Hotărârea nr. 123/2011

HOTĂRÂREA NR.123 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUD – Construire casă de locuit D+P+E+M şi branşamente utilităţi în Sibiu, str. E.Varga nr. 17, beneficiar Bojtor Kinga Dora

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.123

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD - Construire casă de locuit D+P+E+M și branșamente utilități în Sibiu, str. E.Varga nr. 17, beneficiar Bojtor Kinga Dora

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18097/22.03.2011, prin care Direcția Arhitect șef propune aprobarea PUD -Construire casă de locuit D+P+E+M și branșamente utilități, în Sibiu, Str. E.Varga nr. 17, conform proiect nr.31/2010, elaborat de S.C. Retro Studio SRL, arh. Szabolcs Guttmann, pe un teren proprietate particulară Bojtor Kinga Dora, în suprafață totală dc 509 mp.,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999 și ale H.G. nr, 525/1996, privind Regulamentul general dc urbanism,

în conformitate cu dispozițiile art. 25, art.48 și 56 alin.l din Lege nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă documentația de urbanism “PUD-Construire locuință D+P+E+M” , branșamente, utilități în Sibiu, str. Ecaterina Varga nr. 17, conform proiect nr. 31/2010, elaborat de S.C. Retro Studio SRL, Arh.Szabolcs Guttmann, pe un teren proprietate particulară Bojtor Kinga Dora, înscris în CF Sibiu nr. 106723, nr. cadastral 106723, în suprafață totală de 509 mp., cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2. Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați raportat la suprafața studiată și în raport, cu mobilarea propusă pe parcelă, se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale pe parcelă : de dezlipire cu solicitări privind modificarea regimului de înălțime, respectiv a suprafeței construite, conform art. 31 indice 1 și Anexa nr.2 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările aduse prin O.G. nr. 27/2008.

Art.3. Lucrările de racordare respectiv branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent dc modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din H.G. nr. 525/1996.

Art.4. Documentația se aprobă cu principalii indicatori :

  • a) regimul de înălțime maxim D+P+E+M ;

  • b) distanțele construcției față de limitele de proprietate : față de partea nordică a terenului cu 9,37 mp., estică 3,05 m, sudică 24,20 in, respectiv pe limita de proprietate spre partea de vest.

  • c) Accesul se va realiza din str. Ecaterina Varga, prin servitutea de trecere cu piciorul și auto pe imobilul cu nr. top. 4190/1/2/2/2/1/1 din C.F. 106721, servitute înscrisă în CF.

  • d) parcările vor fi amenajate în incintă proprie iară a afecta domeniul public

  • e) procentul de ocupare a terenului va fi de 27,5% iar coeficientul de utilizare al acestuia de 0,27

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.03.2011.

Președinte


Lerner Helmut


Contrasemnează

Secretar

Niston Dorin