Hotărârea nr. 117/2011

HOTĂRÂREA NR.117 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.117 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18816/martie 2011 prin care Serviciul Resurse Umane propune aprobarea statului de funcții și organigramie aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Având în vedere Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 880343/21.03.2011, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu sub nr. 17907/22.03.2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, ale art. 99 coroborat cu art. 100 și art. 107 alin.l lit.c din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin.3 lit.b și ale art. 45 alin.l din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L începând cu data de 01.04.2011 se aprobă următoarele modificări intervenite în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu :

  • a) se desființează Serviciul disciplină în construcții compus din 7 funcții publice de execuție și o funcție publică de conducere, toate vacante;

  • b) la Compartimentul control comercial și autorizare liberă inițiativă din cadrul Serviciului de autorizare și control se desființează:

1 funcție publică de execuție, vacantă, de consilier gradul superior;

1 funcție publică de execuție, vacantă, de consilier gradul principal;

- 3 funcții publice de execuție, ocupate, de consilier gradul superior;

  • c) se modifică denumirea „Compartimentului control comercial și autorizare liberă inițiativă” în „Compartimentul autorizare activități comerciale”.

Art.2. începând cu data de 01.04.2011 se aprobă statul de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează Secretar Nistor ffiorin

Anexa nr. la HCJL nr. ^■^''72011


wnoiuul luual al MUNICIPIULUI SIBIU Ij

_________,_______ v____________________

PRIMAR
Birou Autoritate TutelaraI ________1________ I----------i----------1

VICEPRIMAR ; IL ■               .              ----h


Președinte

Lerner JlelmutContrasemnează

Secretar Niswdlorin

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA nr. 4 Ig. yCUvyr.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII

valabil Ia data de 01.04.2011

Nr.

crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor______

Funcția contractuală

Treapta pro fesională ......

jopipnjs

PPMN

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salariz.

de conducere

de execuție

1

Klaus Werner lohannis

Primar

2

Fodor Astrid Cora

Viceprimar

3

Popa Virgil

Viceprimar

1

i

4

Secretar

gr.II

S

Compartiment audit

5

Auditor

I

superior

S

6

Auditor

I

principal

s

7

Auditor

I

principal

S

DIRECȚIA ADMINIST]

RAȚIE PUBLICĂ LOCALA

8

Director executiv

gr. II

s

1

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari

9

Șef serviciu

gr.II

[IZ

1 1

""

Compartiment administrație locală, agricol

10

Consilier

I

superior

s

11

Consilier

I

superior

s

i

12

Consilier

I

superior

s

13

Consilier

I

superior

s

14

Consilier

I

principal

s

15

Consilier

I

principal

s

16

Consilier

I

principal

s

17

Consilier

I

principal

s

18

Consilier

1

asistent

s

19

Consilier

I

asistent

s

20

Referent

III

superior

M

21

Referent

III

asistent

M

1

22

Referent

IA

M

23

Magaziner

-

24

L

Arhivar

1

M

Compartiment coordonare asociații de proprietari

25

1

Consilier

1

principal

s

I

i

26

Consilier

1

asistent

s

27

Consilier

1

debutant

s

28

________________1

Insp.spec

IA

s

S

erviciul juridic                                                                                                                                                                      i

29

Șef serviciu

gr.H

s

30

Cons.jr.

I

superior

s

31

Cons.jr.

I

superior

s

1

32

Cons.jr.

I

superior

s

33

Cons.jr.

I

principal

s

34

Cons.jr.

1

principal

s

35

Cons.jr.

I

principal

s

36

Cons.jr.

I

asistent

s

37

Cons.jr.

I

asistent

s

1

38

Cons.jr.

I

asistent

s

39

Cons.jr.

1

debutant

s

40

Inspector

I

SSD

Serviciul resurse umane,

pregătire profesiona

ă și secretariat

41

Șef serviciu

gr.II

s

42

Consilier

I

superior

s

43

Consilier

I

principal

s

44

Consilier

I

principal

Fs-

45

Consilier

I

asistent

s

46

Referent

III

superior

M

47

Insp. spec.

II

s

48

Insp. spec.

II

is-

49

Insp..spec.

II

s

50

Insp..spec.

II

s

51

Referent

IA

M

52

Referent

I

M

53

Secr.-dact

I

M

54

1

Secr.-dact.

I

M

Birou autoritate tutelară

55

Șef birou

gr-II

s

1

56

Consilier

I

superior

s

57

Consilier

I

superior

s

58

Consilier

I

principal

s

59

Consilier

I

asistent

s

60

Consilier

I

asistent

s

1_________________

61

| Consilier

I

asistent

1

s

L

E

HRECHA ECONOMICĂ

62 !

Director executiv

gr.ll

S

_

•ierviciul buget-contabilitate

63

Șef serviciu

gr.ll

s

1

64

Consilier

I

superior

s

65

Consilier

I

superior

s

66

Consilier

I

superior

s

1

67

Consilier

I

superior

s

68

Consilier

I

superior

s

69

Consilier

I

superior

s

70

Consilier

I

principal

s

71

Consilier

1

principal

s

72

Consilier

I

principal

s

73

Consilier

I

principal

s

1

74

Consilier

I

principal

s

75

Consilier

I

asistent

s

76

Consilier

I

asistent

s

77

Consilier

I

asistent

S

Serviciul de autorizare și

control

78

Șef serviciu

gr.ll

S

Compartiment autorizare activități comercial

e

79

Consilier

I

superior

s

80

Consilier

I

superior

s

81

Consilier

I

superior

s

82

Consilier

H

superior

s

Compartiment de autorizare pentru servicii c

e transport public local

83

Consilier

I

superior

s

84

Consilier

I

superior

s

85

Consilier

I

principal

s

86

Consilier

I

asistent

s

MRECTIA TEHNICĂ                                        _____________________________________________________j

87

j Director exec.

grJI

S

L

_

Serviciul investiții

88

i

Sef serviciu

gr-»

1

_

_

Compartiment investiții

89

1

Consilier

i

; superior

s

90

Consilier

I

superior

s

I

91

Consilier

I

superior

s

92

Consilier

I

| superior

s

93

J_________________________

1 Consilier

I

j principal

s

1

1

94 i

" 1

Consilier

I i

asistent

s

F

1

1

Compartiment achiziții publice

95

Consilier

I

asistent

s

!

1

1

96

Consilier

I

asistent

s

_________________________________________________1

97 i

__________________________________________________1

Consilier

I

debutant

s

Serviciul tehnic și manag

ement energetic

98 |

Șef serviciu

gr.II

. 1

S___

_

<

Compartiment tehnic

99

Consilier

I

superior

s

100

Consilier

I

superior

s

1

101

Consilier

1

superior

s

1 102

Consilier

I

principal

s

! 103

Referent

HI___

superior

M

Compartiment management energetic

104

Consilier

I

asistent

S

105

Consilier

I

debutant

S

Serviciul gospodărire și protecția mediului

106

Șef serviciu

gr.II

s

L_

Compartiment gospodar

ire și protecția mediului

107

Consilier

I

superior

s

-------------------------------------1

108

Consilier

I

superior

s

109

Consilier

I

principal

s

110

Consilier

I

principal

s

111

Ref.spec.

II

superior

SSD

112

Referent

III

superior

M

Compartiment reparații străzi

113

Consilier

I

superior

s

114

Consilier

I

superior

s

115

Consilier

I

principal

s

116

Ref.spec.

II

superior

SSD

Jnitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilită

ți publice

117

Consilier

I

principal

S

118

Consilier

I

asistent

s

ARHITECT ȘEF                    ____________________________________________________________________________________1

i 119

1

L_ _ .

1

Arhitect șef

gr-H

s

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

120

Șef serviciu

gr.II

s

121

Consilier

I

principal

s

122

Consilier

I

principal

s

———_

123

Consilier

jj~

asistent

s

124

| Consilier

asistent

s

125

Consilier

1

asistent

1

s

1                               1

J____________1

126

i

Consilier

1

debutant

s

127

Referent

III

superior

M

1

128

Referent

III

superior

M

1 i

129

Referent

111

principal

M

130

Insp.spec

I

s

131

Referent

IA

M

1

Serviciul autorizare construcții

132

Șef serviciu

gr.H

S

-

133

Consilier

1

superior

S

134

Consilier

I

principal

s

1

135

Consilier

I

principal

s

136

Consilier

I

debutant

s

137

Consilier

1

debutant

s

138

Ref.spec.

11

superior

SSD

139

Referent

III

superior

M

140

Referent

III

superior

M

141

Referent

III

superior

M

142

Referent

III

superior

M

143

Referent

III

superior

M

144

Referent

III

superior

M

145

Referent

III

asistent

M

146

Referent

ni

asistent

M

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

147

Consilier

i

superior

ls

148

Consilier

i

asistent

s

149

I

Consilier

i

debutant

s

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚION

ALE

150

Director exec.

gr.li

s

Serviciul de presă și comunicare

151

Șef serviciu

gr II

s

152

Consilier

i

superior

s

153

Consilier

u

principal

s

154

Consilier

I

principal

s

155

Consilier

I

asistent

s

156

Consilier

I

asistent

s

157

Consilier

I

asistent

s

158

Consilier

n

asistent

s

159

J_____

Referent

IA

M

1

Serviciul dezvoltare economică și relații externe

160

i

Șef serviciu

1 gr-II

n _

s

1____________

161

Consilier

I

superior

S

162

Consilier

I

superior

S

163

Consilier

I

superior

s

164

Consilier

I

superior

s

l

165

Consilier

I

principal

s

166

Consilier

I

asistent

s

1

167

Consilier

I

asistent

s

---------------------1

168

Consilier

I

asistent

s

169

Consilier

I

asistent

S

170

Insp.spec

II

s

Centrul de informații pentru cetățeni

171

Șef serviciu

gr.Il

s

j

172

Consilier

I

superior

s

173

Consilier

I

principal

s

174

Consilier

I

principal

s

175

_

Consilier

I

principal

s

j

176

Consilier

I

principal

S

177

Consilier

I

principal

s

178

Referent

III

superior

M

179

Referent

II

M

Cabinet al primarului

180

Insp.spec

IA

S

181

Insp.spec

I

s

182

Insp.spec

II

s

183

Insp.spec

II

s

îirou Unitate de implementare a programelor de finanțare

184

Sef birou

gr.H

s

185

Consilier

I

asistent

s

186

Consilier

I

asistent

s

187

Consilier

I

principal

s

188

Consilier

I

asistent

s

189

Consilier

I

Debutant

s

Serviciul pentru situații de urgență

190

Șef serviciu

gr.Il

îs

1

Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

191

Consilier

I

s

192

Consilier

I

s

193

Șofer

I

194

Muncit.calif.

III

Compartiment gestionare situații de urgență

195

1

Consilier

I

principal

s

_

196

Referent

III

asistent

1

M

1

1

________1

197

Șef forni.pomp

I

198

Pompier

1

199

Pompier

200

Pompier

1

_____________________________________1

201

Pompier

202

Pompier

_____________________1

Birou de promovare și dezvoltare în cultură și

turism                                                                                                                            l

203

Șef birou

_gr.II

S

204

Consilier

I

principal

S

205

Consilier

I

asistent

s

206

Insp.spec

I

s

207

Insp.spec

I

s

208

Insp.spec

11

s

Jirou pentru proiecte cu finanțare internațională

209

Șef birou

_Ș___

-grJI

210

Consilier

IA

s

211

Consilier

IA

s

212

Consilier

IA

s

213

Consilier

IA

s

214

Consilier

IA

s

Serviciul informatică

215

Șef sen'ic iu

gr.II

S

Compartiment administrare infrastructură informatică

216

Consilier

I

principal

s

I

217

Consilier

I

principal

s

218

Consilier

I

asistent

s

219

Consilier

I

debutant

s

220

Consilier

I

debutant

s

1

221

Consilier

I

debutant

s

222

Referent

UI

superior

M

i_

Compartiment aplicații informatice

223

Consilier

I

superior

s

224

Consilier

I

superior

s

225

Consilier

I

superior

s

226

Consilier

1

asistent

s

227

Consilier

I

asistent

s

I

_______

Compartiment GIS

228

Consilier

I

superior

s

229

Consilier

I

superior

s

230

Consilier

I

principal

1

s

231

Consilier

I

asistent

s

F

232

Consilier

I

debutant

s

Compartiment internet/intranet, document digital

233

Consilier

I

superior

s

■ 1

234

Consilier

I

asistent

s

235

Consilier

I

asistent

s

236

Referent

III

asistent

M

|

237

Referent

III

asistent

M

S

erviciul patrimoniu

238

Șef serviciu

gr.II

S

239

Consilier

I

superior

S

240

Consilier

I

superior

S

241

Consilier

I

superior

S

242

Consilier

I

superior

S

243

Consilier

I

superior

s

244

Consilier

I

superior

s

245

Consilier

I

principal

s

i

246

Consilier

I

principal

s

247

Consilier

I

asistent

s

248

Referent

III

superior

M

249

Referent

III

superior

M

Serviciul administrativ

250

Șef serviciu

s

gr.II

251

Referent

IA

SSD

252

Referent

IA

M

253

Administr

I

M

254

Administr

11

M

255

Op.maș.mult.

I

M

256

Muncit.calif.

IV

257

Muncit.calif.

IV

1

258

Șofer

I

259

Șofer

I

260

Șofer

I

261

Muncit calif.

I

262

Muncit.calif.

II

263

Muncit.calif.

II

xxx) posturile de consilier gr.IA de la Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională pe perioada implementării proiectului aflat în derulare (3 posturi)

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INS FI TU FIE

263

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

207

NR. TOTAL FUNC FII CONTRACTUALE

50

NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

25

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

182

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

48

NR.TOTAL FUNCȚII PE PERIOADA IMPLEMEN TĂRII PROIECTELOR

________________(3)________________i

PREȘEDINTE,

Lerner Helmut