Hotărârea nr. 127/2011

HOTĂRÂREA NR.127 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă P+M, în Sibiu, strada Corneliu Diaconovici nr. 26A, beneficiar : Baciu Răzvan Radu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.127

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire locuință P+M, în Sibiu, strada Corneliu Diaconovici nr. 26A, beneficiar : Baciu Răzvan Radu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 31.03.2011,

Analizând Raportul nr. 18090/2011, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire locuință P+M, în Sibiu, strada Corneliu Diaconovici nr. 26A, beneficiar: Baciu Răzvan Radu, pe teren proprietate privată, în suprafață de 514 mp, identificat în C.F. Sibiu nr. 109225, nr. cad./top. 109225, conform proiect nr.227/2010, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură - arh. Ileana Albescu,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999, precum și ale H.G. nr.525/1996, privind Regulamentul General de Urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă RĂ Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentația de PUD - Construire locuință P+M, în Sibiu, strada Corneliu Diaconovici nr. 26A, beneficiar: Baciu Răzvan Radu, pe teren proprietate privată în suprafață de 514 mp identificat în C.F. Sibiu nr. 109225 nr. cad./top. 109225, conform proiect 227/2010, întocmit de Birou Individual de Arhitectură - arh. Ileana Albescu, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2. Se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale de dezlipire, cu solicitări privind modificarea regimului de înălțime, respectiv a suprafeței construite, conform art.311 și anexa nr.2 din legea nr.350/2001, cu modificările și completările aduse prin O.G. nr.27/2008.

Art.3. Lucrările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.

Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din H.G. 525 / 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art.4. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. Procentul de ocupare al terenului POT pe lot = 22,67 %; POT pe parcela inițială (înainte de dezmembrare) = 25,00%

 • b. Coeficientul de utilizare CUT = 0,45

 • c. Regimul maxim de înălțime = P+M

 • d. înălțimia la coamă = 8,38 m

 • e. Total număr de parcaje ~ 1 la nivelul solului.

 • f. Suprafața construită = 116,50 mp

 • g. Retrageri față de limitele proprietății:

 • - 27,80 m față de strada Corneliu Diaconovici;

 • - 0,00 m față limita proprietății din stânga;

 • - 1,97 m față limita proprietății din dreapta;

 • - 20,50 m față de limita posterioară a proprietății.

 • h. Distanța dintre construcția propusă și construcția existentă amplasată la aliniamentul străzii este de

  ll,15m.


 • i. Accesul propus: din strada Corneliu Diaconovici printr-o alee carosabilă și pictonală în lățime de 4,32 m- 3,19 m.

Art. 5 - Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate de 12 luni de la data adoptării.

Art. 6- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte Lerner HelmutContrase

Seci

Nistor


Nistor


hinează etar Dorin