Hotărârea nr. 121/2011

HOTĂRÂREA NR.121 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.121

privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18820/2011 prin care Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune modificarea organigramei și a statului dc funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data dc 01.04.2011 se aprobă înființarea următoarelor posturi la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu :

  • a) un post de șef compartiment gr.II la Compartimentul Administrare ;

  • b) un post de inspector de specialitate debutant în cadrul Compartimentului Contabilitate.

Art.2, Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011.

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează

țtar *iistor


Secr

Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la HCL nr. 1^1 /2011


ORGANIGRAMA

Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. I M /2011

STAT DE FUNCJII

pentru Serviciul Public Administrare Cimitir Sibiu

Anexa nr.1

| Nr.crt

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

E 1_

Director or

s

1

- ■“ -                   ■■ ““•- •* - —_          —    ■-■■ -—

COMPARTIMENT CON

TABILITATE

2

Director adjunctgr.il

S

1

3

Inspector de specialitate gr. II

S

1

4

Consiler juridic gr.II

s

1

5

Inspector de specialitate debutant

s

1

6

Inspector tr.ll

M

1

7

Casier

M

2

COMPARTIMENT ADMINISTRARE

8

Șef compartiment gr.ll

S

1

9

Șofer tr.l

G

2

10

Muncitor calificat tr.l

G

1

11

Muncitor necalificat tr.l

G

19

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

12

Inspector de specialitate gr.l

S

2

13

Inspector tr.ll

M

1

14

Muncitor necalificat tr.l

G

2

BIROU PAZĂ

15

Șef birou gr.l

M

1

16

Inspector tr. II

M

7

17

Paznic

G

2

TOTAL

46