Hotărârea nr. 125/2011

HOTĂRÂREA NR.125 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire casă de locuit P +M, în Sibiu, str. Abrud, Nr.9 Beneficiari: Polivca Alexandra şi Polivca Cristian Ioan

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.125

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - „Construire casă de locuit P +M, în Sibiu, str. Abrud, Nr.9 Beneficiari: Polivca Alexandra și Polivca Cristian loan

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31,03,2011,

Analizând Raportul nr. 18092/2011, prin care structura specializată condusă de Arhitectul Șef, propune aprobarea documentației de urbanism PUD- Construire locuință P+M, în Sibiu, str. Abrud, nr.9, beneficiari Polivca Alexandra și Polivca Cristian pe terenul în suprafață de 482 mp, înscris în C.F nr. 106790 Sibiu (provenită din conversia CF nr.l259/Gușterița), nr.top.3082/2/9/2/2, conform proiect nr. 10/2010, întocmit de SC Transilvania Proiect SRL - arh.loan Haideciuc,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999 și ale H.G. nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr, 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă RĂ Ș T E

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire locuință P+M, în Sibiu, str. Abrud, nr.9, Beneficiari: Polivca Alexandra și Polivca Cristian, pe teren proprietate privată în suprafață de 482 mp, înscris în C.F Nr, 106790 Sibiu (provenită din conversia CF nr.!259/Gușterița) nr.top.3082/2/9/2/2, conform proiect nr. 10/2010, întocmit de SC Transilvania Proiect SRL -arh.loan Haideciuc, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Lucrările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG, 525/1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori urbanistici:

  • a. Procent de ocupare existent pe parcelă = 9,07 %

Procent de ocupare maxim pe parcelă POT = 40,00 %,

  • b. Coeficient de utilizare a terenului, existent pe parcelă CUT = 0,09

Coeficient de utilizare maxim a terenului, pe parcelă CUT = 0.80

  • c. Regimul maxim de înălțime = P+M

- H maximă la coamă = 7,50 m

  • d.  Retrageri față de limitele proprietății;

14,50 m față de construcția existentă;

- 3,00 m față de limita vestică a proprietății;

10,75 m față de limita posterioară a proprietății;

pe limita de proprietate nord -estică a parcelei.

  • e. Total număr de parcaje = 2 locuri, în incinta proprie.

  • f. Acces pietonal și carosabil din str. Abrud.

Art.4. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre arc termen de valabilitate 12 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.5» Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte Lerner Helmut


Contrasemnează Secretar Nisto

orin