Hotărârea nr. 116/2011

HOTĂRÂREA NR.116 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, Amenajare exterioară acces auto şi pietonal la sediul nou” faza SF, la Grădina Zoologică Sibiu

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.116

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Ia obiectivul de investiții

„ Amenajare exterioară acces auto și pietonal la sediul nou” faza SF, la Grădina Zoologică

Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18815/2011 prin care Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „ Amenajare exterioară acces auto și pietonal la sediul nou” faza SF, la Grădina Zoologică Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” și art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „ Amenajare exterioară acces auto și pietonal la sediul nou” faza SF, la Grădina Zoologică Sibiu, după cum urmează:

Indicatori tehnico-economici (fără TVA):

TOTAL din care C+M


82.193,85 lei

74.463,84 lei.

Art.2. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner Helmut

A


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin