Hotărârea nr. 128/2011

HOTĂRÂREA NR.128 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială D+P+M în Sibiu, strada Ilarie Chendi, nr. 1 beneficiari : Soporan Cornel şi Soporan Alina

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


al

HOTĂRÂREA NR.128 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială D+P+M în Sibiu, strada Ilarie Chendi, nr. 1 beneficiari: Soporan Cornel și Soporan Alina

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 31.03.2011,

Analizând Raportul nr. 18085/2011, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației de urbanism PUD ™ Construire locuință unifamilială D+P+M în Sibiu, strada Ilarie Chendi, nr. 1, beneficiari : Soporan Cornel și Soporan Alina, pe un teren proprietate privată în suprafață de 541 mp., identificat în C.F. Sibiu nr.108855 (C.F. vechi nr. 59078 ), nr.cadastral 11271, nr.top. 4009/57/2, conform proiectului de specialitate nr. 17/2010, întocmit de T.T.T. Proiect S.R.L -arh. Viorel Neamțu,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999, precum și ale H.G. nr. 525/1996, privind Regulamentul General de Urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25,48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială D+P+M în Sibiu, strada Ilarie Chendi, nr. 1, beneficiari : Soporan Cornel și Soporan Alina, pe un teren proprietate privată în suprafață de 541 mp., identificat în C.F. Sibiu nr.108855 (C.F. vechi nr. 59078 ), nr.cadastral 11271, nr.top. 4009/57/2, conform proiectului de specialitate nr. 17/2010, întocmit de T.T.T Proiect S.R.L - arh. Viorel Neamțu, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2 Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați raportat la suprafața imobilului teren înscris în C.F. Sibiu nr.108855 (C.F. vechi: nr. 59078 ), nr.cadastral 11271, nr.top. 4009/57/2 și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă, se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale de dezlipire, cu solicitări privind modificarea regimului de înălțime, respectiv a suprafeței construite, conform art. 3' și Anexa nr. 2 din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările aduse prin O.G. Nr. 27/2008,

Art. 3 Lucrările de racordare respectiv branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.

Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 / 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art. 4 Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. Procentul de ocupare al terenului POT = 30 %;

  • b. Coeficientul de utilizare CUT = 0,69

  • c. Regimul maxim de înălțime = D+P+M

  • d. înălțimi: la coamă = 10,30m

la streașină - 6,00m

  • e. Total număr de parcaje = 1 (garaj) + 1 la nivelul solului .

f . Suprafața construită = 140,50m din care garaj - 27,05mp

  • g. Retrageri față de limitele proprietății:

  • -  34,06m față de strada Ilarie Chendi

3,03m față limita proprietății est

4,20m față limita proprietății sud

0,50m (garaj), 3,05m(locuința D+P+M) față de limita proprietății vest

  • h. Distanța dintre construcția propusă și construcția existentă amplasată la aliniamentul străzii = 20,89m.

  • i. Accesele propuse:

  • - din strada Ilarie Chendi printr-o alee carosabilă și pietonală în lățime de 3,38m

Art. 5. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate de 12 luni de la data adoptării.

Art. 6 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte

Lerner Helniut


Contrasemnează

Secretar Nistor.Dorin