Hotărârea nr. 129/2011

HOTĂRÂREA NR.129 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU - Trup intravilan locuinţe individuale/colective şi servicii/comerţ P+M, P+1E+M, P+3E în Sibiu, zona străzii Tractorului, fn Iniţiatori : Răulea Ileana şi Răulea Ioan Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.129 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ +RLU - Trup intravilan locuințe individuale/colectivc și servicii/comerț P+M, P+1E+M, P+3E în Sibiu, zona străzii Tractorului, fn Inițiatori: Răulea Ileana și Răulea loan Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând Raportul nr. 18088/2011, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUZ +RLU - Trup intravilan locuințe individualc/colective și servicii/comerț P+M, P+1E+M, P+3E în Sibiu, zona străzii Tractorului, fn, Inițiatori : Răulea Ileana și Răulea loan, beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu, pe terenuri proprietate privată în suprafață de 29.950 mp (terenul care a generat P.U.Z., în suprafață de 1250mp, fiind proprietate a inițiatorilor, identificat în C.F Sibiu nr. 108402 , provenita din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 51559, nr.cadastral 6684/3/2, nr. parcelă 2578/2/11/3/2), conform proiectului de specialitate nr. 20/2010, întocmit de S.C. PRO&DES S.R.L - arh. Emil Crișan,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999, precum și ale H.G. nr.525/1996, privind Regulamentul General de Urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 47 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ +RLU - Trup intravilan locuințe individ uale/colective și servicii/comerț P+M, P+1E+M, P+3E în Sibiu, zona străzii Tractorului, fn inițiatori: Răulea Ileana și Răulea loan, beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu, pe terenuri proprietate privată în suprafață de 29.950mp (terenul care a generat P.U.Z., în suprafață de 1250mp, fiind proprietate a inițiatorilor, identificat în C.F Sibiu nr. 108402 , provenita din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 51559, nr.cadastral 6684/3/2, nr. parcelă 2578/2/11/3/2), conform proiectului de specialitate nr. 20/2010, întocmit de S.C. PRO&DES S.R.L - arh. Emil Crișan, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2 Se instituie în sarcina proprietarilor parcelelor reglementarea juridică până la emiterea autorizațiilor de construire a următoarelor:

 • - străzile carosabile cu trotuare (din care se desprind accesele la fiecare obiectiv ) propusă în zona studiată prin cedarea de teren în vederea realizării străzilor: la 8,00m carosabil și trotuare în lățime de l,00m de ambele părți ale drumurilor, la 5m carosabil și trotuare în lățime de l.OOm.

 • - căile de acces în lățime de 3,50m.

Art.3 Lucrările de amenajarea și modernizarea drumurilor propuse se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora

Lucrările de racordare respectiv branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.

Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 /1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art. 4 Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. P.O.T -ul și CUT-ul se stabilesc diferențiat:

 • - Pentru clădirile de locuințe individuale cu regim de înălțime P+M, P+1E:

 • - POT max. 35%

 • - CUT max.0,7

 • - Pentru clădirile de locuințe semicolective și colective mai mare decât P+1E+M( P+3+M, P+3-t-R, D+P+2E+M, D+P+2+R):

 • - POT max. 25%

 • - CUT max. 0,9

 • - Pentru clădirile de locuințe cu regim de înălțime P+3+M, P+3+R, D+P+2E+M, D+P+2+R) cu funcțiuni (administrative, fmanciar-bancare, funcțiuni comerciale, de învațamant etc.):

 • - POT max. 70%

 • - CUT max. 1,6

 • b. Dacă pe o parcelă urmează a se amplasa clădiri de locuit cu funcțiuni complementare se va elabora documentație de Plan urbanistic de detaliu, rezolvându-se totodată și posibilitatea dc acces auto, pietonal, spațiile de parcare, pentru fiecare imobil.

 • - divizările ulterioare ale parcelelor de mari dimensiuni se vor realiza numai pe bază de documentație Plan urbanistic de detaliu (pentru dimensiunea minimă a parcelei dc 250mp și cu o configurație improprie).

 • c. Asigurarea locurilor de parcare conform art. 33 din HGR 525/96

 • d. In raport cu străzile, clădirile se vor amplasa astfel:

 • -   la minimum 13m față de ax și 9,5m față de limita carosabilă (față de străzile propuse cu o lățime de 10,00m).

la minimum 9,5m față de ax și 7,Om față de limita carosabilă ( față de străzile propuse cu o lățime de 7,00m).

 • e. Accesele propuse:

 • - din drumurile existente ce urmează a se moderniza prin cedarea de teren în vederea realizării străzilor: la 8,00m carosabil și trotuare în lățime de l,00m de ambele părți ale drumurilor, la 5m carosabil și trotuare în lățime de l,00m.

 • - din rețeaua de străzi carosabile nou create

 • - din căile de acces în lățime de 3,50m (existente și propuse)

 • f. Pentru parcela care a inițiat P.U.Z (parcela cu nr. top. 2578/2/11/3/2 în suprafață de 1250mp) se propun 2 clădiri de locuințe individuale cu următorii indici urbanistici:

 • - regim dc înălțime = P+1E+M

 • - procent de ocupare al terenului POT = 19,31%

 • - coeficient de utilizare al terenului(CUT) = 0,49

 • - 4 locuri de parcare (suprateran)

 • - retragerile minime față de limitele proprietății: 8,00m față de strada cu lățime de 10,00m; 6,00m față de strada cu lățime de 7,00m; 0.60m fată de limita vestică; 5,25m fată de aleea în lățime de 3,50m.

- accesele la cete două imobile se realizează din străzile nou propuse în lățime de 10,()0m respectiv 7,00m.

Art. 5. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre arc termen de valabilitate de 12 luni de la data adoptării.

Art. 6 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte

Lerner Helmut


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin