Hotărârea nr. 122/2011

HOTĂRÂREA NR.122 privind modificarea anexei la HCL nr. 330/2010, privind numirea, respectiv reconfirmarea pentru anul şcolar 2010/2011 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de Administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.122

privind modificarea anexei la HCL nr. 330/2010, privind numirea, respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2010/2011 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de Administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18050/2011, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune modificarea anexei la HCL nr. 330/2010,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile ari.96 alin.2 lit.a din Legea educației nr. 1/2011, ale art. 4 alin.l lit.d din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5.271/2004 și ale art. 11 alin.l și alin. 4 lit. (e) din O.U.G. nr.75/2005, privind asigurarea calității educației,

în baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă modificarea anexei nr.l la HCL nr. 330/2010, privind numirea, respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2010/2011 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de Administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, după cum urmează:

  • 1. se modifică poziția 19 - Școala cu clasele I-VIII nr.4 Sibiu - Gârleanu Maria;

  • 2. se modifică poziția 44 - Grădinița de copii nr.33 Sibiu - Gârleanu Maria;

  • 3. se modifică poziția 46 - Grădinița de copii nr.38 Sibiu - Gârleanu Maria.

Art.2 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011.

Președinte

Lerner Helmut


Contrasemnează

Secrpftar Dorin ijlie Nistor