Hotărârea nr. 12/2011

HOTĂRÂREA NR.12 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România-Filiala Sibiu, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str.Xenopol nr.1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.12

privind prelungirea termenului dc transmitere în folosință gratuită în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str.Xenopol nr.l

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.3092/2011 , prin care se propune prelungirea termenului dc transmitere în folosință gratuită în favoarea Societății Naționale dc Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str.Xenopol nr.l,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art.36 alin.( 2 ) lit.”c”, ale art. 124 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă prelungirea termenului dc transmitere în folosință gratuită în favoarea Societății Naționale dc Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 28.03.2013, a spațiului cu altă destinație decât aceea dc locuință, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu str.Xenopol nr.l, compus din 3 camere și un grup sanitar cu acces, în suprafață utilă dc 75,33 mp., situate la parterul imobilului și subsol în suprafață de 9.3,20 mp., cu acces.

.Art. 2 - Schimbarea destinației spațiului de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu, respectiv aceea dc sediu pentru instituția menționată, are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea spațiului fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.3 -Societatea Națională dc Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu sc obligă să îngrijească, să conserve spațiul dat în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli dc întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului).

Art.4 - în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărî schimbarea destinației spațiului sau acesta va fi revendicat sau dobândit în proprietate în condițiile legislației în vigoare, Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu are obligația să îl elibereze, în termen dc 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.5 T ransmiterca imobilului în folosință gratuită se va realiza în baza unui protocol, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein                                Contrasemnează

feti '                                              Secijetar

Dorin Nlstor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l Ia HCL nr. 1^/2011


PROTOCOL

Intre:

Municipiul Sibiu cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr 2, reprezentată prin Klaus Werner lohannis - primar, în calitate de predător

Și

- Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu, având codul de înregistrare fiscală nr.4408836, cu sediul în Sibiu, str. Xcnopol nr.l reprezentată prin Raluca Morar - Director, în calitate de primitor,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr.75/2003 și ale Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr......2011 am procedat primul la predarea și secundul la primirea în folosință gratuită, pe

perioada 27.03.2003 - 27.03.2018, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu str.Xenopol nr.l, compus din 3 camere și un grup sanitar cu acces, în suprafață utilă de 75,33 mp., situate la parterul imobilului și subsol în suprafață de 93.20 mp., cu acces.

Municipiul Sibiu se obligă:

să predea spațiul în stare normală de folosință

să controleze modul în care este folosit și întreținut spațiul de către beneficiar .

Sociatatea Națională de Cruce Roșie din Rotnânia-Filiala Sibiu se obligă:

să utilizeze spațiul repartizat numai pentru destinația de sediu pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu;

să suporte cheltuielile de întreținere a spațiului și a utilităților consumate.

să predea imobilul în condițiile în care acesta a fost preluat, la data expirării duratei de folosință gratuită prevăzut în prezentul protocol.

să îngrijească, să conserve imobilul dat în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia ( cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea Spațiului).

în conformitate cu art.3 din H.C.L. nr.75/2003 și cu art.2 din H.C.L. nr...../2011, schimbarea

destinației spațiului de către Sociatatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu arc drept consecință revocarea prezentului protocol și preluarea lui fără nici o înștiințare prealabilă .

în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotăra schimbarea destinației spațiului sau acesta va fi revendicat sau dobândit în proprietate în condițiile legislației în vigoare, Societatea Națională dc Cruce Roșie din România-Filiala Sibiu are obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Am predat,                                  Am primit,

Președinte

Klein Haos


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin