Hotărârea nr. 115/2011

HOTĂRÂREA NR.115 privind aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.772/2011

JUDEȚUL SIBIU

C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.115

privind aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr.772/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 17412/2011 prin care Serviciul Administrativ propune aprobarea casării unor autoturisme și participarea la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr.772/2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 34 alin.2 din Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr.772/2011, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național,

în temeiul prevederilor art. 45 și art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă participarea la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național, pentru achiziționarea a trei autovehicule noi și se aprobă casarea, în acest scop, a trei autovehicule din dotarea parcului auto al Primăriei Municipiului Sibiu care nu mai corespund din punct de vedere tehnic și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ordinul nr. 772/2011, după cum urmează:

Nr.

crt.

Categoria

Marca și modelul

Număr înmatriculare

Număr de identificare

Anul fabricației

Anul primei înmatriculări în România

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

Număr de inventar

1.

Autoturism

Dacia

1310 L

SB 04 - PMS

UU1R.11711V2667124

1997

1997

S00003993B

24000003

2.

Automobil mixt

Dacia

D1F719

1307 FR

SB 02-PMS

UU1 Dl F719X2898100

1999

1999

S00036408B

24000001

3.

Autoturism

DAEWOO

VF69Z

SB

08-PMS

KLAVF69ZEYB254096

2000

2000

S00045474B

24000011

Art.2. Valoarea totală a finanțării solicitate este dc 11.400 lei(3.800 lei x 3 autovehicule), diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculelor noi urmând a fi asigurata din fonduri proprii cuprinse în lista de investiții pe anul 2011.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu, prin Direcția Tehnică și Serviciul Administrativ, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner Ilelmut


Contrasen/nează

Secretar

Nistor Dorin