Hotărârea nr. 124/2011

HOTĂRÂREA NR.124 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - "Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, Nr. 11, beneficiari: NIŢĂ EMIL şi NIŢĂ MARIA" (Modificată de HCL NR. 190/2011)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 124

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - „Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, Nr.Il, beneficiari: NIȚÂ EMIL și NIȚĂ MARIA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 31.03.2011,

Analizând Raportul nr. 18096/2011, prin care structura specializată condusă de Arhitectul Șef, propune aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, nr.l 1, beneficiari NIȚÂ EMIL și NIȚĂ MARIA, pe terenul în suprafață de 165 mp, înscris în CF nr.l 10548 Sibiu (provenită din conversia CF nr.55845), nr.cadastral 10062, nr.top. 3163/17/1/2, 3163/16/2/2, conform proiectului nr. 04/2010, întocmit de Biroul Individual dc Arhitectură 5 Arh. Ion Ene,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999 și H.G nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

In conformitate cu dispozițiile art. 25, 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit, „c”, alin.(5) Iit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă documentația PUD - Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, nr.ll, beneficiari NIȚĂ EMIL și NIȚĂ MARIA, pe terenul în suprafață dc 165 mp, înscris în CF nr. 110548 Sibiu (provenită din conversia CF nr.55845), nr.cadastral 10062, nr.top. 3163/17/1/2, 3163/16/2/2, conform proiectului nr. 04/2010, întocmit de Biroul Individual de Arhitectură 5 - Arh. Ion Ene, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate și cu condiția comasării celor două parcele conform art.30 din H.G. nr.525/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Lucrările de branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. nr. 525/1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. Procent maxim de ocupare pe parcelă POT = 40,00 %,

  • b. Coeficient de utilizare maxima a terenului CUT = 0.80

  • c. Regimul maxim de înălțime = S+P+E

  • a.  H cornișă - 7,00 m;

  • b. H coamă = 10,50 m

  • d.  Retrageri față de limitele proprietății:

  • c.  13,54 m față de construcția exi.stentăț str. Deccbal nr. 11);

  • d.  pe limita de proprietate nord-cstică;

c. 2,50 m față de limita posterioară a parcelei;

f. 2,35 m față de limita sud-vestică;

  • e. Total număr de parcaje = 3 locuri, la nivelul solului

  • f. Acces pietonal și carosabil propus:

- din str. Dccebal nr. 11, prin servitutea instituită de trecere cu piciorul și auto conform extras C.F.

Art.4. Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate

12 luni de la data adoptării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte

Lcrner HelmutContrasemnează

Secretar Nistorj t)orin