Hotărârea nr. 13/2011

HOTĂRÂREA NR.13 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” a imobilului-construcţie şi teren , situat în Sibiu, str.Alexandru Odobescu nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.13

privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” a imobilului-construcție și teren , situat în Sibiu, str.Alexandru Odobescu nr.4, aflat în domeniul public al județului Sibiu și în administrarea Consiliului Local al

Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.3090/2011 , prin care se propune transmiterea în folosință gratuită în favoarea Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” a imobilului-construcție și teren , situat în Sibiu, str.Alexandru Odobescu nr.4, aflat în domeniul public al județului Sibiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art.36 alin.f 2 ) lit.”c”, ale art. 124 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data semnării contractului de comodat, în favoarea Teatrului pentru Copii și Tineret “Gong” Sibiu, a imobilului aflat în domeniul public al județului Sibiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, înscris în CF nr. 107387 Sibiu, nr.cad.107387, în suprafață de 1194 mp., constând în construcție S+P+2E și teren, situat în Sibiu, str.Alexandru Odobescu nr.4, cu destinația sediu Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong”.

Art. 2 - Schimbarea destinației imobilului de către Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” arc drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea imobilului fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.3 - Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” se obligă să îngrijească, să exploateze, să conserve imobilul dat în folosință gratuită ca un bun proprietar și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia ( cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului).

Art.4 - în cazul în care proprietarul va hotărî schimbarea destinației imobilului, Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” are obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării scrise din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.5 - Transmiterea imobilului în folosință gratuită se va realiza în baza unui contract de comodat, conform anexei 1, ce tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTRACT DE COMODAT NR.................

capitolul i. -părțile

Art.l. Intre:

Municipiul Sibiu-adininistrator cu sediul în Sibiu, slr, S. Brukenthal nr. 2, cod fiscal RO 4270740, reprezentată prin Klaus Werncr lohannis - primar, în calitate de comodant

și

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu, având codul de înregistrare fiscală nr................, cu sediul în Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr.4 reprezentată prin Mihaela Grigoraș

-manager, în calitate de comodatar,

CAPITOLUL II- OBIECTUL

Art.2- Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr....../2011 obiectul

contractului îl constituie transmiterea de către comodant, în folosința gratuită a comodatarului, a imobilului aflat în domeniul public al județului Sibiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, înscris în CF nr.107387 Sibiu, nr.cad.107387, în suprafață de 1194 mp., constând în construcție S+P+2E și teren, situat în Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr.4, cu destinația sediu Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong”.

CAPITOLUL III- DURATA

Art.3- Dreptul de folosință gratuită se atribuie , pe o perioadă de 3 ani, începând cu data semnării prezentului contract.

CAPITOLUL IV- DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.4- (1). Drepturile cornodantului

 • a) de a verifica dacă folosirea imobilului este realizată în condiții de legalitate, eficiență, oprtunitate;

 • b) de a urmări modul de îndeplinire a obligațiilor, potrivit prezentului contract;

 • c) de a rezilia unilateral contractul dacă comodatarul nu-și execută obligațiile ce-i revin potrivit prezentului contract sau dacă interesul proprietarului o impune;

Rezilierea unilaterală în cazul în care interesul proprietarului o cere, operează de plin drept, în termen de 30 de zile de la data transmiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire a înștiințării de reziliere către comodatar.

Art.5- Drepturile comodatarului

 • a)  să i se asigure folosința imobilului pe toată durata contractului;

 • b)  dreptul de a folosi în mod direct imobilul în condițiile prezentului contract, fără a aduce prejudicii proprietarului, administratorului sau bunurilor folosite;

Art.6 Obligațiile coniodanduiui

 • a) să controleze periodic modul cum este folosit și întreținut imobilul, cu respectarea destinației stabilite de proprietar;

 • b) să sprijine titularul dreptului de folosință gratuită în vederea obținerii avizelor legale de funcționare, pentru activitatea desfășurată,

 • c) să preia imobilul în starea în care a fost transmis, liber de orice sarcini, la încetarea contractului de comodat.

Art.7- Obligațiile comodataruhii

 • a)  să folosească imobilul transmis în folosință gratuită numai cu respectarea destinației acestuia și a clauzelor prezentului contract;

 • b)  să suporte cheltuielile de întreținere a imobilul și a utilităților consumate, încheind contracte ferme pentru toate utilitățile, cu furnizorii specializați;

 • c)  Să asigure folosința legală și eficientă a imobilului ce face obiectul prezentului contract,

 • d)  Să efectueze lucrări de amenajare, întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă, dacă este cazul, precum și să repare sau să înlocuiască la timp elementele, de construcții și instalații deteriorate din interiorul și exteriorul clădirii, cu înștiințarea prealabilă a comodantului;

 • e)  Să întrețină imobilul ca un bun proprietar și să obțină toate autorizațiile sau avizele prevăzute delege în vederea funcționării;

 • 1) Să încheie contracte ferme pentru toate utilitățile cu furnizori specializați și să suporte toatre cheltuielile; să își achite obligațiile față de aceștia și să respecte obligațiile asumate prin contract. Repar ar ea oricărui prejudiciu pe care Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” îl va cauza acestora revine în exclusivitate acestei instituții;

 • g)  Să asigure paza imobilului;

 • h)  Să asigure imobilul, în condițiile legii, la o societate de asigurări, suportând cheltuielile aferente;

 • i)  Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong” poate să închirieze părți din imobil numai cu acordul prealabil al comodantului și are dreptul să încaseze din chirie o cotă parte de 50%, diferența lăcându-sc venit la bugetul Consiliului Local Sibiu;

 • j)  Să transmită comodantului, până în data de 15 ale fiecărei luni,, copii după contractele dc închiriere a spațiilor deținute în folosință gratuită;

 • k)  Să suporte toate cheltuielile necesare folosinței imobilului dat în folosință gratuită,

 • l)  Să nu constituie garanții asupra imobilului transmis în folosință gratuită prin gajare, ipotecare, angajarea de credite sau orice alt tip de convenție;

 • m) Să nu dezmembreze imobilul;

 • n)  Să nu cesioneze contractul unei terțe persoane;

 • o) Să răspundă de pagubele pricinuite de incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forță majoră ori propagarea focului de la o clădire vecină;

 • p)  Să permită accesul comodantului în imobilul încredințat pentru a controla starea acestuia;

 • q)  Să restituie imobilul în aceeași stare în care l-a primit, la încetarea din orice cauză a contractului;

capitolul V încetarea contractului

Art.8- Contractul încetează:

 • a)  la expirarea duratei de folosință gratuită,

 • b)  prin acordul de voință al părților contractante;

 • c)  prin reziliere unilaterală din partea comodantului, în situația în care comodatarul nu-și execută în mod culpabil obligațiile, asumate prin semnarea contractului.

Rezilierea operează de plin drept, fără a fi necesară vreo somație de punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată, comodatarul având obligația ca în termen de 10 zile de la data comunicării înștiințării de reziliere să procedeze la eliberarea imobilului și predarea acestuia către comodant.

 • d)  prin reziliere unilaterală din partea comodantului, atunci când interesul public local ori județean o impune;

 • e)  prin lichidarea, dizolvarea comodatarului;

CAPITOLUL VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.9- Titularul dreptului de folosință gratuită răspunde față de comodant de eventualele daune produse prin nerespectarea obligațiilor stipulate în contract sau în actele normative în domeniu;

In situația în care comodatarul nu respectă prevederile art.7 lit.d din contract, acesta poate fi obligat® la plata de daune interese compensatorii, reprezentând echivalentul bănesc al reparării integrale a prejudiciului cauzat comodantului.

C \Pn OHJL VII FORȚA MAJORĂ

Art.ll- Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin contract.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice cealaltă parte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în maxim 3 zile de la data producerii evenimentului.

CAPITOLUL Vin SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.12- Litigiile izvorâte din prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă sau de către instanța competentă de la sediul comodantului;

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art.13- Modificarea sau completarea prezentului contract se poate efectua cu acordul părților prin act adițional.

Art.14- Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art.15- Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte;

încheiat azi.....................

COMODANT                          COMODATAR,

Președinte

Klein Hans

WxUt

Contrasemnează

Secretar

Nistor


orin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 7 la HCL nr. ,/f) /2011

încheiat azi


P R O C E S V E R B A L it azi.............../..........2011


MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, reprezentat prin primar KLAUS WERNER JOHANNIS, în calitate de prcdător, Și

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu , cu sediul în Sibiu, str.A.Odobescu nr.4 reprezentată prin manager Mihaela Grigoraș , în calitate de primitor,

am procedat la predarea-primirea în baza H.C.L. nr........./2010 și a contractului de

comodat nr............./20 I1 a imobilului aflat în domeniul public al județului Sibiu și în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Sibiu, înscris în CF nr.107387 Sibiu, nr.cad.107387, în suprafață de 1194 mp., constând în construcție S+P+2E și teren, situat în Sibiu. str.Alexandru Odobescu nr.4, cu destinația sediu Teatrul pentru Copii și Tineret “Gong”.

Prezentul proces verbal, întocmit în 2 exemplare constituie anexa nr. I la contractul de comodat nr......../2011.


PREDATOR,


PRIMITOR,


Președinte

Klein Hans


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin


tar