din conversia pe hârtie a CF nr.47821, nr.cadastral/nr.topografic 107625 ( nr.vechi topo 3231/1/1/1/2), proprietatea S.C. Tursib S.A ;

  • -  imobilul - teren - în suprafață de 461 mp și construcții în suprafață de 247 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere, situat în Sibiu, str.Șoscaua Alba lulia f.n., identificat în CF 111422 Sibiu,provenită din conversia pe hârtie a CF nr.47823, nr.cadastral/nr.topografic 111422 (nr.vechi topo 1947/1/4), proprietatea S.C. Tursib S.A ;

cu

imobilul - teren de construcții în suprafață de 33.400 mp., situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona industrială Vest, str.Munchen, colț cu str.Barcelona f.n. identificat în CF 7832 Turnișor, nr.top 6200/2/1/1/1/1/1/12,proprietatea privată a Municipiului Sibiu.

Art.2. -Se aprobă valoarea dc piață pentru imobilele ce fac obiectul art. 1, stabilite prin rapoartele de evaluare întocmite de S.C. MEGA EXPERT S.R.L. și înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu cu adresa nr. 15335/2011, astfel:

- pentru imobilul - teren de construcții - în suprafață de 6.678 mp, situat în Sibiu str.Preot Baca f.n., proprietatea S.C. Tursib S.A -561.000 euro,

  • -  pentru imobilul - teren - în suprafață de 750 mp și construcții în suprafață de 254 mp-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere, situat în Sibiu, proprietatea S.C. Tursib S.A, situat în Sibiu, str. Energeticienilor f.n.; -valoare totală 150.000 euro, respectiv 93.000 euro pentru teren și 57.000 euro pentru construcții.

  • -  pentru imobilul - teren - în suprafață dc 405 mp și construcții în suprafață de 195 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere, proprietatea S.C. Tursib S.A situat în Sibiu, str.Uzinei f.n. -valoare totală 140.800 euro respectiv 80.600 euro pentru teren și 60.200 euro pentru construcții ;

  • -  pentru imobilul - teren - în suprafață de 461 mp și construcții în suprafață de 247 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere, proprietatea S.C. Tursib S.A ;situat în Sibiu, str.Șoscaua Alba lulia f.n.-valoare totală 120.000 euro respectiv 57.600 euro pentru teren și 62.400 euro pentru construcții ;

pentru imobilul - teren de construcții în suprafață de 33.400 mp., proprietatea privată a Municipiului Sibiu , situat în zona industrială Vest, - 985.300 euro.

Art.3. Pentru diferența dintre valorile de piață ale imobilelor, stabilite conform art. 2 din prezenta hotărâre, SC Tursib S.A. se obligă la plata unei sulte în favoarea Municipiului Sibiu, în valoare de 13.500 euro.

Art.4. - Cheltuielile propriu-zise ale actului de schimb,taxele de timbru și de autentificare -onorariul notarial, de publicitate imobiliară, și de notare în Cartea funciară vor fi suportate de către SC Tursib S.A.

Art.5. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a următoarelor imobile;

imobilul - teren de construcții - în suprafață de 6.678 mp, situat în Sibiu, str.Preot Baca f.n., identificat în CE 107741 Sibiu( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.7890 Turnișor) , nr.cadastral/nr.topografic 9530/1/2/1/3, în valoare dc 561.000 euro, echivalent în lei la data înregistrării în evidențe;

  • -   imobilul - teren - în suprafață de 750 mp. în valoare de 93.000 euro echivalent în lei la data înregistrării în evidențe și construcții în suprafață de 254 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere, în valoare de 57.000 euro ,echivalent în lei la data înregistrării în evidențe ,situate în Sibiu, str.Energeticienilor f.n., identificat în CF 11 1433 Sibiu,provenită din conversia pe hârtie a CF nr.21420, nr.cadastral/nr.topografic 111433 ( nr.vechi topo 1111/2/45/1).

imobilul - teren - în suprafață de 405 mp în valoare de 80.600 euro echivalent în lei la data înregistrării în evidențe și construcții în suprafață de 195 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere în valoare de 60.200 euro echivalent în lei la data înregistrării în evidențe, situate în Sibiu, str.Uzinei f.n., identificat în CF 107625 Sibiu,provenită din conversia pe hârtie a CF nr.47821, nr.cadastral/nr.topografic 107625( nr.vcchi topo 3231/1/1/1/2).

imobilul - teren - în suprafață de 461 mp în valoare de 57.600 euro echivalent în lei la data înregistrării în evidențe și construcții în suprafață de 247 mp.-hală monobloc, clădire din cărămidă cu acoperiș terasă compusă din : hală, grup sanitar, birou și două camere, în valoare 62.400 curo de echivalent în lei la data înregistrării în evidențe, situate în Sibiu, str.Șoseaua Alba lulia f.n., identificat în CF 111422 Sibiu,provenită din conversia pe hârtie a CF nr.47823, nr.cadastral/nr.topografic 111422 (nr.vechi topo 1947/1/4).

Art.6 - Primarul Municipiului Sibiu și Directorul S.C. Tursib S.A. Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte

Lerner Helmut


Contraseează

Secretar

Nistor Dorin