Hotărârea nr. 120/2011

HOTĂRÂREA NR.120 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.120 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011, Analizând raportul nr. 18818/2011 prin care Serviciul public Administrare Parcuri și Zone Verzi propune modificarea organigramei și a statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data dc 01.04.2011 se aprobă înființarea 3 posturi de muncitor calificat tr.I la ..Biroul Pepinieră’’ din cadrul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu.

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art .3. Directorul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează

Secretar Nistor^orin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 1 la HCL nr. ț.'Zo 72011


ORGANIGRAMA

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone VerziJudețul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 2- la HCL nr. /2011

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director II

S

1

2.

Director adjunct II

S

1

Compartiment Contabilitate

1.

Inspector specialitate gr.I

s

2

2.

Consilier juridic gr.I

s

1

Birou At

ministrare Sere

1.

Șef Birou 1

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

4

!      3.

Muncitor calificat tr.Il

2

4.

Muncitor necalificat I

3

Birou Ac

ministrare Pepinieră

1.

Șef Birou II

s

1

2.

Muncitor calificat tr.I

3

3.

Muncitor calificat tr.Il

2

4.

Muncitor necalificat 1

3

Compartiment Administrare Zone Verzi

1.

Inspector specialitate gr.il

s

1

?

Muncitor calificat tr.I

1

3.

Muncitor calificat tr.Il

6

4.

Muncitor necalificat I

7

Secție întreținere gazon și plantat arbori

1.

Șef birou I

s

1

2.

Referent tr.I

M

1

3.

Muncitor calificat tr.I

1

4.

Muncitor calificat tr.Il

• 1

1

5.

Muncitor necalificat 1

4

Compartiment Tehnic

1.

Inspectorspecialitategr.il

s

2

Maistru tr.I

M

1

t_L_

Șofer I                    ,•     '__

3

4.

Muncitor calificat tr.l

1

V

Muncitor calificat tr.ll

4

6.

Muncitor necalificat I

1

TOTAL                                          59__________

Președinte Lerner Helmut


Contrasemnează

Secretar Dorin

Nist<