Hotărârea nr. 119/2011

HOTĂRÂREA NR.119 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de gestionare a câinilor fără stăpân Sibiu

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.119

privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de gestionare a câinilor Iară stăpân Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011, Analizând raportul nr. 19016/2011 prin care Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân propune modificarea organigramei și a statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.04.2011 se aprobă înființarea următoarelor posturi la Serviciul

Public de gestionare a câinilor fără stăpân Sibiu :

  • a) un post de tehnician veterinar ;

  • b) trei posturi muncitor necalificat treapta I;

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Public de gestionare a câinilor fără stăpân Sibiu, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner Helmut


Contrasemnează

Secri

tar >orin


Nistor

Anexa nr. la HCL nr. /2011

STAT FUNCȚII


Nr Crt

Funcții

Nivel de studii

Număr posturi

1

Director

S

1

2

Director adj

S

1

Compartiment contabilitate si resurse umane

3

Referent de specialitate gr II

S

1

4

Referent tr I

M

1

Compartiment Administrativ

5

Medic veterinar II

S

1

6

Tehnician veterinar

M

2

8

Șofer

M

1

9_

Muncitor necalificat tr. I

G

7

Contrasemnează Secrptar Nistor

'orin


Anexa nr.j^_la HCL nr. ^^72011

ORGANIGRAMĂ

SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN


Președinte

Lerncr HelmutSeefetar r Dorin