Hotărârea nr. 118/2011

HOTĂRÂREA NR.118 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.l 18 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18817/2011 prin care Serviciul Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune modificarea organigramei și a statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.40, alin. 1 ? lit.a) din Legea nr.53/2003 - Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.04.2011 se aprobă înființarea unui post de casier și a 3 posturi de muncitor necalificat I la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu.

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner HelmutContrasemnează Secrețar Nistor Dprin

Județul Sibiu

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. { la HCL nr. |i^ /2011


ORGANIGRAMA


Președinte

Lerner Helmut


Contrasemnează

Secretar Nistorfflorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 2- la HCL nr. /2011

STAT DE FUNCȚII

VALABIL LA 01.04.2011

Președinte

Lcrner HelmutNr.

Crt.

Denumirea Funcției

Total

Posturi

Număr posturi

Ocupate

Vacante

Funcții conducere

l

Director

1

1

2

Director adjunct

1

1

3

Șef birou

I

1

Total Funcții de conducere

3

3

Funcții de execuție

4

Consilier juridic

1

1

5

Referent

1

1

6

Casier

1

-

1

7

Muncitor calificat

13

12

1

8

Muncitor necalificat

3

-

3

9

Șofer

1

1

Total Funcții de execuție

20

15

5

___ ___

Total General

23

18

5

Contrasemnează Secț$tar Nisto

'orin