Hotărârea nr. 126/2011

HOTĂRÂREA NR.126 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD –Construire locuinţă cu 2 apartamente, în Sibiu, str. Sălişte nr. 16” beneficiar : Dan Iuliana Carmen, Copaci Ovidiu Lucian şi soţia Georgiana

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.126

privind aprobarea documentației de urbanism

PUI) -Construire locuință cu 2 apartamente, în Sibiu, str. Săliște nr. 16” beneficiar : Dan luliana Carmen, Copaci Ovidiu Lucian și soția Georgiana

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 31.03.2011,

Analizând Raportul nr. 18091/2011, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire locuință cu 2 apartamente, în Sibiu, str. Săliște nr. 16 beneficiari Dan luliana Carmen, Copaci Ovidiu Lucian și soția Georgiana pe un teren proprietate privată a beneficiarilor, în suprafață de 700 mp, identificat în CF nr. 104097 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 12022), nr. Top. 7242/2 conform proiect nr. 15/2010, întocmit de SC SIC ARHITECTURE SRL ■ arh. Cristian Șandru,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999, precum și ale H.G. nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUI) - Construire locuință cu 2 apartamente, în Sibiu, str. Săliște nr. 16 beneficiar: Dan luliana Carmen, Copaci Ovidiu Lucian și soția Georgiana pe un teren proprietate privată a beneficiarului, în suprafață de 700 mp, identificat în CF nr. 104097 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 12022, nr. Top. 7242/2 conform proiect nr. 15/2010, întocmit de SC SIC ARHITECTURE SRL - arh. Cristian Șandru, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art, 2- Lucrările de racordare, respectiv branșate la rețelele de utilitate publică, se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia, odată cu eliberarea Autorizația de Construire. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietate publică, conf. art. 29 din HGR 525/1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art. 3- Documentația se aprobă cu principalii indici urbanistici:

 • a. Procentul de ocupare maxim pe parcelă POT = 40%

 • b. Coeficientul de utilizare maxim al parcelei CUT = 1,2

 • c. Regimul de înălțime a celor 3 corpuri de clădire :

-corpul 1 adiacent străzii Litovoi Vodă - P+F,

-corpul 2 situat în partea mediană a parcelei - D+P

-corpul 3 adiacent străzii Săliște - 2S+P

 • d. - Numărul locurilor de parcare :

 • - un garaj pentru 2 mașini ( cu acces din strada Litovoi Vodă)

 • - o parcare pentru 2 autoturisme (cu acces din strada Săliște) e - Retrageri:

 • - 3,00 m față de limita stângă a proprietății din strada Săliște

 • - 1,20 m de la limita proprietății din strada Săliște

 • - pe limita de proprietate spre strada Litovoi Vodă

f - Accese auto și pietonale:

 • - din strada Litovoi Vodă

 • - din strada Săliște

Art. 4- Prezenta documentație de urbanism, are valabilitatea de 12 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art. 5 - Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează

Secretar

Nisrar Dorin